PDA

مشاهده کامل : مهندسی صنایع (هنر علم مهندسی)amir_best
09-02-2006, 17:44
با سلام

مهندسی صنایع Industrial Engineerenig با شعار تولید بهینه . (تولید سبز) یعنی تولیدی با بهترین شرایط با کمترین بهره گیری از هزینه cost وامکانات .زمان .time وبالاترین تواناییها و در سطح کلی تر ایجاد شرایطی جهت رسیدن به بهترین وضعیت ممکن در 4 گرایش:
1-برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-تولید صنعتی
3-تکنولوزی صنعتی
4-ایمنی صنعتی
و مهندسی ارزش . مهندسی معکوس. مهندسی مجدد و.....
سبب گشته تا پیشرفت چشمگیری در زمینه مدیریت مهندسی ها ایجاد گردد.
در این تاپیک از کارآییهای این رشته و دروس آن ونکات مرتبط به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.
.........................................http://www.moghadam.org/noruz/toop.gif..

------------------*فرم درخواست مقاله*------------------- (http://www.iran-phosphat.com/contactus/mail.htm)

**:D <(..........................مقاله....................... ..........)>:D (http://www.asrejavaan.com/showthread.php?t=58739&page=3)**


مهندسي، شامل كاربرد روشهاي تجزيه و تحليل اصول فيزيكي براي تبديل موادخام و ساير منابع به فرمي كه رضايت و احتياجات آدمي را تامين كند، ميباشد.
با پيشرفت علم و تكنولوژي و تعامل اين دو با هم، تخصصها و گرايشهاي مختلف مهندسي بوجود آمدهاند. در اين ارتباط مهندسي صنايع رشته نسبتاً جديد است كه ضمن برخورداري از مفهوم كلي مهندسي، حوزههاي كاري فراتري را در مقايسه با ساير رشتهها مورد توجه قرار ميدهد. نوشته حاضر سعي دارد مطالبي را جهت آشنايي با مهندسي صنايع در قالب سر فصلهاي ذيل ارائه نمايد.
مهندسي صنايع چيست؟
تاريخچه مهندسي صنايع.
اهميت مهندسي صنايع.
اصول فكري و ديدگاهها در مهندسي صنايع.
زمينههاي فعاليت مهندسي صنايع.

* مهندسي صنايع چيست؟
مهندسي صنايع عبارت از كاربرد اصول و تكنيكهايي به منظور بهبود، طراحي و نصب سيستمهايي شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژي و تجهيزات براي فراهم آوردن امكان توليد كالاها و ارائه خدمات بشكل كارا و مطلوب ميباشد.
براي بررسي، ارزيابي و كاربرد اين سيستمها، دانش و مهارتهاي علوم رياضي، علوم فيزيكي و علوم اجتماعي به همراه فنون و تكنيكهاي طراحي مهندسي مورد نياز است. فعاليتهاي مهندسي صنايع همانند پلي است كه ارتباط بين اهداف مديريت و عملكرد عملياتي سازمان را ايجاد مينمايد.
مهندسان صنايع بيشتر درگير افزايش بهرهوري در مديريت منابع انساني، روشها و تكنولوژي هستند و حال آنكه ساير رشمقالهتههاي مهندسي بيشتر درگير ماهيت فني فرايندها و فراوردهها ميباشند. در واقع مهندسي صنايع تنها رشته مهندسي است كه عامل انسان يكي از مولفههاي اصلي سيستمهاي مورد مطالعه آن را تشكيل ميدهد. در نتيجه مهندسان صنايع در تيمهاي ميان رشتهاي براي امور برنامهريزي، نصب و كنترل و بهبود فعاليتهاي موسسات به خدمت گرفته ميشوند. اين فعاليتها ممكن است فعاليتهاي توليد، نوآوري در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جريان اطلاعات سازماني را شامل شود. با توجه به مطالب فوق، مهندسان صنايع بستر لازم براي تعامل تخصصهاي مختلف و كار گروهي را به بهترين وجه ايجاد نموده و در نتيجه امور طرح، برنامهريزي، اجرا و نظارت بر عملكرد نظامهاي توليدي خدماتي بشكل منسجمتر انجام ميشود و در نهايت انسجام امور به بهبود مستمر در جهت سهولت كارها، راحتي كاركنان، كاهش هزينهها، ارتقا كيفيت و جلب رضايت مشتريان منجر ميشود.

* تاريخچه مهندسي صنايع
اولين جرقههاي پيدايش مهندسي صنايع بعنوان يك تخصص با آغاز انقلاب صنعتي در ابتداي قرن 19 زده شد. انقلاب صنعتي كه با ظهور اختراعات جديد خصوصاً در صنعت نساجي و اختراع ماشينبخار آغاز شد، باعث بكارگيري نيروي انساني بيشتر و افول صنايع كوچك دستي شد. با گسترش كارخانجات، نياز به مديريت و تفكر مديريتي بيش از پيش احساس شد. افراد بسياري در جهت ارتقا كيفيت محصولات تلاش كردند. آدام اسميت، پدر علم اقتصاد پيشنهاد تقسيم كار را داد. وي بيان كرد كه ميتوان با تقسيم كار در كارخانه پيچسازي نتيجه كار را به مقدار زيادي بهبود بخشيد. بهموازات اختراعات و نوآوري در فرايندها، روشهاي حسابداري و هزينهيابي گسترش يافتند. روشهاي تحليل علمي، آزمايشات و اثباتهاي علمي در طراحي و ساخت ابزارآلات و ماشينها بكار گرفته شد و در نتيجه، اثرگذاري اين تحولات در تفكر سازماني مديريت موجب شد مديريت علمي به عنوان يك نگرش و روش حرفهاي مطرح شود. اولين تلاش براي علمي شدن مديريت از آمريكا شروع شد. در سال 1881 فردريك تيلور پدر مديريت علمي، انديشههاي خود را توسعه داد. فرانك گيلبرت و همسرش ليليان در جهت مطالعه كار با بررسي حركات توانستند ابزار جديدي را ابداع كنند. همچنين آنان به مسائل روانشناسي و انگيزههاي انساني توجه نمودند. عملكرد پرداخت پاداش و نتايج قابل قبول آن توسط امرسان ايجاد و توسعه يافت. مجموعه فعاليتهاي تيلور و هم عصرانش براي فرموله كردن اصول اساسي به عنوان روشهاي علمي مديريت متمركز شده بود كه اين فعاليتها بهزودي تحت عنوان مديريت علمي شناخته شد.
كار اين افراد توسط انجمن مهندسين مكانيك آمريكا ارج نهاده شد و عرصه براي فعاليت تيلور و همفكرانش توسط اين انجمن ايجاد شد. در سال 1912 انجمني براي ارتقا و رشد مديريت بنا نهاده شد كه در سال 1915 انجمن تيلور نام گرفت. اين انجمن از سال 1934 با عنوان انجمن مهندسي صنايع فعاليت خود را ادامه داد. در اين دوران مديران علمي داراي تحصيلات مهندسي بودند و بسياري خود را مهندس صنايع قلمداد ميكردند و گروهي نيز در حيطه مديريت به عنوان مشاوران مديريت مطرح بودند. بتدريج مواد درسي و مدرك مهندسي صنايع و برنامههاي مربوطه مورد توجه قرار گرفت و در نهايت دانشكدههاي مهندسي صنايع ايجاد و توسعه يافتند.

* اهميت مهندسي صنايع
مرور توانمنديها و خدمات مهندسي صنايع نقش و اهميت مهندسي صنايع را بوضوح بيان ميكند. امروزه حيات اقتصادي سازمانها و موسسات توليدي و خدمات در بازار رقابتي شديد جهاني به استفاده بهينه از منابع در دسترس وابسته است. عموماً منابع در دسترس شامل مواد، منابع انساني، ماشينآلات (شامل تجهيزات، لوازم جانبي، امكانات مورد نياز شامل فضا و انرژي و ...)، منابع اطلاعاتي و منابع مالي طبقهبندي ميشوند. ايجاد و نگهداري منابع ياد شده هزينههايي را براي سازمان بهدنبال دارد. هزينه تمام شده واحد محصول هر موسسه متأثر از نحوه به كارگيري اين منابع است. هر شركت توليدي يا خدماتي كه بتواند هزينههاي خود را به حداقل ممكن برساند و به بياني ديگر توانايي استفاده بهينه از منابع را در تمام اركان سازماني خود ايجاد نمايد يا حاشيه سود بيشتري به دست خواهد آورد و يا قادر خواهد بود كه قيمتهاي فروش خود را با حفظ حاشيه سود قبلي، كاهش دهد. اين بدان معني است كه قدرت رقابتي موسسه مذكور در بازار افزايش مييابد. با توجه به تحولات اقتصاد جهاني قدرت رقابتي شرط اساسي موفقيت در كسب و كار نوين محسوب ميشود. در كنار اين مسائل، توجه به نوآوريها و ارتقا كيفي محصولات و خدمات كه از طريق تلاش براي يافتن طرحهاي بهبود يافته و همچنين تحول در فرآيند كسب و كار نيز بقا و رشد موسسات را در پي خواهد داشت. با توجه به مراتب فوق اگر ضرورتها و نيازمنديهاي رسيدن به امور مذكور را با تكنيكهاي مهندسي صنايع تطبيق دهيم مشاهده ميشود كه مهندسي صنايع ابزار لازم براي حصول اهداف سازماني را بطور فراگير و سيستماتيك فراهم ميآورد و اين نشانگر نقش و اهميت بالاي مهندسي صنايع بعنوان موتور محرك حركت سازمانهاي امروزي است.
* اصول فكري و ديدگاهها در مهندسي صنايع
اساس مهندسي در هر گرايشي طراحي مبني بر اندازهگيري، محاسبه و تحليل با استفاده از علوم رياضي و تجربي شكل ميگيرد. در نتيجه حرفه مهندسي كاملاً ديد فني و ماشيني دارد كه موجب محدوديت ديدگاه در ابعاد خاص شده و برخي موضوعات مانند يافتن بهترين روشهاي مديريتي و ارتباطات انساني در ديدگاه محض مهندسي ناديده گرفته ميشود. مهندسي صنايع با در برداشتن نگرش سيستماتيك و فراگير ارتباط تخصصهاي مختلف و نهاد مديريت سازمان را ايجاد نموده و امور برنامهريزي، سازماندهي، هدايت و نظارت بر امور اجرايي با هماهنگي بيشتري دنبال ميگردد. اين نگرش استمرار همان سير تفكر تيلور و هم عصران وي ميباشد كه با تلاش تك تك آنان مجموعه اصول و نگرشهاي مديريت علمي موجوديت يافت. مديريت علمي همان نگرش سنتي مهندسي صنايع است. با پيشرفت مديريت علمي، مهندسي صنايع با تفكري بر مبناي علوم رياضي، فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي در عرصه صنعت و خدمات ظهور كرد كه به معني ايجاد يك تفكر فراگير و سيستماتيك بود. نگاه مهندسي صنايع به مسائل از زوايا و ديدگاههاي مختلف همانند توجه به خروجي و محصول سيستم، توجه به مشتري ويا نگرش به بهرهوري سازمان قابل طرح و پيگيري ميباشد كه بر مبناي اصول فكري تقريباً يكساني دنبال ميگردد. اكنون بايد ديد كه اصول فكري مهندسي صنايع بر چه عواملي استوار است. در اين راستا بطور خلاصه اصول فكري مهندسي صنايع ذيلاً ارائه شده است.
1- خلاقيت
فعاليت اصلي هر مهندس صنايع ارائه طرح براي بهبود سيستمهاي جاري و يا ارائه طرح جديد ميباشد كه به همين منظور قوياً نياز به خلاقيت و نوعآوري جهت ارائه طرحهاي نو و بديع ميباشد. در واقع با توجه به گستردگي مسائل، مهندسي صنايع همانند اقيانوسي از فنون و علوم مختلف به عمق نيم متر با برخورداري از زمينه خلاقيت و ابتكار به مهندسين صنايع اين امكان را ميدهد كه در جهت حرفه كاربردي مورد نظر به تعميق دانش خود پرداخته و فرصتي فراهم ميشود تا ايدههاي جديد و خلاق در زمينههاي مربوطه مطرح گردد.
2- تفكر فراگير
نگرش سيستماتيك و فراگير برجستهترين خصوصيت مهندسي صنايع است و اطلاق مهندسي صنايع و سيستمها به اين رشته بي ارتباط با اين نگرش نيست. نگرش فراگير موجب ميشود مسائل از كل به جز و تعامل اجزا با هم مورد بررسي دقيق قرار گرفته و مدل كاملي از سيستمهاي مورد نظر تهيه و مسائل مورد نظر آن به بهترين شكل طرح و بررسي ميگردد.
3- رهبري گروه
هر سيستمي كه طرح ميشود اگر بدرستي اجرا نشود منتج به نتيجه نخواهد شد بلكه حسن اجرا سيستم طراحي شده يك ضرورت مهم تلقي ميشود. لذا آشنايي با كليت سيستم مورد نظر و نقش اجزا در كاركرد صحيح آن اين امكان را فراهم ميآورد كه هدايت و رهبري گروه كاري مجري سيستم با انگيزه بيشتري دنبال گردد و در واقع علاوه بر طراحي سيستم مورد نظر، مهندسي صنايع سيستمهاي پيادهسازي و اجرا را نيز پيريزي نموده و نقش رهبري گروههاي كاري را موثرتر دنبال مينمايد.
4- مديريت زمان
انجام كار بدون توجه به ظرف زماني و تحويل به موقع خروجي مورد نظر سيستم، ارزش زيادي نميتواند داشته باشد. امروزه اهميت زمان و فرصتهاي آن با توجه به عرصه تنگاتنگ رقابت اقتصادي براي همگان واضح و بديهي است. در اين خصوص مهندسي صنايع با درك موضوع تكنيكهايي را بكار ميگيرد كه عامل زمان اجراي اجزاي كاري را در تمامي فرايندها مورد توجه و مديريت قرار ميدهد.
5- ارتباط بهرهوري و بهبود مستمر
اعتقاد به ارتقا بهرهوري و بهبود مستمر يك اصل با ارزش در مهندسي صنايع است. اكتفا به وضعيت فعلي جز در جا زدن نتيجه ديگري نخواهد داشت. لذا مهندسي صنايع با پذيرش اين مطلب كه سطح دانش و مهارتها يك مقوله نسبي همواره سعي در افزايش بهرهوري و بهبود وضعيت كاري نموده و سعي ميشود همواره امور اثر بخشتر و كاراتر شود. نگرش بهبود مستمر اين امكان را ميدهد كه هر روز به فكر ارتقا هر چند به اندازه كوچك باشيم.
6- ذهن كنجكاو و يادگيري
يادگيري فرايندي است كه نميتوان بر آن حد و مرز تعيين كرد. مهندسي صنايع به منظور مطالعه و پيگيري مسائل همواره به اين نكته توجه دارد كه هر مورد را ، منحصر به فرد بررسي نمايد و جهت شناخت آن فرض بر اين است كه از تصورات ذهني دوري نموده و سعي بر تعيين كشف واقعيتهاي حاكم بر اجزا و كل سيستم ميباشد. لذا عدم وجود تعصب خاص به ماهيت فني امور موجب ميشود ذهنيت كنجكاو براي كشف حقايق نهفته در پديدهها تقويت شود و مهندس صنايع با ذهن دژم كمتر ميتواند راهحلهاي ابتكاري و راهگشا براي مسائل مورد نظر ارائه نمايد.

* زمينههاي فعاليت مهندسي صنايع
با پيشرفت و تحول سريع علوم و فنون و پيچيدگيهاي روز افزودن آن، بالطبع نظامهاي توليدي و خدماتي نيز گسترش يافتهاند كه در اين ميان اداره صحيح و مناسب اين گونه واحدها مستلزم بكارگيري تكنيكهاي علمي و پيشرفته جهت پيشبيني مدلسازي، برنامهريزي، تأمين و تدارك، اجرا و نظارت و ارزيابي نتايج حاصله در راستاي وظايف مديريتي است. همانطوري كه ميدانيم فعاليت هر نظام اعم از توليدي يا خدماتي با اتكا بر فناوري خاص آن امكان تداوم و استمرار دارد و صرفنظر از ماهيت فني و صنعتي امر، فناوري داراي چهار جز اصلي يعني شامل 1- تجهيزات، امكانات توليدي و خدماتي 2- مديريت و سازمان 3- نيروي انساني 4- دانش فني است. از آنجا كه رشتههاي مهندسي مرسوم نظير مهندسي مكانيك، برق، ساختمان و ... بيشتر به ابعاد فني صنعت (مورد 1 و 4) توجه دارند. در فرايند كسب و كار رقابتي به تنهايي پاسخگوي مسائل پيچيده خدمات مهندسي و مديريتي مدرن امروزي كه بصورت سيستماتيك تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و باورهاي انساني را در چرخه حيات سيستمهاي مورد توجه خود لحاظ نمينمايند نيستند. لذا براي رفع چنين كمبودهايي در قرن حاضر بويژه طي چند دهه اخير، رشته جديدي تحت عنوان مهندسي صنايع با بهرهگيري از علوم رياضي، فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و تكنيكها و فنون مهندسي بوجود آمده است. با توجه به مراتب فوق شايد مناسب بود اين رشته با عنوان مهندسي مديريت معرفي ميشد، چرا كه كاربردهاي آن محدود به صنعت نيست و هر موسسه انتفاعي و غير انتفاعي با جنبه صنعتي يا خدماتي ميتواند از فنون و تكنيكهاي مهندسي صنايع بهرهگيرد. مبحث صرف منابع و حصول حد اكثر نتيجه از منابع مصروفي چيزي نيست كه منحصر به صنعت يا بنگاه خاصي باشد و امروزه با توجه به كمبود ارتقاع سطح بهرهوري امري ضروري و حياتي محسوب ميشود كه نشانگر بستر گسترده براي فعاليتهاي مهندسي صنايع نفتي ميشود . مهندسي صنايع در حرفهها و مشاغلي همچون، بانكداري، خدمات مشاورهاي، صنعت بيمه، شركتهاي هواپيمايي، كشتيراني، بيمارستانها، كارخانجات، كشت و صنعت، خدمات شهري، استاديومهاي ورزشي و يا هر مكان ديگري كه نياز به برنامهريزي، هدايت و مديريت و ارتقا بهرهوري ميباشد كاربرد دارد. برخي از زمينههاي كاري مشخص مهندسي صنايع در بازار كسب و كار عبارتند از:
برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي سازمان
مديريت توليد
مديريت مهندسي
مديريت پروژه
مهندسي لجستيك
سيستمهاي توليدي
مهندسي سيستمهاي كيفيت
مهندسي سيستمهاي اطلاعاتي
مهندسي مالي
مهندسي ارزش
مهندسي سيستمهاي بهرهوري
طراحي فرايندها و ساختارهاي سازماني

http://www.mohassel.com/indus.jpgاز سایر دوستان نیز دعوت به همکاری می نمایم.
موفق و مو ید باشید:o

سایتهای مرتبط با مهندسي صنايع :

داخلی:
Iran PM (http://www.iranpm.com/)
مدیریت ایران (http://www.iranmanagement.net/)

خارجی:
مهندسی صنايع (http://www.iienet.org/)
انستيتو پيش بينی تجاری (http://www.ibf.org/)
آخرين اخبار درباره مهندسی صنايع (http://engineering.surfwax.com/files/Industrial_Engineering.html)
CRM Today (http://www.crm2day.com/)

-----
وبلاگهای مدیریتی و اقتصادی و ...:
مديران فردا (http://modaber.blogfa.com/)
بازرگاني و بازرگاني الكترونيك (http://badban.blogfa.com/)
مطالب جالب پیرامون مدیریت (http://managership.blogfa.com/)
مطالب و تجارب مدیریتی (http://alidostmohamadi.blogfa.com/)
بهداشت حرفه اي (http://www.ihs.net.ms/)
سينرژی (http://synergy.persianblog.com/)
علیرضا مجاهدی (http://alidostmohamadi.blogfa.com/)

-----
سایتهای مرتبط با IT :
Tur2 (http://www.tur2.com/)
IT Management (http://itmanagement.persianblog.com/)
IT in Iran (http://www.mahmoodb.com/)

-----
سایتهای آکادمیک مهندسی صنایع :
دانشکده صنایع و سیستمهای دانشگاه صنعتی اصفهان (http://www.iut.ac.ir/department.php?deptname=Industrial Eng. Dept.)
دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شريف (http://sharif.ir/~indinfo/)
دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اميركبير (http://www.aut.ac.ir/Departments/Industrial/MENU%20ENGLISH/menu%20english.html)
دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصير (http://www.kntu.ac.ir/facsanfa/index.htm)
دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت (http://www.iust.ac.ir/IUSTEntry/Departments/Industrial/default.asp)
گروه (http://www.modares.ac.ir/persian/Faculities/eng/eng5.htm) صنایع دانشگاه تربيت مدرس (http://www.modares.ac.ir/persian/Faculities/eng/eng5.htm)

دانشكده هاي صنايع در سراسر دنيا (http://sharif.ir/~indinfo/links_ext.html)تفکیک موضوعی(Topical):
کنترل پروژه (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/Archive_Topical/main_PM.html)
طرحريزي واحدهاي صنعتي (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/Archive_Topical/main_IndPlan.html)
بازاریابی، فروش و مدیریت استراتژیک (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/Archive_Topical/main_MarketingSalesAndSM.html)
تحلیل، طراحی و مدیریت سیستمها (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/Archive_Topical/main_AnalysisDesignSystem.html)
اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/Archive_Topical/main_EEFM.html)
پیش بینی و زنجیره تامین (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/Archive_Topical/main_ForecastingAndSC.html)
ایمنی و بهداشت صنعتی (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/Archive_Topical/main_Safety.html)
کنترل و مدیریت کیفیت (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/Archive_Topical/main_QualityControl.html)
شبیه سازی (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/Archive_Topical/main_Simulation.html)
توسعه منابع انسانی (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/Archive_Topical/main_HRD.html)
معرفی کتب مهندسی صنایع (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/Archive_Topical/main_Book.html)
معرفی شرکتها و سازمانها (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/Archive_Topical/main_CoIntro.html)
کنفرانسها و رویدادها (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/Archive_Topical/main_EventConference.html)
معرفی مديران و مهندسين صنايع موفق (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/Archive_Topical/main_Bests.html)
معرفی نرم افزارهاي مهندسي صنايع

amir_best
09-02-2006, 17:47
تعريف‌شناسي مهندسي صنايع


نخستين گامها در شناخت پديده‌ها ، با تعريف نمودن آنان آغاز مي‌گردد . تعريف‌شناسي ، اشرافي نسبت به موضوع در اختيارمان مي‌نهد و ياريمان مي‌دهد تا با ذهني روشنتر به جستجو و پژوهش در محتواي آن ادامه دهيم . در تعريف‌شناسي مهندسي صنايع كه مشتمل بر گامهاي اول تا سوم خواهد بود ، ابتدا به تعريف مهندسي خواهيم پرداخت و سپس مهندسي صنايع را تعريف نموده و آنگاه اين تعريف را به تفسير خواهيم نشست .
در پايان گام سوم ، توانايي اين را خواهيم داشت كه با بياني روشن و صريح ، تعريفي كوتاه اما مبين و مفهوم از مهندسي صنايع ارائه دهيم تا آغازي باشد بر پژوهش در حيطه دانش مهندسي صنايع .


گام اول


مهندسی (engineering)به چه معناست ؟
تاکنون بارها و بارها اين واژه را در كاربردهاي عاميانه و تخصصي شنيده‌ايم ؛ پرسش اينجاست كه آيا اگر از ما بخواهند اين کلمه را به تعريف آوريم قادر به بيان روان آن هستيم ؟
گام اول ما در يادگيری مهندسی صنايع ، آموزش معنای دقيقی برای مهندسی است . مجمع اعتباری مهندسی و تکنولوژی


(the Accrediation Board for Engineering andTechnology)

که يکی از وظايف آن تعريف و يکسان‌سازی واژه‌های مهندسيست ، مهندسی را به صورت زير تعريف می‌کند :
مهندسی ، مجموعه مهارتهايی است که با استفاده از معلومات رياضی و علوم طبيعی و در اثر مطالعه ، تمرين و تکرار حاصل شده‌اند و ما را به راههای بهره‌گيری اقتصادی‌تر از مواد اوليه و منابع طبيعی در جهت منافع انسانيمان رهنمون می‌کنند .
حال درک روشنی از واژه پراستفاده مهندسی پيدا کرده‌ايم ؛ مشاهده مي‌نماييم که حيطه وسيعی در اين تعريف جای می‌گيرند و به طور کلی می‌توان گفت که هدف غايی همه آنها کمک به زندگی بهتر و راحت‌تر برای مجموعه انسانهاست . اين هدف را از خاطر نبريم ...گام دوم


مهندسی صنايع را چگونه تعريف کنيم ؟
در گام اول نگاه روشنی به مفهوم مهندسی حاصل کرديم ؛ اينک به مهندسي صنايع باز می‌گرديم و می‌خواهيم در دومين گام تعريفی از مهندسی صنايع ياد گيريم . بی‌شک موفقيت در هر شغلی مستلزم اشراف کلی بر جوانب آن می‌باشد و يکی از نکات مهم در اين مبحث ، دانستن تعريف منطقی و صحيحی از شغل می‌باشد . نگارنده بر اين عقيده‌ است که وظايف مهندس صنايع تا اندازه‌ای شيرين و پرهيجان می‌باشد که شايد جای اين باشد از آن به عنوان يک سرگرمی فرح‌بخش و ليك در عين‌حال جدی و پراهميت ياد نمود ؛ و اما مهندسی صنايع چيست ؟
انجمن مهندسی صنايع آمريکا ، تعريف ذيل را بيان کرده‌است :
مهندسی صنايع رشته‌ايست که با طراحی ، پياده سازی و بهبود سيستمهای يکپارچه ای از انسان (human) ، مواد (material)، اطلاعات (information)، تجهيزات (instrument) و انرژی (energy)مرتبط می‌باشد . اين رشته بر پايه دانش تخصصی در علوم رياضی ، طبيعی ، اجتماعی و نيز قوانين و روشهای تجزيه و تحليل مهندسی و طراحی بنا شده است تا به کمک آنها به ارزيابی نتايج حاصل از سيستم‌های يکپارچه بپردازد .
در گام آتي اين تعريف را با يكديگر به تفسير خواهيم نشست ...
گام سوم

تعريف مهندسی صنايع را چگونه تفسير کنيم ؟
در گام پيشين تعريف انجمن مهندسی صنايع آمريکا را خوانديم ؛ اگر با دقت آن را مروری ديگر کنيم به واژه‌اي کليدي‌ خواهيم رسيد : سيستم ! لازم است در اين لغت به خوبي خوب تامل گردد که تمامی تلاش مهندسين صنايع بر روی سيستم پياده می‌شود . نترسيد ! به هيچ وجه با مفهوم ناآشنايي روبرو نيستيم . سيستم به هر مجموعه‌ای از اجزا اطلاق می‌شود که برای حصول هدفی با يکديگر در ارتباط موثرند . حال در ذهن خود به دنبال نمونه بگرديد و ذهن خود را وادار به پويايی نماييد ! نمونه‌اي می‌آوريم : خانواده ! به همين سادگی ! اما توجه داشته باشيد که سيستمهايی که ما با آنها در محيط کاری سروکار خواهيم داشت لزوما به همين سادگی نيستند ؛ آنها گروهی از انسانها ، دسته‌ای از مواد ، حجم بالای اطلاعات و مواردی اينچنينی را دربر خواهند گرفت ؛ می‌بينم که گستره وسيعيست آنچه يک مهندس صنايع با آنها همسايه خواهد بود و به همين دليل بايد برای تمامی آنها دارای حداقل اطلاعات لازم باشد . هدف يک مهندس صنايع بهبود کارايي سيستم به جهت نيل به اهداف کل مجموعه است و ايجاد بهبود در سيستم نيازمند بمباران فکری در مورد همه آنهاست . گمان دارد كه دگرگونی و بهبود را از چه جايی بايد آغاز نمود ؟! نگاهی به اطراف بياندازيد ، از چيزهايی آغاز کنيد که نزديکترند ؛ حال سوالي از شما می‌پرسيم : چه چيز به شما از خود شما نزديکتر است ؟! پس :
مغرور نباشيد ؛ کسی شما را زير سوال نخواهد برد ؛ بهبود را بايد از خود شروع کنيد ...
;)

zik
09-02-2006, 19:21
امیر جان دستت درت نکنه مطالب خوبی بود

amir_best
10-02-2006, 14:53
آمادگی برای آزمون فوق لیسانس مهندسی صنایع


1- اولا من با این کاملا مخالفم که کسی از رشته هایی غیر صنعتی مثل ریاضی محض و فیزیک و ...، بدون اینکه بوی فلز مذاب و براده و ماشینکاری را در کارگاههای ریخته گری و جوشکاری و ماشین افزار و CNC حس کرده باشد و همچنین پروژه های پر درد سر طرحریزی واحدهای صنعتی و طرحریزی صنایع کوچک و ... را انجام داده باشد، بیاید و با تست زنی و جزوه خوانی بشود : کارشناس ارشد مهندسی صنایع و یا MBA !

2- اصلا نمی خواهم نا امیدتان کنم، ولی شاید شما هم در مورد دانشگاه آمریکایی هاوایی و دیگر دانشگاههای غیر انتفاعی چندملیتی، آزاد، شبانه، مکاتبه ای، اینترنتی و ... که مدارک دکترا و فوق لیسانس را مثل نقل و نبات خیرات می کنند، چیزهایی شنیده اید! که آدم را از هر چه مدرک و دانشگاه و تحصیلات عالی و غیر عالی است بیزار می کنند. ولی جدا از شوخی اگر می خواهید امسال در امتحان بسیار سخت کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مهندسی صنایع شرکت کنید می خواهم منابع و جزوات خوبی را خدمتتان معرفی کنم، با توجه به اینکه دوستان بازدیدکننده و علاقمند به مهندسی صنایع ، مکررا از حقیر چنین درخواستی داشته اند،(غافل از اینکه کسی که لالایی بلد باشد، چرا خودش خواب فوق لیسانس را هم نمی بیند؟!!!) تصمیم گرفتم که کمکی هرچند ناچیز بکنم.

با مطالعه کتب و جزواتی که ذیلا معرفی شده، تعدادی از دوستان قدیم من موفق شده اند و آنهایی هم که قبول نشده اند مطالعه آنها را بسیار مؤثر دانسته اند؛ امیدوارم با مطالعه و برنامه ریزی دقیق در میان پذیرفته شدگان سال آینده باشید:

کنترل تولید و موجودی های 1 :(ضریب 1)
1- کتاب کنترل تولید و موجودی ها (تألیف: عسگر زاده)
2- جزوه کنترل موجودی دانشگاه صنعتی شریف
3- تستهای پردازش(بخش خلاصه درس)
4- جزوه کنترل موجودی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تحقیق در عملیات 1 : (ضریب 2)
1- کتاب پژوهش عملیاتی (تألیف: محمدرضا مهرگان)
2- تستهای پردازش تحقیق در عملیات برای رشته های مدیریت و صنایع
3- نکات تستی پژوهش عملیاتی(تألیف: محمدرضا مهرگان)

طرحریزی واحدهای صنعتی : (ضریب 1)
1- طرحریزی واحدهای صنعتی ( اپل )
2- جزوه طرحریزی واحدهای صنعتی دانشگاههای علم و صنعت، صنعتی شریف و امیرکبیر
3- جزوه ارزیابی کار و زمان (خانم مخاطب رفیعی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان)
4- تستهای پردازش برای درس طرحریزی واحدهای صنعتی

آمار و احتمال مهندسی : (ضریب 2)
1- کتاب و جزوه آمار مهندسی ( تألیف دکتر محلوجی ؛ دانشگاه صنعتی شریف)
2- کتاب احتمال مهندسی (شلدون راس؛ دانشگاه صنعتی اصفهان)
3- آمار مهندسی وال پل (و جزوه دکتر رئیسی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان)
4- تستهای آمار و احتمال مهندسی (تالیف دکتر مسعود نیکوکار ؛ انتشارات آزاده)

زبان عمومی و تخصصی : (ضریب 1)
برای زبان منبع خاصی پیشنهاد خاصی ندارم! لطفا شما هم نظر دهید.....


............................................................ ...............................................
با همكاري مهندس مصطفي هاشم‌زاده
شمارش معكوس براي كنكور ورودي سال 85 كارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي آغاز گرديده است ؛ اين در حاليست كه هر ساله بر تعداد متقاضيان تحصيلات تكميلي در سطح كشور افزوده مي‌گردد و در نتيجه آن ، رقابت مابين شركت‌كنندگان – بويژه در رشته‌هاي پراقبالي نظير مهندسي صنايع - افزوده مي‌گردد . چنين ترافيكي در صف مدعيان حضور در دانشگاهها ، بر لزوم بكارگيري اهرمهاي موثر و كارامد آموزشي از سوي داوطلبان ، تاكيد بيشتري را به همراه دارد . در اين مقاله ، نكات ظريفي را – به صورت اختصاصي - براي كاربران سايت تخصصي مهندسي صنايع بازگو مي‌نمايم ؛ چنانچه در كنكور امسال به رقابت با رقيبان خود خواهيد پرداخت و حتي اگر در سالهاي آتي به اين شمار افزوده خواهيد گشت ، توصيه ما به شما اين است كه اين مقاله را از دست ندهيد


كمتر از يك ماه به برگزاري كنكور كارشناسي ارشد دانشگاهها زمان باقيست ؛ هر چه تاكنون در اين باب به انجام رسانيده‌ايد را در سلولهاي خاكستريتان حفظ و حراست كنيد و در مورد آنكه از اين پس چه كنيد كافيست به گفته‌هاي ما خوب توجه كنيد نخست به اين سوال در ذهن خود پاسخ دهيد كه شما از كدام دسته هستيد ؟ در واقع از چه سطح آمادگي درسي برخورداريد ؟

الف) چنانچه تاكنون هيچ اقدامي در راستاي فراگيري منابع درسي انجام نداده‌ايد باز به سوال دومي پاسخ دهيد : آيا قصد ادامه چنين رويه‌اي را داريد و يا خير ، نمي‌خواهيد زنگ تفريح سايرين باشيد ؟

الف- الف) اگر تا امروز هيچگونه تلاشي نكرده‌ايد و قصد هم نداريد كه نگاهي به كتب درسي خود
بيندازيد ، خب شما همان سياهي لشكر هميشگي آزمونها هستيد كه حضورتان تنها بر استرس داوطلبان سخت‌كوش مي‌افزايد ؛ زيرا آنان همه را همانند خود تصور مي‌كنند و گمان دارند كه اين كميت بالاي شركت‌كنندگان ، همگي ، رقيبي بالفعل برايشان به شمار مي‌روند . شما خوب مي‌دانيد كه حقيقت چيز ديگريست ! لذا توصيه مي‌كنيم در مدت باقيمانده به نكات زير توجه نماييد

نخست : چندين روز پيش از كنكور ( در بازه زماني ششم تا دهم اسفندماه ) به يك چشم‌پزشك متبحر مراجعه كرده و از سلامت بينايي خود اطمينان حاصل نماييد ؛ احتمالا در روز كنكور اين چشمان شماست كه بيش از مغزتان ، به داد شما خواهد رسيد

دوم : جديدترين متدهاي تقلب را با تفحص در منابع موجود و از جمله جستجو در پايگاههاي اينترنتي مرتبط بيابيد و دانسته‌هاي خود را در زمينه بروز نماييد . ما در اين زمينه متد تقلب بدون گردش سر را به شما پيشنهاد مي‌نماييم اما به دليل تمايل به همكاريمان با عزيزان سازمان سنجشي ، از تشريح بيشتر آن مي‌گذريم

سوم : خود را به نزديكترين باشگاه محل سكونتتان معرفي كنيد و سراغ مربي پرورش اندام را بگيريد ؛ تجربه نشان داده افزايش حجم عضلاني شما ، در همكاري داوطلبان صندليهاي مجاور براي تبادل اطلاعات و داده‌ها تاثير چشم‌گيري دارد ؛ به هر حال ، آنها خوب مي‌دانند كه بايد همزمان با شما محل برگزاري آزمون را ترك كنند و به عواقب عدم همكاري ، اشراف كامل دارند

چهارم : در مدت باقيمانده راههاي نفوذ در انسانها و برقراري ارتباط دوستانه با آنها را ، هر چه بيشتر بياموزيد ؛ ما به شما كتاب آيين دوستيابي ديل كارنگي را توصيه مي‌نماييم ؛ به هرحال مراقبين جلسه هم انسان هستند و دل دارند

آخرين نكته و شايد مهمترين نكته ، تصميم گيري براي يك چالش بزرگ است ؛ چالشي كه
شركت‌كنندگان مشابه شما در سالهاي پيشين از آن به كرات ياد كرده‌اند ؛ براستي شما كيك جلسه را از كدام سمت گاز خواهيد زد

الف- ب) اگر تاكنون به سراغ منابع درسي خود نرفته‌ايد اما اين مقاله شما را متحول كرده ! هيچ نگران نباشيد ؛ روحيه خود را حفظ كنيد و به توانمنديهاي بالقوه خود ايمان داشته باشيد ؛ به آنچه تاكنون گذشته وقعي ننهيد و در فكر بالفعل كردن استعدادهاي خود باشيد ؛ اما راه‌حل پيشنهادي من چيست ؟ شما بايد از اين زمان كوتاه حداكثر بهره را ببريد ؛ بدين منظور از نزديكترين كتابفروشي ، كتاب كارشناسي ارشد مهندسي صنايع را كه در آن چكيده دروس به همراه سوالات آزمونهاي گذشته است را خريداري نماييد و يا حتي مي‌توانيد لوح فشرده آزمونهاي گذشته را از مراكز پستي شهرتان دريافت نماييد ؛ از ميان دروس امتحاني بر حسب رشته خود ( اطلاعات مفيدي در مورد گرايشها ، منابع آزمون و نيز سيلابس درسي آنها را اينجا (http://ieir-levels.persianblog.com/) مي‌توانيد بيابيد ) دروسي را كه در آنها قويتر و يا ضعيفتر هستيد مشخص كرده و پس از اولويت‌بندي ، يك برنامه زماني به هر كدام اختصاص دهيد ؛ سپس مطابق برنامه زماني به مطالعه چكيده مطالب همت كنيد و آنها را به خوبي فراگيريد ؛ توصيه بر اين است كه حتما توانمندي خود را با تست‌زني ( سوالات دوره‌هاي پيشين ) به چالش بكشيد ؛ اين كار اطمينان به نفس را در شما بالا خواهد برد ؛ اما مهمترين نكته كه بايد براي خود تكرار كنيد همان است كه گفتم : روحيه خود را حفظ كرده و فراتر از آن ، بلندپرواز و جاه‌طلب باشيد ؛ هنر انسانهاي موفق در آن است كه به خوبي مي‌دانند در چه جايي غرور خود را حفظ كنند .

ب) چنانچه از آمادگي نسبي براي آزمون برخورداريد اما مي‌دانيد كه صد در صد آماده نيستيد هيچ هراسي به خود راه ندهيد ؛ شما از خيليها جلوتر هستيد و البته بايد خودتان را به خيليهاي ديگر برسانيد . براي اين منظور ، در اين فرصت باقي‌مانده به اهم رئوس مطالب بپردازيد و سعي كنيد از آنها براي خود ، خلاصه‌برداري كنيد ؛ نكات غير مهمي كه تاكنون خوانده‌ايد را تا هفته پاياني ( كه زمان مرور اجماليست ) به كناري نهيد و تمركز خود را بر روي مفاهيم كليدي بگذاريد ؛ شما مي‌توانيد خود را به گروه پيشتاز برسانيد ؛ تنها كافيست كه از اين زمان باقي‌مانده بهترين استفاده را كرده باشيد ؛ فراموش نكنيد پيروزي از آن كسانيست كه زيرك باشند و خود را – قبل از آنكه دير شود - بازيابي كنند
ج) شما همان عده نه چندان زيادي هستيد كه مرور تمامي منابع را به پايان برده‌ايد ؛ به شما تبريك مي‌گويم چون براي شما همه چيز بر وفق مراد است پس لزومي به اضطراب بيجا نيست ؛ متاسفانه هميشه داوطلبين قوي و آماده به دليل هراس از بر باد رفتن زحماتشان استرس بيشتري دارند و اين از كارايي آنان مي‌كاهد و به گروه ب فرصت مي‌دهد از گروه ج پيشي بگيرند ؛ پس آرامش خود را حفظ كنيد و كمي روياپردازي كرده و به فكر انتخاب دانشگاه آينده‌تان باشيد ؛ شريف ، پلي‌تكنيك ، تهران و شايد هم تربيت مدرس ! نه ؟! اين به شما اجازه مي‌دهد انگيزه بيشتري پيدا كنيد و خود را قويتر احساس كنيد ؛ تاكنون بسيار تلاش كرده‌ايد پس اجازه ندهيد لغزشهاي كودكانه شما را از دانشگاهي كه لياقتش را داريد دور كند ؛ حتي مي‌توانيد از همين حالا به درسهاي دوره ارشد خود در اينجا (http://ieir-levels.persianblog.com/) نگاهي بيندازيد ! اما در اين مدت كوتاه ، مروري بر كليه خلاصه‌هايي كه برداشته‌ايد داشته باشيد و شروع به تست‌زني كنيد ؛ توصيه من به شما اين است كه از همين امروز خود را در شرايط آزمون قرار دهيد و با پاسخگويي كامل به سوالات آزمونهاي پيشين ، نشستن چند ساعته در يك مكان نه چندان راحت و بهره بردن از تمامي قواي فكري خود را تمرين كنيد ؛ سعي كنيد هيچ‌يك از آزمونهاي پيشين را از دست ندهيد ؛ اگر كمي آرامش خاطر داشته باشيد به شما اطمينان مي‌دهم كه رتبه‌هاي دورقمي و شايد تك‌رقمي را از دست نخواهيد داد

نكته پاياني كه بايد ملحوظ نظر تمامي داوطلبين قرار گيرد آن است كه بايد تا جايي كه ممكن است تلاش كنيد تا اموري را كه در اختيار شماست به خوبي به پيش بريد اما هميشه ، همه چيز ، به انتخاب و اختيار شما نخواهد بود ؛ پس به نيروي برتر ايمان داشته باشيد و از او كمك بخواهيد ؛ آيه ذيل را باور كنيد و با تكرار آن به خود انرژي مثبت بدهيد
و اذا سالك عبادي عني ، فاني قريب ، اجيب دعوت الداع اذا دعان / چنانچه بنده‌اي در مورد من سوالي پرسيد ، [بگو] من به او نزديكم ، دعوت هر دعاكننده‌اي را اجابت خواهم كرد چنانچه[با دعاي بنده‌ام] خوانده شوم

پي‌نوشت : نويسنده مقاله (http://ieir.persianblog.com/) نه يك ژورناليست طنزنگار است و نه به اختلاط مهندسي صنايع با فكاهي اعتقادي دارد ؛ نكته تنها اينجاست كه تجربه سالها مشاوره با داوطلبين كنكورهاي مختلف ثابت نموده است كه ارائه آموزه‌هاي اينچنيني در فضايي نزديك با خواننده و دوري جستن از محيطي كسل‌كننده و غيرمنعطف ، ضريب يادگيري و باورپذيري را نزد داوطلب افزايش خواهد داد ؛ از اين رو به شما اطمينان مي‌دهم كه اين مقاله را تا مدتها را در خاطر خواهيد سپرد ؛ باور نداريد ؟ امتحان كنيد
ا

takin123
10-02-2006, 16:35
از امیر تشکر می کنم به خاطر مطالبی که تو سایت گزاشته

reza020
13-02-2006, 15:45
خيلي ممنون مطالبتون آموزنده است همينطور ادامه بديد


رشته فقط صنايع

:d :d :d :d :d :d :d

amir_best
16-02-2006, 21:10
گزارشی در مورد رویکردهای بنیادی و مرحله ای تغییرات مدیریت در شرکت مخابرات بریتانیا شعبه ایرلند شمالی ( BTNI )خلاصه گزارش
این گزارش ، بعنوان بخشی از یک پروژه جامع ، حاصل یک مطالعه موردی است که در شرکت مخابرات بریتانیا شعبه ایرلند شمالی ( BTNI ) ، از بین معدود سازمان هایی که در شهر اولستر مدیریت کیفیت فراگیر ( TQM ) و مهندسی مجدد فرایند کاری ( BPR ) را در مقیاس وسیع پیاده نموده اند ، انجام شده و در آن آخرین پروژه مهندسی مجدد شرکت مذکور در قالب مفاهیم مشخص تئوری تشریح می گردد که شامل مفهوم BPR و نیز شرایط خاصی است که اجرای عملی و موثر BPR را امکان پذیر می نماید. همچنین مواردی از قبیل تأثیر بروز بحران بعنوان انگیزه لازم جهت پیاده سازی BPR و کارآمدترین روش اجرای آن ، نقش فناوری اطلاعات(IT) ، دستاوردهای احتمالی BPR ، تعامل بین TQM ، BPR و چگونگی کاربرد این دو عامل مکمل در تغییرات مدیریتی و در راستای پیشرفت شرکت مورد مطالعه قرار می گیرد . در واقع به پشتوانه دیدگاهی دورنگر و راهکاری موثر جهت تحول درون سازمانی ، که خود در برگیرنده اجزای بسیاری می باشد، اهداف TQM ، BPR در شرکت BTNI تا حد زیادی محقق گردیده اند.

مقدمه
مطالعه موردی که در طی این گزارش تشریح می گردد شامل بخشی از یک پروژه جامع تر در خصوص مدیریت تغییرات بصورت کلی و نیز دو رویکرد مجزا بطور اخص می باشد. یکی از اهداف این پروژه تحقیق در خصوص آگاهی و درک کلی جهت بکارگیری BPR در صنایع ایرلند شمالی و دیگری مطالعه در مورد تعامل رویکردهای بنیادی( BPR ) و مرحله ای (TQM ) در تغییرات مدیریتی در کشور مذکور بوده و اینکه آیا این دو عامل در قالب مفاهیم عملی دنیای واقعی قابل اجرا هستند یا خیر نیز از موضوعات قابل توجه می باشد.
موضوعات تئوری
از دیدگاه مدیران اجرایی ایرلنـدشمالـی خصوصاً در شرکت های کوچک و متوسـط مفاهیم TQM ، BPR قبل از آنکه پاسخگوی مسائل باشند خود سوال برانگیز هستند. بحث های مطروحه عمدتا مربوط می شوند به ماهیت واقعی BPR و شرایط مطلوب برای بکارگیری آن به ویژه اینکه آیا بروز بحران انگیزه لازم جهت این موضوع می باشد یا خیر، موثرترین نحوه اجرای BPR، نقش فناوری اطلاعات(IT)، دستاوردهای احتمالی BPR، تفاوت های مابین TQM و BPR و اینکه آیا می توانند به عنوان مکمل یکدیگر استفاده شوند یا نه. در اینجا دو نکته اساسی مطرح می شود نخست اینکه TQM و BPR دو رویکرد جداگانه جهت تغییرات سازمانی هستند که وجه تمایز آنها میزان اثر بخشی و نو آوری حاصل از هر کدام و نیز ریسک های مربوطه می باشند، و ثانیا BPR صرفا یک ابزار استاندارد TQM بوده و تغییرات فرهنگی و انضباطی ناشی از TQM نیز ضامن اجرای موفقیت آمیز BPR می باشد.
مطالعه موردی
شرکت BTNI
مطالعه موردی که جهت بررسی موارد فوق الذکر انجام شد توسط شرکت BTNI مدیریت گردید که خود بواسطه شرایط خاص حاکم بر ایرلند شمالی، یک شرکت نیمه مستقل می باشد. به نقل از مدیر بخش پشتیبانی کیفیت BTNI، این شرکت تنها به خود متکی است و بایستی جهت بقاء خود تلاش نماید. درواقع BTNI از نظر مدیریت کیفیت و تغییرات در بریتانیا و در سطح بین المللی شرکتی پیشرو محسوب می شود که تا کنون موفق به دریافت این جوائر گردیده است: جایزه کیفیت ایرلند شمالی (دو بار) ، جایزه ممتاز کیفیت ایرلند، جایزه کیفیت جامع شرکت مادر (چهار بار)، و جایزه کیفیت بریتانیا. BTNI با گردش سرمایه ای حدود 258میلیون لیره استرلینگ جزو ده شرکت اصلی ایرلند شمالی بوده و به عنوان الگویی موفق برای بسیاری از شرکت های محلی محسوب می شود. افزون بر این، BTNI جزو معدود شرکت های شهر اولستر می باشد که اقدام به پیاده سازی توأم TQM و BPR در مقیاس گسترده نموده است.
نیاز به تغییر
سابقه نیاز به تغییرات موثر مدیریتی در شرکت BTNI به اواسط دهه 1980 باز می گردد یعنی هنگامی که شرکت مادر خصوصی شد. قبل از این زمان قوانین حاکم بر شرکت مادر اجازه تجهیز کامل شرکت BTNI و کسب آمادگی آن جهت بقاء و رشد در بازار متغیر و به شدت رقابتی را نمی دادند. شرایط موجود موید این نکته بود که فرهنگ، مهارت، و سیستم های ارزشی جدید جهت جذب مشتریان مورد نیاز بوده و در وضعیت جدید بازار صرفا حفظ مشتریان راضی کافی نخواهد بود. مشتریان ناراضی نیز ممکن است تغییر عقیده دهند، همانگونه که مشتریان راضی نیز متأ سفانه احتمال دارد نظر خود را عوض کنند. سود شرکت بیشتر ار ناحیه مشتریان ثابت است که از خدمات ارائه شده راضی بوده و دوستان خود را نیز در زمره مشتریان جدید در می آورند. در این راستا BTNI با داشتن حدود 2600 کارمند به عنوان کوچکترین شرکت از مجموعه 9 شرکت واقع در نواحی مختلف که کل کشور انگلستان را پوشش می دادند کار رسمی خود را در خصوص کیفیت فراگیر از سال 1986 آغاز نمود. مدیریت ارشد با همکاری مدیر عامل برنامه بلند مدت و سیاست کیفیت شرکت را تدوین و نخستین برنامه ارزیابی هزینه سرویس را به انجام رساند که بر اساس آن معلوم شد BTNI با تورم کارمند روبرو بوده، و فاقد بازدهی و غیر اقتصادی می باشد. مطالعات کلی مشخص نمود که تعداد کارکنان شرکت مخابرات بر یتانیا (BT) حدودا ده برابر برخی از رقبای اصلی آن بوده و این نشان از بحرانی بودن وضعیت شرکت می داد. مطالعه در خصوص واکنش شرکت به این بحران بسیار جالب و آموزنده است.
پاسخ به بحران
بسیاری از کارشناسان معتقدند که شرکت های دچار بحران هیچ راه چاره ای به جز مهندسی مجدد ندارند همچنین برخی بر این باورند که انجام BPR به واسطه داشتن ریسک های بالقوه بايستی به عنوان آخرین گزینه مد نظر قرار گیرد، به عنوان مثال آقای رايان در سال 1994 این موضوع را مطرح نمود که قرار گرفتن در وضعیت بحرانی عملا باعث بروز انگیزه در شرکت ها جهت تغییرات بنیادی مي شود. در سال 1993 آقای تالوار دقیقا عکس این فرضیه را مطرح و عنوان نمود که احتمال انجام BPR در شرکت های با راندمان بالا بیشتر می باشد و این موضوع با نظریه آقای باشئین در سال 1994 مطابقت دارد که در سال 1994 که انجام مهندسی مجدد در وضعیت بحرانی نامناسب بوده زیرا بحران باعث افزایش نگرانی و وحشت شده و این عوامل با اهداف BPR تناقض دارند. مدیریت ارشد شرکت BT بجای آنکه فورا مهندسی مجدد را به اجرا بگذارد یک راهکار تغییرات بلند مدت و پیچیده را تدوین نمود که مبتنی بر استاندارد های     BS5750/ISO 9000  کیفیت فراگیر و در نهایت مهندسی مجدد فرآیند بود.
روند بهبود وضعیت کمپانی BTNI
پس از تدوین برنامه بلند مدت و سیاست گذاری کیفیت یک شورای کیفیت جهت هدایت تلاش های مربوط به بهبود وضعیت شرکت تشکیل گردید. و چنانچه در شکل شماره 1 مشخص است فعالیت های اولیه در جهت اجرای TQM در نیمه دهه 90_1980 موفق نبود، لیکن این روند پس از اعطای استاندارد BS5750 رو به بهبود گذاشته است. این استاندارد به واسطه عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات فنی در شرکت در سالهای 89/1988 و نیز بخاطر عملیات نصب در سال 1991 اعطا شد که متعاقب آن شرکت موفق به اخذ استاندارد ISO9000 در سال 1993 گردید. تجربه شرکت BTNI منطبق با فرضیه سال 1993 ویلکینسون و ویتچر می با شد که بر اساس آن TQM معمولا باعث ایجاد تغییرات سطحی در رفتارها شده و فرآیندهای اساسی که باعث عملکرد مطلوب شرکت می شوند بدون تغییر باقی می مانند.
شکل 1 - سیر پیشرفت در BTNI
برخی معتقدند که ساختار TQM روش های موثری جهت اندازه گیری میزان سرویس دهی مطلوب سازمان به مشتریات خود را در اختیار قرار نمی دهند . علاوه بر این نویسندگانی نظیر داونپورت، بوردت و هال بر این باورند که طراحی مجدد سازمانی که تحت کنترل نمی باشد به شکست منتهی می شود مزاحل ارتقاء شرکت به سطح استانداردهای متعارف برای کارمندان ناخوشایند بود زیزا آنها با تغییرات اجباری روبرو بودند، کار آنها به وسیله دیگران کنترل می شد و همچنین در قبال رفتار و عملکرد خود مسئول شناخته می شدند، لیکن تمام این شناختها باعث پیشرفت اساسی شرکت شد و نیل به استانداردهای مطلوب ، انضباط و کنترل قابل ملاحظه ای را در عملکرد شرکت باعث گردید، اگرچه تغییرات فرهنگی و ساختاری بیشتری مورد نیاز بود. بخشی از تغییرات فرهنگی از طریق برنامه مشتری مداری در سال 1990 محقق گردید و بدنبال آن طرح خود ارزیابی با استفاده از مدل « جایزه کیفیت ملی مالکولم بالدریج » درسال 1992 بمورد اجرا درآمد که استفاده از مدل خود ارزیابی بر اساس « جایزه کیفیت اروپایی » درسال 1993 را بدنبال داشت . در سالهای 90_1989 تغییرات ساختاری عمده ای در شرکت بوجود آمده بود که منجر به حذف لایه ای ازمدیریت ارشد شده بود ، لذا تغییرات رفتاری از طریق تغییرات ساختاری اعمال می گردید.
شرکت بمنظور حمایت از منافع مشتریان خود ناگزیر از تبعیت از قوانین برون سازمانی می باشدکه این قوانین حتی در مواردی که هزینه ها در حال افزایش است کاهش قیمت را الزامی می سازد و از آنجایی که دست شرکت در خصوص قیمت گذاری تقریباً بسته است لذا بایستی به تقلیل هزینه ها مبادرت ورزد . یکی از این روش ها بازخریدی داوطلبانه کارکنان بود ، گرچه بایستی به این نکته نیز توجه داشت که کاهش هزینه انگیزه ای جهت اقدام شرکت به اجرای BPR گشته و کاهش سود شرکت را نیز باعث می شود.
BPR
نویسندگانی نظیر هاج (1980)، کلادا(1994)،و زئیری و سبنکلر(1994) معتقدند که فعالیت های پیشرفت سازمان مانند نقاط روی یک زنجیره طیف پیوسته هستند که از پیشرفت مرحله ای تا نوآوری بنیادی را شامل می شوند.
برخی نیز بر این باورند که بواسطه تمرکز بر روی فرآیند های موجود، TQM ندرتاً به نوآوریهای بنیادی منتهی می گردد و بنابراین این بحث مطرح می شود که آیا BPR در شرف تبدیل شدن به جانشینی جهت پیشرفت های مرحله ای می باشد یا خیر .
تمرکز فرآیند
تغییرات ساختاری سالهای 90-1989 گرچه بمانند سایر شرکت های انگلیسی عمیق نبودند لیکن باعث تدوین یک سیاست تمرکز فرآیند گردید که بموجب آن یک گروه پروژه مخصوص جهت تعریف فرآیند های اصلی و فرعی در شرکت BTNI تشکیل شد که نهایتاً تعاریفی مانند فرآیند کاری( توجه به مشتریان ) ، فرآیند پشتیبانی ( جهت کمک به عملکرد فرآیندکاری ) و فرآیند اجزاء ( که بین دو فرآیند فوق الذکر بصورت مشترک عمل می کند) بوجود آمدند .هدف از اجرای این پروژه کسب اطمینان از سازماندهی کار حول فرآیند های کلیدی بود که از نظر شرکت BTNI این فرآیند ها شامل نصب و تعمیر سیستم های تلفن می باشند. در اواخر سال 1993شرکت BTNI اجرای مهندسی مجدد را جزو کارهای اصلی خود قرار داد و بموجب آن مدیران مجرب موظف گردیدند مشکلات فرآنید را جهت حصول به پیشرفت های مهم مرتفع نمایند که یک نمونه آن ایجاد سیستم مدیرکاری ( WMS ) بود. بر این اساس سیستم دستی واگذاری کار به مهندسین شاغل در مراکز فنی با یک سیستم اتوماتیک جایگزین گردید که گر چه این سیستم نهایی نشده لیکن از آن بعنوان پیشرفته ترین سیستم تقسیم کار در دنیا نام برده می شود. کلیه کارهای تعمیراتی یک خطی و چند خطی، سفارشات یک خطی و تعیین زمان های تعمیرات از طریق سیستم WMS انجام می شود. راهکارها،ساختارها، فرآیندها، فناوری و کارمندان بایستی بر طبق فرآیند جدید تغییر می یافتند که این موضوع از نقطه نظر پرسنل مدیریتی مدیریتی و غیر مدیریتی یک تغییر بنیادی محسوب می شدند. علاوه بر این شرکت BTNI یک سیستم فنی پرقدرت را تحت عنوان انتقال الکترونیکی اطلاعات مکتوب را ابداع و استفاده از آن را در موارد کاری مختلف بررسی نمود. بنابراین فناوری، محرک وعامل اجرای BPR در شرکت گردید.
بینش در مقابل روش شناسی
یکی از مباحث مربوط به BPR استفاده از رویکرد بینشی در مقابل رویکرد روش شناسی بمنظور ایجاد تغییرات و مهندسی مجدد می باشد . در مورد شرکت BTNI پروژه تغییر یافته WMS از کمپانی مادر بایستی در کلیه نواحی جغرافیایی 9 گانه کشور انگلستان از جمله ایرلند شمالی پیاده می گردید و نظر به اینکه شرکت BTNI آخرین مورد ( با آخرین ناحیه ) جهت مهندسی مجدد بود طبعا امتياز استفاده از متودولوژیی را داشت که در سایر نقاط تکامل یافته بود ، لیکن بواسطه ساختار و شرایط خاص ، این شرکت می بایستی سیستم را جهت انطباق با وضعیت خود مجدداً طراحی می نمود. علاوه بر این خود سیستم و کاربریهای آن بایستی قابل انطعاف بودند، در واقع برسید WMS کمپانی BT تلاش داشت از انسانها و عملکرد آنها تقلید نماید، مثلا در سیستم های قدیمی یک مسئول توزیع(Distribution Office ) می بایستی ماموریت هایی را شامل انجام 4 یا 5 مورد کاری ارجهیت دار روزانه ، برای مهندسین ترتیب می داد که برای انجام این کار می باسیتی با شناخت مهندسین و تجربه و تخصص هریک ، ناحیه مورد ماموریت ، مشکلات انجام کار و حتی ترافیک جاده های مورد تردد ، برنامه ماموریت را تدوین و ابلاغ می نمود ، بنابراین سیستم جدید بایسیت کلیه اطلاعات فوق الذکر را در خود ذخیره داشته و قادر به سرویس دهی به نواحی روستایی گسترده و مناطق جغرافیایی کم جمعیت می بود. راهعکارهای جهت پشتیبانی از سیتم جدید و توسعه ء آن مطرح گردید که اغلب قبل از رسمیت یافت به صورت کاربردی استفاده می شدند. با بکارگیری مهارت ها و فنون مدیدریت تغییر که اکثرا از تجربه TQM حاصل شده بودند گرو های اجرایی ، مخاطرات انجام کارهای جدید را در جهت ارتقاء سیستم تجربه می کردند.
پیچیدگی و ماهیت تغییر ایجال می نمود که عوامل اجرایی از ابتدا در جریان کار باشند که در این راستا کلیه ء این عوامل بطور اجمالی کارهای انجام شده و نحوه ء بهبود آنها را توضیح می دادند. پس از تشکیل گروه ها و تمرکز و بحث و بررسی انها بر روی 4 یا 5 فرایند جدید ، ارتباطات کاری که زمانی غیر ممکن می نمودند اثرات عملی خود را نمایان کردند، مدیران نیز احساس نمودند که موانع کاری انجام تغییرات بر طرف شده و کلیه این پیشرفت ها را مربوط به فعالیت TQM قبلی شرکت می دانستند در واقع تا حدودی نیاز به داشتن یک سیستم جدید قابل انعطاف باعث بروز تفکر نوآوری در شرکت گردیده بود.
دستاوردها
پروژه WMS نحوه تقسیم و ارجاع کار به مهندسین را تا حد زیادی تغییر داده است ، بنحوی که این مهندسین با استفاده از وانت های شرکت فاصله بین منزل تا محل کار در مدت 15 دقیقه ( صبح و عصر ) طی نموده و نوع کار ارجاعی را از سیستم اتوماتیک دریافت می نمایند، بدین ترتیب نیاز به مرکز تجمع افراد فنی ، کارمندان اضافی و محل پارک اتومبیل تا حد چشمگیری کاسته شده، در حالی که طول روز کاری و در نتیجه بهره وری افزایش یافته است . نحوه ارتباط مهندسین با سیستم WMS از طریق یک ترمینال متحرک و شبکه تلفن می باشد . سیستم بصورت اتوماتیک مدت انجام کار و زمان تردد را تخمین زده و دو مدت زمان حداکثر 20 دقیقه ای جهت ارجاع مستقیم کار به مهندس در محل خرابی و نیز احتمال بروز مشکلات فنی پیش بینی نشد. به آن اضافه می نماید. در صورت نیاز، مرکز کنترل با مهندس جهت ارسال کمک فنی تماس تلفنی می گیرد. برگ های شیفت مهندسین نیز به صورت اتوماتیک به روز درآمده و مدت انجام ماموریت توسط آنها تا مقطع دقیقه نیز محاسبه و منظور می گردد. کیفیت خوب یا بد کار به آسانی مشخص شده و مدیران منطقه ای نیز در صورت نیاز جهت نظارت بر انجام کار همراه مهندس مربوطه به محل ماموریت اعزام می شوند و با تغییر ساختار مدیریتی مدیران چه در محل کار و چه در منزل مانند مهندسین کار می کنند. نحوه پرداخت حقوق آنها نیز سالانه بوده و بر اساس عملکرد گروه و نه شخص پرداخت می شود.
علیرغم پیشرفتهای فوق ، شرکت BTNI پذیرفته است که بازگشت سود سرمایه گذاری بر روی سیستم WMS ممکن است سالها بطول انجامد و مهندسین و نواحی بیشتری بایستی تحت پوشش این سیستم قرار گیرند.هدف کلی این است که ارجاع کار به کلیه مهندسین شرکت از طریق سیستم WMS انجام گردد، لیکن مدیریت و کارکنان BTNI قویاً بر این باورند که قابلیت های استراتژیک شرکت بواسطه BPR افزایش یافته و خواهد یافت. به عنوان مثال قابلیت انجام سیستم های کاری و ایجاد مشارکتهای کاملا متفاوت از قبل در شرکت فراهم امده و شاید در آینده فعالیت های مهندسی شرکت به مناقصه گذاشته شده و برندگان این مناقصات مهندسین قبلی کمپانی BT باشند که به عنوان پیمانکاران مستقل وارد عرصه فعالیت شده و با استفاده از تجهیزات اجاره ای از BT به اجرای پروژه ها می پردازند.
استفاده از مکمل TQM و BPR
به عقیده بسیاری از کارشناسان مربوطه موضوع مدیریت کیفیت فراگیر (TQM ) در قالب های ساختارهای موجود و نه بعنوان وسیله ای جهت تغییر آنها تعریف می گرددو همچنین بسیاری از اجزا اولیه BPR در واقع جزیی از مفهوم اولیه TQM می باشد مانند مالکیت فرآیند و کارگروهی. دراستاندارد BS 5750 شغل مدیر بطور مفصل تشریح گردیده ، بنحوی که در شرایط تغییرات بنیادی هر مدیر می تواند از شغلی به شغل دیگر تغییر سمت یابد ، زیرا فایل ها کاملاً مشخص می کنند که در مقاطع زمانی روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، 6 ماهه ، و سالانه چه کارهایی بایستی انجام گیرد
فرآیندها همچنین بصورت دائم کنترل می گردند تا از حصول نتایج TQM اطمینان حاصل شود، همچنین متدولوژیهای TQM شرکت BTNI جهت بررسی مشکلات مربوط به BPR مورد استفاده قرار گیرند. بعنوان مثال انجام کارهای اداری در منزل باعث بروز مشکلاتی در خصوص بعد اجتماعی کار گردیده خصوصاً در مورد ارتباط و تعامل بین افراد ، بعبارت دیگر مهندسین صبح ها با هم در محل کار ملاقات نمی کنند ، با مسئول تقسیم کار تماس حضوری و شخصی ندارند و یا برای صرف نهار در مرکز فنی مربوطه تجمع نمی کنند ، لیکن گروههایی تحت عنوان بهبود کیفیت      تشکیل گردیده که اثرات اجتماعی تغییرات را بررسی نموده و راهکارهایی جهت تسهیل ارتباطات و تعاملات بین افراد ارائه نمایند. از نظر مدیران این موضوع حائز اهمیت می باشد، زیرا با گسترش مستمر WMS احتمال تقلیل ارتباطات شخصی افراد بیشتر می شود. گرچه در شرکت BTNI پذیرفته شده که رویکردهای تغیر مدیریت از طریق TQM و BPR با یکدیگر متفاوت می باشند، لیکن به هر دو این موضوعات بعنوان ابزاری جهت حصول پیشرفت نگریسته شده که می توانند بطور توأم بکار گرفته شوند و بعبارتی شرکت مصمم است که از TQM و BPR بعنوان مکمل یکدیگر استفاده نماید.
نتیجه گیری
اجرای پروژه WMS که در شرکت BTNI شروع شده مستلزم سرمایه گذاری عظیم و تغییرات فرهنگی و سیاسی می باشد، لیکن ترکیب TQM با BPR باعث گردید که تغییرات بنیادی با سهولت بیشتری انجام شود. علاوه بر این ، روند پیشرفت های مرحله ای معمولاً توسط فازهایی از نوآوریهای بنیادی قطع می شود، بنابراین مدیران و کارمندان BTNI بر این باورند که موج جدیدی از تغییرات بنیادی قریب الوقوع می باشد. دیدگاه کلی و بلند مدت BTNI این است که شرکت مادر خود را به موفق ترین سازمان مخابراتی دنیا تبدیل نماید و هدف استراتژیک بر مبنای داشتن شرکتی که دائماً در شرایط تغییر باشد طراحی گردیده که نهایتاً تعالی کاری از طریق پیشرفت و نوآوری را بدنبال خواهد داشت.
منبع: TOTAL QUALITY MANAGEMENT, VOL. 10, NO. 1, 1999, 37± 45

گربه
20-02-2006, 11:12
رشته مهندسي صنايع
مهندسي صنايع ، شامل كاربرد روشهاي تجزيه و تحليل اصول فيزيكي براي تبديل موادخام و ساير منابع به فرمي كه رضايت و احتياجات آدمي را تامين كند، ميباشد.با پيشرفت علم و تكنولوژي و تعامل اين دو با هم، تخصصها و گرايشهاي مختلف مهندسي بوجود آمدهاند. در اين ارتباط مهندسي صنايع رشته نسبتاً جديد است كه ضمن برخورداري از مفهوم كلي مهندسي، حوزههاي كاري فراتري را در مقايسه با ساير رشتهها مورد توجه قرار ميدهد. نوشته حاضر سعي دارد مطالبي را جهت آشنايي با مهندسي صنايع در قالب سر فصلهاي ذيل ارائه نمايد.

مهندسي صنايع چيست؟

مهندسي صنايع عبارت از كاربرد اصول و تكنيكهايي به منظور بهبود، طراحي و نصب سيستمهايي شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژي و تجهيزات براي فراهم آوردن امكان توليد كالاها و ارائه خدمات بشكل كارا و مطلوب ميباشد.

براي بررسي، ارزيابي و كاربرد اين سيستمها، دانش و مهارتهاي علوم رياضي، علوم فيزيكي و علوم اجتماعي به همراه فنون و تكنيكهاي طراحي مهندسي مورد نياز است. فعاليتهاي مهندسي صنايع همانند پلي است كه ارتباط بين اهداف مديريت و عملكرد عملياتي سازمان را ايجاد مينمايد.

مهندسان صنايع بيشتر درگير افزايش بهرهوري در مديريت منابع انساني، روشها و تكنولوژي هستند و حال آنكه ساير رشتههاي مهندسي بيشتر درگير ماهيت فني فرايندها و فراوردهها ميباشند. در واقع مهندسي صنايع تنها رشته مهندسي است كه عامل انسان يكي از مولفههاي اصلي سيستمهاي مورد مطالعه آن را تشكيل ميدهد. در نتيجه مهندسان صنايع در تيمهاي ميان رشتهاي براي امور برنامهريزي، نصب و كنترل و بهبود فعاليتهاي موسسات به خدمت گرفته ميشوند. اين فعاليتها ممكن است فعاليتهاي توليد، نوآوري در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جريان اطلاعات سازماني را شامل شود. با توجه به مطالب فوق، مهندسان صنايع بستر لازم براي تعامل تخصصهاي مختلف و كار گروهي را به بهترين وجه ايجاد نموده و در نتيجه امور طرح، برنامهريزي، اجرا و نظارت بر عملكرد نظامهاي توليدي خدماتي بشكل منسجمتر انجام ميشود و در نهايت انسجام امور به بهبود مستمر در جهت سهولت كارها، راحتي كاركنان، كاهش هزينهها، ارتقا كيفيت و جلب رضايت مشتريان منجر ميشود.

تاريخچه مهندسي صنايع

اولين جرقههاي پيدايش مهندسي صنايع بعنوان يك تخصص با آغاز انقلاب صنعتي در ابتداي قرن 19 زده شد. انقلاب صنعتي كه با ظهور اختراعات جديد خصوصاً در صنعت نساجي و اختراع ماشينبخار آغاز شد، باعث بكارگيري نيروي انساني بيشتر و افول صنايع كوچك دستي شد. با گسترش كارخانجات، نياز به مديريت و تفكر مديريتي بيش از پيش احساس شد. افراد بسياري در جهت ارتقا كيفيت محصولات تلاش كردند. آدام اسميت، پدر علم اقتصاد پيشنهاد تقسيم كار را داد. وي بيان كرد كه ميتوان با تقسيم كار در كارخانه پيچسازي نتيجه كار را به مقدار زيادي بهبود بخشيد. بهموازات اختراعات و نوآوري در فرايندها، روشهاي حسابداري و هزينهيابي گسترش يافتند. روشهاي تحليل علمي، آزمايشات و اثباتهاي علمي در طراحي و ساخت ابزارآلات و ماشينها بكار گرفته شد و در نتيجه، اثرگذاري اين تحولات در تفكر سازماني مديريت موجب شد مديريت علمي به عنوان يك نگرش و روش حرفهاي مطرح شود. اولين تلاش براي علمي شدن مديريت از آمريكا شروع شد. در سال 1881 فردريك تيلور پدر مديريت علمي، انديشههاي خود را توسعه داد. فرانك گيلبرت و همسرش ليليان در جهت مطالعه كار با بررسي حركات توانستند ابزار جديدي را ابداع كنند. همچنين آنان به مسائل روانشناسي و انگيزههاي انساني توجه نمودند. عملكرد پرداخت پاداش و نتايج قابل قبول آن توسط امرسان ايجاد و توسعه يافت. مجموعه فعاليتهاي تيلور و هم عصرانش براي فرموله كردن اصول اساسي به عنوان روشهاي علمي مديريت متمركز شده بود كه اين فعاليتها بهزودي تحت عنوان مديريت علمي شناخته شد.

كار اين افراد توسط انجمن مهندسين مكانيك آمريكا ارج نهاده شد و عرصه براي فعاليت تيلور و همفكرانش توسط اين انجمن ايجاد شد. در سال 1912 انجمني براي ارتقا و رشد مديريت بنا نهاده شد كه در سال 1915 انجمن تيلور نام گرفت. اين انجمن از سال 1934 با عنوان انجمن مهندسي صنايع فعاليت خود را ادامه داد. در اين دوران مديران علمي داراي تحصيلات مهندسي بودند و بسياري خود را مهندس صنايع قلمداد ميكردند و گروهي نيز در حيطه مديريت به عنوان مشاوران مديريت مطرح بودند. بتدريج مواد درسي و مدرك مهندسي صنايع و برنامههاي مربوطه مورد توجه قرار گرفت و در نهايت دانشكدههاي مهندسي صنايع ايجاد و توسعه يافتند.

اهميت مهندسي صنايع

مرور توانمنديها و خدمات مهندسي صنايع نقش و اهميت مهندسي صنايع را بوضوح بيان ميكند. امروزه حيات اقتصادي سازمانها و موسسات توليدي و خدمات در بازار رقابتي شديد جهاني به استفاده بهينه از منابع در دسترس وابسته است. عموماً منابع در دسترس شامل مواد، منابع انساني، ماشينآلات (شامل تجهيزات، لوازم جانبي، امكانات مورد نياز شامل فضا و انرژي و ...)، منابع اطلاعاتي و منابع مالي طبقهبندي ميشوند. ايجاد و نگهداري منابع ياد شده هزينههايي را براي سازمان بهدنبال دارد. هزينه تمام شده واحد محصول هر موسسه متأثر از نحوه به كارگيري اين منابع است. هر شركت توليدي يا خدماتي كه بتواند هزينههاي خود را به حداقل ممكن برساند و به بياني ديگر توانايي استفاده بهينه از منابع را در تمام اركان سازماني خود ايجاد نمايد يا حاشيه سود بيشتري به دست خواهد آورد و يا قادر خواهد بود كه قيمتهاي فروش خود را با حفظ حاشيه سود قبلي، كاهش دهد. اين بدان معني است كه قدرت رقابتي موسسه مذكور در بازار افزايش مييابد. با توجه به تحولات اقتصاد جهاني قدرت رقابتي شرط اساسي موفقيت در كسب و كار نوين محسوب ميشود. در كنار اين مسائل، توجه به نوآوريها و ارتقا كيفي محصولات و خدمات كه از طريق تلاش براي يافتن طرحهاي بهبود يافته و همچنين تحول در فرآيند كسب و كار نيز بقا و رشد موسسات را در پي خواهد داشت. با توجه به مراتب فوق اگر ضرورتها و نيازمنديهاي رسيدن به امور مذكور را با تكنيكهاي مهندسي صنايع تطبيق دهيم مشاهده ميشود كه مهندسي صنايع ابزار لازم براي حصول اهداف سازماني را بطور فراگير و سيستماتيك فراهم ميآورد و اين نشانگر نقش و اهميت بالاي مهندسي صنايع بعنوان موتور محرك حركت سازمانهاي امروزي است.

اصول فكري و ديدگاهها در مهندسي صنايع

اساس مهندسي در هر گرايشي طراحي مبني بر اندازهگيري، محاسبه و تحليل با استفاده از علوم رياضي و تجربي شكل ميگيرد. در نتيجه حرفه مهندسي كاملاً ديد فني و ماشيني دارد كه موجب محدوديت ديدگاه در ابعاد خاص شده و برخي موضوعات مانند يافتن بهترين روشهاي مديريتي و ارتباطات انساني در ديدگاه محض مهندسي ناديده گرفته ميشود. مهندسي صنايع با در برداشتن نگرش سيستماتيك و فراگير ارتباط تخصصهاي مختلف و نهاد مديريت سازمان را ايجاد نموده و امور برنامهريزي، سازماندهي، هدايت و نظارت بر امور اجرايي با هماهنگي بيشتري دنبال ميگردد. اين نگرش استمرار همان سير تفكر تيلور و هم عصران وي ميباشد كه با تلاش تك تك آنان مجموعه اصول و نگرشهاي مديريت علمي موجوديت يافت. مديريت علمي همان نگرش سنتي مهندسي صنايع است. با پيشرفت مديريت علمي، مهندسي صنايع با تفكري بر مبناي علوم رياضي، فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي در عرصه صنعت و خدمات ظهور كرد كه به معني ايجاد يك تفكر فراگير و سيستماتيك بود. نگاه مهندسي صنايع به مسائل از زوايا و ديدگاههاي مختلف همانند توجه به خروجي و محصول سيستم، توجه به مشتري ويا نگرش به بهرهوري سازمان قابل طرح و پيگيري ميباشد كه بر مبناي اصول فكري تقريباً يكساني دنبال ميگردد. اكنون بايد ديد كه اصول فكري مهندسي صنايع بر چه عواملي استوار است. در اين راستا بطور خلاصه اصول فكري مهندسي صنايع ذيلاً ارائه شده است.

1- خلاقيت

فعاليت اصلي هر مهندس صنايع ارائه طرح براي بهبود سيستمهاي جاري و يا ارائه طرح جديد ميباشد كه به همين منظور قوياً نياز به خلاقيت و نوعآوري جهت ارائه طرحهاي نو و بديع ميباشد. در واقع با توجه به گستردگي مسائل، مهندسي صنايع همانند اقيانوسي از فنون و علوم مختلف به عمق نيم متر با برخورداري از زمينه خلاقيت و ابتكار به مهندسين صنايع اين امكان را ميدهد كه در جهت حرفه كاربردي مورد نظر به تعميق دانش خود پرداخته و فرصتي فراهم ميشود تا ايدههاي جديد و خلاق در زمينههاي مربوطه مطرح گردد.

2- تفكر فراگير

نگرش سيستماتيك و فراگير برجستهترين خصوصيت مهندسي صنايع است و اطلاق مهندسي صنايع و سيستمها به اين رشته بي ارتباط با اين نگرش نيست. نگرش فراگير موجب ميشود مسائل از كل به جز و تعامل اجزا با هم مورد بررسي دقيق قرار گرفته و مدل كاملي از سيستمهاي مورد نظر تهيه و مسائل مورد نظر آن به بهترين شكل طرح و بررسي ميگردد.

3- رهبري گروه

هر سيستمي كه طرح ميشود اگر بدرستي اجرا نشود منتج به نتيجه نخواهد شد بلكه حسن اجرا سيستم طراحي شده يك ضرورت مهم تلقي ميشود. لذا آشنايي با كليت سيستم مورد نظر و نقش اجزا در كاركرد صحيح آن اين امكان را فراهم ميآورد كه هدايت و رهبري گروه كاري مجري سيستم با انگيزه بيشتري دنبال گردد و در واقع علاوه بر طراحي سيستم مورد نظر، مهندسي صنايع سيستمهاي پيادهسازي و اجرا را نيز پيريزي نموده و نقش رهبري گروههاي كاري را موثرتر دنبال مينمايد.

4- مديريت زمان

انجام كار بدون توجه به ظرف زماني و تحويل به موقع خروجي مورد نظر سيستم، ارزش زيادي نميتواند داشته باشد. امروزه اهميت زمان و فرصتهاي آن با توجه به عرصه تنگاتنگ رقابت اقتصادي براي همگان واضح و بديهي است. در اين خصوص مهندسي صنايع با درك موضوع تكنيكهايي را بكار ميگيرد كه عامل زمان اجراي اجزاي كاري را در تمامي فرايندها مورد توجه و مديريت قرار ميدهد.

5- ارتباط بهرهوري و بهبود مستمر

اعتقاد به ارتقا بهرهوري و بهبود مستمر يك اصل با ارزش در مهندسي صنايع است. اكتفا به وضعيت فعلي جز در جا زدن نتيجه ديگري نخواهد داشت. لذا مهندسي صنايع با پذيرش اين مطلب كه سطح دانش و مهارتها يك مقوله نسبي همواره سعي در افزايش بهرهوري و بهبود وضعيت كاري نموده و سعي ميشود همواره امور اثر بخشتر و كاراتر شود. نگرش بهبود مستمر اين امكان را ميدهد كه هر روز به فكر ارتقا هر چند به اندازه كوچك باشيم.

6- ذهن كنجكاو و يادگيري

يادگيري فرايندي است كه نميتوان بر آن حد و مرز تعيين كرد. مهندسي صنايع به منظور مطالعه و پيگيري مسائل همواره به اين نكته توجه دارد كه هر مورد را ، منحصر به فرد بررسي نمايد و جهت شناخت آن فرض بر اين است كه از تصورات ذهني دوري نموده و سعي بر تعيين كشف واقعيتهاي حاكم بر اجزا و كل سيستم ميباشد. لذا عدم وجود تعصب خاص به ماهيت فني امور موجب ميشود ذهنيت كنجكاو براي كشف حقايق نهفته در پديدهها تقويت شود و مهندس صنايع با ذهن دژم كمتر ميتواند راهحلهاي ابتكاري و راهگشا براي مسائل مورد نظر ارائه نمايد.

زمينه هاي فعاليت مهندسي صنايع

با پيشرفت و تحول سريع علوم و فنون و پيچيدگيهاي روز افزودن آن، بالطبع نظامهاي توليدي و خدماتي نيز گسترش يافتهاند كه در اين ميان اداره صحيح و مناسب اين گونه واحدها مستلزم بكارگيري تكنيكهاي علمي و پيشرفته جهت پيشبيني مدلسازي، برنامهريزي، تأمين و تدارك، اجرا و نظارت و ارزيابي نتايج حاصله در راستاي وظايف مديريتي است. همانطوري كه ميدانيم فعاليت هر نظام اعم از توليدي يا خدماتي با اتكا بر فناوري خاص آن امكان تداوم و استمرار دارد و صرفنظر از ماهيت فني و صنعتي امر، فناوري داراي چهار جز اصلي يعني شامل 1- تجهيزات، امكانات توليدي و خدماتي 2- مديريت و سازمان 3- نيروي انساني 4- دانش فني است. از آنجا كه رشتههاي مهندسي مرسوم نظير مهندسي مكانيك، برق، ساختمان و ... بيشتر به ابعاد فني صنعت (مورد 1 و 4) توجه دارند. در فرايند كسب و كار رقابتي به تنهايي پاسخگوي مسائل پيچيده خدمات مهندسي و مديريتي مدرن امروزي كه بصورت سيستماتيك تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و باورهاي انساني را در چرخه حيات سيستمهاي مورد توجه خود لحاظ نمينمايند نيستند. لذا براي رفع چنين كمبودهايي در قرن حاضر بويژه طي چند دهه اخير، رشته جديدي تحت عنوان مهندسي صنايع با بهرهگيري از علوم رياضي، فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و تكنيكها و فنون مهندسي بوجود آمده است. با توجه به مراتب فوق شايد مناسب بود اين رشته با عنوان مهندسي مديريت معرفي ميشد، چرا كه كاربردهاي آن محدود به صنعت نيست و هر موسسه انتفاعي و غير انتفاعي با جنبه صنعتي يا خدماتي ميتواند از فنون و تكنيكهاي مهندسي صنايع بهرهگيرد. مبحث صرف منابع و حصول حد اكثر نتيجه از منابع مصروفي چيزي نيست كه منحصر به صنعت يا بنگاه خاصي باشد و امروزه با توجه به كمبود ارتقاع سطح بهرهوري امري ضروري و حياتي محسوب ميشود كه نشانگر بستر گسترده براي فعاليتهاي مهندسي صنايع نفتي ميشود . مهندسي صنايع در حرفهها و مشاغلي همچون، بانكداري، خدمات مشاورهاي، صنعت بيمه، شركتهاي هواپيمايي، كشتيراني، بيمارستانها، كارخانجات، كشت و صنعت، خدمات شهري، استاديومهاي ورزشي و يا هر مكان ديگري كه نياز به برنامهريزي، هدايت و مديريت و ارتقا بهرهوري ميباشد كاربرد دارد.

برخي از زمينههاي كاري مشخص مهندسي صنايع در بازار كسب و كار عبارتند از:

برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي سازمان

مديريت توليد

مديريت مهندسي

مديريت پروژه

مهندسي لجستيك

سيستمهاي توليدي

مهندسي سيستمهاي كيفيت

مهندسي سيستمهاي اطلاعاتي

مهندسي مالي

مهندسي ارزش

مهندسي سيستمهاي بهرهوري

طراحي فرايندها و ساختارهاي سازماني

pooyanunited
20-02-2006, 12:49
فقط مهندسی صنایع

mehdi_29
20-02-2006, 13:01
امير جان ممنون از مطالب مفيدت


:p :p :p :p :pرشته فقط صنايع

گربه
21-02-2006, 18:57
امیر جان لطفا ادامه بده
لطفا کسانی که در این رشته هستند نظر بدهند
و باعث دلگرمی شوند
مرسی

amir_best
23-02-2006, 10:27
............................................................ .........................................:confused:
گرایش های مهندسی صنایع:

رشته صنایع دردوره ی کارشناسی دارای چهارگرایش برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها، تولید صنعتی، تکنولوژی صنعتی وایمنی صنعتی است.البته گرایش های ذکرشده درسطح کارشناسی تفاوت چندانی با یکد یگر ندارد ، چرا که دانشجویان هر یک از گرایش های فوق ازمیان 142واحدی که دردوره ی کارشناسی می گذارنند تنها10تا15واحد شان بایکدیگرمتفاوت است.(گرایش ایمنی صنعتی با25واحد اختصاصی متفاوت ، بیشترین تفاوت راباگرایش های دیگردارد).


که دانشجویان همین واحدهای متفاوت را نیزمی توانند در 8 واحد اختیاری خویش انتخاب کرده و بگذرانند.برای مثال فارغ التحصیل گرایش تولید صنعتی می تواند به جای گرایش تحلیل سیستم ها فعالیت کند .
ما دراین بحث سعی برآن داریم تاچهارگرایش مهندسی صنایع را معرفی کرده ودروس مربوطه ی آنهارامشخص کنیم تاعلا قمندان هر چه بیشتر بااین رشته آشنایی پیدا کنند:


قبل ازبررسی چهارگرایش، لازم می دانیم دروس مشترک بین گرایش های مختلف مهندسی صنایع یادآورشویم:

ریاضی، معادلات دیفرانسیل، برنامه نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی، فیزیک،شیمی عمومی با آزمایشگاه،مبانی مهندسی برق با آزمایشگاه،اقتصاد مهندسی، نقشه کشی صنعتی،استاتیک،مقاومت مصالح،علم مواد،اقتصادعمومی،اصول حسابداری وهزینه یابی، ارزیابی کاروزمان، طرح ریزی واحدهای صنعتی، برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت آماری،تحقیق درعملیات، روشهای تولید، تئوری احتمالات وکاربردهای آن،آمار مهندسی ،آزمایشگاه اندازه گیری دقیق، کارگاه ماشین ابزار(ماشین افزار)، کارگاه عمومی جوش، کارگاه ریخته گری
گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها:
گرایش برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها تاحدودی جنبه نرم افزاری داردوبیشتربه ارائه ی راهکارهای سیستماتیک می پردازد.درواقع هدف این گرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانندبابهره گیری از روشهای جدید و سیستماتیک ومدلهای ریاضی، مسائل واحدهای صنعتی راتجزیه وتحلیل نموده و بیشترین رهنمودهارابرای استفاده از منابع موجود درعملکرد اجزاء تشکیل سیستم ارائه بدهند.برای توضیح بیشترمهندس تحلیل سیستمهادرواقع اطلاعات جمع آوری شده رابا استفاده ازنرم افزارهای مختلف ومدل های ریاضی تجزیه و تحلیل نموده موارد بدست آمده راتنظیم وثبت کرده و در اختیار واحدهای مختلف قرارمی دهد(حتی الا مکان اطلاعات رابه صورت نمودارنیزارائه میدهد) برای مثال دریک سیستم صنعتی باجمع آوری اطلاعات وهماهنگ کردن ارگانها وسیستم های مختلف(سیستم های کیفیت،سیستم های مالی، سیستم های تدارک، سیستم های حسابداری و...) وارائه چارتی کامل ازآنهاسعی برآن دارد تاسیستم ها راازنظرمدیریت زمانی(زمان سنجی) بهبود بخشیده،تقسیم کاررا به بهترین نحو بین نیروی انسانی وماشین آلات انجام داده تا بیکاری در سیستم ها کاهش یابد (در مورد ماشین آلات به بررسی وثبت نواقص، ضعف قطعات وعلت کارافتادگی آنها می پردازد) خط تولید را موازنه کرده ونقاط گلوگاهی را مشخص می نماید تا خروجی با حداقل هزینه، بهبودیافته وبالانس شود.
مهندسی تحلیل سیستم ها نسبت به سایرگرایش هابه بررسی جامع تر وکلان ترپروژه ها وسیستم ها می پردازد.
دروس تخصصی گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها:
زبان تخصصی، برنامه ریزی حمل و نقل، اصول شبیه سازی، تحلیل سیستم ها، کار برد کامپیوتردر مهندسی صنایع، پروژه پایا نی اصول مدیریت وتئوری سازمان ، سیستم های اطلاعاتی ، کنترل مدیریت وکارآموزی.
گرایش تولید صنعتی:

گرایش تولید صنعتی فن به کارگیری مهارتهای تکنیکی− اقتصادی و استفاده ی موثر و نظام یافته از نیروی انسانی، زمان، ماشین آلات، ساختمان و مواد به منظور تولید کالا با کیفیت مطلوب است.

مهندس تولید صنعتی با استفاده از علوم مختلفی که کسب کرده قادر است با تجزیه و تحلیلی که پیرامون برنامه ریزی تولید، کنترل و مدیریت پروژه، کنترل کیفیت، بهبود کارایی تولیدو نیز طرح ریزی های گوناگونی که درواحدهای اجرایی انجام می دهد امکان موثر تر به تولید رسیدن فراورده ها یا عرضه مطلوب تر خدمات راپدید آورد انتخاب ترکیب مناسب ازمحصولات تولیدشده توسط یک کارخانه برای به حداکثر رساندن سود کارخانه، قسمتهای مختلف یک کارخانه به چه ترتیبی ساخته شوند تا حداقل جابجایی مواد ومحصولات رابا حداقل ضایعات داشته باشند،تدابیرلازم برای ثبات کیفیت محصولات کارخانه ،برنامه ریزی و کنترل موجودی ها،کنترل کیفیت،راه های موثربه تولیدرسیدن فراورده ها یاعرضه مطلوب ترخدمات ازکارهایی است که یک مهندس تولید صنعتی می تواند انجام دهد او می تواند به گونه ای یک نظام اجرایی را برنامه ریزی کند که چند هدف متفاوت و گاه متضاد درقالبی بهینه تحقیق پیدا نماید .
مثلا قیمت هاکاهش یافته،ارزش افزوده بالا رفته،حمل ونقل ها کم شده موجودی های محدودتری ذخیره شده ودرعین حال قابلیت اطمینان بالا تری نیز برای حفظ رقابت پذیری وجود داشته باشددرواقع هدف این گرایش تربیت مدیران تولید واحدهای صنعتی است. دروس تخصصی گرایش تولید صنعتی :
زبان تخصصی،پروژه ی طراحی ایجاد صنایع، مهندسی فاکتورهای انسانی، برنامه ریزی تولید،برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع،برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات، اصول مدیریت و تئوری سازمان،پروژه،کارآموزی.

گرایش تکنولوژی صنعتی :


گرایش تکنولوژی صنعتی با بینش و دیدی فنی تر از گرایش قبلی به مسایل نگاه می کند. کارشناسان این رشته که از نظر فنی نزدیک تر به مهندسین مکانیک (مخصوصا گرایش ساخت و تولید) می باشند ،آگاه به مسایل بهینه سازی ساخت وساز و فراورده های صنعتی و نیز نگهداشت و راه اندازی فنی واحدهای اجرایی هستند.دارای توانایی هایی از قبیل انتقال و مدیریت تکنوژی همین طور حفظ وحراست از آن هستند که به مد د امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در جهت حفظ و نگهداشت نظام فنی و اجرایی گام برمی دارند ، با مدیریت تکنولوژی های در دسترس ، یا مواردی که در قالب انتقال تکنولوژی بده بستان می شود سعی در افزودن کمیت و کیفیت فراورده ها و نیز بهره برداری مؤثر از امکانات در دسترس دارند .با استفاده از تجهیزات کامپیوتری و مدارهای منطقی قادر هستند طیف وسیعی از خواست های اجرایی بشر را که بدلیل محدودیت های انسانی به سهولت قابل تحقق نمی باشند را عینیت بخشند.آنها ازمرحله ی طراحی یک ایده ونمونه سازی آن گرفته تا مرحله ی ساخت وتدارک


امکانات تولید،همین طورمدیریت مراحل اجرایی، توان خدمت رسانی را دارند. ضمنا ضایعات ومنابع بروزآنها را شناسایی می کنند و می توانند تاثیرات گوناگون آنها را مورد سنجش و ارزیابی قراردهند در واقع هدف این گرایش تربیت تکنولوژیست های کارخانه است .


دروس تخصصی گرایش تکنولوژی صنعتی:
ماشین های افزار، قیدوبندها (جیک و فیسکچر)،طراحی قالب٫ کنترل عددی،مونتاژمکانیکی، عملیات حرارتی،زبان تخصصی، پروژه، کارآموزی
گرایش ایمنی صنعتی:
گرایش ایمنی صنعتی یکی ازگرایش های تازه تاسیس مهندسی صنایع درایران می باشد .

تکنیک ایمنی صنعتی به وسیله ی مهندسین قابل اعتماد برای اولین بار دراواخرسال 1950میلادی جهت ارزیابی ایمنی سیستم های نظامی و تعیین مشکلات ناشی ازغیرنرمال کارکردن آنها پایه گذاری شدوبعد ازآن استفاده ازاین روش به سرعت افزا یش یافت،به طوری که در ایالات متحده ی آمریکا و فرانسه ازآن به ترتیب برای ارزیابی ایمنی هواپیماهای کنکورد وایرباس استفاده شد و بعدها نیزاین تکنیک به ارزیابی ایمنی صنایع هسته ای توسعه یافت .
شاید تصوراینکه ایمنی وبهداشت حرفه ای می تواند نقش بسزایی در بهره وری بسیاری ازواحدهای صنعتی داشته باشد برای اکثرافراد مشکل باشد. بدیهی است با وجود تمام مزایا و منافعی که گسترش و توسعه صنعت برای نسل بشربه دنبال داشته است، سرمنشاخطرات ونارسائی های مختلف نیزبوده است که آمارنگران کننده وبعضاوحشتناک حوادث کوچک وبزرگ که هرلحظه درگوشه ای ازاین دنیای پهناور رخ می دهد بیان کننده ی همین امراست .
این گرایش تلفیقی ازمهندسی و بهداشت می باشد ومهندسین این گرایش با کاهش آسیب هاوخطرات انسانی محیط کار،ماشین آلات، مواد خام ونظم ونظافت کارگاهی سعی بربهره ور کردن واحدهای صنعتی یک کارخانه را دارند .
برای توضیح بیشترفرض کنیداگریک فرد درکارخانه دچارصدمه ای شود عواقبی همچون افسردگی فرد و سایر کارکنان،ازکارافتادگی، به وجود آمدن محدودیت های اقتصادی برای فرد، توقف دستگاه یا قسمتی که فرد مشغول است(حتی برای مدتی کوتاه )،افزایش مخارج (درمانی و تعمیری) آن واحد ودر نتیجه کاهش کیفیت و بهره وری را به دنبال دارد.
ازاین رو توجه به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای اهمیت ویژه ای می یابد .(چون نتیجه تمام موارد فوق به افزایش بهره وری واحدهای صنعتی خواهد انجامید.) واهمیت نیاز به این گرایش درصنعت بیشتر روشن می شود.
دروس تخصصی گرایش ایمنی صنعتی:


ایمنی در برق، اعلام و اطفاء حریق، دیگها و ظروف تحت فشار ، عوامل شیمیایی محیط کار ،حفاظت صنعتی (ایمنی صنعتی)، مهندسی احتراق، گاز رسانی،کارآموزی.
*قبل از بررسی چهار گرایش مهندسی صنایع لازم دیدیم زمینه های کاری مهندسی صنایع را که در مرحله ی قبل به صورت مختصر بیان کردیم به صورت مفصل تر و واضح تر برای علاقه مندان بیان کنیم ودر پایان نیز درامد مهندس صنایع را (البته در خارج از کشور) مورد بررسی قرار دهیم .


.

1_مدیریت تولید Manufacturing management:از انجایی که اعتبار هر کشور صنعتی به توانایی ان کشور در تولید موثر بستگی دارد در کشورهای صنعتی به این گرایش توجه بسیاری می شود.مهندسان تولید در راستای کسب مزیت هایی در رقابت های جهانی ازمهندسی شیمی مهندسی مکانیک و اقتصاد همراه با مهندسی صنایع بهره می گیرند تا مسایل طراحی توسعه و اجرای عملیات سیستمهای تولیدی پیشرفته را به طور موثر حل کنند.2_مدیریت مهندسی Engineering management:در چند دهه اخیر این زمینه پیشرفت زیادی داشته است . دلیل این پیشرفت را در سه سطح می توان دید. درسطح ملی تلاش برای رهبری تکنولوژیکی که از کمبود مواد اولیه بهره وری پایین و افزایش رقابت بین المللی ناشی می شود توسعه تکنولوژی های جدید و مدیریت سیستم های تکنولوژی را ایجاب میکند.

در سطح صنعت مدیریت بدون مهندسی با مشکل روبرو شده است ونقش مهم مهارت های مهندسی واطلاعات در مدیریت سیستم های مهندسی مشهود است.در سطح فردی مهندسانی که در نتیجه ی موفقیتهای فنی شان به مدیریت کشیده می شوند هر چقدر هم ازنظر فنی قوی باشند برای رویارویی با پیچیدگی های مسيولیت مدیرت اماده نیستند.3_سیستم های تولیدی Production systems :این زمینه بر روی طراحی وکنترل تولید توزیع وسیستم های خدماتی تاکید دارد و شامل طراحی کارخانه طراحی حمل ونقل برنامه ریزی تولید کنترل موجودی وبرنامه ریزی وکنترل تولیدی وتوزیع می باشد.4_مهندسی مالی Financial engineering:مهندسی مالی برای کسانی که مایل به کار بانکداری مدیریت مالی و امور مشاوه ای مالی هستند طراحی شده است.اموزش در این زمینه شامل فرایندهای احتمالی بهینه سازی محاسبات وبازارهای مالی وکاربرد انها می باشد.5_مهندسی کیفیت Quality engineering:به دلیل رقابت روز ا فزون بین الملی که توجه به بهبود کیفیت محصولات وخدمات را اجتناب ناپذیر ساخته است وبه دلیل پیچیدگی روزافزون سیستمهای تولیدی وخدماتی کنونی امروزه به مهندساین است که بتوانند با مفاهیم وابزارهای فنی ومدیریتی سیستمهای کیفیت را اجرا و هدایت کنند.گرایش مهندسی کیفیت در مهندسی صنایع تلاش درجهت تربیت چنین افرادی دارد. اموزش در این زمینه برمبنای بهبود کیفیت استراتژی های کیفیت سازمانی و روشهای اماری تاکید دارد.6_مهندسی سیستمهای اطلاعاتی Information systems engineering:این گرایش برای کسانی طراحی شده است که مایل به یادگیری مهارت های مهندسی ومدیریتی با تاکید بر سیستم های اطلاعاتی ومحاسباتی هستند علاقه مندان به این گرایش با توانایی های نظیر برنامه نویسی کامپیوتر ومهارت های مربوط به سیستم های اطلاعاتی و اشنایی با نرم افزارهای متفاوت قادرند سیستمهای اطلاعاتی را برای کنترل زنجیره عرضه تولید و تجارت طراحی کننده بجز زمینه های شغلی فوق الذکر بارزترین حیطه کاری مهندسین صنایع(بخصوصدر کشورمان ایران)کارخانجات وسازمان های تولیدی می باشد.*دامنه ی حیطه های کاری مهندسی صنایع به سرعت با گذشت زمان گسترش یافته و زمینه های کاری مهندسی صنایع روز به روز افزایش میابد. مهندسی صنایعhttp://www.blogfa.com/layouts/mblue/leftc.gifمعرفی
مهندسی صنایع عبارت است از اصول و تکنیکهایی که به منظور بهبود و طراحی و نصب سیستمهای شامل انسان و موادو انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امکان تولید کالا ها و ارائه خدمات به شکل کارا و مطلوب به کار می روند.
برای بررسی و ارزیابی این سیستم ها دانش و مهارت های علوم ریاضی فیزیک و اجتماعی به همراه متون و تکنیک های طراحی مهندسی مورد نیاز است . بر خلاف سایر مهندسی ها که به ماهیت فنی فرآیند ها می پردازند یک مهندس صنایع می کوشد با دید کلی و سیستماتیک و با دانش بسیار موثری که در پیشبرد هدف های سازمان دارد به مسائلی همچون بهره وری در مدیریت منابع انسانی روشها و تکنولوژی بپردازد .


در واقع مهندسی صنایع تنها مهندسی است که به عامل انسانی به عنوان یکی از مولفه های اصلی یک سیستم می نگرد . در نتیجه مهندسان صنایع برای امور برنامه ریزی و کنترل و بهبود فعالیت موسسات به خدمت گرفته می شوند .با توجه به اطلاعاتی که یک مهندس صنایع دارد بستر لازم را برای تعامل تخصصهای مختلف و کار گروهی به بهترین وجه ممکن ایجاد نموده و در نتیجه با عملکرد ویژه خود سعی در ارتقا و بهبود مستمر ( کایزن ) سیستم می نماید که این باعث سهولت کارها راحتی کارکنان کاهش هزینه ها ارتقا کیفیت و جلب رضایت مشتریان می شود .

تاریخچه مهندسی صنایع

اولین جرقه های مهندسی صنایع به عنوان یک تخصص با آغاز انقلاب صنعتی در ابتدای قرن 19 زده شد . انقلاب صنعتی باعث به کارگیری نیروی انسانی بیشتر در صنایع و افول صنایع کوچک دستی شد . لذا با گسترش کارخانجات نیاز به تفکر مدیریتی و بهبود کیفیت بیش از پیش احساس شد . افراد بسیاری در جهت ارتقا کیفیت محصولات تلاش کردند . آدام اسمیت پدر علم اقتصاد پیشنهاد تقسم کار را داد . بموازات پیشرفت صنعت روش های حسابداری و هزینه یابی تحلیل علمی و آزمایشات و اثبات های علمی در طراحی و ساخت ابزارآلات بکار گرفته شد . در نتیجه این پیشرفت ها مدیریت علمی به عنوان طرحی نو مطرخ شد . اولین تلاش برای علمی شدن مدیریت از آمریکا آغاز شد تیلور و همسرش لیلیان و همعصران آنها با فرموله کردن اصول اساسی به عنوان روش های علمی مدیریت مدیریت علمی را به جهان شناساندند .در سال 1912 انجمنی برای ارتقا و رشد مدیریت بنا نهاده شد که در سال 1915 انجمن تیلور نام گرفت . این انجمن از سال 1934 با عنوان انجمن مهندسی صنایع فعالیت خود را ادامه داد و به زودی مواد درسی و مدرک مهندسی صنایع مطرح گردید و در نهایت دانشکده های مهندسی صنایع ایجاد و توسعه یافتند .


تاریخچه مهندسی صنایع در ایران

در سال 1336 رشته مهندسی صنایع با نام رشته ماشین افزار تا مقطع کارشناسی ارشد در هنرسرای عالی در کنار رشته های جوش و مکانیک و عمران ( راه و ساختمان ) بوجود آمد . به دنبال تاسیس یک مرکز تعلیم و تربیت حرفه ای هنرستان صنعتی نمونه و دانشسرای عالی صنعتی پا به عرصه وجود گذاشتند که در دوره های سه ساله لیسانس می دادند . در سال 48 نام رشته ها تغییر کرد و ماشین افزار تبدیل به تولید شد و هم اکنون نیز تحت عنوان مهندسی صنایع آن را می شناسیم .

ضرورت و اهمیت مهندسی صنایع
امروزه با پیشرفت صنعت و جهانی شدن اقتصاد و با توجه به توانمندی های یک مهندس صنایع به اهمیت این رشته بیشتر واقف می شویم .


یکی از مهمترین مسائل در صنعت استفاده بهینه از منابع در دسترس می باشد .( منابع در دسترس شامل مواد منابع انسانی و ماشین آلات و...) همه این منابع برای رسیدن به کالای مطلوب هزینه هایی را در بردارد که باید این هزینه ها حداقل شوند.
البته کیفیت کالا و خدمات نیز نباید فراموش شود و کلید حل این مسائل در دست یک مهندس صنایع است که با توانمندی های خود می تواند راه گشای آن باشد .
مهندسی صنایع یک رشته مدیریتی نیست بلکه تخصص مهندس صنایع به عنوان ابزاری توانمند در خدمت یک مدیر قرار می گیرد یعنی بیشترین کمک به یک مدیر می تواند توسط مهندس صنایع انجام بپذیرد . البته با توجه به اطلاعات یک مهندس صنایع اگر بخواهند برای یک کارخانه از بین سه نفر با شرایط یکسان و رشته های تحصیلی مکانیک و برق و صنایع یک نفر را انتخاب کنند حتما مهندس صنایع را برمی گزینند .

ویژگی های مهندس صنایع

یک مهندس صنایع باید:
* تفکر فراگیر داشته باشد تا بتواند با نگرشی سیستماتیک اجزائ سیستم را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و به هم مرتبط سازد .
* خلاقیت داشته باشد تا بتواند با توجه به اطلاعات خود ( که مانند اقیانوسی از فنون و اطلاعات به عمق نیم متر است ) به بهبود سیستم جاری و یا ارائه طرحی نو بپردازد .
* یک رهبر گروه باشد تا بتواند علاوه بر طرح ریزی سیستم مورد نظر پیاده سازی و اجرا را نیز پیریزی نموده و نقش رهبری گروه ها را به خوبی ایفا کند .
* مدیریت زمان داشته باشد تا بتواند با توجه به اهمیت زمان در کارهای اجرایی خدمات و کالا ها را با کیفیت عالی و در حداقل زمان ممکن ارائه دهد .
* ارتقا دهنده بهره وری باشد تا به جای در جا زدن در جای خود و اکتفا به وضعیت فعلی با دانش خود سعی در افزایش بهره وری و بهبود وضعیت کاری ( هرچند کوچک ) بنماید .
مهندس صنایع علاوه بر موارد بالا باید خصوصیات رفتاری زیر را نیز در کار خود داشته باشد :
صداقت امانت و قابلیت اعتماد در کار فعالیت و سعی و کوشش پیوسته مراعات محرمانه بودن اطلاعات کسب شده در طول انجام کار ارائه تحلیل های مالی و اطلاعات صحیح و کامل و به موقع و در صورت اشتباه شدن اقدام فوری نسبت به تجدید و تعویض آنها و نظارت و مراقبت مسئولانه از تمام منابع و دارایی های سپرده شده و تبعیت از تمامی قوانین جاری و آئین نامه های اجرایی حاکم.


یک مهندس صنایع فعالیت ها یی همچون:

انتخاب و طراحی فرایند های ساخت , طراحی تسهیلات فیزیکی,طراحی و گسترش سیستمهای برنامه ریزی و کنترل برای توزیع کالا ها و خدمات ,تولید,کنترل موجودی وکیفیت ,تعمیر و نگهداری ماشین آلات کارخانه مدیریت پروژه , بررسی فنی و اقتصادی و بهینه سازی سیستم و سایر فعالیتهای مربوطه را میتواند انجام دهد.
یک مهندس صنایع در سیستمها , مؤ سسات و حرفه هایی همچون :

تولید, کشت و صنعت,کارخانجات,خدمات مشاوره ای, بانکداری,صنعت بیمه,شرکتهای هواپیمایی,کشتیرانی,بیمارستانها, دمات شهری,استادیومهای ورزشی و یا هر مکان دیگری که نیاز به برنامه ریزی و هدایت و ارتقاء بهره وری دارد می تواند انجام وظیفه کند
*خلاصه ی مطالب بالا در جدول زیر آورده شده است

زمينههاي
زمینه های كاري
تحقيق درعمليات، بهينه سازی؛
بهره وري؛ كارايي و اثربخشي؛
مديريت توليد، مهندسي ساخت، طراحي، پياده سازي و پشتيباني از سيستمهاي توليد؛
مهندسي كار، ارزيابي كاروزمان، طراحي و بهبود فرايندها؛
مهندسي فاكتورهاي انساني؛
مديريت مهندسي؛ مهندسي ارزش؛
مديريت منابع انساني؛ مديريت گروههاي كاري، طراحي ساختارهاي سازماني؛
لجستيك، پشتيباني، مكان يابي، امكانسنجي؛
مهندسي مالي، مهندسي هزينه، اقتصادسنجي؛
مهندسي و مديريت سيستمهاي كيفيت؛
سيستمهاي اطلاعاتي؛ مهندسي نرم افزار؛
مديريت پروژه.
استخدام
كنندگان
شركتهاي توليدي-صنعتي، كارخانجات و كارگاههاي بزرگ و كوچك؛
شركتهاي خدماتي، رفاهي، درماني، سازمانهاي اجتماعي؛
شركتهاي پخش و توزيع كالا و خدمات؛
بانكها و موسسات مالي، اعتباري؛
بيمارستانها، مراكز درماني و توانبخشي، بهزيستي؛
آموزش عالي؛
موسسه هاي عمومي و غيردولتي؛
دولت در كليه ي بخشها و پروژهها؛
شركتها مشاوره و مهندسي.
شرح و
فنون
خلاقيت، تفكر فراگير، ذهن كنجكاو و يادگير؛
تفكر سيستمي داشته باشد؛
بتواند درگروهها به خوبي كاركند، بنواند متخصصان ساير رشته ها را گرد هم آورد و گروه را مديريت كند.
داراي دانش آكادميك كافي در زمينه ي شغلي خودباشد؛
به خوبي با استانداردهاي جهاني در زمينه ي كاري خود آشناباشد؛
مدارك متنوعي كه بسته به نوع كار در مقاطع مختلف وجود دارد، كسب نمايد؛
روانشاسي و طرز برخورد با طيفهاي مختلف افراد را بداند؛
داراي مهارتهاي كلامي بالايي باشد، اهل بحث باشد.

* قابل توجه دانشجویان و دانش پژوهان:مهندسی صنایع در یک نظر سنجی جهانی با توجه به فاکتورهایی از قبیل درآمد, وجهه ی اجتماعی, موقعیت شغلی و .. به عنوان بهترین رشته ی مهندسی در بین سایر رشته های مهندسی انتخاب شده است.
بر گرفته از :
IEESOLUTIONS MAY-1999__________________

amir_best
23-02-2006, 11:01
نمونه پروزه طرحریزی واحدهای صنعتی را از
...................................اینجا ................................ (http://facilitylayout.blogfa.com/)

دریافت نمایید.:mad:

sepas1383
23-02-2006, 11:46
مهنسي صنايع آخرشه

ARASH328
26-02-2006, 15:34
با سلام به همه دوستان هم رشته اي؛

واقعاً دم همه تون گرم وخسته نباشيد.:p;)

به راستي كه مهندسي صنايع يك هنراست.:D


پاينده باشيد دوستان :confused::o

mahmood666
27-02-2006, 14:29
:D اما از حق نگذريم ..واقعا رشتتو ن گلا بيه....

از طرف يك دانشجوي رياضي:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:

گربه
27-02-2006, 15:55
ممنون امیر جان واقعا کارت درسته

ARASH328
28-02-2006, 11:02
:D اما از حق نگذريم ..واقعا رشتتو ن گلا بيه....

از طرف يك دانشجوي رياضي:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:


!! اما از حق نگذريم !! خدائيش گلابي هم ميوه خيلي عالييه. ;)

فقط براي شوخي بود دوست عزيز به دل نگيريد چونكه رشته رياضي و صنايع هم كم شبيه به نيستن تاره چرا اينقدر عصباني ميشي عزيز:mad:

پاينده باشيد:confused::o

amir_best
04-03-2006, 12:47
شنبه 13
اسفند 84
amir_best

http://www.persianblog.com/templates/public/narenji/images/01.jpg.: (http://betsa.persianblog.com/)
.: آرشيو :. (http://betsa.persianblog.com/betsa_archive.html)


سيستم اطلاعات مديريت

نويسنده: راهكار مديريت

چكيده
اين مقاله جايگاه، نقش، تعريف، مفهوم، ابعاد و طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت را شرح مي‌دهد. مدل سيستمي سازمان و نقش سيستم اطلاعات در مديريت آن، انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي در سازمان، تعريف سيستم اطلاعات مديريت، مفهوم سيستم اطلاعات مديريت، نياز به يك پايگاه اطلاعات، مدل‌هاي تصميم‌گيري در سيستم اطلاعات مديريت و ابعاد طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت از جمله مباحث اين مقاله هستند.
كليدواژه(ها) : سيستم اطلاعات مديريت؛ سيستم گزارش‌دهي مديريت1- مقدمه

سيستم اطلاعات مديريت پس از تكامل تدريجي در طول پنج دهه اخير ديگر داراي تعريف، مفهوم، شكل و قالب تقريباً مشخص و پذيرفته شده‌اي است و آنچه در حال توسعه است بيشتر شامل فناوري پياده‌سازي، مدل‌هاي تصميم‌گيري و سيستم‌هاي پشتيبان تصميم‌گيري هستند. در اين مقاله مفاهيم كلي سيستم اطلاعات مديريت را مرور مي‌كنيم.
2- مدل سيستمي سازمان و نقش سيستم اطلاعات در مديريت آن

سازمان را به عنوان يك سيستم باز و يك سيستم كنترلي حلقه بسته مي‌توان به صورت زير نمايش داد (مك لئود 1994، 103):
http://www.mgtsolution.com/FullText/11_KQWQKWNSKQKEHJXHVGYP_files/OrganizationAsASystem.gif
عنصر كنترلي سيستم سازمان متشكل از دو بخش مديريت و پردازشگر اطلاعات است. پردازشگر اطلاعات به مجموعه تمام افراد و سيستم‌هاي اطلاعاتي و پشتيبان تصميم‌گيري گفته مي‌شود كه به مديريت در اتخاذ تصميم كمك مي‌كنند. علاوه بر اين نقش اصلي براي پردازشگر اطلاعات، مي‌توان آن را توليدكننده اطلاعات سازمان (به عنوان يك فرايند يا زيرسيستم از يك سيستم بزرگتر) براي ارائه به سازمان‌هاي بالادست يا موجوديت‌هاي بيروني دانست. گاهي اوقات ممكن است نقش فرعي پردازشگر اطلاعات به نقش اصلي تبديل شود. اين تغيير نقش در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه مديريت به دلايل مختلف از پردازشگر اطلاعات در تصميم‌گيري استفاده نمي‌كند و در عوض به دلايل مختلف به موجوديت‌هاي مهم در محيط سازمان توجه بيشتري نشان مي‌دهد. هر يك از نقش‌هاي اصلي و فرعي پردازشگر اطلاعات نيازمند ويژگي‌ها، توانايي و مشخصات خاص خود است و اجزاي پردازشگر اطلاعات بايد مطابق با ايفاي نقش غالب، طراحي شده و تطبيق داده شوند.
3- انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي در سازمان

سيستم‌هاي اطلاعات يكي از اجزاي سيستم كنترلي حلقه بسته محسوب مي‌شوند. بنابراين هدف چنين سيستم‌هايي كمك به كنترل سيستم است. در هر سازمان دو نوع كنترل وجود دارد؛ كنترل عملياتي و كنترل مديريتي. عمليات مختلف سازمان در قالب فرايندها و زيرسيستم‌هاي صف و ستاد انجام مي‌شوند. هر يك از اين عمليات نيازمند كنترل‌هاي خاص خود هستند و سيستم‌هاي اطلاعاتي خاص خود را طلب مي‌كنند. چنين سيستم‌هاي اطلاعاتي كه عمليات مختلف سازمان را كنترل و پشتيباني مي‌كنند سيستم‌هاي پردازش مبادلات ناميده مي‌شوند.
كنترل مديريتي نيازمند اطلاعاتي است كه بخش قابل‌ ملاحظه‌اي از آنها توسط سيستم‌هاي پردازش مبادلات توليد مي‌شوند. سيستم‌هاي اطلاعاتي پشتيبان كنترل مديريتي، اطلاعات توليد شده توسط سيستم‌هاي پردازش مبادلات را پردازش كرده و آنها را در تركيب‌ها و شكل‌هاي جديد معني‌دار به مديريت عرضه مي‌كنند. چنين سيستم‌هاي اطلاعات‌، سيستم‌هاي اطلاعات مديريت ناميده مي‌شوند.
4- سيستم‌هاي اطلاعات مديريت

4-1- تعريف سيستم اطلاعات مديريت

سيستم اطلاعات مديريت سيستمي يكپارچه متشكل از كاربر و ماشين براي ارائه اطلاعات در پشتيباني از عمليات، مديريت و تصميم‌گيري در سازمان است. اين سيستم از نرم‌افزار و سخت‌افزار رايانه‌اي، راهنماها و دستورالعمل‌ها، مدل‌هايي براي تحليل، برنامه‌ريزي، كنترل و تصميم‌گيري و يك پايگاه اطلاعات بهره مي‌گيرد (ديويس و اولسون 1985، 6). سيستم اطلاعات مديريت سيستمي است كه داده‌هاي محيطي را جمع‌آوري و داده‌هاي تبادلات و عمليات سازماني را ثبت مي‌كند و سپس آنها را فيلتر، سازمان‌دهي و انتخاب كرده و به عنوان اطلاعات به مديران ارائه مي‌نمايد و ابزاري براي مديران فراهم مي‌آورد كه اطلاعات مورد نياز خود را توليد نمايند (مورديك و مانسون 1986، 6).
سيستم اطلاعات مديريت سيستمي يكپارچه، رايانه‌اي و كاربرـ ماشين است كه اطلاعات لازم براي حمايت از عمليات و تصميم‌گيري فراهم مي‌كند. عناصر اصلي اين سيستم عبارتند از: (1) سيستمي يكپارچه براي خدمت به تعداد زيادي كاربر، (2) سيستمي رايانه‌اي كه تعدادي نرم‌افزار اطلاعاتي را از طريق يك پايگاه اطلاعات به هم مرتبط مي‌كند، (3) رابط كاربر- ماشين كه به جستجوهاي فوري و موقتي پاسخ مي‌دهد، (4) ارائه اطلاعات به تمام سطوح مديريتي و (5) پشتيباني از عمليات و تصميم‌گيري (آواد 1988، 5).
4-2- مفهوم سيستم اطلاعات مديريت

سيستم اطلاعات مديريت سازمان يك چيز متمايز و جدا از ديگر سيستم‌هاي اطلاعات نيست بلكه چارچوبي كلي ارائه مي‌كند كه ديگر سيستم‌هاي اطلاعات بر مبناي آن با يكديگر همخوان مي‌شوند. در طول زمان مشخص شد كه مفهوم پياده‌سازي يك سيستم كاملاً يكپارچه واحد بسيار مشكل است. واقعيت اين است كه يك سيستم يكپارچه، به معني يك ساختار واحد و همگن نيست بلكه بدين معني است كه اجزاء آن منطبق بر يك طرح كلي هستند. اكنون سيستم اطلاعات مديريت به منزله فدراسيوني از زيرسيستم‌ها در نظر گرفته مي‌شوند كه در صورت نياز طراحي و اجرا مي‌شوند اما منطبق بر طرح كلي، استانداردها و رويه‌هاي سيستم اطلاعات مديريت هستند. بنابراين به جاي يك سيستم اطلاعات مديريت واحد و كلي، سازمان مي‌تواند تعداد زيادي سيستم اطلاعات مرتبط داشته باشد كه نيازهاي مديريتي را در سطوح مختلف به شكل‌هاي مختلف تأمين مي‌كنند. تجربه نشان مي‌دهد كه يك سيستم كاملاً يكپارچه غير ممكن است. عوامل زيادي وجود دارند كه بايد همزمان و توأم در نظر گرفته شوند و نگهداري چنين سيستمي مشكل است.
به همين دليل، سيستم‌هاي اطلاعات مديريت بيشتر به صورت بخش بخش طراحي مي‌شوند و يكپارچه‌سازي تنها در مواردي كه ضروري باشد اعمال مي‌شود. به طور خلاصه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت مبنايي براي يكپارچه‌سازي پردازش‌هاي اطلاعات سازماني ارائه مي‌دهند (ديويس و اولسون 1985، 6-8، 10، 28، 53).
4-3- نياز به يك پايگاه اطلاعات

داده‌ها مي‌بايست به گونه‌اي مديريت شوند كه قابل دسترسي براي پردازش بوده و كيفيت مناسب داشته باشند. مديريت لازم بايد از هر دو جنبه سخت‌افزار و سازمان صورت پذيرد. نرم‌افزار ايجاد و مديريت يك پايگاه اطلاعات، يك سيستم مديريت پايگاه اطلاعات است. هنگامي كه يك سيستم مديريت پايگاه اطلاعات وجود داشته باشد همه از داده‌هايي استفاده مي‌كنند كه تنها در يك محل ذخيره شده‌اند و يك عمل روزآمدسازي تمام موارد استفاده را روزآمد مي‌كند. يكپارچه‌سازي چنين سيستمي نيازمند يك قدرت مركزي براي پايگاه اطلاعات است. داده‌ها مي‌توانند در يك كامپيوتر مركزي ذخيره شوند يا بين چندين كامپيوتر پراكنده شوند (ديويس و اولسون 1985، 9).
4-4- مدل‌هاي تصميم‌گيري در سيستم اطلاعات مديريت

معمولاً تنها داده‌هاي خام يا حتي داده‌هاي خلاصه شده براي استفاده كافي نيستند. داده‌ها معمولاً بايد پردازش شده و به شكلي ارائه شوند كه به يك تصميم اتخاذ شده منجر شوند. تحقق چنين امري نيازمند يك مدل تصميم‌گيري است. مدل‌هاي تصميم‌گيري مي‌توانند در مراحل مختلف تصميم‌گيري مورد استفاده واقع شوند. تعميم يك سيستم اطلاعات مديريت از جنبه تصميم‌سازي، سيستم‌هايي مانند سيستم‌هاي پشتيبان تصميم‌گيري و سيستم‌هاي خبره هستند (ديويس و اولسون 1985، 9؛ آواد 1988، 14).
4-5- ابعاد طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت (ديويس و اولسون 1985، 28-44)

همه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت داراي قابليت‌ها، ويژگي‌ها و مؤلفه‌هاي يكسان نيستند. در واقع سيستم‌هاي اطلاعات مديريت داراي طيفي هستند كه يك سر آن يك سيستم ساده گزارش‌گيري دستي و سر ديگر آن يك سيستم يكپارچه رايانه‌اي همراه با انواع گزارش‌ها و مدل‌هاي تصميم‌گيري است. در اينجا به برخي از ابعاد طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت اشاره مي‌شود.

مولفه‌هاي فيزيكي
سخت‌افزار (ورودي‌ها، خروجي‌ها‌، ذخيره‌سازي ثانويه، پردازشگرهاي مركزي، تبادلات)
نرم‌افزار (نرم‌افزار سيستم و نرم‌افزار كاربر)
پايگاه اطلاعات (ساختار سخت‌افزاري ـ نرم‌افزاري حاوي داده‌ها)
رويه‌ها (دستورالعمل‌هاي كاربر، دستورالعمل‌هاي آماده‌سازي ورودي، دستورالعمل‌هاي عملياتي براي عمليات رايانه‌اي)
نيروي انساني (اپراتور، تحليل‌گر سيستم، برنامه‌نويس، تهيه‌كنندگان داده‌ها، مدير سيستم اطلاعات).
وظايف پردازش

پردازش تبادلات
نگهداري فايل‌هاي اصلي
توليد گزارش‌ها
پردازش جستجوها
پردازش نرم‌افزارهاي پشتيبان
خروجي براي كاربران

مستندات يا صفحات رابط براي تبادل (اطلاعاتي، عملياتي، جستجويي)
گزارش‌هاي از پيش طراحي شده
پاسخ‌هاي از پيش طراحي شده به جستجوها
گزارش‌هاي موقت و پاسخ به جستجوها
نتايج تعامل بين كاربر و ماشين
گزارش‌هاي از پيش طراحي شده: انواع گزارش يا جستجو

اطلاعات نمايانگر
اطلاعات مسئله‌يابي
اطلاعات براي اقدام
اطلاعات پشتيبان تصميم
گزارش‌هاي از پيش طراحي شده: انواع انعكاس شرايط

وضعيت يا شرايط يك مقطع زماني
آنچه كه در طول يك دوره اتفاق افتاده است
ارائه نتايج تا به امروز و نمايش اثر آن تا انتهاي دوره
پشتيباني تصميم

تصميم‌هاي ساخت يافته قابل برنامه‌نويسي
تصميم‌هاي ساخت نيافته و غير قابل برنامه‌نويسي
سطح استفاده از اطلاعات

برنامه‌ريزي استراتژيك
كنترل مديريت و برنامه‌ريزي تاكتيكي
برنامه‌ريزي و كنترل عملياتي
اطلاعات مورد نياز
سطح استفاده

ويژگي اطلاعات

عملياتي
تاكتيكي
استراتژيك
منبع
داخلي

خارجي

حوزه
خوب تعريف شده و محدود


خيلي وسيع
سطح گروه‌بندي
با جزئيات


تجمعي و كلي
افق زماني
تاريخي


آينده
تداول
روزمره


قديمي
صحت موردنياز
بالا


پائين
ميزان استفاده
خيلي زياد


كم

مراجع

Awad, E. M. 1988. Management Information System: Concept, structure, and applications. Califonia: The Benjamin Cummings.
Davis, G. B., and Olson, M.H. 1985. Management Information system: Conceptual, foundations, structure, and development. 2nd ed. New York: Mc Graw-Hill.
McLeod, Jr. R. 1994. Information System Concepts. New York: MacMillan.
Murdick. R.G., and Munson, J.C. 1986. MIS Concepts & Design. 2nd ed. London: Primtice –Hall.

علی گجراتی (http://betsa.persianblog.com/1384_8_betsa_archive.html#4304090)

amir_best
04-03-2006, 12:51
سايتی در مورد مبحث کايزن (مربوط به درس ارزيابی کار و زمان)

http://www.irankaizen.ir/train.html (http://www.irankaizen.ir/train.html)

مودا چيست؟ اجراي نظام آراستگی ۵s و مراحل اجراي كايزن عملی و اصول دمينگ و راهبردهای بهبود در سازمان و ...

amir_best
04-03-2006, 12:52
[/URL][URL="http://www.betsa.persiangig.com/sanaye/suggestionsystem.zip"] بهبود مستمر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در زمینه استقرار نظام پیشنهادها (http://www.asrejavaan.com/) (فايل zip شده پاورپوينت)

amir_best
04-03-2006, 12:53
ارگونومی : ارزيابی وضعيت بدن به روش Rula (http://www.betsa.persiangig.com/sanaye/ergonomy/rula.doc) (به زبان فارسی) تهيه کننده : حميد رضا خدمتگزار

amir_best
04-03-2006, 12:56
دانلود نرم افزار های مهندسی صنايع:

1- ديکشنری babylon5 (http://www.betsa.persiangig.com/sanaye/software/Babylon5/babylon50_setup.exe) http://www.betsa.persiangig.com/sanaye/software/Babylon5/babylon5.gif
crack (http://www.betsa.persiangig.com/sanaye/software/Babylon5/License.bof)
ديکشنری مهندسی صنايع (http://www.betsa.persiangig.com/sanaye/software/Babylon5/Industrial_Engineering_Diction.BGL) ديکشنری فارسی (http://www.betsa.persiangig.com/sanaye/software/Babylon5/Farsi.bgl) ديکشنری کامپيوتر (http://www.betsa.persiangig.com/sanaye/software/Babylon5/Full_Computer_terms_by_Mehran.BGL)
2- WINQSB (http://www.betsa.persiangig.com/sanaye/software/WINQSB.zip)
3- LINDO61 (http://www.betsa.persiangig.com/sanaye/software/LINDO61.EXE)


سايت Irandoc (http://database.irandoc.ac.ir/) (فارسی)

دانلود ديکشنری مهندسی صنايع از سايت babylon:

http://info.babylon.com/gl_index/gl_template.php?id=33263 (http://info.babylon.com/gl_index/gl_template.php?id=33263)

آموزش نرم افزار elearning Excel

http://www.etvto.ir/ostadonline/courses.asp?a=29 (http://www.etvto.ir/ostadonline/courses.asp?a=29)

batoobato
04-03-2006, 12:56
دوست عزیز ممنون از زحماتی که میکشی در ضمن نوشته ای که گذاشتی لینک نیست لینکش کن
بهبود مستمر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در زمینه استقرار نظام پیشنهادها (فايل zip شده پاورپوينت)

amir_best
04-03-2006, 12:57
دريافت مقالات: مقاله ای کامل در مورد بهره وری (http://www.betsa.persiangig.com/sanaye/bahrevari.zip) (پاورپوينت فارسی و به صورت zip شده می باشد)مقاله ای در مورد مهندسی ارزش :

http://betsa.persiangig.com/sanaye/VE.pdf (http://betsa.persiangig.com/sanaye/VE.pdf) (انگليسی)
مقاله فارسی:
http://betsa.persiangig.com/sanaye/VE1.doc (http://betsa.persiangig.com/sanaye/VE1.doc)
http://betsa.persiangig.com/sanaye/VE2.doc (http://betsa.persiangig.com/sanaye/VE2.doc)
آشنايی با مهندسی ارزش و برداشتهای نادرست از آن (http://www.betsa.persiangig.com/sanaye/ve/ve.pdf)


مقاله ای از مجله تدبير در مورد مهندسی ارزش ابزار قدرتمند بهروه وری:

http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-132/article-132/2.asp (http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-132/article-132/2.asp)


(http://betsa.persianblog.com/1384_8_betsa_archive.html#4258584)

amir_best
04-03-2006, 12:58
مقاله تحقيق در عمليات: Machine Learning

http://betsa.persiangig.com/sanaye/Machine%20Learning.pdf (http://betsa.persiangig.com/sanaye/Machine%20Learning.pdf)
مقاله ارگونومی: ارگونومی در کار با کامپيوتر (نحوه تنظيم صندلی و پيشگيری از خستگی در کار با کامپيوتر)

http://betsa.persiangig.com/sanaye/seminar.zip (http://betsa.persiangig.com/sanaye/seminar.zip)

amir_best
17-03-2006, 18:17
در رابطه با مديريت ارتباط با مشتری (CRM) ،توجه به اين نكته; بسيار حائز اهميت است كه، CRM ٬ محصول و يا خدمات قابل ارائه توسط يك سازمان نيست ٬ بلکه راهبرد تجاری سازمان است؛ به عبارتي ديگر، خود به عنوان يك فن آ وري اطلاعاتي مطرح نمي‌باشد، بلكه از فن آوري اطلاعات براي دستيابي به اهداف خود استفاده مي‌نمايد. اين امر بيانگر اين نكته است كه نيازمندي استقرار CRM در يك سازمان، طراحي راهبرد تجاري بوده است .http://www.freewebs.com/sanayebetsa/pic/1.jpg

1- تاريخچه CRM :
شايد بتوان تاريخچه ظهور مباحث مرتبط با CRM را در سه دوره زير خلاصه نمود:
الف) دوره انقلاب صنعتي (توليد دستي تا توليد انبوه) ابتكارات فورد در به كارگيري روش توليد انبوه به جاي روش توليد دستي، يكي از مهمترين شاخص هاي اين دوره ميباشد. هر چند تغيير شيوه توليد باعث شد که محدوده انتخاب مشتريان از نظر مشخصه هاي محصول کاهش یابد (نسبت به توليدات صنايع دستي)، اما محصولات توليد شده به روش جديد از قيمت تمام شده پايين تري برخوردار شدند؛ به عبارتي ديگر، در انتخاب روش توليد انبوه از سوي فورد، افزايش كارايي و صرفه اقتصادي مهمترين اهداف پيش بيني شده بودند.
ب) دوره انقلاب كيفيت (توليد انبوه تا بهبود مستمر) اين دوره هم زمان با ابتكار شركت‌هاي ژاپني مبني بر بهبود مستمر فرآيندها آغاز شد؛ اين امر به نوبۀ خود به توليد كم هزينه‌تر و با كيفيت‌تر محصولات منجرشد. با مطرح شدن روش‌هايي نوين مديريت كيفيت مانند TQM، اين دوره به اوج خود رسيد، اما با افزايش تعداد شركت هاي حاضر در عرصه رقابتي و گسترش فرهنگ حفظ و بهبود كيفيت محصول (از طريق ابزارهاي مختلف كيفيتي)، ديگر اين مزيت رقابتي براي شركتهاي پيشرو كارساز نبود و لزوم يافتن راه‌هاي جديدي براي حفظ مزيت رقابتي احساس ميشد.
ج) دوره انقلاب مشتري (بهبود مستمر تا سفارش‌سازي انبوه) در اين دوره با توجه به افزايش توقع مشتريان، توليدكنندگان ملزم شدند محصولات خود را با هزينه كم، كيفيت بالا و تنوع زياد توليد کنند؛ به معناي ديگر، توليدكنندگان مجبور بودند توجه خود را از توليد صرف به يافتن راه‌هايي براي جلب رضايت و حفظ مشتريان سابق خود معطوف نمايند. http://www.freewebs.com/sanayebetsa/pic/2.jpg
2- انواع مشتريان
در بسياري از موارد از ديد سازمان‌ها مشتريان خوب، کسانی هستند كه سهم زيادي در سودآوري سازمان داشته باشند؛ اما در دوران حاضر نمي‌توان سودآوري و درآمدزايي را تنها معيار تعريف مشتريان اسمي دانست.
شايد بتوان به دو روش مشتريان را دسته‌بندي كرد:
الف) روش جغرافيايي كه با استفاده از روش تجزيه و تحليل پارتو ، مشتريان را مورد بررسي و شناسايي قرار می‌دهد (با در نظر گرفتن اين نكته كه 20% مشتريان ، تأمين كنندۀ 80% درآمدهاي شركت مي‌باشند).
ب) روش روانشناختي كه درآن، شناسايي طرز فكر و رفتار مشتري و تأثيرات متقابل مشتريان مد نظر قرار مي گيرد.دراين نوع نگرش، چهار نوع مشتري شناسايي می‌شود:
· مشتريان وفادار
· مشتريان نسبتاً وفادار
· مشتريان بي‌ وفا
· مشتريان وفادار رقيب

3- تعريف CRM
تعاريف متفاوتي از مديريت ارتباط با مشتري ارائه شده است كه از آن جمله مي‌توان به بازاريابي يك به يك يا به بازاريابي در تمام دوره عمر مشتري اشاره نمود.
شايد تعريف زير كه موئز لیمایم (Moez Limayem) از CRM ارائه نموده بهترين تعريف باشد:
« CRM به همه فرايندها و فناوري‌هايي اطلاق مي‌شود كه سازمان براي شناسايي، انتخاب، ترغيب، گسترش، حفظ و خدمت به مشتري به كار مي‌گيرد».

4- اهداف CRMhttp://www.freewebs.com/sanayebetsa/pic/3.jpg
· جابه‌جايي از كالاگرايي به مشتري‌گرايي
· افزايش قابليت رقابتي در بازارهاي اشباع شده و مشتري‌هاي پرتوقع‌تر از هميشه
· تشديد چرخه توليد ـ کهنگي

5- ضرورت به كارگيري CRM
با توجه به اهميت مشتري به عنوان يكي از اركان حيات يك سازمان و تأكيد CRM به اين عنصر، دلايل زير را می‌توان به عنوان ضرورت‌هاي استفاده از CRM در يك سازمان (با توجه به پيچيدگي و گستردگي فعاليت‌هاي هر سازمان) مطرح كرد:
· بهبود خدمات
· رضايت مشتري
· كاهش هزينه‌ها
· ارتباط فرد به فرد حتي با ميليون‌ها مشتري

6- ويژگي‌هاي كاربردي CRM
· تمركز بر مستحكم كردن ارتباط نزديك‌تر و عميق‌تر با مشتريان
· سودمندي بيشتر مشتريان فعلي نسبت به مشتريان جديد
· تجزيه و تحليل اطلاعات مشتري براي تصميم‌گيري تجاري
· ارتباطات مؤثر با مشتري بر مبناي داده‌هاي تبديل شده به اطلاعات
· بازاريابي اينترنتي، بازاريابي فرد به فرد و بازاريابي از طريق پايگاه‌داده‌ها

http://www.freewebs.com/sanayebetsa/pic/4.jpg
7- مزاياي استفاده از سيستم CRM
مزاياي استفاده از CRM در يك سازمان را می‌توان با هدف كسب رضايت مشتريان و بقا در محيط رقابتي، در موارد زير خلاصه نمود:
· كاهش هزينه‌هاي بازاريابي و فروش
· امكان شناسايي الگوهاي مصرف مشتريان
· جلب سريع‌تر و مؤثرتر مشتريان و درك بهتر از نيازمندي‌هاي آنها
· افزايش ميزان وفاداري مشتريان به سازمان
· فراهم كردن شرايط مراجعه مجدد مشتري
· توانايي مدلسازي رفتار مشتري درون واحدهاي كاري
· همسويي عالي منابع كمياب با راهكارهاي راهبردي در سطح سازمان
· توانايي توسعه برنامه‌اي براي سرمايه‌گذاري راهبردي

8- انواع فناوري CRM http://www.freewebs.com/sanayebetsa/pic/7.jpg
فناوري‌‌هاي مورد استفاده CRM را مي‌توان به سه دسته كلي تقسيم نمود:
الف) CRM عملياتي
در اين روش كليه مراحل ارتباط با مشتري، از مرحله بازاريابي و فروش تا خدمات پس از فروش و اخذ بازخورد از مشتري، به يك فرد سپرده مي‌شود؛ البته به نحوی که فروشندگان و مهندسان ارائه خدمات بتوانند سابقه هر يك از مشتريان را بدون مراجعه به اين فرد در دسترس داشته باشند.
از ابزارها و روش‌هاي CRM عملياتي مي‌توان به SFA يا قدرت فروش مكانيزه اشاره نمود كه كليه عمليات مربوط به مديريت تماس، بورس و مديريت اداره فروش را برعهده دارد. CSS ابزار ديگر CRM عملياتي است كه در آن به جاي ارتباط تلفني با مشتري، از ابزارهاي ديگري مانند ارتباط رودررو، اينترنت، فاكس و كيوسك‌هاي مخصوص پاسخگويي به مشتريان استفاده مي‌شود.

ب) CRM تحليلي
در CRM تحليلي، ابزارها و روش‌هايي به كار مي‌رود كه اطلاعات به دست آمده از CRM عملياتي را تجزيه و تحليل نموده و نتايج آن را براي مديريت عملكرد تجاري آماده مي‌كند. در واقع، CRM عملياتي و تحليلي در يك تعامل دو طرفه هستند؛ يعني داده‌هاي بخش عملياتي در اختيار بخش تحليل قرار مي‌گيرد؛ پس از تحليل داده‌ها، نتایج حاصله تأثير مستقيمي بر بخش عمليات خواهد داشت. در واقع به كمك تحليل‌هاي اين بخش، مشتريان دسته‌بندي شده و امكان تمركز سازمان بر روي بخش خاصي از مشتريان فراهم مي‌شود.

ج) CRM تعاملي
در اين نوع ارتباط، http://www.freewebs.com/sanayebetsa/pic/6.jpgمشتري براي برقراري ارتباط با سازمان، از سهل‌ترين روش ممكن مانند تلفن، تلفن‌همراه، فكس، اينترنت و ساير روش‌هاي مورد نظر خود استفاده مي‌نمايد؛ CRM تعاملي به دليل امكان انتخاب روش از سوي مشتري و اينکه اكثر فرايندها (از جمع‌آوري داده‌ها تا پردازش و ارجاع مشتري)، در حداقل زمان ممكن به مسوول مربوطه صورت مي‌گيرد، باعث مراجعه مجدد مشتري و ادامه ارتباط با شركت مي‌شود.

9- مراحل اجراي CRM
شايد بتوان تمامي مراحل اجراي CRM را به چند مرحله زير تقسيم نمود:
· طراحي و ايجاد راهبرد CRM
· طراحي مجدد فعاليت‌ها با در نظر گرفتن راهبرد CRM
· مهندسي مجدد فرايندهاي كاري
· انتخاب نرم‌افزار مناسب

هدف از ايجاد راهبردهاي كسب و كار مشتری ‌مدارانه، برنامه‌ريزي براي تعيين راهبردها و فرصت‌هايي است كه شرايط برنده ـ برنده را در فضاي رقابتي ايجاد نمايد. اجراي راهبرد كسب و كار مشتري‌ مدارانه مستلزم ايجاد تغييرات در نحوه انجام تعاملات و به طور كلي ساختار تجاري آن شركت است. در اين راه بايد نقش بخش‌ها و واحدهايي كه با مشتري تعامل دارند، به درستي روشن شود و مشخص گردد كدام واحد مي‌تواند ارزش افزوده بيشتري را براي مشتري ايجاد نمايد.
طراحي مجدد فعاليت‌هاي كاربردي و مهندسي مجدد فرايندها، با هدف كاهش هزينه‌هاي غير ضروري مشتري و افزايش رو به بهبود ميزان خدمات به مشتري انجام مي‌شود. در واقع، فرايندهايي كه دوباره تعريف شده‌اند بايد قادر باشند تمام فعاليت‌ها را به سمتي هدايت نمايند كه مركز توجه اين فعاليت‌ها رضايتمندي مشتري باشد.بازنگري زنجيره فعاليت‌هاي در فرايند بايد به طور مرتب تكرار شود؛ در اين ميان، انتخاب يك نرم‌افزار مناسب براي تسهيل فرايندها و حتي‌الامكان خودكارسازي فرايندها بسيار با اهميت مي‌باشد.
منبع : http://www.iie.ir (http://www.iie.ir/)

amir_best
17-03-2006, 18:20
iso9000tqmایزو ۹۰۰۰ به عنوان ابزاری برای رسیدن به مدیریت کیفیت جامع (http://www.freewebs.com/sanayebetsa/qualitycontrol/tqm.pdf)


TQM فني است براي مشاركت تك تك كارمندان و مديران در امور مربوط به سازمان . اين فن تغيير مهمي در فرهنگ سازمان مي دهد، كه اهداف ، آرمانها، طرز تفكر و رويه هاي موجود در آن سازمان را در بر مي گيرد.
تاکید عمده جنبش TQM بر این است که هر کارمند و مدیر پاسخگوی بهبود مداوم کیفیت خدمات و محصولات شرکت باشد تا خواسته های مشتریان تامین شود.
برای اجرای TQM می توان از روشهای بهبود که در زیر آمده در تمام سطوح سازمان بهره گرفت:
http://www.freewebs.com/sanayebetsa/qualitycontrol/iso9000&tqm.jpg

۱- کنترل فرآیند آماری

۲- مدیریت و کنترل پروژه
۳- کایزن
۴- 5s
۵- 6sigma

بايد خاطر نشان كرد كه يكي از دلايل شهرت TQM/> اثر بخشي در ژاپن و ديگر كشورهاي پيشرفته است. بنا بر گزارشهاي جوران و دمينگ اثر بخشي </>TQMدر هزينه هاي يك شركت مشهود است.

جوران عنوان مي كند كه در يك شركت برجسته با درآمد سالانه ي بالغ بر يك ميليون دلار،متوسط صرفه جويي هر پروژهTQM/>، سالانه بيش از صد هزار دلار است.


TQM جنبه هاي زيادي از عملكرد شركت را بهبود مي دهد و دو بعد مهم سازمان به نامهاي رهبري و مديريت نيروي انساني مؤثرترين جنبه هاي عملكرد بوده و توسط <TQM/بطور واضحي بهبود مي يابند.</


برای دريافت ترجمه مقاله می توانيد آن را از ايميل ali_202122@yahoo.com (ali_202122@yahoo.com) درخواست کنيد

amir_best
17-03-2006, 18:26
[/URL] مقالات شش سيگما six sigma[URL="http://www.freewebs.com/sanaye/six%20sigma/Innovation%20in%20Performance%20Excellence.pdf"]۱- نو آوری در عمليات اجرايی پيشرفته (http://www.asrejavaan.com/)
کلمات کليدی: عمليات پيشرفته ٬ شش سيگما ٬ ۸ الگو برای عمليات پيشرفته ٬‌ TRIZ ٬ جايزه کيفيت اروپا
۲- شش سيگما در سازمانهای خدماتی انگليس (http://www.freewebs.com/sanaye/six%20sigma/Six%20Sigma%20in%20Service%20Organisations.pdf)
کلمات کليدی : کنترل فرآيند آماری ٬ فاکتورهای موفقيت بحرانی ٬‌ عمليات خدماتی
۳- کنفرانس تخصصی سازی ٬ عيوب صفر و کيفيت شش سيگما (http://www.freewebs.com/sanaye/six%20sigma/Bellows-ConformancetoSpecs-ZeroDefectsandSixSigma.pdf)
کلمات کليدی: کيفيت شش سيگما ٬ بهبود پيوسته ٬ تفکر سيستمی
۴- سود آوری ٬‌ موانع ٬ آينده فرآيند شش سيگما (http://www.freewebs.com/sanaye/six%20sigma/Six_Sigma_Kwak_Anbari.pdf)
کلمات کليدی: شش سيگما ٬‌ مديريت پروژه ٬ فرهنگ سازمانی ٬ بهيود سيستم کار

برای دريافت متن ترجمه مقالات فوق می توانيد آن را از ايميل ali_202122@yahoo.com (ali_202122@yahoo.com) درخواست کنيد

amir_best
17-03-2006, 18:28
[/URL] مديريت استراتژيک[URL="http://www.freewebs.com/sanayebetsa/modiriyate_Strategic.doc"]مديريت استراتژيک (http://www.asrejavaan.com/) ؛دانلود کنيد؛
اين مقاله‌ به بحث مديريت استراتژيك مي‌پردازد؛ ابتدا بحث با تعريفي پيرامون مديريت و استراتژي آغاز می شود . فرايند مديريت استراتژيك در پنج مرحله، 1- تجزيه و تحليل محيطي، 2- پايه‌گذاري جهت‌گيري سازماني، 3- هدف‌گذاري، 4- تعيين و تدوين استراتژي‌ها، 5- بسترسازي و اجراي استراتژي‌ها و كنترل استراتژي‌ها توضيح داده شده است.
مزايای تفکر استراتژيک و تعهد عميق به فرآيند مديريت استراتژيک:
1- سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف ، هدايت و راهنمايي مي كند.
2- شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات، فرصتهاي جديد و تهديدات در حال ظهور را تسهيل مي كند.
3- منطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت مي سازد.
4-كليه تصميم گيريهاي مديران در زمينه‌ استراتژي را در كل سازمان هماهنگ مي نمايد.
5- سازمان را قادر می سازد که موقعيت واکنشی خود را به وضعيت کنشی و آينده ساز تبديل کند.
مزاياي فوق به سازمانها توانايي آن را مي بخشد كه به جاي آن كه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي بوده و در مقابل شرايط متغير حاكم بر خود واكنش نشان دهند ، خود بر آنها تأثير گذارند.

گربه
18-03-2006, 11:49
دستت درد نکنه

amir_best
18-03-2006, 12:20
۱- برنامه ريزی سلسله مراتبی با محدوديتهای تقاضا (http://www.freewebs.com/sanayebetsa/production_planning/1production_planning.pdf)Hierarchical production planning with demand constraints
http://www.freewebs.com/sanayebetsa/pic/elsevierindustrial.jpg http://www.freewebs.com/sanayebetsa/pic/elsevier.jpg

خلاصه

اين مقاله، به مسئله (HPP) برنامه‌ريزي توليد سلسله ‌‌مراتبي شركت‌هاي خودكار انعطاف پذير (FAWS) مي‌پردازد، هر كدام از آنها سيستم‌هاي توليدي انعطاف پذيري (FMSS) دارند. هدف تجزيه طرح‌هاي توليد با دوره متوسط (معين شده با FAW با (ERP/MRP11) به طرح‌هاي توليد كوتاه مدت (اجرا شده با FMSS در FAW ) است بطوريكه هزينه روي شرايطي به حداقل مي‌رسد كه تقاضا را فقط برآورده ساخته است.

http://www.freewebs.com/sanayebetsa/pic/1production%5Fplanning.jpg
بنابراين مسئله HPP به يم مدل برنامه ريزي خطي تنظيم شده است همراه با جريمه بار اضافي متفاوت از جريمه كم باري و يا محدوديت‌هاي تقاضا توام مي‌باشد. چون مقياس مدل براي كارگاه كلي جهت حل شدن در متد سيمپلكس روي كامپيوتر شخصي و در زمان قابل قبول، بسيار بزرگ است و نمي‌توان از آن استفاده كرد، از اينرو الگوريتم كارماركار (Karmarker) و يك الگوريتم واكنش / پيش‌بيني به ترتيب براي حل مدل بكار گرفته شدند.


واژه‌هاي كليدي : كارگاههاي خودكار انعطاف پذير، سيستم‌هاي توليدي انعطاف پذير، برنامه‌ريزي توليد سلسله‌اي، الگوريتم كارماركار، روش واكنش / پيش‌بيني.


Keywords: Flexible automated workshops; Flexible manufacturing systems; Hierarchical production planning; Karmarkar’s algorithm; Interaction/prediction approach
برای دريافت متن ترجمه مقاله فوق می توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.iran-phosphat.com/contactus/mail.htm) مطرح فرماييد.

------------------------------------------------------------------------------------------------

مدل تحليلي تصميم گيري براي انتخاب سياست تعمیر و نگهداري با استفاده از يك CMMS
مدل تحليلي تصميم گيري براي انتخاب سياست تعمیر و نگهداري با استفاده از يك CMMS (http://www.freewebs.com/sanayebetsa/net/CMMS.pdf)كلمات كليدي: منطق فازي، فرآيند آناليز سلسله مراتبي، برنامه هاي تعمیر و نگهداريkeywords: Fuzzy logic, Analytical hierarchy process, Maintenance programmes

چكيده:

در اين مقاله يك بررسي از ويژگي هاي سيستم مديريت نگهداري (CMMS)، براي نشان دادن نياز آن در صنعت و هنچنين مشخص كردن كمبودهاي فعلي انجام مي گيرد. مدل پيشنهادي، يك تصميم گيريhttp://www.freewebs.com/sanayebetsa/pic/CMMS.jpg تحليلي فراهم مي آورد كه اغلب در CMMSها فراموش مي شود. اين مدل پيشنهادي روند هيبريري (روندي كه مونتاژ كردن سيستم ها با دو يا چند ابزار انجام مي شود) را بكار مي برد. اين سيستم هيبريدي با Holonic قابل قياس است. تفاوت بين اين دو خصوصيت بسيار مهم است. بيشترين كاربرد اين مقاله آنست كه يك مدل پيشنهادي هوشمند بتواند با CMMS ارتباط برقرار كند و همچنين اطلاعات جمع آوري شده در فرم قابليت هاي پيشتيباني تصميم گيري افزايش داده شود. كاربرد ديگر اين است كه نيازهاي اطلاعاتي براي تعمير و نگهداري- با استفاده ازكمبودهاي موجود در CMMS هاي كنار گذاشته شده مشخص شود.
برای دريافت متن ترجمه مقاله فوق می توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.iran-phosphat.com/contactus/mail.htm) مطرح فرماييد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

نقش ارگونومي در نشان يابي MSDs در كشاورزينقش ارگونومي در نشان يابي MSDs در كشاورزي (http://www.freewebs.com/sanayebetsa/ergonomy/Work%20on%20Machine%20Handling.pdf)

http://www.freewebs.com/sanayebetsa/pic/ergonomidar%5Fkeshavarzi.jpg
ارگونومي فيزيكي يا بيومكانيك عملي: مطالعه تعامل کارگران با ابزار، ماشین،و ابزارشان برای بالا بردن قدرت اجرایی کارگر به همراه کمینه کردن ریسک صدمات عضله ای
تشخیص کمی فاکتورهای خطر MSD در کار کشاورزی

با تشکر از آقای مسعود نظری دانشجوی سال آخر مهندسی صنايع که اين مقاله را در اختيار ما قرار دادند.

برای دريافت متن ترجمه مقاله فوق می توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.iran-phosphat.com/contactus/mail.htm) مطرح فرماييد.


-----------------------------------------------------------------------------


یک الگوریتم مسیر یابی چند سلولی بر مبنای Tabu Search


یک الگوریتم مسیر یابی چند سلولی بر مبنای Tabu Search (http://www.freewebs.com/sanayebetsa/tahghigh/tabu2.pdf)

در این مقاله یک الگوریتم کارآمد برپایه تحقیق http://www.freewebs.com/sanayebetsa/pic/tabu.jpgtabu برای ریشه کاوی چند قالبی کم هزینه بامحدودیت تأخیرپیشنهادمی شود تا بتواند مسأله ریشه کاوی با محدودیت تأخیر را حل کند .
این مسأله به عنوان یک مسأله np-complete شناخته می شود .با تشکر از آقای مسعود نظری دانشجوی سال آخر مهندسی صنايع که اين مقاله را در اختيار ما قرار دادند.برای دريافت متن ترجمه مقاله فوق می توانيد آن را در

فرم درخواست (http://www.iran-phosphat.com/contactus/mail.htm) مطرح فرماييد


-------------------------------------------------------------------------------------------
شش سيگما و محاسبه شاخصهای قابليت فرآيند


۵- شش سیگما و محاسبه شاخصهای قابلیت فرآیند : چند نظریه (http://www.freewebs.com/sanaye/six%20sigma/5%5F6sigma.pps)

Six Sigma and calculation of process capability indices: Some recommendation
كلمات كليدي: شش سيگما ، قابليت فرآيند
keywords: Six Sigma , Process Capability
برای دريافت متن ترجمه مقاله فوق می توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.iran-phosphat.com/contactus/mail.htm) مطرح فرماييد.


------------------------------------------------------------------------------------------------

مقالات مهندسی معکوس۱- مهندسی معکوس به عنوان مرحله ای لازم برای توسعه سریع محصول (http://www.freewebs.com/sanayebetsa/reverse%20engineering/1_RE_rapid%20product.pdf)

کلمات کلیدی: مهندسی معکوس ٬ طراحي محصول ٬ prototyping سريع ٬ تكنيكهاي CAD/CAE/CAM
http://www.freewebs.com/sanayebetsa/reverse%20engineering/RE.jpg

برای دريافت متن ترجمه مقاله فوق می توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.iran-phosphat.com/contactus/mail.htm) مطرح فرماييد.


----------------------------------------------------------------------------------------------
مقالات شاخصهای مهندسی نت (تعمیرات و نگهداری)


۱- مدت زمان تست انتخاب سياست نگهداری هلکوپتر (http://www.freewebs.com/sanayebetsa/net/Test%20duration.pdf)http://www.freewebs.com/sanayebetsa/net/mtbf.JPG (Test duration)
کلمات کليدی: ميانگين زمان بين نرخ خرابی ٬ نگهداری مرکزی اطمينان ٬ تست مداوم ٬ اندازه نمونه


Keywords:

Mean time between failures ratio; Reliability centred maintenance; Sequential testing; Sample size


۲- اجرای قراردادهای پشتيبانی از طريق جريانهای کاری پيش نهادی (http://www.freewebs.com/sanayebetsa/net/Supporting%20Contract.pdf)
(Supporting Contract Execution through Recommended Workflows)
چکيده: اين مقاله تحقيقات قبلی ما را در رابطه با قرارددادهای الکترونيکی بسط می دهد ٬ که اين کار توسط رسيدگی به مشکلات تخصصی سازی فرآيند کار از قراردادهای کاری انجام می پذيرد. هدف کاهش ريسک رفتاری که باعث نقض قراردادها می شود ٬‌است. که اين کار توسط تشويق احزاب برای يک قرارداد جهت برآوردن سياستهای مورد نياز در قرارداد می باشد.
برای دريافت متن ترجمه مقاله فوق می توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.iran-phosphat.com/contactus/mail.htm) مطرح فرماييد.-------------------------------------------------------------------
simulated annealing تحقيق در عملياتیک simulated annealing قوي ابتكاري براي مسائل زمانبندي فلوشا/کلمات کلیدی: زمانبندی فلو شاپ، makespan ، simulated annealinghttp://www.freewebs.com/sanayebetsa/tahghigh/sa.jpgاين مقاله جهت دروس تحقيق در عمليات ۲ و برنامه ريزي توليد مهندسي صنايع كاربرد دارد.

برای دريافت متن ترجمه مقاله فوق می توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.iran-phosphat.com/contactus/mail.htm) مطرح فرماييد

amir_best
18-03-2006, 16:34
ساير وبلاگ‌هاي مرتبط: نرم‌افزارهاي‌مهندسي‌صنايع (http://iesoft.persianblog.com/) - ‌صنايع، آزادجنوب (http://iieir.blogsky.com/) - مديريت‌پروژه‌ايران (http://iranpm.persianblog.com/) - مديريت‌پروژه (http://aust.persianblog.com/) - توليدناب (http://lean.persianblog.com/) - مديريت (http://modir.persianblog.com/) - مبينا (http://saeedreza2020.persianblog.com/)
وبلاگ دوستان: زلزله‌ي بم (http://vrofcs2.persianblog.com/) - آرمان و انديشه (http://mrm.persianblog.com/) - دوست‌قديمي (http://oldfriend365.persianblog.com/) - ماوراي زمين (http://ufo.persianblog.com/) - بازار، تجارت، سرمايه (http://farzadzamani.persianblog.com/) - تجارت و بانکداري بين‌الملل (http://biz.persianblog.com/) - تجارت ايران (http://irantrade.blogsky.com/)
چند وبلاگ علمي - آموزشي ‌ديگر: مهندسي برق‌قدرت (http://spd.persianblog.com/) - مهندسي نگهداري و تعميرات (http://impe.persianblog.com/) - صنعت خودروسازي (http://khodroblog.persianblog.com/) - مهندسي ساخت‌وتوليد (http://manufacture.persianblog.com/)

amir_best
19-03-2006, 04:22
http://www.freewebs.com/sanaye/_derived/net.htm_cmp_glacier110_vbtn.gif (http://www.freewebs.com/sanaye/net.htm)
http://www.freewebs.com/sanaye/_derived/quality.htm_cmp_glacier110_vbtn_p.gif
http://www.freewebs.com/sanaye/_derived/eghtesad2.htm_cmp_glacier110_vbtn.gif (http://www.freewebs.com/sanaye/eghtesad2.htm)
http://www.freewebs.com/sanaye/_derived/barnameh.htm_cmp_glacier110_vbtn.gif (http://www.freewebs.com/sanaye/barnameh.htm)
http://www.freewebs.com/sanaye/_derived/raveshtolid.htm_cmp_glacier110_vbtn.gif (http://www.freewebs.com/sanaye/raveshtolid.htm)
http://www.freewebs.com/sanaye/_derived/tahghigh2.htm_cmp_glacier110_vbtn.gif (http://www.freewebs.com/sanaye/tahghigh2.htm)
http://www.freewebs.com/sanaye/_derived/ravesh2.htm_cmp_glacier110_vbtn.gif (http://www.freewebs.com/sanaye/ravesh2.htm)
http://www.freewebs.com/sanaye/_derived/ergonomy.htm_cmp_glacier110_vbtn.gif (http://www.freewebs.com/sanaye/ergonomy.htm)
http://www.freewebs.com/sanaye/_derived/controlproject.htm_cmp_glacier110_vbtn.gif (http://www.freewebs.com/sanaye/controlproject.htm)
http://www.freewebs.com/sanaye/_derived/controltolid1.htm_cmp_glacier110_vbtn.gif (http://www.freewebs.com/sanaye/controltolid1.htm)

امتحان ميان ترم درس کنترل کيفيت:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

امتحان پايان ترم درس کنترل کيفيت: (دکتر اولياء)
1- در کارخانه کاغذ سازي از نمودار کنترل C با حدود 2 سيگما براي منترل تعداد نقص در رولهاي کاغذ استفاده مي شود. بر اساس اطلاعات قبلي به طور متوسط در هر رول 3.5 نقص وجود داشته است. الف) مشخصات نمودار کنترل؟ ب) خطاي نوع اول نمودار؟ ج) اگر ميانگين واقعي تعداد نقص به 5 افزايش يافته باشد ، به طور متوسط بعد از چند بار بازرسي متوجه اين تغيير مي شويم؟ پ) اگر بخواهيم از نمودار کنترل U با حدود 3 سيگما استفاده کنيم ، مشخصات آن را بدست آوريد؟ (فرض کنيد هر رول 40 متر مربع باشد)

2- براي بازرسي محموله هاي 10000 تايي يک نوع ماده اوليه ، پارامترهاي AQL=%2.5 و LTPD=%10 در نظر گرفته شده است. (آلفا= 0.05 و بتا=0.1 ) الف) با استفاده از جدول گرابز يک روش دونمونه اي مناسب پيشنهاد کنيد (در صورت لزوم به نقطه ريسک توليد کننده اولويت دهيد) ب) احتمال پذيرش محموله با کيفيت AQL چقدر است؟ ج) در اين شرايط مقادير ATI , AOQ, ASN را بدست آوريد؟ ت) با استفاده از جداول استاندارد نظامي ، يک روش دو نمونه اي بدست آورده ، آن را توضيح دهيد؟ ث) مقدار واقعي ريسک توليد کننده در سطح نرمال چقدر است؟ ه) در همين سطح، مقدار واقعي LTPD را با در نظر گرفتن ريسک مصرف کننده مفروض چقدر است؟ چ) اگر کيفيت واقعي محموله ها همان 2.5% باشد، احتمال اينکه بعد از دريافت چهارمين محموله به بازرسي سخت گيرانه برويم چقدر است؟
3- تفاوت PCR و PCRk چيست؟ در چه مواردي از هر کدام استفاده مي شود؟
4- در چه مواقعي از نمودار هاي کنترل CUSUM و EWMA استفاده مي شود؟
5- در تحليل سيستم اندازه گيري (MSA) از نمودار هاي کنترل چه استفاده اي مي شود؟
6- براي بازرسي کمي از يک محموله ، يک نمونه تصادفي 5 تايي گرفته شده که بر اساس آن مقدار X=230 بدست آمده است. اگر LSL مشخصه مورد بازرسي 225 و انحراف معيار آن 2 باشد، آيا با در نظر گرفتن K=1.9 اين محموله قبول است؟

amir_best
19-03-2006, 04:30
¯ EFQM
مقدمه ای بر مدل تعالی سازمانیEFQM


مقدمه:
در جهان امروز با توجه به سرعت و حجم اطلاعات و چالشهاي پيش روي سازمانها،ضرورت داشتن معيارهايي براي تعيين موقعيت و برنامه ريزي بر اساس نقاط ضعف و قوت بيش از پيش ضروري به نظر مي رسد.جوايز كيفيت و مدلهاي خاص آن نزديك به چند دهه است كه ذهن نظريه پردازان سازمانها را به خود مشغول كرده است.جايزه دمينگ و جايزه كيفيت مالكوم بالدريج از آن جمله است.اروپا بويژه بعد از حركت جمعي كشورهاي اين قاره بسوي اتحاد و يكپارچگي كامل سياسي-اقتصادي ضرورت توافق بر تعيين چنين جايزه اي را بيش از پيش احساس كرد.بر اين اساس بنياد كيفيت اروپا متشكل از 14 كشور صنعتي اروپا مدل تعالي EFQM را پيشنهاد داد.

با توجه به چالشهاي سياسي كه كشورمان با آن روبروست و محدوديت هاي اعمال شده از سوي قدرتهاي بزرگ ضرورت پرداختن به EFQM انكار ناپذير است.بررسی اجمالي مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل EFQM :
مدل تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزيابی عملکرد سازمان ها در دو حوزه فرآيند ها و نتايج حاصل از اين فرآيند ها است. دستاوردهای حاصل از ارزيابی در اين مدل عبارتست از نقاط قوت سازمان و زمينه های قابل بهبود آن که برای دستيابی به بهبودها فهرستی از برنامه های اولويت بندی شده را نيز پيشنهاد می کند.بر اساس آموخته های مديريت کيفيت جامع (TQM)، توجه به ارزش ها و مفاهيم بنيادين هشت گانه ، لازمه موفقيت و ايجاد بهبود مستمر سازمان ها است .

ارزش ها و مفاهيم بنیادین پايه های اصلی برنامه ريزی و استقرار سيستم ها را تشکيل می دهند و برای شناخت وضعيت عملکردی سازمان ها بايد از معيارهايی بهره گرفت که ارتباط تنگاتنگی با مفاهيم فوق الذکر داشته باشند، معيارهايی که توسط آنها، ميزان تحقق هشت مفهوم بنيادين و ميزان موفقيت سازمان در دستيابی به نتايج را بتوان اندازه گيری کرد.

ارزش ها و مفاهيم بنيادين تعالی، که در ادامه تشريح خواهند شد، بدون توجه به نوع فعاليت و اندازه سازمان ها، برای کليه آنها قابل استفاده بوده و مدل تعالی سازمانی را پشتيبانی می کنند.
http://www.freewebs.com/sanayebetsa/pic/efqm_betsa.jpg


ادامه مطلب . . . (http://betsa.mihanblog.com/Page/2.aspx)

amir_best
19-03-2006, 04:34
*شش سيگما چيست؟
شش سيگما يک استراتژی تحول سازمانی است.قابلیتهای بهبود:
احراز كيفيت برتر و افزایش قابلیت اعتماد در محصولات تولید شده و مونتاژ شده نیازمند چارچوبی است كه به قابلیتهای سازمان در زمينه‌هاي مدیریت، کاربرد اطلاعات و تکنولوژی يكپارچگي ببخشد. براي استفاده از اطلاعات، وجود يك سری ابزارهای آماری كه بتوان به وسیله آنها عملکرد فرآیندها و تولیدات را بهينه نمود، بسیار ضروری است. در دنياي رقابتی امروز، كيفيت خوب يك ویژگی تجملاتي نيست بلکه از دیدگاه هر دوي توليدكنندگان و مصرف كنندگان يك نیاز بنیادی است.
http://www.freewebs.com/gojrati/6.gif
صرف نظر از تعريفهاي متعدد كيفيت، يك سري ويژگيهاي مشترك جهاني براي آن درنظر گرفته شده است كه عبارتند از : عملكرد دقيق، حداقل تغيير و كمترين هزينه.
دانشمندان و مهندسيني كه به طور عمومي و كلي با مسائل برخورد مي كنند علاقمند به مورد اول، آمارگران، متمايل به مورد دوم و مديران تجاري دوستار مورد سوم مي باشند. بديهي است فرآيند و يا محصولي موفق است كه برخوردار از همه موارد فوق باشد.
شش سیگما فلسفه بهبود مستمر است و به سمت "عالي شدن در همه كارها" پيش مي رود. شش سیگما سيستمي است كه تعيين مي كند كجا قرار گرفتيم، دوست داريم كجا باشيم، چگونه به آن مقصد مي رسيم و چگونه در طول راه پيشرفت مي كنيم.
شش سیگما يك ابزار است كه براي ميزان سازي دقيق ماشين فرآيند به كار مي رود و اينكار را از طريق مشتري‌مداري، بهبود مستمر و درگير كردن و مشاركت همه اعضا در داخل و خارج سازمان انجام مي دهد.
در مبحث شش سیگما ، 3 حوزه اصلي وجود دارد: حوزه اول "فلسفه" است كه طريقه حركت، چشم انداز و جهت حركت سازمان را تعيين مي كند. حوزه دوم "مقياس" است كه به سازمان اين امكان را مي دهد تا به طور دقيق نحوه عملكرد فرآيندها را مشخص كند. حوزه سوم نيز "روش شناسي" است. روش شناسي يك فرآيند سيستماتيك است كه موجب شناسايي، تبيين، اندازه‌گيري، تحليل، توسعه و استاندارد شدن يك فرآيند مي شود.
هر چه تعداد شش سیگما ها بيشتر باشد ميزان خطا كمتر است. هر چه تغييرات كوچكتر باشند هزینه کمتر است. بهترين سازمانها حدود 3 يا 4 سيگما بكار مي گيرند كه اين تعداد، احتمال بروز خطا در يك ميليون واحد را به 6200 عدد مي رساند. به طور عملي تعداد خطاها مي تواند تا 4/3 واحد در هر يك ميليون واحد كاهش پيدا كند و اين به معني ميليون ها دلار صرفه‌جويي است.

شش سیگما يك رويكرد تحولي مديريتي است كه باعث ارتقا و بهبود كيفيت مي شود. شش سیگما يك استاندارد جهاني است كه علاوه بر تامين نياز مشتريان باعث توسعه و پيشرفت كاركنان در لايه‌هاي جديد مي شود و اين به منزله يك مسئوليت براي نيروهاي انساني است نه فقط يك فرصت.
نيروهاي انساني نيازمند افزايش ارزش عملكردهاي خود مي باشند كه اين كار را با ايفاي يك نقش كليدي و پياده‌سازي شش سیگما در سازمان خود انجام مي دهند.
شش سیگما واقعاً چيست؟
به طور ساده مي توان گفت، شش سیگما متدي است كه بر اساس داده (data) هدايت مي شود و هدف آن دستيابي به كيفيت برتر است. چيزي كه شش سیگما را از ساير اصول كيفيت متمايز مي كند اين است كه پيش گبري قبل از وقوع اشتباهات. به طور ويژه مي توان گفت شش سیگما يك تلاش نظم يافته است كه فرآيندهاي تكرار شوند سازمان را در بخشهاي طراحي محصولات، عملكرد تامين كنندگان، سرويسهاي خدماتي و … از نزديك مورد سنجش قرار مي دهد.

شش سیگما يك متد آماري است كه نيازهاي مشتري را به صورت وظايف جداگانه تعريف كرده و ضمنا يك سري ويژگي هاي بهينه در صورتيكه بين آنها عملكردهاي فيمابين وجود داشته باشد، برايشان در نظر مي گيرد. همانطور كه از شواهد پيداست، گامهايي كه براي نيل به اين هدف برداشته مي شود تاثير بسيار عميق به روي كيفيت محصولات، عملكرد سرويسهاي مشتريان و پيشرفتهاي حرفه‌أي پرسنل خواهد گذاشت.
شش سیگما به دليل تاكيد عميق بر روي تحليلهاي آماري، مقياسهاي ارزيابي طراحي، توليد محصول و فعاليتهاي متمركز در حيطه مشتري گرايي، قادر است احتمال بروز خطا در محصولات و سرويسها را به ميزان بي سابقه‌أي كاهش دهد. شش سیگما حاصل پيوند سيستمهاي اجتماعي و فني است.
عوامل انساني با بهره‌گيري از مزاياي پيشرفتهاي تكنولوژيكي، سرانجام نظامي بر اساس اين واقعيت ايجاد خواهد كرد كه براي حفظ بقا در دنياي رقابت آميز امروز، وجود كيفيت بسيار بالا با صرف هزينه بسيار اندك، فوق العاده ضروري است. شش سیگما در واقع نقشه جاده بقا و موفقيت است.

براي اجراي شش سیگما در سازمان ابتدا بايد تيمهايي تشكيل شود. نقشي كه هر يك از اعضاي تيم ايفا خواهند نمود تعيين كننده نوع و سطح آموزشي است كه دريافت مي كنند.به عنوان مثال اعضاي كليدي اين تيمها توسط متخصصين خارج از سازمان به عنوان رهبر گروه آموزش مي بينند.
علاوه بر اين تيمها، گروههاي حمايت كننده نيز تشكيل مي شود كه تعداد زيادي از اعضاي آن تمام وقت خود را صرف اجراي هر يك از اين پروژه‌ها مي كنند.
زماينكه تصميم مي گيريد يك فرآيند را اصلاح كنيد بايد بهترين روش را براي اجراي آن اتخاذ كنيد. به همين منظور بايد بهترين نوع تيم انتخاب شود. اما اين تيم الزاماً بايد APT (Action process team) باشد ؟
قهرمانان - مرشدان - كمربند مشكي ها و كمربند سبزها تيمهاي مذكور را به صورت مرتبط با يكديگر در سرتاسر سازمان هدايت مي كنند. نقش مرشدان هدايت استراتژي كسب و كار - حمايت و راهنمايي است.
وظيفه كمربند مشكي ها پياده‌سازي، هدايت و نتيجه‌گيري از پروژه تيمهاي شش سیگما است.
نقش كمربند سبزها هم اين است كه با بكارگيري مهارتهاي فني خود در شش سیگما در مورد موضوعات روز درون سازماني با تيم همكاري مي كنند و اين فرصتي براي بهبود است.
جلسات تعاملي، در طول چندين هفته برگزار مي شود. (اين جلسات فقط مختص متخصصين فني و يا مديريتي است نه همه كمربند سبزها) . كمربند سبزها كساني هستند كه جلسه را با موفقيت گذرانده و براي بكارگيري ابزارهاي بهبود و توسعه آموزش ديده‌اند. پس از سپري شدن نخستين هفته، پروژه‌ها انتخاب شده و آموزش ديدگان موظف به بكارگيري و اجراي مباحثي مي شوند كه در طول دوره آموخته‌اند. پس از پايان هر برنامه نيز نتايجي را كه از اين جلسات گرفته‌اند، ارائه مي دهند. كسانيكه اين جلسات را با موفقيت پشت سر گذاشته و پروژه‌ها را اجرا مي كنند، گواهينامه "كمربند مشكي" دريافت مي كنند. اين افراد مسئول اجراي شش سیگما در واحد كسب و كار خود شده و تيمهاي مذكور را هدايت و رهبري مي كنند، علاوه بر اين مديران را نيز در جهت اولويت دادن به امور، برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌ها، ارشاد و هدايت مي كنند. از ديگر وظايف اين گروه بكارگيري، آموزش و توزيع ابزارها و متدهاي لازم براي كمربند سبزها و اعضاي تيمها مي باشد.
تنها تعدادي از اين افراد به سومين سطح كه بالاترين لايه نيز مي باشد راه پيدا كرده و اصطلاحاً "استاد كمربند مشكي " مي شوند. البته قبل از دريافت گواهينامه مذكور موظف به هدايت چندين تيم و پروژه مي گردند. "استاد كمربند مشكي " ها در واقع كارشناس اجراي شش سیگما و تئوري آن مي باشند بايد فرآيندها را آموزش دهند. اين افراد متخصصين كيفيت در روش شناسي و بكارگيري ابزار بهبود در همه سطوح سازمان مي باشند. ضمناً فرآيند يكپارچه‌سازي شش سیگما با استراتژي كسب و كار سازمان و برنامه‌هاي عملياتي آن را نيز رهبري مي كنند.
تسهيلات و امكاناتي كه شش سیگما در بخشهاي بهبود كيفيت، كاهش هزينه، جلب رضايت مشتري و حفظ وفاداري و پيشرفت كاركنان ايجاد مي كند بسيار وسيع است. از طرفي براي تبديل قابليتهاي بالقوه شش سیگما به صورت بالفعل بايد زمان كافي، استعداد، سرمايه‌گذاري هاي درست و … به اينكار اختصاص داده شود. اجراي شش سیگما نيازمند تمركز بسيار و كار تيمي قوي است.
منبع : http://www.iie.ir (http://www.iie.ir/)

amir_best
19-03-2006, 04:41
مقالات
عنوان مقاله :
قيمت گذاري (مفاهيم،روشهاو خط مشي ها) (http://www.razip.com/article/Article1384-02-01_87.pptLang=fa)
نویسنده : دکتر رئوف رابطي چکیده : متن سمينار يکروزه بازاريابي استراتژيک براي مديران فني که در تاريخ1/2/84 در پتروشيمي رازي برگزار گرديد.
عنوان مقاله :
بازاريابي/بازارگرداني/مديريت بازار (http://www.razip.com/article/Article1384-02-01_86.pptLang=fa)
نویسنده : دکتر رئوف رابطي چکیده : عنوان مقاله اي که در سمينار يک روزه بازاريابي استراتژيک براي مديران فني در تاريخ 1/2/84 در پتروشيمي رازي برگزار گرديد.
عنوان مقاله :
الگوي جديد براي هدف گذاري برنامه هاي تبليغاتي (http://www.razip.com/article/Article1384-02-01_85.PPTLang=fa)
نویسنده : دکتر رئوف رابطي چکیده : مطالب ارايه شده در سمينار يکروزه بازاريابي استراتژيک براي مديران فني
عنوان مقاله :
سمينار يک روزه سيستمهاي مديريت HSE (http://www.razip.com/article/Article1383-11-15_84.PPTLang=fa)
نویسنده : آقاي مهندس مجيد محمدي چکیده : مقاله حاضر ماحصل سمينار يکروزه سيستمهاي مديريت HSE است که در تاريخ15/11/83در پتروشيمي رازي برگزار گرديد.در اين سمينار نگاهي گذرا به نيازمنديهاي سيستمهاي مديريت HSE دارد
. عنوان مقاله
: هوش مصنوعي (http://www.razip.com/article/Article1383-11-08_83.pptLang=fa)
نویسنده : دکتر شريف نسب چکیده : هوش مصنوعي مجموعه اي از روشها ست که رايانه را وامي دارد از اطلاعاتي که در اختيار دارد بهتر استفاده نمايد. همه قوانين دانش رايانه در رشته هوش مصنوعي نيز کاربرد دارد. زمان آغاز هوش مصنوعي اندکي پس از جنگ جهاني دوم مي باشد.در آن زمان نوربرت وينر (norbert wiener) با توجه به مسائل سيبرنتيک ،زمينه را براي پيشرفت هوش مصنوعي به وجود آورد. در سال 1950 آلان تورينگ(alan turing) آزمايشي مبني بر اينکه آيا ماشين قادر است با فرايندهاي مغز انسان رقابت نمايد مطرح کرد .در سال 1956 در کالج دورت مونت (dort mouth) جلسه اي برگزار شد که تحقيقات وسيع بر روي هوش مصنوعي را تشويق مي نمود.دهه 1960 به عنوان دهه توسعه و پيشرفت تحقيقات در زمينه هوش مصنوعي شناخته مي شود.
عنوان مقاله :
سيستمهاي خبره و هوش مصنوعي (http://www.razip.com/article/Article1383-11-08_81.pptLang=fa)
نویسنده : دکتر شريف نسب چکیده : مقاله حاضر چکيده سمينار يک روزه ايست که در تاريخ 8/11/83 در شرکت پتروشيمي رازي برگزار گرديده است.
عنوان مقاله :
مديريت كيفيت جامع (TQM)، نتيجه گرايي، اخلاق سازماني (http://www.razip.com/article/Article1383-04-29_80.pdfLang=fa)
نویسنده : محمد شباني چکیده : درنگرش سنتي، كيفيت محصولات در پرتو ويژگيها و صفات فيزيكي آن از قبيل «استحكام» و «قابل اعتماد بودن» ارزيابي مي شود، ولي امروزه بسياري از شركتها مفهوم « كيفيت » را مورد بررسي مجدد قرار داده اند. اين شركتها متوجه شده اند كه مطلوبترين و موفقترين محصول در جهان اگر « نيازها»، «خواسته ها » و «انتظارات مشتريان» را برآورد نكند « ايده آل » محسوب نمي شود. مفهوم جديد كيفيت مستلزم استراتژيهاي جديد در « سازماندهي» ، « اجرا » و « كنترل » است. امروزه توجه به كيفيت ديگر منحصرأ بر عهده گروه كوچكي از افراد كه عملكرد را تحت نظر مي گيرند و محصولات معيوب را از خط مونتاژ جدا مي كنند نيست. امروزه تمام كاركنان سازمان عناصر مؤثر در كيفيت محسوب ميشوند.
عنوان مقاله :
نسخه اي براي تعالي (http://www.razip.com/article/Article1383-04-29_79.pdfLang=fa)
نویسنده : زهره قميان چکیده : در اين مقاله تاريخچه، اقدامات، نحوه انجام و نتايج حاصل از پياده سازي بهبود مستمر کيفيت در مراکز وابسته به اين سيستم در چهار ايالت مذکور مطرح مي شود. همچنين نحوه عملکرد اين سيستم درحيطه هاي زير بيان شده است: 1. رهبري 2. برنامه ريزي راهبردي 3. تمرکز بر بيماران، مشتريان و بازار 4. اطلاعات و تحليل آن ها 5. تمرکز بر کارکنان 6. فرايند مديريت 7. نتايج عملکرد سازماني اين مبحث مي تواند ايده هاي جديدي به علاقمندان بهبود مستمر کيفيت در بخش بهداشت و درمان بدهد.
عنوان مقاله :
برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر كيفيت (http://www.razip.com/article/Article1383-04-29_78.pdfLang=fa)
نویسنده : محمدحسين مقصودي چکیده : در سالهاي اخير بيش از سالهاي گذشته واژه كيفيت بر سر زبانها ست و اين نشانگر أن است كه افراد و سازمانهاي دولتي , غير دولتي به گونه اي تحت تاثير جاذبه اين واژه قرار گرفته اند.اغلب افراد كيفيت را در خارج از محيط طبيعي سازمانها و بصورتي منفك از عملكرد افراد و سازماني تلقي ميكنند .أنان كيفيت را چيزي مي دانند كه براي نشان دادن أن لازم است ازيك وسيله سنجش يك متريا استاندارد استفاده شود اگر چه امكان دارد اين ديدگاه بخشي از حقايق را منعكس كند . اما كساني كه كيفيت را دراين حد درك كرده اند . هرگز قادر نخواهند بود در سازمانهاي خود موجب تغيير و تحول اساسي شوند . كيفيت بايد در يك سطح بالاتري درك شود تا بتواند منشا حركت و تحول در سازمانها باشد.
عنوان مقاله :
مديريت فرآيند و نحوه شناسايي شاخص هاي اندازه گيري در سري استاندارد ISO9000:2000 بر اساس مدل EFQM (http://www.razip.com/article/Article1383-04-28_71.pdfLang=fa)
نویسنده : بهنام موسي پور ، محمد حسين ايزدي چکیده : حركت بسوي سر آمدي سازماني ، توسعه سيستم هاي كيفيت در يك سازمان و استقرار مديريت كيفيت فراگير درآن ، فرآيند گذار مناسبي مي طلبد ، برخي صاحب نظران ، مسيري را براي اينكار پيش بيني مي كنند كه از برآورده كردن حداقل نيازها ، با پياده سازي استاندارد ISO 9000 آغاز ميشود . مطالعات متعدد ، نشان داده است كه ISO 9000 قدم ابتدايي مناسبي براي حركت بسوي مديريت كيفيت فراگير است.
عنوان مقاله :
نتيجه گرايي تئوريهاي مديريتي، ضرورتي براي پايداري و پويايي سازمانها (http://www.razip.com/article/Article1383-04-28_69.pdfLang=fa)
نویسنده : دكتر سيد مهدي الواني و طيبه فرهنگ چکیده : اين پژوهش را با طرح اين مسئله كه آيا ارتباطي بين ميزان و نوع نيازهاي سه گانه سطوح مختلف مديريت با اثر بخشي آنان وجود دارد آغاز كرده و بر اساس نيازهاي سه گانه (( ديويد مك كللند)) كه شامل نيازهاي ، كسب موفقيت ، كسب قدرت و تعلق است به بررسي موضوع پرداخته ايم. جامعه مورد بررسي را مديران صنايع غذايي موفق استان كرمانشاه كه تحت پوشش سازمان صنايع و معادن استان قرار دارند تشكيل مي دهند.
عنوان مقاله :
ISO 9000 or Total Quality Management: Which One First (http://www.razip.com/article/Article1383-04-28_68.pdfLang=fa)
نویسنده : Dr. Mehdi Jamshidian and Dr. Arash Shahin چکیده : The ISO 9000 series of standards has formalised systems for evaluating the ability of organisations to consistently design, produce and deliver quality products and services. Total quality management (TQM) is seen as a relatively new concept and a way for organisations to improve the quality of their products and services, but it may well be the key to survival and achieving competitive advantage in today’s turbulent business environment. However, there are mixed views in the literature concerning whether ISO 9000 and TQM complement or contradict each other.
عنوان مقاله :
ISO 9000 and Total Quality Management: A Transition Model (http://www.razip.com/article/Article1383-04-28_67.pdfLang=fa)
نویسنده : Dr. Arash Shahin چکیده : ISO 9000 certification adds to the fact of being a management tool, source of competitive advantages, its potential to stimulate the advance of industry towards TQM. ISO 9000 become one of the most frequently company implemented strategies concerning quality, to such an extent that it has become more important than the quality system that supports this certification [1]. Thus, certification adds to the fact of being a management tool and source of competitive advantages both via cost and via differentiation [2], its potential to stimulate the company transition towards TQM [3,4].
عنوان مقاله :
سازگاري عناصر طرح تكريم با استانداردهاي كيفيت پروژه ISO 9001:2000 (http://www.razip.com/article/Article1383-04-28_66.pdfLang=fa)
نویسنده : فرهاد كوچكسرائي چکیده : كشورهاي در حال توسعه ، بعد از پايان جنگ جهاني دوم ، براي حل مسائل ناشي از توسعه نيافتگي تلاشهاي زيادي نمودند ، اين كوششها كاملاً متنوع شامل برنامه ريزيهاي كاملاً متمركز در اقتصاد دولتي و برنامه ريزي هاي كاملاً غير متمركز در اقتصاد آزاد بود. بدين منظور آنها برنامه ريزي بر روي عوامل اصلي توليد نظير كار ، سرمايه ، تكنولوژي و نيروي انساني را در سر لوحة برنامه هاي خود قرار داده اند اما در عمل رشد و توسعه اقتصادي قابل قبول تحقق نيافت ، بنابراين فعاليت بر عامل جديد يعني سازماندهي و بهبود تمركز يافت و نهايتاً دريافتند كارآيي سازمان موجب تسريع رشد و توسعه اقتصادي خواهد گرديد.
عنوان مقاله :
پايش و اندازه‌گيري فرآيندها با استفاده از يك مدل كمّي (http://www.razip.com/article/Article1383-04-28_64.pdfLang=fa)
نویسنده : محمدرضازاده نياوراني چکیده : در اين مقاله روشي جهت كمّي كردن عملكرد سازمان ، با بهره گيري از نتايج مميزي ‌هاي داخلي سيستم در جهت پايش و اندازه گيري فرآيندهاي سازمان معرفي مي‌گردد.
عنوان مقاله :
تعامل برنامه چهارم توسعه با رشد بهره وري (http://www.razip.com/article/Article1383-04-28_63.pdfLang=fa)
نویسنده : قاسم انصاري چکیده : از تبعات افزايش بهره وري ، بهبود كيفيت ،كاهش قيمت تمام شده ، تنوع در توليد محصول ، افزايش صادرات و نتيجتا افزايش سهم از تجارت جهاني ، تنوع بازارها و ... مي باشد. در اين اقتصاد ها دولت به عنوان ناظر عمل مي كند اما در اقتصاد هاي متمركز و نيمه متمركز كه از شرايط بازار كامل فاصله دارند دولت ها با تصميماتي كه اتخاذ مي كنند بر جريانات اقتصادي به شدت تاثير مي گذارند. اگر اين تصميمات از طريق خردتخصصي و با رعايت شرايط موجود اتخاذ نشده باشد معمولا داراي آثار مخربي بوده و توسعه اقتصادي كشور را كند و گاه متوقف مي كند.
عنوان مقاله :
نگرش لقماني: راه‌بردي موفّق در مطالعة موردي تحقّق اهداف در يك پروژة ملّي (http://www.razip.com/article/Article1383-04-27_60.pdfLang=fa)
نویسنده : مهندس وحيد مرندي چکیده : در اين نوشتار نظر به اين اهميت، رويكردهاي اجرايي و عملياتي در يكي از پروژه‌هاي راه‌بردي ملّي به عنوان مطالعة موردي، مورد بررسي قرار گرفته است. يك پروژة ملّي كه علاوه بر اهميت خود در بعد بين‌المللي (به‌عنوان يك همكاري مشترك با طرف خارجي)، جزو پروژه‌هاي صنايع فوق‌پيشرفته (High-Tech) بوده، در خودپايي صنعتي و افزايش تراز تجاري كشور حائز اهميت بوده است. رويكرد مطالعة نتايج حاصل‌شده در‌اين‌خصوص، بر پاية به‌كارگيري نگرش لقماني (شيوة ادب‌آموزي لقمان‌حكيم) است تا ضمن توجه به مختصّات دنياي پر تحول آينده، از تكرار آن‌چه گذشته جلوگيري گردد و ثمرات حاصل‌شده در اين پروژه به مثابه يك “كارگاه مديريت“، مورد استفاده واقع گردد.
عنوان مقاله :
مدل دو حلقه اي بهبود Improvement Double Loops Model (IDLM (http://www.razip.com/article/Article1383-04-27_57.pdfLang=fa)
نویسنده : علي اكبرقانع چکیده : دراين مقاله ضمن تشريح ومراحل اجرايي شش گانه مدل ، به بيان نوع برنامه ريزي درسازمانهاي ايراني و ذكر ويژگيهاي خاص مدل پرداخته و با توجه به دارا بودن ويژگيهاي خاص و همچنين انطباق با نوع برنامه ريزي درسازمانهاي ايراني ، اين مدل را كاربردي ، اثربخش وكارا معرفي مينمايد.
عنوان مقاله :
توسعه مدل VESPA رويكرد تلفيقي برنامه ريزي استراتژيك ومهندسي ارزش (http://www.razip.com/article/Article1383-04-27_56.pdfLang=fa)
نویسنده : مهدي فتح  اله چکیده : در اين مقاله سعي بر آن است با بهره  گيري از مفاهيم برنامه ريزي و مديريت استراتژيك از طرفي ، و از طرف ديگر مهندسي ارزش و تلفيق و يكپارچه  سازي آنها ، زمينه خلق استراتژي  هاي اثربخش و خلاقانه فراهم گردد.
عنوان مقاله :
مشتري گرايي پايدارترين آرمان در عرصه چالشهاي مديريت امروز (http://www.razip.com/article/Article1383-04-27_55.pdfLang=fa)
نویسنده : سيد مهدي طبيبي چکیده : در اين پژوهش تحقق مشتري گرايي به عنوان پايدارترين آرمان در عرصه چالش هاي مديريت امروز همواره كانون توجه قرار گرفته شده و براي حركت به سوي چنين آرماني به سه ركن زير پرداخته شده است: 1- رضايتمندي كاركنان 2- بهبود كيفيت در خدمات 3- رضايتمندي مشتري
عنوان مقاله :
اندازه گيري (http://www.razip.com/articles.aspx?Lang=fa)
نویسنده : يدالله سلطانزاده چکیده : در اين مقاله به كيفيت به عنوان يكي از مهمترين عوامل موفقيت در رقابت اقتصادي و بقاي سازمانها ، شركتهاي توليدي در بازارهاي داخلي و بين المللي نگرش شده و براي دستيابي به مطلوبيت كيفي با ابزار علمي اندازه گيري بعنوان مبناي محاسبه و تحليل و استنباط آماري از طريق كنترل آماري فرايند (SPC) جهت اطمينان از صحت فعاليت ها با روشهاي آماري ملاك عمل قرار گرفته است.
عنوان مقاله :
استفاده از بازخورد مشتري براي انتخاب پروژه هاي شش سيگما (http://www.razip.com/article/Article1383-04-27_53.pdfLang=fa)
نویسنده : سيد محمد سجادي چکیده : يك راه دستيابي به پتانسيل بهبود يك سازمان استفاده از متدولوژي شش سيگما است. به هر حال ، انتخاب پروژه شش سيگما همان طور كه Mark D. Goldstein مي گويد “يكي از بزرگ ترين درماندگي هاست.“ وي مي گويد مسوول تيم براي بهبود فرايندهاي انتخاب پروژه مي تواند با مشخص نمودن عوامل مهم موفقيت پروژه، سوابق پروژه هاي ارزشمند را جمع آوري كند.
عنوان مقاله :
ارزشيابي بالدريج و فراگيري سازماني، نياز به مديريت تغييرات (http://www.razip.com/article/Article1383-04-27_52.pdfLang=fa)
نویسنده : محمد حسن رحما ني چکیده : در اين مقاله ، رابطه بين معيارها و مديريت تغييرات توضيح داده مي شود. در اينجا نشان داده مي شود كه از چهارچوب معيارهاي عالي بودن عملكرد ميتوان مدلي كار آمد براي مديريت تغييرات پروسه بدست آورد.
عنوان مقاله :
راهبري پروژه‌هاي بهبود در سازمان (http://www.razip.com/article/Article1383-04-27_51.pdfLang=fa)
نویسنده : عليرضا دادرس ، دكتر حيدر اميران ، دكتر حميدرضا فرتوك زاده چکیده : در اين مقاله مدلي علمي ، تجربي جهت راهبري پروژه‌هاي بهبود با استفاده از تكنيكهاي حل مسئله ، روشهاي تعالي سازماني و ابزارهاي موجود در سيستم هاي كيفيت ارائه مي‌گردد. كه ما را در دستيابي به اهداف طرحريزي شده در قالب پروژه‌هاي بهبود سازمان كمك مي‌كند.
عنوان مقاله :
مديريت برمبناي هدف راهي بسوي نتيجه‌گرايي (http://www.razip.com/article/Article1383-04-27_50.pdfLang=fa)
نویسنده : بابک خوبياري چکیده : در اين مقاله سعي شده است ضمن معرفي اين روش از مديريت ، به آثار تعيين اهداف بصورت اشتراكي و ايجاد تفكر استراتژيك پرداخته و با طرح اين سئوال كه چرا بايد هدف را مشخص كرد به معيار‌هاي تعيين اهداف و انواع آن اشاره شده و با تعريف موفقيت واقعي ، مراحل رسيدن به آن و طراحي سيستم كنترل موثر و استراتژيك و همچنين به نقش تغييرات و تحولات اجتماعي و اقتصادي بر روي اهداف سازمان بپردازيم.

amir_best
21-03-2006, 01:33
انواع برنامه ریزی تولید (http://betsa.mihanblog.com/Page/3.aspx) مهندسي صنايع


* برنامه ريزي توليد سلسله مراتبي Hierarchical Planning Process
* Aggregate* برنامه ريزي توليد محصول نهايي MPS* برنامه ريزی احتياجات مواد ( MRP )
* برنامه ريزي سر انگشتي ظرفيت RCCP))
* برنامه ريزي نيازهاي ظرفيت(CRP)
* برنامه ريزی کارگاهی

amir_best
06-04-2006, 04:14
استاندارد ايمني و بهداشت شغلي(OHSAS 18001: 1999)مقدمه : با آغاز انقلاب صنعتي و انتقال توليد از كارگاههاي كوچك به كارخانه هاي توليد انبوه، موضوع حفاظت از سلامت نيروي كار نيز از حالت فردي خارج و حالت عمومي تري به خود گرفت . پس از پيدايش مكتب روابط انساني در مديريت كه براثر تجربيات هاتورن پديد آمد ، توجه به ايمني منابع انساني اهميت بيشتري يافت. پس از بيان اهميت وجود ايمني در محيط كار ، پرسش اصلي اين است كه چگونه مي توان ايمني محيط كار را افزايش داد. به عبارت ديگر بهترين راه ارتقاي وضعيت ايمني محيط كار چيست؟ امروزه اهميت مديريت ايمني در دستيابي به كارآيي سازمان به طور فزاينده اي مورد توجه قرار گرفته است. مقررات ايمني روز به روز سخت گيرانه تر مي شود و از نگاه كاركنان نيز ايمني شرط اوليه محيط كار است. حتي مي توان گفت علت اصلي پيدايش سيستمهاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي ،‌ ايجاد راهي براي رعايت مقررات اجباري است كه روز به روز سخت گيرانه تر مي شوند. البته امروز همگان بر اين باورند كه ايمني و بهداشت به سيستم مديريت فعالي نياز دارد چرا كه ايمني و بهداشت را نمي توان از طريق مقررات اجباري يا احساس جمعي و يا توسط يك فرد به تنهايي تامين كرد. OHSAS مخفف عبارت Occupational Health and Safety Assessment Series مي باشد. 1ـ دامنه كاربرد ( SCOPE ) : مشخصات اين سري ارزيابي بهداشت حرفه اي و ايمني (OHSAS 18001) الزاماتي را براي يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني (OH & S) معين مي نمايد تا يك سازمان بتواند با كنترل خطرات (ريسك ها) بهداشتي و ايمني ، عملكرد خود را بهبود بخشد.OHSAS 18001 خود بيانگر معيار عملكرد بهداشتي و ايمني خاصي نيست و كليه جزييات لازم براي طراحي يك سيستم مديريتي را نيز ارائه نمي دهد. مشخصات OHSAS 18001 در مورد هر سازماني كه مايل به اعمال موارد زير باشد كاربرد دارد: الف) ايجاد يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني به منظور حذف يا كاهش خطرات (ريسك) براي كاركنان و ساير طرفهاي ذينفع كه ممكن است در معرض خطرات (ريسك) بهداشتي و ايمني ناشي از فعاليتهاي سازمان باشند .ب) استقرار ، حفظ و بهبود مستمر يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني ج) حصول اطمينان از انطباق با خط مشي بهداشت شغلي ايمني كه خود تعيين كرده است د) اثبات اين انطباق به ديگران ه) درخواست گواهي/ ثبت سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني خود توسط يك سازمان بيروني و) تعيين انطباق با اين مشخصات و اظهار آن توسط خود سازمان تمام الزامات مندرج در OHSAS 18001 به منظور لحاظ شدن در يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني در نظر گرفته شده اند . گستره كاربرد آن به عواملي مانند خط مشي بهداشت شغلي و ايمني ، ماهيت و شرايطي كه در آن فعاليت مي نمايد ، اندازه سازمان و نيز خطرات و پيچيدگي اين فعاليتها بستگي دارد.توجه : OHSAS 18001 قصد دارد تا به موضوعات بهداشت شغلي و ايمني اشاره نمايد و نه به ايمني محصول و خدمات .ادامه مطلب . . .

ARASH328
06-04-2006, 10:08
با سلام به دوست عزيز Amir-best .
از طرف تمامي بچه هاي صنايع از زحمت فراوني كه براي شناسايي و ارائه آخرين موضوعات و مطالب مهندسي صنايع مي كشي صميمانه تشكّر ميكنم.
پاينده باشيد.

amir_best
08-04-2006, 13:01
http://www.irandoc.ac.ir/images/M_bluelight.gif
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif فناوري‌هاي امنيت اطلاعات:با يك ديدگاه طبقه‌بندی (http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_1_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gifمعيارهاي ارزيابي منابع اطلاعاتی الكترونيكي ... (http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_2_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gifبازشناسي نوري حروف: مروري بر مباحث نظري... (http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_3_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gifجهاني‌شدن دنياي اطلاعات (http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_4_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gifسيستم اطلاعات مديريت (http://www.irandoc.ac.ir/data/Reports/mis/MIS_Report.pdf)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif مفاهيم كليدي معماري كتابخانه ديجيتالي (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/eini_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif خدمات مرجع در عصر دیجیتال (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/najafi_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif ارزيابي مجموعه : اساس مجموعه گستري (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/batooli_2_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif شبكه هاي اختصاصي مجازي (VPN) (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/abolhassanpour_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif امنيت اطلاعات با استفاده از بيومتريک (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/abbasi_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif انواع فناوري در صفحه نمايشهاي لمسي (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/sefidgaran_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif مفهوم نياز اطلاعاتي (http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_5_abs.htm)...
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif جامعه اطلاعاتی و گزارشی از فرايندهای بين‌المللی (http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_8_abs.htm)...
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif نشر الكترونيكي (http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/HTML/Preface.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif تحليل استنادي مقالات نشريه علوم اطلاع‌رساني (http://www.irandoc.ac.ir/data/Reports/citation/abstract.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif مهارت در جستجوي اطلاعات... (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/rasi_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif بازيابي اطلاعات در وب (http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_7_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif ضرورت و معیارهاي ارزیابی در صفحات وب (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol4/sharif_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif رفع چالش هاي محتواكاوي وب هاي فارسي (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol4/shahidi_abs.htm)

zik
08-04-2006, 20:08
http://www.irandoc.ac.ir/images/M_bluelight.gif

http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif فناوري‌هاي امنيت اطلاعات:با يك ديدگاه طبقه‌بندی (http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_1_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gifمعيارهاي ارزيابي منابع اطلاعاتی الكترونيكي ... (http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_2_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gifبازشناسي نوري حروف: مروري بر مباحث نظري... (http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_3_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gifجهاني‌شدن دنياي اطلاعات (http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_4_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gifسيستم اطلاعات مديريت (http://www.irandoc.ac.ir/data/Reports/mis/MIS_Report.pdf)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif مفاهيم كليدي معماري كتابخانه ديجيتالي (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/eini_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif خدمات مرجع در عصر دیجیتال (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/najafi_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif ارزيابي مجموعه : اساس مجموعه گستري (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/batooli_2_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif شبكه هاي اختصاصي مجازي (VPN) (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/abolhassanpour_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif امنيت اطلاعات با استفاده از بيومتريک (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/abbasi_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif انواع فناوري در صفحه نمايشهاي لمسي (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/sefidgaran_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif مفهوم نياز اطلاعاتي (http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_5_abs.htm)...
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif جامعه اطلاعاتی و گزارشی از فرايندهای بين‌المللی (http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_8_abs.htm)...
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif نشر الكترونيكي (http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/HTML/Preface.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif تحليل استنادي مقالات نشريه علوم اطلاع‌رساني (http://www.irandoc.ac.ir/data/Reports/citation/abstract.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif مهارت در جستجوي اطلاعات... (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/rasi_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif بازيابي اطلاعات در وب (http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_7_abs.htm)
http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif ضرورت و معیارهاي ارزیابی در صفحات وب (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol4/sharif_abs.htm)

http://www.irandoc.ac.ir/images/icon_plus.gif رفع چالش هاي محتواكاوي وب هاي فارسي (http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol4/shahidi_abs.htm)


با سلام
دوست عزیز فایل ها باز نمی شوند ادرسشون رو عوض کن
موفق باشی...

amir_best
11-04-2006, 14:31
يک اندازه دسته بهينه براي سيستم توليد jit

85

يک اندازه دسته بهينه براي سيستم توليد jit (http://www.freewebs.com/betsasanaye/jit/BatchsizeJIT.pdf)


An optimal batch size for a JIT manufacturing system

http://www.freewebs.com/betsasanaye/jit/elseindustrial.jpg http://www.freewebs.com/betsasanaye/jit/pergamon.jpg
چکيده :
اين مقاله مشکل سيستم توليد را بيان ميکند ، که ماده خام را در يک اندازه از تأمين کننده تهيه و روي آن ها پردازش ميکند ، تا آن ها را به محصول نهايي تبديل کند. اين يک سياست سفارش براي مواد خام را مطرح ميکند ، تا نيازهاي آمادگي براي توليد را برآورده سازد. به نوبت ، اين سياست بايد تقاضاي خريداران خارجي از محصولات نهايي را در يک فاصله زماني ثابت و معين تحويل دهد .

http://www.freewebs.com/betsasanaye/jit/BatchsizeJIT.jpg
در اين مقاله ، در ابتدا ما اندازه دسته توليدي براي يک سيستم تحويلرا درست به موقع تخمين ميزنيم وسپس يک سيستم تأمين ماده خام راترکيب ميکنيم. يک الگوي ساده براي تخمين زدن اندازه هاي دسته براي توليدوسياست هاي خريدماده خام ، مطرح شده است.تجربه هاي تخميني ازمسألههم مطرح شده اند.
کلمات کليدي: کنترل موجودي ، تهيه مواد ، درست به موقع ، تحويل دوره اي ، مقدار سفارش بهينه


Keywords: Inventory control ; Materials procurement ; JIT ; Periodic delivery ; Optimum order quantity
برای دريافت متن ترجمه مقاله فوق می توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.iran-phosphat.com/contactus/mail.htm) مطرح فرماييد.

amir_best
12-04-2006, 11:41
فرهنگ صنعتي و جهاني شدن (http://imag.persianblog.com/) (http://imag.persianblog.com/)

amir_best
24-04-2006, 23:48
دومین همایش مهندسی صنایع اطلاعات بیشتر و ثبت نام ازWWW.IEWEEK.COM

pesare_darbedar
26-04-2006, 18:47
سلام
من يك نسخه از نرم افزار Arena كه براي شبيه سازي است را مي خواستم اگه كسي داره برام بذاره ممنون

e.hadian
18-05-2006, 09:48
سلام به همه دوستان عزيز
تاپيك واقعا مفيدي باز كرديد و زحمت زيادي كشيديد. واقعا ممنون. ولي يك ايراد به نظرم مياد: اكثر دوستان مطالب رو عينا در همين جا آوردند كه اين موضوع خواندن مطلب رو مشكل مي كنه. بهتر بود دوستان مطالبشان را بصورت فايل قرار مي دادند تا هر كس خواست دانلود كنه و print بگيره.

pooyanunited
23-05-2006, 12:11
سلام
اگر ممکنه برای من چند خط در باره رشته مهندسی صنایع به زبان انگلیسی توضیح دهید. برای یکی از دوستام می خوام بفرستم.
با تشکر

sepas1383
23-05-2006, 13:40
دنيا دنياي مهندسين صنايع است .

amir_best
01-06-2006, 22:04
سلام به همه دوستان عزيز
تاپيك واقعا مفيدي باز كرديد و زحمت زيادي كشيديد. واقعا ممنون. ولي يك ايراد به نظرم مياد: اكثر دوستان مطالب رو عينا در همين جا آوردند كه اين موضوع خواندن مطلب رو مشكل مي كنه. بهتر بود دوستان مطالبشان را بصورت فايل قرار مي دادند تا هر كس خواست دانلود كنه و print بگيره.
با سلام دوست عزیز پیشنهاد خوبی دادین منتها :
1-امکان پیوست فایل برای تمامی اعضا وجود نداره
2- حتی المقدور مطالب لینک شده
با تشکر/ امیر

amir_best
05-06-2006, 18:41
همچنین دوستان میتوانند در محیط word مطالب را کپی کرده وپرینت آن را تهیه نمایند.

11478
03-07-2006, 09:07
لطفا" ادامه بدین !!
مهندسی صنایع دنیایی از مطالبه....

pooyanunited
11-07-2006, 18:28
با سلام
من يك درخواست داشتم. اگر ممكنه براي تشريح دقيق تر وظايف يك مهندس صنايع يك پروژه مهندسي را از ابتدا بررسي كنيد و در اين پروژه كارهايي را كه مهندسي مختلف مثل برق و مكانيك و كامپيوتر و به خصوص مهندس صنايع بايد بر عهده بگيرد توضيح دهيد. فكر كنم خيلي مفيد باشه.
با تشكر

amir_best
31-08-2006, 12:56
چکيده:
OEE يک ابزار بهبود در رده عملياتي است که هدف آن بهبود اثر بخشي تجهيزات و کاهش ضايعات در چارچوب فرآيند TPM مي باشد. نگهداري و تعميرات بهره ور جامع (TPM) اولين بار در سال 1971 توسط موسسه مهندسين نگهداري تعميرات ژاپن طراحي شد. TPM ابزاري است براي اپراتورها تا ضايعات را شناسايي کند و بهبود بخشي را انجام دهند. اطلاعات بدست آمده از داده هاييکه اپراتورها جمع آوري مي کنند بايد به عنوان يک بازخورد منظم در دسترس خودشان قرار گيرد. اين نگرش يک ابزاري براي اپراتورها به حساب ميآيد و کمک مي کند تا افرادي که بيشترين اطلاعات را درباره يک ماشين دارند به صورت روزانه درباره چگونگي کارکرد موثر ماشين آگاهي داشته و در بهبود عملکرد دستگاه سهيم شوند. شاخص OEE مي تواند اطلاعات مفيدي را براي مديران نيز فراهم نمايد. مانند ظرفيت توليد يک تجهيز چقدر در گذشته توليد داشته است؟ ظرفيت پنهان دستگاه چقدر است؟ و ...
فهرست مطالب اين مقاله:
تاريخچه نرم افزار نگهداري تعميرات بهره ور جامع ضايعات بزرگ ششگانه زمان رکود ضايعات سرعت محصولات اسقاطي و دوباره کاري اهداف و منافع و چالشهاي محاسبه OEE هدف نرم افزار OEE TOOLKIT نمودارها و اشکال

نویسنده: حسين معين زاد
http://industrial.betsa.googlepages.com/pdf.gifhttp://industrial.betsa.googlepages.com/tik.gif دانلود کامل مقاله ... (http://industrial.betsa.googlepages.com/faOEEbetsa.pdf) (اين مقاله 21 صفحه PDF شده و با حجم 433 KB مي باشد.)

amir_best
31-08-2006, 13:00
چابکي، چرا و چگونه (توليد چابک)
چکيده:
با آغاز قرن بيست و يکم سازمانهاي توليديhttp://industrial.betsa.googlepages.com/faAgileManufacturing.jpg تغييرات اساسي و شديدي را پيرامون خود تجربه کردند. اين تغييرات، آنها را به سمت چالشهاي نويني هدايت مي کند که عدم توجه به آنها، بقا و موفقيت سازمانهاي توليدي را تهديد مي‌کند. اين موقعيت حياتي منجر به آن شده است که بسياري از سازمان هاي توليدي در اولويت هاي کسب و کار و ديدگاه هاي استراتژيک خود تجديد نظر کنند. سازمانهاي‌ توليدي براي پاسخ به اين چالشهاي کسب و کار، رويکرد نويني‌ به نام توليد چابک (Agile Manufacturing) را توسعه دادند. توليد چابک را توانايي بقا و پيشرفت در يک محيط بسيار رقابتی با تغييرات مستمر و غير قابل پيش بينی، به وسيله واکنش سريع و موثر نسبت به تغييرات و همچنين ايجاد محصولات و خدمات بر اساس خواست مشتري تعريف کرده اند.
در اين مقاله ابتدا روندهاي تاريخي‌ و شرايط محيطي که منجر به ظهور توليد چابک شده است را بررسي و سپس مروري بر توانائيها و شايستگيهاي مورد نياز براي‌ چابکي و همچنين فراهم کننده هاي چابکي خواهد داشت. در انتها نيز تعدادي از نشانه هاي‌ چابکي را در سازمانهاي توليدي معرفي مي‌ کند.
کلمات کليدي: توليد چابک، استراتژي توليد، فراهم کننده هاي چابکي، معيار چابکي
نويسنده: رضا بندريان، کارشناس ارشد تحقيق در عمليات


http://industrial.betsa.googlepages.com/pdf.gifhttp://industrial.betsa.googlepages.com/tik.gifدانلود متن کامل مقاله . . . (http://industrial.betsa.googlepages.com/faAgileManufacturing.pdf) (این مقاله 16 صفحه PDF فارسی و حجم 153 کيلو بايت (KB) می باشد.)

amir_best
22-09-2006, 19:59
توسعه يک مدل پشتيبان تصميم براي مديريت فرآيندها در سازمانهاي دولتي در چارچوب توسعه دولت الکترونيک
چکيده:

حرکت به سمت ايجاد دولت الکترونيک طيف گسترده اي از تغييرات و چالشها را در پي دارد که براي حصول موفقيت چاره http://betsaco2.googlepages.com/faDSSit.jpg
انديشي آنها اجتناب ناپذير است. پياده سازي نگرش فرآيندي يکي از اين تغييرات اسن که در اين مفهوم عمليات دولت در قالب مجموعه اي از فرآيندها ديده مي شود. اين امر به همان ميزان که کارکردهاي مثبتي را ايجاد خواهد نمود ابعاد گسترده اي از فعاليت ها را مي طلبد. در اين مقاله به ابعاد متناسب کردن سيستم هاي پشتيبان تصميم با مديريت فرآيندها پرداخته شده و با چنين ديدگاهي عناصر اصلي آن شامل زير سيستم مديريت داده زير سيستم مديريت مدل زير سيستم مديريت پايگاه دانش و رابط کاربر مورد بحث قرار گرفته است. در نهايت براي روشن شدن مطلب يک مدل مفهومي از بکارگيري اين سيستم در حمايت از تصميم گيري در خصوص فرآيندها ارايه مي شود.

کلمات کليدي: سيستم هاي پشتيبان تصميم مديريت فرآيندها دولت الکترونيک

نويسندگان: دکتر بهروز زارعي عضو هيات علمي دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و عظيم زارعي دکتري مديريت دانشگاه تربيت مدرس

amir_best
22-09-2006, 20:01
به کارگيري شش سيگما و متدولوژي ناب به صورت يکپارچه
چکيده:
امروزه شش سيگما به عنوان روشي شناخته مي شود که داراي اصولي نيرومند و ابزارهاي آماري توانا براي کشف علل ريشه اي به منظور حذف ضايعات و کاهش تغييرات است. از سوي ديگر با به کارگيري متدولوژي ناب در پي بهبود سريع جريان ارزش افزا و حذف اتلافات در سازمان هستيم. ترکيب دو متدولوژي شش سيگما و ناب سازمان را قادر خواهد ساخت تا از روشي قدرتمند سود برد که هم داراي ابزارهايي کاربردي براي جمع آوري داده ها و حل مشکلات است و هم توانايي تسريع در بهبود فرآيند را دارد.

کلمات کليدي: شش سيگما متدولوژي ناب بهبود فرآيند کاهش انحرافات حذف اتلافات
نويسندگان: دکتر کامران رضايي(استاديار دانشگاه تهران) و حامد نعمتيان (دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه تهران)

kalantar
26-09-2006, 23:03
گذاشتن لینک سایت های مرتبط طبق قوانین سایت ممنوع میباشد

157490
02-10-2006, 12:42
مقاله مهندسی صنایع لازم دارم لطفا به ایمیلم marshal_topx@yahoo.com بفرستید
با تشکر فراوان

amir_best
02-10-2006, 17:21
در يک محيط ساخت توزيعي کارخانه ها شامل ابزارها و ماشين هاي متنوع اغلب در موقعيت هاي? مختلف براي انجام کار با کارايي توليد بالا با هم ترکيب شده اند. زماني که کارها نيازمند دريافت چندين عمليات هستند? برنامه هاي فرآيند انعطاف پذير به وسيله اين کارخانه هاي در دسترس توليد مي? شوند. اين برنامه هاي فرآيند ممکن است به واسطه محدوديت هاي? منابع مختلف تغيير کنند. در اين پروژه يک الگوريتم ژنتيک معرفي مي? شود که ? بنا به معيار مقرر شده? مثل مينيمم کردن زمان فرآيند? مي?تواند به خوبي سيستم هاي? ساخت توزيعي براي يک برنامه فرآيند بهينه براي يک سيستم ساخت منفرد به سرعت جستجو کند. به وسيله له کارگيري الگوريتم ژنتيک سيستم برنامه ريزي فرآيند مبتني بر کامپيوتر مي? تواند برنامه هاي? فرآيند بهينه يا نزديک به بهينه بر پايه معيارهاي انتخاب شده توليد کند. مورد مطالعه شامل اثبات انعطاف پذيري و توانمندي? رويکرد مي? باشد. سهم اصلي اين کار شامل کاربرد الگوريتم ژنتيک با CAPP در هر دو سيستم ساخت توزيعي و منفرد است.
Keywords: Computer-aided process planning; Distributed manufacturing system; Multiple factories; Genetic algorithm
2005 Elsevier Ltd.
براي دريافت متن ترجمه مقاله فوق مي توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.iran-phosphat.com/contactus/mail.htm) مطرح فرماييد.(اين مقاله 11 pdf صفحه مي باشد.)

safa_2054
05-10-2006, 11:39
فروش جزوات آمادگی کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی صنایع
ويرايش شد
كاربر محترم قوانين را رعايت نماييد
از گذاشتن شماره تلفن خودداري نماييد
پارادايس

amir_best
10-10-2006, 19:43
هدف اصلي: بيان سهم مدل رضايتمندي Kano در يک بررسي موردي بهينه شده با استفاده از يک ارزيابي زنجيره اي مصرف کنندگان (http://betsaco2.googlepages.com/kano.pdf) Adaptive preference target: Contribution of Kano’s model of satisfaction for an optimized preference analysis using a sequential consumer test

http://betsaco2.googlepages.com/elsevierFood2.jpg

خلاصه:
مدل رضايتمندي Kano منجر به يک? نوع شناسي در مشخصات محصول مي شود تا مشخصاتي که منجر به رضايتمندي و هم عدم رضايتمندي مي شوند و آنهايي که منجر به عدم رضايتمندي مي شوند از هم تميز داده شوند.
در رابطه با اين مدل? يک روش شناسي انتخاب طرح توافقي را? پيشنهاد مي کنيم (APT). به منظور تشريح APT مربوط به يک قلم کالاي مشخص با استفاده از تست زنجيره اي مشتريان? محصولات رده بندي مي شوند تا توسط هر مشتري ارزيابي گرديده و با در نظر گرفتن قبول و يا رد کردن کالا توسط مشتري? اين روش جديد براي طراحي بيروني? انتخاب امکان رده بندي مشخصات حسي کليدي موثر در افزايش رضايتمندي (1- جالب 2- ضروري 3- کارا) را فراهم مي آورد. لذا نقش ها را رده بندي مي کنند تا براي رشد محصول? ايده آل به نظر برسد. براي دريافت متن ترجمه مقاله فوق مي توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.iran-phosphat.com/contactus/mail.htm) مطرح فرماييد. (اين مقاله 10 صفحه pdf و سال 2006 مي باشد)

amir_best
19-10-2006, 02:22
۱۳۸۵ ارزيابي سلامت پروژه بر اساس استاندارد PMBOk Guide:2004چکيده:به منظور مميزي يک سيستم لازم است ابتدا الزامات و به عبارتي وضعيت ايده آل آن سيستم تعريف گردد. بدين منظور از يکي‌ از معتبرترين استاندارد هاي مديريت پروژه دنيا به نام PMBOK Guide:2004 استفاده مي‌ گردد. حوزه بررسي اين مقاله صرفا به منظور اجراي مميزي، سلسله مراتب مشخصي بيان شده که هر سطح عمق بيشتري به تحليل مي‌ دهد. براي هر سطح ، گزارشات متعددي تهيه مي‌ گردد که روش توليد و تحليل آنها ارائه شده است. نتيجتا با فرض بهره گيري تعاريف جامع براي مديريت پروژه مي توان اذعان داشت که مديريت پروژه موفق يقينا پروژه موفق به هم راه دارد و با مميزي آن به روش ارائه شده مي توان اين موقعيت را سنجيد.کلمات کليدي: سلامت پروژه، ارزيابي مديريت پروژه، گزارشات مميزينويسندگان: احسان نجابت و حسين ناصري، کارشناس و محقق مديريت پروژه - مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه (اين مقاله 14 صفحه Pdf و با حجم 383 کيلو بايت (KB) مي باشد.)
دانلود متن کامل مقاله . . .

amir_best
29-10-2006, 12:31
http://betsaco2.googlepages.com/pdf.gif دانلود متن کامل مقاله . . . (http://www.betsaonline.com/articles/faProjectHealthCheck.pdf) (اين مقاله 14 صفحه Pdf و با حجم 383 کيلو بايت (KB) مي باشد.)

amir_best
08-11-2006, 12:53
دومین کنفرانسhttp://betsaco2.googlepages.com/logistics.gif ملی لجستیک و زنجیره تامین (http://www.irlog.com/) - زمان و محل برگزاری این کنفرانس از 22 و 23 آبان ماه به 28 و 29 آبان ماه سال جاری و به مرکز همایش های رازی تغییر یافته است.
شماره دورنگار دبیرخانه کنفرانس: 88092884 و آدرس پست الكترونيكي كنفرانس : Conf@irlog.com (Conf@irlog.com)
با تشکر

amir_best
08-11-2006, 12:55
جزوه شبيه سازي
انسان براي رفع نيازهاي خويش سيستم هاي متنوعي اعم از توليدي و خدماتي را بوجود آورده است. اين سيستم ها http://www.betsaonline.com/articles/faSimulation.jpgدر طول زمان رشد و توسعه يافته اند و به نوبه خود مسائل و مشکلات مختلفي را هم ايجاد نموده اند. از طرف ديگر پيچيدگي هاي اين سيستم ها فرآيند تصميم گيري، هدايت و کنترل را براي افراد مسئول بسيار حساس و مشکل ساخته است. لذا براي حل مسائل و مشکلات و در نهاِت کمک به مسئولان به منظور شناخت و بهبود عملکرد و تصميم گيري در مورد سيستم ها، روش ها و تکنيک هاي متفاوتي بوجود آمده اند. يکي از روشهايي که براي شناخت وضع موجود و بهبود عملکرد سيستم ها بوجود آمده، شبيه سازي است. که يکي از پرقدرت ترين و مفيدترين ابزارهاي تحليل عملکرد فرآيندهاي پيچيده سيستم ها است. هر مهندس يا مديري که بخواهد اطلاعاتش را کامل کند بايد با اين روش آشنا باشد.
موارد مورد بحث:
سيستم ها، مدلها، تعريف شبيه سازي، چه موقع از شبيه سازي استفاده کنيم؟ ، انواع شبيه سازي، فرآيند شبيه سازي، زبانهاي شبيه سازي، مثالهايي از شبيه سازي، شبيه سازي زمان خرابيهاي ماشين، کاربردهاي شبيه سازي، مزايا و معايب

http://betsaco2.googlepages.com/pdf.gif دانلود کامل جزوه ... (http://www.betsaonline.com/articles/faSimulation.pdf) (اين جزوه 32 صفحه PDF شده و با حجم 324 KB مي باشد.)

amir_best
08-11-2006, 13:05
http://betsaco2.googlepages.com/pdf.gif کشف قوانين پيشگويانه و قابل درک با استفاده از الگوريتم ژنتيک چند منظوره (http://www.betsaonline.com/articles/GeneticAlgorithmP.pdf) Predictive and comprehensible rule discovery using a multi-objective genetic algorithm

http://www.betsaonline.com/articles/elsevierKnowledge.JPG
چکيده:
ما در اين مقاله يک الگوريتم ژنتيک چند منظوره جهت استخراج قوانين دسته بندي پيشگويانه و قابل درک از پايگاه داده هاي وسيع را ارائه خواهيم کرد و همچنين دقت پيشگويانه و قابل درک قوانين با يکديگر در تضاد هستند. لذا اين موضوع تبديل به يک مساله بهينه سازي مي‌شود که حل کردن آن به شکل شايسته، کاري‌ دشوار مي‌ باشد. بنابراين يک الگوريتم پوياي چند منظوره بنام الگوريتم ژنتيک جاسازی شده پيشرفته ي‌ پارتو (INPGA) جهت اين منظور ارائه کرديم. سپس قانون گذاري توسط را با قانون گذاري توسط الگوريتم ژنتيک ساده (SGA) و همچنين الگوريتم ژنتيک جاسازي شده مقدماتي‌ پارتو (NPGA) مورد مقايسه قرار داديم.
Keywords: Simple genetic algorithm; Pareto optimal solutions; Niched Pareto genetic algorithm; Data mining

2006 Elsevier Ltd.
براي دريافت متن ترجمه مقاله فوق مي توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.iran-phosphat.com/contactus/mail.htm) مطرح فرماييد.(اين مقاله 9 pdf صفحه مي باشد.)

amir_best
08-11-2006, 13:11
ايمني کار و کنترل خطرات و بيماري هاي ناشي از کار

مقدمه:
در زبان عاميانه کار، به صورت آنچه که http://www.betsaonline.com/articles/faImeniKar.jpgفرد به عنوان يک شغل انجام مي دهد تا درآمدي داشته باشد، تعريف مي‌ شود. ولي به عبارت دقيق تر، کار عبارتست از استفاده از جسم و فکر يک فرد براي انجام يا ساختن چيزي بشرط آنکه جنبه استراحت و بازي نداشته باشد. امروزه مسايل و موضوعات مختلفي چون نيروي کار (شامل انتخاب، دانش، آموزش، مهارت و توانائيهاي جسمي و ذهني و ...)، روش هاي کاري (مطالعه و تغيير روش ها به منظور دستيابي به روش هاي ساده، ممکن، کارآ و کم هزينه و ...)، تجهيزات و ابزار کار (شامل طراحي و ساخت مناسب، روش هاي استفاده بهينه، برنامه هاي تعمير و نگهداری و ...) و کيفيت (شامل کيفيت مواد مصرفي، مياني و محصول، کيفيت انجام کار و ...) بسيار مورد توجه قرار گرفته و به صورت رشته هاي خاص مورد مطالعه پيوسته انسان مي باشند.
موضوعات مورد بحث در اين جزوه آموزشي:
ايمني کار (شناسايي خطرات و ارزيابي و کنترل آنها)، از بين بردن يا حذف خطر، محدود سازي خطر، استفاده از طرح ها و دستگاه هاي‌ ايمني، استفاده از طرح هاي فرار و بقاء، سيستم ها و دستگاه هاي امداد
نويسنده: دکتر جواد عدل، دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي


http://betsaco2.googlepages.com/pdf.gif دانلود کامل جزوه ايمني کار (http://www.betsaonline.com/articles/faImeniKar.pdf)(اين جزوه 12 صفحه pdf و با حجم 252 کيلو بايت مي باشد.)

sajjad-400
13-11-2006, 19:38
دسته همتون درد نكنه

amir_best
21-11-2006, 05:38
برگزاري دوره آموزشي علمي‌و کاربردي چرخه مديريت بهره وري در واحد هاي صنعتي
هدف دوره: آشنايي‌ با مفاهيم و رويکردهاي بهره وري

http://www.betsaonline.com/pic/persia.jpg
سرفصل هاي دوره:
1- آشنايي با مفاهيم، تعاريف، عارضه ها و عوامل موثر در بهره وري
2- عارضه يابي و شناخت مشکلات و حل خلاقانه آنها
3- بهره وري منابع انساني و تسهيم دستاوردها
4- بهره وري سرمايه
5- اندازه گيري بهره وري
6- برنامه ريزي براي بهبود بهره وري و سازماندهي حرکت بهره وري و اجراي‌ آن
7- بهبود مستمر فرآيندها
8- تکنيک ها و رويکردهاي مختلف براي ارتقاء بهره وري
مدت: 80 ساعت ظرفيت دوره: 25 نفر هزينه دوره:به ازاء هر نفر فقط مبلغ 000/250 ريال


ادامه مطلب (http://www.betsa.ir/More-174.ASPX)

amir_best
21-11-2006, 05:44
نخستين کنفرانس تعالي کسب و کار - دانشگاه اصفهان بهمن ماه 85
The 1ST Business Excellence Conference-University of Isfahan February 2007
تعالی کسب و کار از جمله مفاهیم جدیدی است که امروزه هدف هر سازمان پیشرو می باشد و در روند تکاملی مباحث کیفیت نیز قدم بعدی ،پس از مدریت کیفیت فراگیر محسوب می شود که منجر به کسب مزیت های رقابتی قابل توجه می گردد . آشنایی با مدل ها و روش های تعالی کسب و کار و استفاده هدفمند و مناسب از آنها ، نه تنها موجب تداوم ارتقای کیفیت و تسهیل بهبود تطبیقی می شود ، بلکه دستیابی به تعالی پایدار را در سازمان میسر می سازد.
در این راستا، گروه پژوهشی مدریت کیفیت دانشگاه اصفهان وابسته به مرکز تحقیقات علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان با مشارکت شرکت مهندسین مشاور فراروش فرزانه ، با آگاهی از اهمیت و جایگاه مباحث فوق در رشد و توسعه سازمان ها و در راستای اجرای پروژه رسالت پژوهش و تحقیفات ، نسبت به برگزاری نخستین کنفرانس تعالی کسب و کار اقدام نموده و امیدوار است زمینه مناسبی را برای تبادل اطلاعات و توسعه و تعمیق مفاهیم در میان اندیشمندان ، پژوهشگران ، مدیران و کارشناسان سازمان ها و واحد های تولیدی و خدماتی فراهم آورد.

www.bec2007.com (http://www.bec2007.com/)


ادامه مطلب (http://www.betsa.ir/More-175.ASPX)

amir_best
21-11-2006, 05:45
¯ کنفرانس ملی توسعه نظام اجرايی پروژه های شهری
کنفرانس ملي توسعه نظام اجرايي پروژه هاي شهري - 29 و 30 بهمن ماه 1385

Development of Urban Projects Implementation System
گروه مطالعات توسعه نظام پيمانکاري مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتي شريف با همکاري سازمان ها، شهرداري ها، انجمن هاي صنفي و مهندسي و دستگاه هاي اجرايي و سياستگذار، "اولين کنفرانس تخصصي توسعه نظام اجراي پروژه هاي شهري" را بهمن ماه سال جاري برگزار مي نمايد.
توسعه شهرها در کشور، به ويژه کلان شهرهاي ايران و به تبع آن مديريت و توسعه پروژه هاي شهري (شامل توسعه شبکه هاي زير ساختي، بهسازي و نوسازي تاسيسات شهري، گسترش پروژه هاي عمراني و ساخت و ساز)، ضرورت توجه به مقوله اجراي پروژه ها در برنامه ريزي جامع شهرها و بهره گيري از تجارب و دانش تمامي فعالان اجراي پروژه هاي شهري در بخش هاي سياست گذاري، مديريت کلان، کارفرمايان، مشاوران و پيمانکاران را بيش از پيش نمايان مي کند.
اين کنفرانس، موضوع توسعه شهري را از منظر مديريت نيازها، برنامه ريزي و اجراي طرح هاي توسعه شهري با همفکري صاحب نظران دانشگاهي و مديران بخش هاي سياست گذاري و مديريتي و اجرايي، مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد.


www.iciiran.com/urban.htm (http://www.iciiran.com/urban.htm)

ادامه مطلب (http://www.betsa.ir/More-176.ASPX)

pooyanunited
24-11-2006, 19:55
http://www.easypics.us/pics/image001_8.jpghttp://www.easypics.us/pics/image003_5.jpghttp://www.easypics.us/pics/image005_1.gif


سمینار مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استاندارد ISO 9000


پنجشنبه 23 آذر 1385


آمفی تئاتر ساختمان مرکزی پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران


سخنران سمینار: دکتر کامران رضایی
- دکترای مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی وین - اتریش- مهندس مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف - ایران- عضو هیات علمی گروه مهندسی مهندس صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت RWTUV Iran - رئیس هیات مدیره آکادمی توف ایران-آلمان (TUV Academy Iran-Germany)


*هزینه ثبت نام: 250000 ریال (دانشجویی) - 400000 ریال (عمومی)


*مدارک لازم: فرم ثبت نام + کپی کارت دانشجویی (برای دانشجویان)*مهلت ثبت نام تا روز پنج شنبه 16 آذر 1385 می باشد. به دلیل ظرفیت محدود سالن اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.


"به همراه صدور گواهینامه معتبر و رسمی TUV NORD برای کلیه شرکت کنندگان"


جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام از طریق پیام خصوصی با من تماس بگیرید.

pooyanunited
28-11-2006, 17:29
http://www.easypics.us/pics/Poster1.JPG

pooyanunited
03-12-2006, 22:28
برنامه ی زمانبندی سمینار آموزشی مدیریت کیفیت

مبتنی بر سری استاندارد ISO9000
پنج شنبه – 23 آذر 1385


8:15 تا 8:45
پذیرش (دریافت فولدر آموزشی و ژتون ها)8:45 تا 10:30تاریخچه، مبانی و مفاهیم مدیریت کیفیتسری استاندارد های ISO900010:30 تا 11:00استراحت و پذیرائی11:00 تا 12:30واژگان و تعاریفهشت اصل مدیریت کیفیت12:30 تا 13:30نهار و نماز13:30 تا 15:00مدیریت فرایندتعالی سازمانیممیزی سیستم های مدیریت کیفیت15:00 تا 15:30استراحت و پذیرائی15:30 تا 17:00پرسش و پاسخ17:00 تا 17:30دریافت گواهینامه

amir_best
05-12-2006, 23:44
استفاده از روش ارزيابي متوازن به عنوان پيش نيازي براي شش سيگما: مطالعه موردي در صنعت فولاد
چکيده:
روش ارزيابي متوازن وسيلهhttp://www.betsaonline.com/articles/faSIXSIGMABSC.jpg مفيدي براي وضوح دورنما و استراتژي سازمان مي باشد، که اين استراتژيها را از چهار وجه بررسي مي کند. اين مقاله به بررسي روش ارزيابي متوازن به عنوان پيش نياز متدولوژي شش سيگما در اجرا و انتخاب هر چه بهتر پروژه ها مي پردازد. و به بررسي وجوه روش ارزيابي متوازن (اهداف مالي، مشتريان، فرآيندهاي مهم و کليدي در موقعيت سازمان، يادگيري و رشد) پرداخته و مبنايي براي پيشنهادات مربوط به ارتباط شش سيگما و روش ارزيابي متوازن ارائه مي دهد.
کلمات کليدي: روش ارزيابي متوازن، شش سيگما، DMAIC، صنعت فولاد
نويسندگان: سيد علي گجراتي، دکتر حسن حسيني نسب، وحيد الماسي از شرکت مهندسي بازرگاني بتسا (ارائه در نخستين کنفرانس بين المللي شش سيگما)

http://betsaco2.googlepages.com/pdf.gif دانلود کامل مقاله ... (http://www.betsaonline.com/articles/faSIXSIGMABSC.pdf) (اين مقاله 14 صفحه PDF شده و با حجم 214 KB مي باشد.)

amir_best
05-12-2006, 23:45
http://betsaco2.googlepages.com/pdf.gif برآورد کارايي DEA با استفاده از واحد هاي تصميم گيري ايده آل و ضد ايده آل (http://www.betsaonline.com/articles/DEAefficiency.pdf)
DEA efficiency assessment using ideal and anti-ideal decision making units

http://www.betsaonline.com/articles/elsevierMathematics.jpg
چکيده:
در اين مقاله در ارتباط با بحث تحليل پوشش داده ها، 2 مجموعه مجازي به نام هاي DMU ايده آل (IDMU) و DMU ضد ايده آل (ADMU) معرفي مي گردند. در نتيجه مدل هاي DEA ارائه شده را مدل هاي تحليل پوششي داده ها به کمک واحد هاي ايده آل و ضد ايده آل مي ناميم. در يک حالت، کارآيي DMU، از ديدگاه بهترين حالت ممکن، مورد بررسي قرار مي گيرد. از ترکيب 2 کارايي به دست آمده براي ايجاد يک شاخص جامع تحت عنوان نزديکي تقريبي (RC) به IDMU استفاده مي کنيم که شبيه به روش TOPSIS در مبحث MADM مي باشد. از شاخص RC جهت ارزيابي تمام DMU ها و رتبه بندي آنها استفاده خواهيم نمود. براي نشان دادن کاربرد روش ارائه شده نيز، 2 مثال در انتهاي مقاله ذکر گشته است.
کلمات کليدي: تحليل پوشش داده ها (DEA)، واحد اتخاذ تصميم ايده آل (IDMU)، واحد اتخاذ تصميم ضد ايده آل (ADMU)، نزديکي تقريبي (RC)، رتبه بندي
Keywords: Data envelopment analysis (DEA); Ideal decision making unit (IDMU); Anti-ideal decision making unit (ADMU); Relative closeness (RC); Ranking
2005 Elsevier Inc.
براي دريافت متن ترجمه مقاله فوق مي توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.iran-phosphat.com/contactus/mail.htm) مطرح فرماييد. (اين مقاله 14 صفحه pdf و مربوط به سال 2006 می باشد)

amir_best
21-12-2006, 02:19
رقابت پذيري زنجيره ارزش چرم در آسيا
چکيده:
در اين مقاله رقابت پذيري زنجيره ارزش چرم ايران در مقايسه با چهار کشور آسيايي ديگر شامل چين، پاکستان، جمهوري کره، اندونزي طي سال هاي 1998 تا 2004 ميلادي مورد ارزيابي قرار گرفته است. براي اين منظور از شاخص مزيت نسبي آشکار و همچنين روش هاي اقتصاد سنجي استفاده شده است. علاوه بر اين روند تغييرات رقابت پذيري زنجيره ارزش چرم بر اساس اين شاخص طي اين دوره هفت ساله، در اين کشورها محاسبه شده است. در اين مقاله زنجيره ارزش چرم، تنها توليد پوست خام حيوانات، انواع چرم، انواع کيف و چمدان و همچنين انواع کفش و پاي پوش را شامل مي شود و بخش هاي توليد دام و همچنين بخش هاي بازاريابي و فروش و توزيع مدنظر قرار نگرفته است. نتايج اين تحقيق نشان گر آن است که رقابت پذيري زنجيره ارزش صنعت چرم ايران در مقايسه با چهار کشور مورد مطالعه در وضعيت مطلوبي نبوده و در طول دوره مطالعه با نوسانات زيادي نيز همراه بوده است. علاوه بر اين مشاهده مي شود که در قسمت پايين دستي زنجيره ارزش چرم که توليد محصولات نهايي را شامل مي شود و ارزش افزوده بيشتري را ارائه مي دهد، رقابت شديدتري بين کشورهاي چين و اندونزي وجود دارد.
واژه هاي کليدي: رقابت پذيري، مزيت نسبي آشکار شده، زنجيره ارزش، چرم، ايران
نويسنده: مرتضي مرادي، کارشناسي ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد سمنان (ارائه شده در دومين کنفرانس ملي لجستيک و زنجيره تامين 28 آبان 85)

http://betsaco2.googlepages.com/pdf.gif دانلود متن کامل مقاله . . . (http://www.betsaonline.com/articles/faZangireyeArzesh.pdf)(اين مقاله 9 صفحه pdf شده و با حجم 140 کيلو بايت (kb) مي باشد.)

amir_best
21-12-2006, 02:20
http://betsaco2.googlepages.com/pdf.gif بهينه کردن طراحي ساختمانهاي مديترانه اي با استفاده از الگوريتم ژنتيک (http://www.betsaonline.com/articles/GAOptiMediterraneanBuilding.pdf)
Optimization of Mediterranean building design using genetic algorithms

http://www.betsaonline.com/articles/elsevierEnegy2.jpg
زمانيکه چک کردن کارايي انرژي يک ساختمان داده شده، بوسيله ي چندين روش در دسترس امکان پذير است، حل کردن مسئله معکوس تعيين ترکيب بهينه اي که کارايي مطلوب را به دست دهد، مشکل تر مي باشد. در ناحيه مديترانه اي اين مسئله به دو دليل پيچيده تر است: : بارسیستم سرمایش به اندازه بار سیستم گرمایش اهمیت داشته و انرژی مورد نیاز، بستگی به پارامترهای معماری متعددی که تأثیرات مختلف و حتی متضادی بر بارهای زمستان و تابستان می گذارند، دارد.
در این مقاله، ما الگوریتم بهینه سازيی ارائه می دهیم که روشهای بهینه سازی تولید اعداد تصادفی، الگوریتم های ژنتیک را با ابزارساده ای برای ارزیابی حراراتی ساختمان، در جهت حداقل کردن مصرف انرژی درساختمانهای مدیترانه ای، ترکیب می کند.
Keywords: Energy optimization; Cooling and heating load; Mediterranean building; Genetic algorithms

2006 Elsevier Ltd.
براي دريافت متن ترجمه مقاله فوق مي توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.betsaonline.com/contactus1/GAOptiMediterraneanBuilding.htm) مطرح فرماييد.(اين مقاله 6 صفحه pdf و مربوط به سال 2006 مي باشد.)

mooo
12-01-2007, 09:46
با سلام و خسته نباشید خدمت تمام عزیزان مهندسی صنایع
کسی می تواند در ارتباط با الزامات و واحدهای لازم برای طراحی یک واحد طراحی هوائی مرا راهنمایی کند

amir_best
12-01-2007, 11:14
http://betsaco2.googlepages.com/pdf.gif ساختار هاي تجزيه منابع و کار براي فرموله کردن تخمين هاي از پايين به بالا (http://www.betsaonline.com/articles/WRBS.pdf)
Work and Resource Breakdown Structures for Formalized Bottom-Up Estimating
چکيده:
اين مقاله مفهوم ساختار تجزيه منابع را مطرحhttp://www.betsaonline.com/articles/WRBS.jpg مي کند. مشابه با ساختار سنتي تجزيه کار فهرست هاي RBS، در يک روش متديک، منابع با نرخ هزينه هاي مخصوص که براي پروژه ها در دسترس هستند، درون يک سازمان در نظر گرفته مي شوند. به دليل اين که استفاده مناسب از RBS به دقت و استاندارد سازي اصطلاحات واحدها و ابعاد نياز دارد، ما کليد واژه اصلي را دوره کرده و يک مثال ارائه مي دهيم. يک RBS به روز شده، زماني که با يک WBS محصول گرا پيوند مي خورد، عمدتا هم برنامه ريزي اوليه و هم تکرار غير قابل اجتناب برنامه هاي اصلي را آسان مي کند. به ويژه، RBS محاسبات ساده ولي دقيق هزينه هاي پروژه در سطوح مختلف WBS را آسان مي کند و به عنوان یک تابع لازم برای هر متغیر است که مطلوب مدیر پروژه می باشد.
براي دريافت متن ترجمه مقاله فوق مي توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.betsaonline.com/contactus1/WRBS.htm) مطرح فرماييد.

amir_best
12-01-2007, 11:16
http://betsaco2.googlepages.com/pdf.gif پيچيدگي مشکلات برنامه ریزی خط تولید، همراه با محدودیت های حمل و نقل (http://www.betsaonline.com/articles/ComplexityTransportation.pdf) Complexity of flow shop scheduling problems with transportation constraints

http://www.betsaonline.com/articles/elsevierTahghigh.jpg
چکیده:
در بیش تر سیستم های تولید و توزیع، کارها و محصولات نیمه تمام توسط حمل کننده هایی مثل: http://www.betsaonline.com/articles/ComplexityTransportation.jpgوسایل نقلیه با راهنمایی اتوماتیک، رباط ها و حامل ها از یک واحد فرآیند به دیگری منتقل می شوند و کارها و محصولات تمام شده توسط وسایل نقلیه ای مانند کامیون ها به انبارها یا مشتریان تحویل داده می شوند. این مقاله مشکلات برنامه ریزی خط تولید دو ماشینی را از نظر حمل و نقل مورد بررسی قرار می دهد. کارها و محصولات تمام شده از واحد فرآیند منتقل می گردند و به مشتریان توسط کامیون تحویل داده می شوند. هم ظرفیت و هم زمان حمل و نقل در این مدل ها مورد ملاحظه قرار می گیرند. ما این دسته از مشکلات خط تولید را توسط تجزیه و تحلیل پیچیدگی آن ها مورد مطالعه قرار می دهیم.
کلمات کلیدی: سیستم های تولید انعطاف پذیر FMS، خط تولید، برنامه ریزی و پیچیدگی
Keywords: Flexible manufacturing systems (FMS); Flow shop; Scheduling; Complexity
براي دريافت متن ترجمه مقاله فوق مي توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.betsaonline.com/contactus1/14Transportation.htm) مطرح فرماييد. (اين مقاله 10 صفحه pdf و سال 2005 مي باشد)

Nicknafs
31-01-2007, 13:59
دوستان عزيز

اينجانب اطلاعات جامعي درمورد كوره القائي - تبديل مذاب به شمش (راههاي مختلف ازجمله Ccm )- تبديل شمش به محصولات متنوع مانند نبشي - ميل گرد - سپري و ......... راخواهانم.
باتوجه به صرف زمان وتجربيات دوستان درصورت نياز به پرداخت هزينه هاي تحقيقاتي ودريافت فايلهاي مورد نظر مشكلي وجود نخواهد داشت.

با تشكر

amir_best
09-02-2007, 13:34
آموزش Minitab 14 ، بهترين نرم افزار کنترل کيفيت آماري
>> شروع کار با Minitab

برای باز کردن Minitab به صورت زير عمل کنيد: Start>Programs>Minitab 14>Minitab 14
Minitab دارای چندین پنجره است اما هميشه با دو پنجره اصلی قابل مشاهده (شکل يک) باز می شود:

پنجره Session که نتايج آناليزها را به صورت Text بيان می کند، همچنين در اين پنجره می توانيد به جای استفاده از منوهای Minitab دستورات را به صورت خط فرمان تايپ کنيد.
پنجره Data که دارای يک کاربرگ باز می باشد، که خيلی شبيه برنامه های صفحه گسترده نظير Excel می باشد. شما می توانيد به طور همزمان چندين کاربرگ را باز کنيد.
پنجره Data از سطرها و ستون هايی تشکيل شده است که محل برخورد هر سطر و ستون را سل (cell) می نامند و کل سل ها يک کاربرگ (worksheet) را تشکيل می دهند.

http://industrial.betsa.googlepages.com/Minitab-Shape-1.jpg
شکل يک ستون ها با حروف C1, C2 و ... و سطرها با 1،2 و... مشخص شده اند. سل فعال با پررنگ شدن نسبت به سل های ديگر مشخص می شود (مانند سل 1و C2 در شکل یک)، هر سل را با کليک کردن روی آن می توان فعال کرد. يک کاربرگ دارای 1000 ستون و سطرهای زيادی (بسته به حافظه در دسترس کامپيوتر) است ولی مجموع سل های دارای داده ، بايستی کمتر از 3500 باشد.
ادامه مطلب (http://www.betsa.ir/More-131.ASPX)

amir_best
09-02-2007, 13:37
* دانلود دیکشنری بابیلون (http://www.betsa.persiangig.com/sanaye/software/Babylon5/babylon50_setup.exe)
* دانلود دیکشنری مهندسی صنایع (http://www.betsaonline.com/software/Industrial_Engineering_Diction.BGL)
* دانلود دیکشنری فارسی (http://www.betsaonline.com/software/Ourstat___Farsi_to_English_Dic.BGL)
* کزک نرم افزار: Name: MELVIN
S/N: k90KA59T0HJSNJC4JDGA3XBJSUZDAMCR

name: Casey
serial: X0NYXYT4U57P2VWDYN48Q4RATZDAWTFYTKHQV0VDZ6* دانلود نرم افزار ALDEP (http://www.betsaonline.com/software/ALDEP.zip)(مربوط به درس طرح ریزی واحدهای صنعتی)
* دانلود نرم افزار CRAFT (http://www.betsaonline.com/software/CRAFT.zip) (مربوط به درس طرح ریزی واحدهای صنعتی)
* دانلود نرم افزار WINQSB (http://www.betsaonline.com/software/WINQSB.zip) (بیشتر مربوط به درس تحقیق در عملیات)
* دانلود نرم افزار ERGOBASE (http://www.betsaonline.com/software/ERGOBASE.zip) (مربوط به درس ارگونومی - مهندسی فاکتورهای انسانی)


برای دانلود بر روی هر کدام کلیک راست کرده و بر روی گزینه save target as کلیک کنید.


دانلود توضیحات نرم افزار ها (http://betsaco.googlepages.com/narmafzar.pdf) (فایل pdf)

در ضمن کساني که کل نرم افزار هاي مهندسي صنايع را در قالب سي دي خواستارند٬ مي توانند با ايميل > *** (industrial.betsa@gmail.com) <تماس حاصل نمايند.

amir_best
09-02-2007, 14:18
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک - 5 و 6 اسفند ماه 1385
Strategic Management

http://www.betsaonline.com/pic/bstrategicacademy.jpg
اولین كنفرانس مديريت استراتژيك در شرایطی برگزار می شود که ضرورت برنامه ريزي و مديريت استراتژي‌ برای نهادها، سازمان ها و شرکت های کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی روز به روز آشکارتر و محسوس تر می گردد. بی تردید در دنیای رقابتی ، سازمان هایی قادر به ادامه حیات خواهند بود که بتوانند با استفاده از راهكارهاي نوين علمي برنامه‌هاي سازمان خود را با توجه به اهداف كلان طراحي و مديريت نمايند. لذا رویکردهای علمی که بتواند سازمان ها را در راستای عوامل فوق یاری دهند از اهمیت بسزایی برخوردار هستند.

اين كنفرانس با همکاري:
مرکز مديريت استراتژيک دانشگاه تورنتو کانادا ـ دانشکده مديريت استراتژيک دانشگاه رابرت اسچومن فرانسه- دانشگاه هامبورگ آلمان ـ‌ دانشگاه صنعتي اميرکبيرـ دانشگاه خواجه نصيرـ‌ دانشگاه تهران ـ انجمن مديريت ايران ـ دانشگاه شهيد بهشتي ـ دانشگاه شاهد ـ دانشگاه تربيت مدرس ـ دانشگاه علم و صنعت ـ دانشگاه صنعتي مالک اشتر و وزارت خانه ها و دستگاههاي اجرايي مرتبط برگزار مي‌گردد.


ادامه مطلب (http://www.betsa.ir/More-183.ASPX)

amir_best
10-02-2007, 16:21
تعيين ترکيب و اولويت بندي توليد محصولات در صنايع غذايي
چکيده:
مجتمع صنایع غذایی سامن یکی از کارخانجات تولید مواد خوراکی پر کالری می باشد و محصولات خود را علاوه بر بازار داخل، به شش کشور در خاورمیانه صادر می کند. این شرکت، تولید کننده سالانه حدود 6000 تن انواع محصولات غذایی و خوراکی می باشد.
هدف از این تحقیق 1- بدست آوردن عوامل موثر بر اولویت بندی 2- تعیین میزان اثرگذاری عوامل بدست آمده 3- تعیین وزن محصولات تولیدی در کسب منافع شرکت 4- ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی برای تعیین ترکیب تولید محصولات شرکت صنایع غذایی سامن که بیشترین منافع را برای شرکت سامن به ارمغان بیاورد، می باشد.
در این تحقیق برای اولویت بندی محصولات و تعیین ترکیب تولید این شرکت علاوه بر سود آوری عوامل دیگری نیز موثر واقع شده، که این عوامل در دو گروه عوامل کمی و عوامل ذهنی مشخص گردیده است.
کلمات کلیدی: اولویت بندی، محصولات صنایع غذایی، AHP، مدل برنامه ریزی خطی، ترکیب تولید، عوامل کمی و غیر کمی

http://betsaco2.googlepages.com/pdf.gif دانلود متن کامل مقاله (http://www.betsaonline.com/barnameriziTolid/faAHP.pdf) (این مقاله 15 صفحه pdf و حجم آن 145 کیلو بایت می باشد.)

b-hamid
27-02-2007, 18:46
باسلام :
آخرين نسخه نرم افزار Arena را ازكجا دانلود كنم . ضمنا نسخه 7 اين نرم افزار را دارم ولي سريال آن را ندارم . لطفا راهنمائي بفرمائيد. - با تشكر

kghjk
03-04-2007, 15:12
دوست عزیز بجای سریالش (arena 7)بنویس student کارت راه میفته اما اگر بخوای در ابعاد خیلی خیلی بزرگ کار کنی احتیاج به سریال داری که فکر کنم خیلی گرون باشه . اما همین ورژن آکادمیک با پسورد student کار دانشجویی رو راه میندازه

amir_best
20-04-2007, 11:20
محاسبه تعداد کانبان ها در زنجيره تامين
چکيده:
در اين مقاله روش برآورد تعداد ظروف و پالت هاي مورد نياز در زنجيره تامين قطعات، با الهام گرفتن از فرمول محاسبه تعداد کانبان ها، ارائه شده در کتاب Toyota Production system مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
با ترکيب مفاهيم ارائه شده در آن فرمول و تجربيات موجود، الگوريتمي بدست مي آيد که ضمن برخورداري از سهولت کاربرد، با تقريب قابل قبول مي توان تعداد کانبان ها و در نتيجه تعداد ظروف مورد نياز در زنجيره تامين را برآورد نمود.
کلمات کليدي: کانبان، پالت، زنجيره تامين، گروه بندي قطعات، بسته بندي، لجستيک
نويسنده: عليرضا احمدي، فوق ليسانس مهندسي صنايع، اداره بسته بندي شرکت سايپا (مقاله برگزيده کنفرانس بين المللي استراتژي ها و تکنيک هاي حل مساله (http://psst.iiits.org/))
http://www.betsaonline.com/pic/pdf.gif دانلود متن کامل مقاله... (http://www.betsaonline.com/arzyabi/kanban/KanbanScm.pdf) (اين مقاله 6 صفحه pdf و با حجم 222 کيلو بايت مي باشد)

amir_best
20-04-2007, 11:21
بهينه سازي منابع عمليات بوسيله ي مدلهاي شبيه سازي پيشامد مجزا (http://www.betsaonline.com/simulation/simulation.pdf)

Optimization of Operations Resources via Discrete Event Simulation Modeling
چکيده:
سطح منابع مورد نياز براي عمليات و پشتيباني از وسايل نقليهhttp://www.betsaonline.com/simulation/simulation.jpg متحرک که قابل استفاده مجدد هستند، اساسا از طريق مدلهاي شبيه سازي پيشامد مجزا تعريف مي شوند.
مينيمم کردن ايم منابع يک مسئله بهينه سازي را تشکيل مي دهند که شامل متغير هاي مجزا و شبيه سازي شده هستند. در واقع ديدگاه هاي مرسوم براي حل کردن چنين مسائل بهينه سازي شامل متغير هاي تصميم، با ارزش صحيح، شامل جستجوي الگويي و روشهاي آماري هستند. در هرحال در يک محيط شبيه سازي که به وسيله ي دوره ي جستجوي اندازه گيريهاي اتفاقي و توپولوژي ناشناخته مشخص شده اند، اين ديدگاه هاي بهينه سازي اغلب ناکافي هستند.
در اين متن ما توانايي الگوريتم ژنتيک در قلمرو شبيه سازي را به نمايش مي گذاريم. الگوريتم ژنتيک به طور موفق عمليات را مينيمم کرده و فعاليت ها را براي يک وسيله ي نقليه هوايي از طريق مدل شبيه سازي پيشامد مجزا حمايت مي کند.
براي دريافت متن ترجمه مقاله فوق مي توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.betsaonline.com/contactus1/29simulation.htm) مطرح فرماييد.

amir_best
20-04-2007, 11:23
بالانس خطوط توليد توسط جستجوي ممنوع (http://www.betsaonline.com/tahghigh/tabusearch/BalancingAssemblyTabuSearch.pdf)
Balancing assembly lines with tabu search
چکیده :
بالانس خطوط توليد(مونتاژ) يک وظيفهhttp://www.betsaonline.com/tahghigh/tabusearch/BalancingAssemblyTabuSearch.jpg حياتي در سازمانها به منظور بهبود بهره وري و حداقل کردن قيمت واحد محصول توليد مي باشد .
علي رغم وجود روشهاي دقيق براي حل اينگونه مسائل ولي روشهاي غير دقيق جهت حل مسائل در مقياس بزرگ هنوز در صنعت کاربرد وسيعي دارد .
برخي روشهاي غير دقيق در جهت حل اينگونه مسائل پيشنهاد ميشوند ولي تا کنون در صنعت هيچ مقايسه اي بين روشهاي مختلف غیر دقیق جهت انتخاب بهتري وجود ندارد .
در اين مقاله يک جستجوي ممنوع جديدي با رعايت ادبيات گذشته جهت حل اينگونه مسائل ارائه مي گردد.
سپس مقايسه را با نوع 1 بيان مينماييم و در نهايت الگوريتم را روی داده هاي واقعي که شامل 162 کار و 264 محدوديت تقدمي و جائيکه مونتاژبر روي يک خط متوالي که ايستگاههاي توليدي در طرفين در طرفين نوار نقاله با دو نوار نقاله در ارتفاع و بدون باز کاري در محصول انجام ميشود.
Elsevier B.V. European Journal of Operational Research 168 (2006) 826–837
براي دريافت متن ترجمه مقاله فوق مي توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.betsaonline.com/contactus1/30BalancingAssemblyTabuSearch.htm) مطرح فرماييد.

amir_best
20-04-2007, 11:24
طراحي سيستمهاي (http://www.betsaonline.com/JIT/OptimumJIT.pdf)JIT بهينه علمي به وسيله ي يکپارچگي شبيه سازي کامپيوتري و آناليز وارِيانس (http://www.betsaonline.com/JIT/OptimumJIT.pdf)

Design of practical optimum JIT systems by integration of computer simulation and analysis of variance

http://www.betsaonline.com/JIT/OptimumJIT.jpg
خلاصه
این مطالعه، چارچوبي براي طراحي مجدد سيستمهاي توليدي براي تبديل به سيستمهاي علمي بهينه JIT به وسيله ي استفاده يکپارچه از شبيه سازي کامپيتری و آناليز واريانس ، معرفي مي نمايد .
رويکرد متعارف JIT ، بيشتر قابل اجرا براي سيستم هاي توليد ايستا مي باشد و سيستم هاي توليد نيازمند يک رويکرد JIT يکپارچه شده عملي تر مي باشد. به علاوه طراحي مجدد سيستم هاي پوياي موجود براي تبديل شدن به سيستم هاي JIT بايد يک مسير عملي را دنبال کند که اين مي تواند فعاليت طاقت فرسايي باشد. اين بدين معني است که يک سيستم JIT بهينه عملي منحصر به فرد که محدوديتهاي سيستم و رفتارپوياي آنرا مد نظر قرار مي دهد، بايستی طراحی گردد. دوم ، مدل شبيه سازي به وسيله ي آناليز واريانس تست شده و تاييد مي گردد. سوم، طرحJIT بهينه (مناسب ترين) توسعه يافته و به وسيله مدل سازي محدوديتهاي سيستم واقعي و رفتار پوياي آن تست مي گردد.
اين چارچوب براي يک خط توليد اتوماتيک و يک کارگاه نور دکاري سنگين کار رفته است.

Keywords: Just-in-time; Simulation; Optimum; Practical; Analysis of variance; Integration
2005 Elsevier Ltd.
براي دريافت متن ترجمه مقاله فوق مي توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.betsaonline.com/contactus1/36OptimumJIT.htm) مطرح فرماييد.

ad1
16-06-2007, 22:32
رشته خوبی است.

hmmf200
23-06-2007, 20:36
امکان دسترسي به بيش از 20،000 مقاله تخصصي مهندسي در سيويليکا (سايت مرجع مهندسي عمران) فراهم شد.

به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بنابر اعلام گردانندگان اين سايت مرجع علمي که به عنوان تامين کننده منابع علمي و تخصصي دانش پژوهان در رشته هاي مختلف تخصصي مهندسي فعاليت مي کند با گذشت 20 ماه از فعاليت اين پايگاه شمار مقالات موجود در بانک مقالات آن به بيش از 20 هزار مقاله تمام متن (PDF) رسيده است.

در حال حاضر بانک مقالات اين سايت به نشاني www.civilica.com (http://www.civilica.com/) مقالات رشته هاي مختلف مهندسي عمران، نقشه برداري، مهندس معدن، محيط زيست، زمين شناسي و مهندسي صنايع را پوشش مي دهد.

mooo
04-07-2007, 06:37
;با سلام امکان دارد مقاله ای در ارتباط با مدل تعال ( ملکوم بادریچ ) را در سایط قرار دهید پیشاپش از زحمت بمام دوستان شپاس گذتری می نمایم

mooo
16-08-2007, 07:43
با سلام
در صورت امکان معیار مدل ملکوم بلدریج را در سایت قرار دهید با کمال تشکر

multivisiontps
16-08-2007, 19:12
با سلام مو جان لطفا پست هاي 14 و 16 را بررسي كنيد وجواب خود را دريافت نماييد

باتشكر

multivisiontps
16-08-2007, 19:13
رشته خوبی است.


دوست عزيز شما كه رشته صنايع هستيد بيشتر در اين تاپيك با ما همكاري نماييد


باتشكر

amir_best
17-08-2007, 12:14
http://www.betsaonline.com/pic/pdf.gif مقدمه اي بر بهينه سازي کلوني مورچه (http://www.betsaonline.com/tahghigh/Ant/AntColonyOptimization.pdf)

An Introduction to Ant Colony Optimization
در اين مقاله موضوع بهينه سازي کولوني مورچه ACO را مورد بررسي و مرور قرار مي دهيم که واقعيتي است که بر اساس رفتار مورچه هاي واقعي تبيين مي شود ACO يا بهينه سازي کولوني مورچه توسط دورايگو و همکارانش به عنوان روشي براي حل مسايل دشوار بهينه سازي ترکيباتي (COPها )ارايه شده است الگوريتم هاي بهينه سازي کولوني مورچه بخشي از هوشمندي جمعي است يعني حوزه اي تحقيقاتي که الگوريتم هاي بدست آمده از مشاهده رفتار جمعي را مطالعه مي کند. اين مقاله داراي ساختار زير مي باشد :
ارايه يک پديده بيولوژيک و توضيح رسمي واقعيت ACO
بررسي انواع ACO ها و ارايه نمونه هايي از کاربردهاي آنها
نمايش جهات تحقيقاتي فعلی
برای دريافت متن ترجمه مقاله فوق می توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.betsaonline.com/contactus1/48AntColonyOptimization.htm) مطرح فرماييد.(اين مقاله 22 صفحه pdf و مربوط به سال 2006 مي باشد)

amir_best
17-08-2007, 12:15
انتقال تکنولوژي به کشورهاي در حال توسعه - خط مشي هاي یک جانبه و چندجانبه (http://www.betsaonline.com/SystemAnalysis/TransferTechnology.pdf)
Transfer of Technology to Developing Countries: Unilateral and Multilateral Policy Options
چکيده:
اين مقاله به تجزيه و تحليل انواع سياستهايي که به ترغيب انتقال تکنولوژي مي پردازند، اختصاص دارد. اين نوع انتقال در 4 رده (نوع) عمده:
1. مبادله ي محصولات (فراورده ها)
2. مبادله ي دانش و تکنولوژي
3. سرمايه گذاري مستقيم خارجي
4. جابجايي ملي و بين المللي افراد
تمیز داده مي شود. گروه شناسي کشورها و قوانين خط مشي هاي مناسب در رابطه با آنها به عنوان راهنمايي براي سیاستگذاران ملي و همچنين قانون گذاران چند جانبه در WTO، توضيح داده شده است. ما در اینباره بحث مي کنيم که خط مشي بهينه بين کشورها متفاوت است و تفاوت قائل شدن در طراحي و اجراي قوانين در توافقات تجاري، همچنين برای تمرکز بيشتر ویژه، بر ارزيابي تاثيرات خط مشي ها، نیاز مي باشد.
Keywords: technology transfer, multilateral trade negotiations, WTO
براي دريافت متن ترجمه مقاله فوق مي توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.betsaonline.com/contactus1/43TransferTechnology.htm) مطرح فرماييد. (اين مقاله 16 صفحه pdf و مربوط به سال 2005 مي باشد.)

amir_best
17-08-2007, 12:16
http://industrial.betsa.googlepages.com/pdf.gifیک رويکرد کايزني براي سيستم طراحي توليد سلولي : يک مطالعه موردي (http://www.betsa.persiangig.com/sanaye/arzyabi/KaizenCellularManufacturing.pdf)
A Kaizen Based Approach for Cellular Manufacturing System Design: A Case Study
سازمان ها در حال حاظر با الزاماتي روبرو هستندhttp://industrial.betsa.googlepages.com/KaizenCellularManufacturing.jpg تا به تغييرات سريع مشتري و تمايلات آنها واکنش نشان دهند. براي رقابت در اين محيط متغير پيوسته ، سازمان ها بايد به دنبال روش هاي جديدي باشند که به آنها اجازه دهد تا در رقابت و انعطاف پذيري باقي بمانند و شرکت را قادر به واکنش سريع به نيازهاي جديد سازند. جهان صنعتي معاصر در اين دوره جديد با نام انقلاب صنعتي سوم در نظر گرفته مي شود. تاثير اين دوره ي جديد براي بسياري از تجارت ها بسيار مهيج مي باشد ، چون که آنها به سمت اقتضاعات جهاني پايدار شدن رقابت هاي جهاني پيش مي روند. براي اين که شرکت ها در سطح رقابت باقي بمانند و سهم بازار اقتصاد جهاني را کسب کنند و همچنين مشتريان داخلي و خارجي را راضي نگه دارند و به صورت مداوم سيستم فرآيند توليد را بهبود بخشند ، لزوماتي را بايد رعايت کنند. در روشي که در طراحي يک سيستم توليدي سلولي قابل کنترل ، انعطاف پذير و موثر مورد استفاده قرار گرفته ، عنوان شده است که کارگزاران صنعتي مدرن مشتاق به اجراي آن هستند. و ...

براي دريافت متن ترجمه مقاله فوق مي توانيد آن را در فرم درخواست (http://www.betsaonline.com/contactus1/42KaizenManufacturing.htm) مطرح فرماييد. (این مقاله ۹ صفحه pdf و با حجم ۲۱۶ کیلوبایت می باشد)

sasham
25-10-2007, 12:54
با سلام خدمت همه دوستان :
من به دنبال كتاب ، مقاله يا پايان نامه اي در مورد الگوريتم مورچگان مي گردم كه در آن
الگوريتم به همراه مثال حل شده توسط الگوريتم ارائه شده باشد .
در ضمن خواهشا" مواردي را معرفي كنيد كه در ايران بتوان تهيه كرد
از همه دوستاني كه در اين مورد تحقيقي كردن يا اطلاعاتي دارند ممنون
مي شوم كه مرا راهنمايي كنند .
با تشكر

vahid_p
30-10-2007, 22:30
با سلام:
یک تحقیق در مورد درس کنترل تولید و موجودیها (1) میخواستم. لطفا" مرا راهنمایی کنید. متشکرم.

babak mohajeri
31-10-2007, 19:16
:

من به دنبال كتاب ، مقاله يا پايان نامه اي در مورد الگوريتم مورچگان مي گردم كه در آن
الگوريتم به همراه مثال حل شده توسط الگوريتم ارائه شده باشد .
در ضمن خواهشا" مواردي را معرفي كنيد كه در ايران بتوان تهيه كرد
از همه دوستاني كه در اين مورد تحقيقي كردن يا اطلاعاتي دارند ممنون
مي شوم كه مرا راهنمايي كنند .
با تشكر دو مقاله در ارتباط با الگوریتم مورچگان در زیر گذاشته ام

اولین مقاله تحت عنوان:بهينه سازي توسط دسته اي از مورچه ها: روش ابتکاري جديد (http://www.betsaonline.com/tahghigh/AntColonyOptimizationB.pdf)
Ant Colony Optimization: A New Meta-Heuristic
در این مقاله به بهینه سازی کلنی مورچه (ACO) از روش ابتکاری جهت ارائه طرز عمل واحدی برای تمامی نمونه های AS پرداخته شده است. انگیزه اصلی از ارائه این مقاله کمک به توسعه تحقیقات در حال انجام بر روی این مساله است .

ودومین مقاله به نام:مقدمه اي بر بهينه سازي کلوني مورچه (http://www.betsaonline.com/tahghigh/Ant/AntColonyOptimization.pdf)
An Introduction to Ant Colony Optimization

در اين مقاله موضوع بهينه سازي کولوني مورچه ACO را مورد بررسي و مرور قرار داده است. که واقعيتي است که بر اساس رفتار مورچه هاي واقعي تبيين مي شود ACO يا بهينه سازي کولوني مورچه توسط دورايگو و همکارانش به عنوان روشي براي حل مسايل دشوار بهينه سازي ترکيباتي (COPها )ارايه شده است الگوريتم هاي بهينه سازي کولوني مورچه بخشي از هوشمندي جمعي است يعني حوزه اي تحقيقاتي که الگوريتم هاي بدست آمده از مشاهده رفتار جمعي را مطالعه مي کند. اين مقاله داراي ساختار زير مي باشد :
ارايه يک پديده بيولوژيک و توضيح رسمي واقعيت ACO
بررسي انواع ACO ها و ارايه نمونه هايي از کاربردهاي آنها
نمايش جهات تحقيقاتي فعلی

stevens_147
04-11-2007, 13:25
به نام خدا
با سلام
من فردا برا استخدام تو قسمت برنامه ریزی و تعمیرات یه شرکتی مصاحبه دارم.
لطفا مرا در این خصوص راهنمایی کنید تا در آنجا با مشکلی مواجه نشوم.
با تشکر

amirabbas_sz
07-03-2008, 23:23
مدیریت پروژه ارزش کسب شده ( EVPM )


در این مقاله سعی شده است که نحوه پیاده سازی یکی از روشهای ارزیابی عملکرد و پیشرفت پروژه مورد بررسی قرار گیرد . این متد ، که از سریعترین روش های ارزیابی به حساب می آید ، روش ارزش کسب شده نام دارد . از فاکتورهای تعیین کننده در این روش ، شخص مدیر پروژه می باشد ، با توجه به اینکه احاطه کامل بر روی پروژه دارد ، تائید کننده تغییر در محدوده پروژه و انجام اقدام اصلاحی لازم می باشد .

دريافت فايل (http://one.xthost.info/tayebaa/download%2048.pdf) (PDF)

amirabbas_sz
08-03-2008, 15:40
آموزش نرم افزار MINITAB


شروع کار با MINITAB (http://www.bahrevari.ir/MB1.pdf)

محاسبات در MINITAB (http://www.bahrevari.ir/MB2.pdf)

آزمونهای ناپارامتریک در MINITAB (http://www.bahrevari.ir/mb3.pdf)

محاسبه رگرسیون در MINITAB (http://www.bahrevari.ir/MINITAB.pdf)

http://www.bahrevari.ir/minitab.gif

ehsan100
24-03-2008, 11:28
سلام

مهندسي صنايع چطور رشتيه؟
من مي خوام فراگير ارشد پيام نور مهندسي صنايع بزنم به نظر شما رشته خوبيه؟
چطوره؟
از دوستان مي خوام منو راهنمايي كنند.

ممنونم.

kkm7
25-03-2008, 15:34
سلام

مهندسي صنايع چطور رشتيه؟
من مي خوام فراگير ارشد پيام نور مهندسي صنايع بزنم به نظر شما رشته خوبيه؟
چطوره؟
از دوستان مي خوام منو راهنمايي كنند.

ممنونم.

این چند سایت و وبلاگ در مورد مهندسی صنایع هست. اولیشم از سایت ویکی پدیا که فکر میکنم کامل باشه :


ویکیپدیا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8 C%D8%B9)
www.iie.ir (http://www.iie.ir)
www.iiie.ir (http://www.iiie.ir)
http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/ (http://www.jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/)
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (http://www.iransie.******.com/)
آدرس سایت آخر : www.iransie.b (http://www.iransie.b) l o g f a .com

alireza2030
18-04-2008, 14:59
سلام.
من دنبال یک کیس استادی در مورد product selection هستم.اگر کسی خبری داره بده(مخصوصا isi)
با تسکر

amirabbas_sz
19-04-2008, 13:14
سلام.
من دنبال یک کیس استادی در مورد product selection هستم.اگر کسی خبری داره بده(مخصوصا isi)
با تسکر

دوست عزيز من هرچی فکر کردم متوجه درخواست شما نشدم. امکان داره درخواستتون رو واضحتر و محدودتر بيان کنيد تا شايد بتونم زودتر کمکتون کنم. سپاسگزارم

Amid
26-04-2008, 15:53
با سلام
يه سوال از دوستان گرامي

آيا در ايران امكان ادامه تحصيل فوق ليسانس در رشته صنايع براي ليسانس مكانيك شاخه جامدات وجود داره؟

Amir_Net
26-04-2008, 16:02
با سلام
يه سوال از دوستان گرامي

آيا در ايران امكان ادامه تحصيل فوق ليسانس در رشته صنايع براي ليسانس مكانيك شاخه جامدات وجود داره؟

با سلام یعنی با لیسانس مکانیک برای فوق لیسانس صنایع شرکت کنید ؟

در هر حال فکر نکنم مشکلی باشه چه با لیسانس مکانیک فوق صنایع را بگیری چه برعکس از لیسانس صنایع فوق مکانیک را بگیری

amirabbas_sz
26-04-2008, 21:18
با سلام
يه سوال از دوستان گرامي

آيا در ايران امكان ادامه تحصيل فوق ليسانس در رشته صنايع براي ليسانس مكانيك شاخه جامدات وجود داره؟

بله دوست عزيز همونطور که امير عزيز فرمودند امکانش وجود داره. فقط بايد دروس پيشنياز کارشناسی ارشد مهندسی صنايع رو با توجه به ضرائب موجود در دفترچه انتخاب رشته رو امتحان بديد و حد نصاب بياريد. اين کار الان خيلی بورس شده که شما فوق ليسانس رو در يه رشته ديگه که تشابه هايی با رشته اصلی داره بگذرونيد. البته بعد از قبول شدن هم بايد تعدای از واحدهای پيش نياز که اجباری هستند پاس کنيد. شايد مجبور بشيد که اين واحدها رو با دانشجويان کارشناسی صنايع بگذرونيد که البته تعدادش اصلاً زياد نيست. موفق باشيد

Amid
28-04-2008, 15:05
بله دوست عزيز همونطور که امير عزيز فرمودند امکانش وجود داره. فقط بايد دروس پيشنياز کارشناسی ارشد مهندسی صنايع رو با توجه به ضرائب موجود در دفترچه انتخاب رشته رو امتحان بديد و حد نصاب بياريد. اين کار الان خيلی بورس شده که شما فوق ليسانس رو در يه رشته ديگه که تشابه هايی با رشته اصلی داره بگذرونيد. البته بعد از قبول شدن هم بايد تعدای از واحدهای پيش نياز که اجباری هستند پاس کنيد. شايد مجبور بشيد که اين واحدها رو با دانشجويان کارشناسی صنايع بگذرونيد که البته تعدادش اصلاً زياد نيست. موفق باشيد


ممنونم از شما و امير عزيز
اگه امكانش هست بيشتر در مورد ضرايب و درسهاي پيش نياز و كتابها و ...توضيح بديد كه ا گه خدا بخواد شروع كنم.در ضمن علاوه بر سراسري در دانشگاه آزاد هم وضع به همين منوال هستش درسته؟

MAJIDIAN
06-06-2008, 03:51
سلام خسته نباشید
2 تا سوال داشتم

1) منابع و سر فصل های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صناع رو اگه میشه معرفی کنید
سر فصل ها خیلی برام مهم هست

2) تراز قبولی در دانشگاه های کشور رو از کجا میشه گیر آورد؟
می دونم که هر سال نتایج و تراز ها فرق دارند اما می خوام حدودی و نقریبی بدونم چقدر باید تلاش کنم و اگر به فشار خونم نخورد یک فکر دیگه ای بکنم
ممنون

masoud_sh_msh
29-06-2008, 10:41
سلام و خسته نباشيد خدمت تمام بچه هاي صنايع
من پروژه روش توليد 2 نياز دارم اگر كسي بتواند كمك كند ممنون خواهم شد.
در ضمن پروژه در مورد كنترل كيفيت و طرحريزي وعلم مواد دارم اگر كسي نياز داشت درخواست دهد.
با تشكر

amirabbas_sz
29-06-2008, 20:49
روش تولید 2 استاد حاله

جزوه به صورت پاورپوینت می باشد


اندازه فايل: 68.36 کیلو بایت

http://www.barajin.com/downloads/ravesh2.zip

masoud_sh_msh
01-07-2008, 11:36
تشكر آقا امير ولي من پروژه روش 2 خواستم .
جزوش به كارم نمي آيد
بازم تشكر

9111
13-07-2008, 22:23
دوست عزیز جزوه درس برنامه ریزی تولید و ارزیابی کار و زمان را می خواستم.
با تشکر

amirabbas_sz
14-07-2008, 11:38
دوست عزیز جزوه درس برنامه ریزی تولید و ارزیابی کار و زمان را می خواستم.
با تشکر

متأسفانه چيزی پيدا نکردم.

9111
17-07-2008, 23:12
دوست عزیز مقاله ای می خواستم در مورد معرفی و آموزش 7 ابزار کیفی
با تشکر

amirabbas_sz
19-07-2008, 11:30
دوست عزیز مقاله ای می خواستم در مورد معرفی و آموزش 7 ابزار کیفی
با تشکر

دوست عزيز فايل زير فکر ميکنم کامل و مفيد باشه:

[PPT]
ابزارهای مدیریت کیفیت (http://srtc.ac.ir/docs/tsg/q3.pps)

Shing
12-08-2008, 09:27
برای دریافت مطالب و مقالات مرتبط با مهندسی صنایع و مدیریت به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.IEPortal.ir

برای عضویت در این سایت جهت دریافت آخرین اخبار و مطالب مرتبط به آدرس زیر بیایید:

http://www.ieportal.ir/ie/index.php?option=com_registration&task=register

با تشکر

amirabbas_sz
12-08-2008, 15:32
رویکردی ایرانی برای شش‌سیگما

در این مقاله براساس تجربیات حاصله از انجام بیش از 300پروژه شش‌سیگما در سازمانهای ایرانی اعم از تولیدی و خدماتی، و آموزش شش‌سیگما در سطوح کارشناسی کمربندسبز، کمربندسیاه و مدیران شش‌سیگما در ایران پیشنهاداتی برای اجرای اثربخش رویکرد بهبود شش‌سیگما با درنظر گرفتن شرایط منحصر بفرد سازمانهای ایرانی ارائه شده است. این مقاله سعی دارد تا مدیران و کارشناسان شش‌سیگما را از موانع بازدارنده و فرصتهای توسعه شش‌سیگما در ایران آگاه سازد. موضوعاتی که دراین مقاله مورد بررسی قرار گرفته است طیف متنوعی از نکات را دربرگرفته است که می‌توان به بررسی زیرساختهای شش سیگما، نقش مدیریت در شش‌سیگما و درنهایت اعمال تصحیحات و اصلاحاتی بر متدولوژی DMAIC1 اشاره نمود.


1-مقدمه
شش‌سیگما به عنوان یکی از نوین‌ترین رویکردهای ارتقاء کیفیت، کاهش ضایعات و کسب درآمد محسوب می‌شود، که توجه کارشناسان و مدیران شرکت‌های مختلف در سرتاسر جهان را به خود معطوف ساخته است. این رویکرد براساس اصول علمی تائید شده‌ای بنا شده است که باعث می‌گردد تا با طی کردن چرخه‌ای متشکل از مراحل تعریف، اندازه‌گیری، بهبود و کنترل بتوان مسائل و مشکلات را بطور ساختاریافته‌ای حل نمود. نتیجه‌گرایی و مدت زمان محدود برای اتمام پروژه‌های بهبود از ویژگی‌های بارز این رویکرد محسوب می‌شود. هدف شش‌سیگما کمک به افراد و فرآیندها جهت تولید محصولات بهتر، ارائه خدمات بدون عیب و نقص، صرفه‌جویی مالی و بازگشت سرمایه، و رضایت مشتریان است. اصول شش‌سیگما بر روی بهبود کسب و کار و فرآیند تمرکز یافته است و موفقیت در انجام آن منجر به یک صرفه‌جویی مهم در منابع سازمان و سودآوری عظیم می‌شود. پس از ابداع و توسعه شش‌سیگما توسط مهندسین شرکت موتورولا، بیل اسمیت2 و مایکل هری3 که منجر به دریافت اولین جایزه ملی کیفیت امریکا برای این شرکت گردید، تقریبا" با تأخیر زمانی بیست‌ساله، از اواخر دهه 70شمسی بکارگیری این رویکرد در ایران نیز شروع شد. در ابتدا شش‌سیگما با تعداد بسیار اندکی از پروژه‌ها در صنایع خودروسازی و الکترونیک آغاز گردید. بنا به یک تخمین تقریبی، اکنون در ایران حدود 2000کمربندسبز وجود داشته و بیش از 1500پروژه شش‌سیگما اجرا شده است. همچنین از نظر دستاوردهای حاصله، طیف وسیعی از انواع پروژه‌های شش‌سیگما در ایران به انجام رسیده است که از نتایج آن می‌توان به کاهش ضایعات، کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش سرعت، وکاهش موجودی، افزایش رضایت مشتری، و حتی افزایش ایمنی نیز اشاره نمود[1].
در ایران شش‌سیگما بطور عمده برای حل تعداد اندکی از مسائل کلیدی سازمان بکار برده می‌شود و غالبا" حجم پروژه‌های حل شده در یک سازمان بسیار ناچیز است. عدم‌درک و حمایت جدی مدیران ارشد یکی از مهمترین ضعفهای شش‌سیگما در ایران است. مشاهده دستاوردهای ارزشمند رویکردها و ابزارهای بهبود در کشورهای توسعه یافته، همواره عاملی اغواکننده برای سازمانهای ایرانی پیشرو در جهت پیاده‌سازی سریع و بدون اعمال بستر‌سازی مناسب آن رویکرد یا ابزار بوده است. ویژگیهای منحصر بفرد سازمانهای ایرانی که منبعث از شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خاص کشور ما است سبب شده تا بکارگیری رویکرد شش‌سیگما در سازمانهای ایرانی، بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاصی گریزناپذیر باشد.
در این مقاله سعی شده است تا ضمن بیان نقاط ضعف اصلی بکارگیری رویکرد شش‌سیگما در ایران، راهکارهای مناسب برای ایجاد انطباق این رویکرد مؤثر حل مسئله بر شرایط سازمانهای ایرانی ارائه گردد. بنابراین در قسمت دوم از مقاله، هریک از نقاط ضعف مذکور به صورت مجزا تشریح گردیده و براساس سوابق و تجربیات حاصل از اجرای شش‌سیگما در ایران به بیان موارد بهبود فرآیند اجرای شش‌سیگما پرداخته خواهد شد. بخش سوم، به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مباحث و بررسیها اختصاص یافته است.
2-نکات کلیدی برای بکارگیری شش‌سیگما در ایران
در این قسمت درخصوص بکارگیری رویکرد بهبود شش‌سیگما و متدولوژی آن، DMAIC، به گونه‌ای که بر شرایط یک سازمان ایرانی منطبق باشد بحث و بررسی خواهد شد. برای این منظور ضمن بیان کاستیهای روشهای مرسوم پیاده‌سازی شش‌سیگما برای انجام بهبود در یک سازمان ایرانی 8 پیشنهاد به تفکیک برای استفاده مؤثر از این رویکرد ارائه شده است.
2-1- تمرکز صرف برای کاهش هزینه، عدم توجه به نیازهای واقعی مشتریان و نیاز به تعریف مسئله برپایه تحلیل ذینفعان
گرینا4 سه هدف اصلی از بکارگیری شش‌سیگما را افزایش رضایت مشتری، کاهش زمان انجام فعالیت و کاهش تعداد نقص‌ها می‌داند[2]. ژوران و گادفری5 شش‌سیگما را یک فلسفه بهبود کیفیت معرفی نموده‌اند که براساس تأمین نیازمندیهای مشتریان و کاهش اتلاف6 بنیان نهاده شده است. کاهش ضایعات به معنای هزینه کمتر و تأمین خواسته‌های مشتری به معنای افزایش وفاداری مشتریان است[3]. اگرچه ندای مشتری بعنوان یکی از منابع تعریف مسئله در شش‌سیگما درنظر گرفته شده است[4]، بررسیها نشان می‌دهد درمجموع درصد بسیار اندکی از پروژه‌های شش‌سیگما به افزایش رضایت مشتری منجر شده است و درعوض هدف اصلی اغلب پروژه‌ها بر کاهش هزینه‌های فرآیندهای سازمان و ارتقاء کارایی درصرف منابع داخلی متمرکز بوده است [5]. به عبارت دیگر به مرور زمان، خصوصیت جذاب نتیجه‌گرایی در رویکرد شش‌سیگما، در راستای تأمین انتظارات کسب و کار7 هدایت شده است. عدم توجه به خواسته‌های حقیقی ذینفعان در تعریف مسئله مناسب تهدیدی جدی در جهت دوری از آرمانهای اصولی شش‌سیگما محسوب می‌شود.
2-2- سعی نکنید تا همه مشکلات را با عینک شش‌سیگما شناسایی کنید.
پایه و اساس شش‌سیگما، حل مستمر مسائل کلیدی سازمان است. مسائل را می‌توان بطورکلی به دو دسته اصلی جواب‌معلوم8 و جواب نامعلوم9 دسته‌بندی نمود. مسائل جواب معلوم با پشتیبانی و حمایت مدیر سازمان و با انجام یک اقدام اجرایی مشخص قابل‌حل هستند. اصولا" هدف اصلی شش‌سیگما حل مسائلی است که ذاتا" ریشه اصلی آنها مشخص نبوده و نیاز به انجام تحلیل‌های داده‌محور دارد. البته باید توجه نمود که برخی دیگر از مسائل جواب نامعلوم هستند که به کمک تکنیکهای ساده‌تر همچون طوفان فکری، 5M ، نمودار علت و معلول و سایر ابزارهای مشابه قابل‌حل می‌باشند. این نوع مسائل که اغلب با عنوان مسائل کایزنی(مشاهده محور) نامیده می‌شوند نیاز به متدولوژی شش‌سیگما ندارند. با توجه به این دسته‌بندی در اغلب پروژه‌های شش‌سیگما کارشناسان و مشاوران فقط به دنبال یافتن مسائلی هستند که بتوان با شش‌سیگما حل نمود. اگر سازمان جایگاهی را برای دوگونه مسئله دیگر(جواب معلوم و کایزنی) تعریف ننموده باشد احتمال رخداد دو اشتباه اشاره شده در ذیل وجود دارد:
الف- ممکن است برخی از کارشناسان و مدیران سازمان سعی کنند مسائل دیگر(جواب معلوم و کایزنی) را بعنوان مسائل شش‌سیگما معرفی کنند. در این حالت تلاش و هزینه زیادی برای تحلیل و حل یک مسئله ساده صورت می‌پذیرد.
ب- از آنجا که تنها تمرکز بر استفاده از شش‌سیگما برای حل کلیه مسائل سازمان وجود دارد، ممکن است مسائل با ارزشی وجود داشته باشد که با تکنیکهای ساده و بدون تحلیل قابل‌حل بوده و ما‌ آنها را فراموش کرده باشیم.
مناسبترین راه‌حل آنست که با تاکید بر بکارگیری روشهای بهبود، در کنار شش‌سیگما، رویکردهای دیگر همچون کایزن مورد استفاده قرار گرفته و مسائل، به تناسب نوع مسئله در حوزه مورد بررسی قرار گیرد.
2-3- متناسب‌سازی متدولوژی DMAIC براساس نوع مسئله
روند حرکت پروژه‌های شش‌سیگما در دنیا نشان می‌دهد که لازم است برای حل مسائل متفاوت از متدولوژیهای خاصی استفاده شود. به عنوان مثال می‌توان به متدولوژی DMAIE و DMADO 11 برای بهبود و طراحی در پروژه‌های خدماتی و ستادی و یا متدولوژیهای مشخصی که برای مسائل مالی و یا مسائل فروش و بازاریابی طراحی شده‌اند، اشاره نمود [6]. سوابق پروژه‌های شش‌سیگما در ایران نشان می‌دهد که بسیاری از کاربرد پروژ‌ه‌های شش‌سیگما درایران بر روی مسائل کاهش زمان12 و کاهش هزینه‌های13 محصول و یا هزینه‌های ستادی است[7]. بنظر می‌رسد لازم است تا بسته به نیاز مسائل موجود در ایران، متدولوژی DMAIC اصلاح و یا تکمیل شود. لذا تدوین زیر شاخه‌هایی از متدولوژی حل مسئله (DMAIC) به جهت حل مسائل کاهش هزینه و کاهش زمان حیاتی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، هم اکنون بدلیل تسلط بر مسائل کاهش عیوب14 سعی می‌شود تا فقط مسائل مرتبط با کاهش عیوب شناسایی شده و مورد تحلیل قرار گیرد و این باعث محدود شدن عملکرد متدولوژی DMAIC می‌گردد.
2-4- تاکید بر هدایت مدیران در شش‌سیگما
یکی از تفاوتهای شش‌سیگما با سایر رویکردهای بهبود، تفکیک وظایف بهبود بین سطوح مختلف سازمان است. در شش‌سیگما کارشناسان کمربندسبز وظیفه تحلیل، کارشناسان کمربندسیاه و کمربندسیاهان ارشد وظیفه مشاوره و تدریس و مدیران و رهبران سازمان وظیفه حمایت و هدایت تیمها را برعهده دارند. شاید مهمترین نگرانی‌ها از اجرای شش‌سیگما در ایران، عدم‌توجه مدیران به وظایف کلیدشان است. شاید یکی از دلایل اصلی این مسئله، بی‌اعتمادی مدیران نسبت به رویکردهای بهبود پیشین باشد ولی موضوعی که بوضوح در پروژه‌های شش‌سیگمای ایران به چشم می‌خورد، تمایل کمی است که مدیران به مقوله یادگیری است. درصورتی که پایه و اساس شش‌سیگما براساس یادگیری استوار شده است، سازمانهایی که روح یادگیری در آنها جریان نداشته باشد توفیق کمتری در زمینه پیاده‌سازی شش‌سیگما کسب می‌کنند.
بنظر می‌رسد می‌بایست مدیران ایرانی را توجیه نمود و با استفاده از روشهای آموزشی جذاب، زمان نسبتا" بیشتری نسبت به استانداردهای تعریف شده در شش‌سیگما به آموزش مدیران اختصاص داد. موضوعاتی مانند مدیریت‌تغییر، رهبری، اصول شناسایی و تعریف مسائل و روشهای ایجاد انگیزش از جمله دانشهای ضروری برای مدیران در راستای اثربخش نمودن هرچه بیشتر پروژه‌های شش‌سیگما می‌باشد.

2-5- تمرکز و توجه بر مراحل کلیدی اندازه‌گیری(M) و تحلیل(A)
بنظر می‌رسد که نکات کلیدی هر مسئله‌ای در یکی از فازهای DMAIC مشخص می‌شود. هرچه مسئله پیچیده‌تر باشد نیاز به تحلیل بیشتر و توجه بر خلاقیت در فاز بهبود افزایش یابد. درصورتی که مسائل ساده‌تر، در فازهای اندازه‌گیری و تحلیل علل ریشه‌ای آنها شناسایی شده و با ساده‌ترین راه‌حل، مسئله حل می‌شود. تجارب انجام پروژه‌های شش‌سیگما در ایران نشان می‌دهد که مهمترین فاز در متدولوژی DMAIC فاز اندازه‌گیری و سپس فاز تحلیل است. چرا که اغلب بدلیل حجم زیاد و ابعاد متعدد مسائل می‌توان مسئله موردنظر را با تلاش کمی تعریف نمود. فقدان روشهای اندازه‌گیری، جمع‌آوری داده‌ها و درنهایت تحلیل کمی آنها چیزی است که دراغلب سازمانهای ایرانی بدرستی انجام نمی‌شود و تنها با ایجاد بستر تصمیم‌گیری براساس داده‌ها و واقعیتها می‌توان اغلب مسائل شش‌سیگما را حل نمود. برای نمایش تاکید بر روی فازهای اندازه‌گیری(M) و تحلیل(A) پیشنهاد می‌شود که متدولوژی DMAIC را در ایران بصورت DMAIC نشان دهیم تا بدینوسیله اهمیت دو مرحله اندازه‌گیری و تحلیل، همواره مورد توجه کارشناسان شش‌سیگما قرار گیرد.
2-6- تقویت ابزارهای مورد استفاده در جعبه شش‌سیگما
پس از تحلیل پروژه‌های متعدد شش‌سیگما در ایران به نظر می‌رسد که در متدولوژی بکار گرفته شده برخی از ابزارها از اثربخشی بیشتری برخوردار بوده و جایگاه خاص برخی از ابزارهای دیگر به شدت احساس می‌شود. شاید بتوان مهمترین ابزارهای بکار گرفته شده در پروژه‌های موفق شش‌سیگما را مطابق موارد زیر فهرست نمود:
-منشور پروژه
-درخت CTQ
-نمودار پارتو
-FMEA
-نمایش داده‌ها
-آزمونهای فرض
-رگرسیون و همبستگی
-نمودارهای کنترل
بنظر می‌رسد که با توجه به نوع پروژه‌های شش‌سیگما در ایران و وجود پروژه‌های نسبتا" ساده، در اغلب موارد، از تکنیکهای پیشرفته خلاقیت هر مرحله بهبود استفاده نمی‌شود ولی همانطور که در بخش 2-5 نیز اشاره شد می‌توان برخی از ابزارهای کلیدی را به مراحل اندازه‌گیری و تحلیل اضافه نمود که از آن جمله می‌توان به تکنیکهای ذیل اشاره کرد.
-ترسیم نقشه جریان ارزش
-نمودار Multivari
-Gage R&R وصفی
-تکنیکهای شبیه‌سازی
-تکنیکهای پیش‌بینی
2-7- نیاز به تثبیت وضعیت بهبود یافته
انجام پروژه بهبود را می‌توان به فنر فشرده‌ای تشبیه نمود که به سختی فشرده شده است و درصورتی که فشار موجود برداشته شود مجددا" به وضعیت خود بازمی‌گردد. هدف مرحله کنترل از متدولوژی DMAIC تثبیت شرایط بهبود یافته است تا امکان بازگشت مسئله به شرایط قبل از بهبود ممکن نباشد.
تجارب شش‌سیگما در ایران نشان می‌دهد که ضعف جدی در تثبیت و حفظ پروژه‌های بهبود وجود دارد. بطوری که تعدادی از پروژه‌های شش‌سیگما مجددا" به شرایط قبلی خود بازمی‌گردند. این وضعیت می‌تواند بدلیل عدم‌ایجاد ساختارهای موردنیاز و یا تغییرات مداوم افراد و فرآیندهای سازمان باشد. با تمام این موارد باز هم لازم است تا پیش‌بینی‌های لازم در متدولوژی DMAIC گنجانده شود. برای این منظور لازمست تا ابزارهای مناسبی در فاز کنترل گنجانده شده و پس از پایان پروژه، بخشی از سازمان (به عنوان مثال واحد تضمین کیفیت) مسئول پایش دستاوردهای پروژه باشد بطوری که درصورت نیاز مجری پروژه از تغییرات غیرعادی فرآیند آگاه شده و اقدامات اصلاحی لازم انجام پذیرد. با توجه به تجارب شش‌سیگما در ایران بنظر می‌رسد انجام این پایش و نظارت برای اغلب پروژه‌های ایرانی در طول یکسال پس از اتمام پروژه ضروری باشد. تمرکز درفاز کنترل و انجام کنترلهای مداوم یکی از الزاماتی است که می‌بایست در پروژه‌های شش‌سیگما در ایران تا حد ممکن رعایت شود. البته بدیهی است هرچه نوسانات اعمال شده به فرآیند بهبود یافته اضافه شود کنترل و حفظ نتایج نیز دشوارتر می‌شود. برای تاکید بر تداوم فازکنترل پیشنهاد می‌شود تا نحوه نمایش DMAICCCC… که از لزوم استمرار فاز‌کنترل حکایت دارد را به کمک نماد دوره گردش درریاضی بصورت DMAIC نمایش دهیم.
2-8- زیرساختهای موردنیاز برای اجرای شش‌سیگما
اغلب افراد تصور می‌کنند که برای اجرای شش‌سیگما نیاز به استقرار بسیاری از سیستم‌های مدیریت‌کیفیت است. و اجرای این رویکرد نیاز به مستقر نمودن زیرساختهای متعددی دارد ولی در واقع اینطور نیست، هنر شش‌سیگما آن است که سعی می‌کنند اغلب نیازهای خود را ایجاد کرده و بارور نماید ولی تجارب ما نشان می‌دهد که عدم‌وجود مهارتهای خاصی در سازمان می‌تواند اثربخشی شش‌سیگما را تحت‌تاثیر قرار دهد. این نکته قابل‌توجه است که تاکید‌اصلی شش‌سیگما بر آموزش ابزارها و تشریح مفاهیم است ولی مهارتها و فرهنگ‌های سازمانی را نمی‌توان در مدت زمانی کوتاه تغییر داد و یا اصلاح نمود. این موارد موضوعاتی است که می‌بایست برای استفاده کاملتر از شش‌سیگما موردتوجه قرار داد. موضوعاتی مثل ایجاد زیرساخت و مهارتهای ارتباط برقرار کردن (درست گوش کردن، بدرستی دیدن و ارائه اثربخش مطالب و ...)، ارتقاء کارتیمی در سازمان، مدیریت رفع تعارضات، تمرکز بر یادگیری، تاکید بر فرهنگ تصمیم‌گیری براساس داده‌ها و نگرش سیستماتیک از جمله مهارتهایی هستند که می‌بایست به مرور درون سازمان تقویت گردد. عدم‌درک درست این مفاهیم و مهارتها می‌تواند اثربخشی شش‌سیگما را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.
3-نتیجه‌گیری
تجربه تحلیل در تدریس و مشاوره پروژه‌های متعدد شش‌سیگما در ایران، نشان داده است که برای اجرای موفقیت‌آمیز شش‌سیگما لازم است تا تغییرات مشخص را در ساختار و متدولوژی‌های شش‌سیگما اعمال نماییم. همانطور که بسیاری از کشورها رویکردهای بهبود را براساس شرایط خاص خود تغییر می‌دهند، لازم است ما نیز رویکرد موفق شش‌سیگما را با شرایط و محیط سازمانهای خود منطبق نماییم. البته توجه به این جمله معروف نیز قابل‌تعمق است، "در زمانی می‌توانید چیزی را تغییردهید که آنرا خوب شناخته باشید".
بطور خلاصه می‌توان گفت که می‌بایست زیرساختهای لازم را برای شش‌سیگما مهیا کنیم، موضوعاتی مثل ترویج کار تیمی و تصمیم‌گیری براساس داده‌ها از جمله مهمترین زیرساختهای لازم هستند. لازم است تا ابزارهای شش‌سیگما را مناسب با مسائلمان تقویت کنیم و متدولوژی DMAIC را به عنوان متدولوژی اصلی بهبود فرآیند برای مسائل مکرر و مهمی همچون کاهش زمان و کاهش هزینه، در قالب متدولوژیهای تصحیح شده بکار گیریم. نکته دیگری که مورد اشاره قرار گرفت، وجود متدهایی برای حل مسائل کایزنی بهبود و اجرای پروژه‌های جواب‌معلوم است، عدم وجود این متدها در سازمان، مسائل تعریف شده در شش‌سیگما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
مابین نکات اشاره شده، درغالب سه نکته بطور خاص، به چگونگی پیاده‌سازی متدولوژی DMAIC تاکید گردیده است، در بخشی اشاره کردیم که مسائل تعریف شده غالبا" بر نیازهای اصلی ذینفعان متمرکز نبوده و لازم است تا تمام مسائل جهت‌گیری مناسبی داشته باشند. در بخش دیگر به اهمیت مراحل اندازه‌گیری و تحلیل در پروژه‌های شش‌سیگما پرداختیم و در قسمت دیگر نشان دادیم که بسیاری از پروژه‌های شش‌سیگما در ایران بدلیل وجود نوسانات، نیاز به کنترل مداوم دارند. برای تاکید همیشگی به این سه موضوع پیشنهاد نمودیم که نگارش متدولوژی DMAIC (تعریف- تعیین- تحلیل-تغییر-تثبیت) را به صورت DMAIC انجام دهیم. شاید مهمترین نکته‌ای بیان شده در این مقاله بر ایجاد توجه و باور در مدیران شش‌سیگما تاکید داشته است.

پی نوشت ها
1 متدولوژی بهبود فرآیند در رویکرد شش‌سیگما است که دارای 5مرحله تعریف(D)-اندازه‌گیری(M)-تحلیل(A)-بهبود(I) و کنترل(C) می‌باشد.
2 Bill Smith
3Michael J.Harry
4 Gryna
5 Juran & Godfrey
6 Waste
7 Voice of Business
8Solution-known
9Solution-unknown
10Define-Measure-Analyze-Innovation-Embed
11 Define-Measure-Analyze-Design-Optimize
12 Time reduction
13 Cost reduction
14 Defect reduction

منابع
[1]عباس سقایی، سپهر ایراندوست، دستاوردهای و تجارب شش‌سیگما در ایران، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیران کیفیت، تیرماه 1385، تهران، ایران
[2] Gryna, F.M, Quality Planning and Analysis, 4th ed. McGraw-Hill, London, 2001.
[3] Juran, J.F. and Godfrey, A.B, Juran's Quality Handbook, 5th sd., McGraw-Hill,London, 1998.
[4] Rath & Strong, Six Sigma Pocket Guide, Rath & Strong Management Consltants, Massachusetts, 2000.
[5] Voelkel, J.G., What Makes a Six Sigma Project Successful?, Quality Progress, May 2005
[6] Yang, K., Design for Six Sigma for Service, McGraw-Hill, London, 2005.
[7] عباس سقایی، کاظم عسگری، یاسر صمیمی، تعامل بین شش‌سیگما و تولید ناب، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دی ماه 1383، تهران، ایران
[8] رسول نورالنساء، امیر صالحی‌پور، عباس سقایی، شش‌سیگما چیست؟، چاپ دوم، انتشارات علم و صنعت ایران، تهران.
دکتر عباس سقایی: کمربند سیاه شش‌سیگما از جامعه کیفیت آمریکا، مدیر آکادمی شش‌سیگما ایران
مهندس یاسر صمیمی:دانشجوی دکترای مهندسی صنایع،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

منبع: http://www .iranqms.com/html/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=55&page=1

kkm7
04-09-2008, 19:48
http://www.iran-eng.com/images/icons/icon14.gif فهرست استانداردهای ایزو

ایزو ۱ تا ایزو ۹۹۹

ایزو ۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارد ابزار دقیق هندسی و گرمایشی (شامل وسائل کنترل کننده و حفظ دما)
ایزو ۳ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3&action=edit&redlink=1) مربوط به رجحان عددی و کاراکتریک
ایزو ۴ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B4&action=edit&redlink=1) مربوط به قوانین پژوهش ای در ثبت عنوانها (عنوان کتابها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8) و نشریات (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1)) و انتشارات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA)
ایزو ۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به جوشکاری و قلاویز لوله‌ها در فشار و موانع عبور هوا
ایزو ۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای Cyrillic (این کاراکترها به زبان‌های روسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C) و بلغاری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C) وابسته‌اند)به Roman , Slavic و Non-Slavic کاراکتر
ایزو ۱۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به صوت شناسی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D B%8C&action=edit&redlink=1)
ایزو ۳۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3%DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کمی و مقداری
ایزو ۱-۶۸ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B6%DB%B8&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای متریک پیچ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%86) و قلاویز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1)
ایزو ۲۱۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B1%DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به اندازه‌های استاندارد کاغذ همانند کاغذهای نوع A۴
ایزو ۲۲۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B2%DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای بلندی صدا براساس منحنی Fletcher
ایزو ۲۲۶:۲۰۰۳ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B2%DB%B6: %DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B3&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای بلندی صدا براساس همگنی شدت صدا
ایزو ۱-۲۲۸ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B2%DB%B2%DB%B8&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای جوشکاری و مفصل بندی لوله‌ها بر اساس طراحی , تحمل فشار و ابعاد
ایزو ۲۳۳:1984 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B3%DB%B3: 1984&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عربی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C) به رومن(Roman)
ایزو ۲_۲۳۳:1993 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2_%DB%B2%DB%B3 %DB%B3:1993&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عربی به رومن
ایزو ۲۵۹:1984 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B5%DB%B9: 1984&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عبری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C) به رومن
ایزو ۲-۲۵۹:1994 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2-%DB%B2%DB%B5%DB%B9:1994&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عبری به رومن
ایزو ۲۶۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B6%DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای اندازه‌ای و متریک پیچ و مهره
ایزو ۵۰۰ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B5%DB%B0%DB%B0&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای تراکتورها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1)
ایزو ۶۳۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B3%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان
ایزو ۱-۶۳۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B6%DB%B3%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان قسمت دوم
ایزو ۲-۶۳۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2-%DB%B6%DB%B3%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان قسمت سوم
ایزو ۳-۶۳۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3-%DB%B6%DB%B3%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان - برای پوشش همه جانبهٔ زبان‌های جهان
ایزو ۶۴۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B4%DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به جهانی سازی دادهای متغییر در ASCII با ۷ بیت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA)
ایزو ۶۵۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B5%DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به ورق‌های گرم فولادی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF)
ایزو ۶۶۸ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B6%DB%B8&action=edit&redlink=1) مربوط به تصریح استاندارهای کانتینرهای کشتی رانی
ایزو ۶۹۰ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B9%DB%B0&action=edit&redlink=1) مربوط به شیوهٔ ارجاء به فهرست و منابع (مربوط به منابع و مآخذ)
ایزو ۷۳۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B7%DB%B3%DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به عکاسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C) - فیلم‌های نوع ۱۲۰ و ۲۲۰
ایزو ۸۳۸ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B3%DB%B8&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای منگنه زدن و صافی ورق‌های کاغذی
ایزو ۸۴۳:۱۹۹۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B4%DB%B3: %DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای یونانی به رومن
ایزو ۹۹۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B9%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به راهنمای فهرست بندی , سازماندهی و نمایش مندرجات

kkm7
04-09-2008, 19:48
http://www.iran-eng.com/images/icons/icon14.gif ایزو 1000 تا ایزو 5999

ایزو ۱۰۰۰ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B0% DB%B0&action=edit&redlink=1) مربوط به یکان‌ها و توصیه‌نامه‌های استفاده از تقسیم عددی بر مضرب (الکترونیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9) و کامپیوتر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1))
ایزو ۱۰۰۴ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B0% DB%B4&action=edit&redlink=1) مربوط به خاصیت و ترکیب شناسی مرکب‌های مغناطیسی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8_%D9%85%D8%BA%D9%86% D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1)
ایزو ۱۰۰۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B0% DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به فرمت فیلم‌های ۱۳۵ میلیمتری
ایزو ۱۵۳۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B5%DB%B3% DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان برنامه نویسی فرترن (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%86)
ایزو ۱۶۲۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B6%DB%B2% DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به اصطلاحات و نامگذاری عناصر پلیمری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1) (شیمی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C))
ایزو ۲۰۲۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B0%DB%B2% DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به فناوری اطلاعات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A 7%D8%B9%D8%A7%D8%AA) - ساخت بندی کدهای کاراکتریک روشهای الحاقی
ایزو ۲۱۰۸ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B1%DB%B0% DB%B8&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارد جهانی شماره‌گذاری کتاب شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9) (ISBN)
ایزو ۲۱۴۵ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B1%DB%B4% DB%B5&action=edit&redlink=1) مربوط به شماره گذاری تقسیم‌های زیر مجموعه‌ها در اسناد نوشتاری
ایزو ۲۱۷۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B1%DB%B7% DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به محصولات گیاهی و آردی
ایزو ۲۲۸۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B2%DB%B8% DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندار ساعت‌های ضد آب
ایزو ۲۵۳۳ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B5%DB%B3% DB%B3&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای جو و فشار هوا
ایزو ۲۷۰۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B7%DB%B0% DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به مبادلات اطلاعاتی و پولی از طریق فنآوری اطلاعات
ایزو ۳۰۲۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3%DB%B0%DB%B2% DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به فیلم‌های ۱۲۶ میلیمتری
ایزو ۳۰۸۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3%DB%B0%DB%B8% DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به سنگ آهن
ایزو ۳۱۰۳ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3%DB%B1%DB%B0% DB%B3&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای جوشاندن چای براساس حسگرهای چشایی
ایزو ۳۱۶۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3%DB%B1%DB%B6% DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به کدهای کشورها و زیر مجموعه‌ها (استانها، مناطق و...)
ایزو ۱-۳۱۶۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B3%DB%B1%DB%B6%DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به کد کشورها و مناطق وابسته به آن کشور - اولین توشیح آن در سال ۱۹۷۴
ایزو ۱-۳۱۶۶ آلفا کد۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B3%DB%B1%DB%B6%DB%B6_%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%A7_%DA%A9%D8% AF%DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به کدهای دو حرفی کشورها
ایزو ۱-۳۱۶۶ آلفا کد۳ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B3%DB%B1%DB%B6%DB%B6_%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%A7_%DA%A9%D8% AF%DB%B3&action=edit&redlink=1) مربوط به کدهای سه حرفی کشورها
ایزو ۱-۳۱۶۶ عددی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B3%DB%B1%DB%B6%DB%B6_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1) مربوط به کدهای عددی کشورها
ایزو ۲-۳۱۶۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2-%DB%B3%DB%B1%DB%B6%DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به اصول تقسیم بندی زیر مجموعه‌های کشورها
ایزو ۴-۳۱۶۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B4-%DB%B3%DB%B1%DB%B6%DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به جانشین شدن به جای کدهای ۱-۳۱۶۶ که در سال ۱۹۹۸ منتشر شده بود
ایزو ۳۲۹۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3%DB%B2%DB%B9% DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به شماره سریال استاندارد بین‌المللی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%8 4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8 %A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C ) (ISSN)
ایزو ۳۵۰۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3%DB%B5%DB%B0% DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به ویژگی‌های مکانیکی جلوگیری از زنگ زدگی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1) - فولاد ضدزنگ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%B6%D8%AF%D8%B2%D9%86%DA%A F)
ایزو ۳۶۰۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3%DB%B6%DB%B0% DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به برگیری (اقتباص‌ها) رومن به ژاپن - کامپیوتر
ایزو ۳۶۳۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3%DB%B6%DB%B3% DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای برآورد کیفیت زعفران (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86)
ایزو ۳۶۳۵ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3%DB%B6%DB%B3% DB%B5&action=edit&redlink=1) مربوط به اندازه‌ها و سایز بندی لباس‌ها بر حسب جُسه مشتری (مانند Mediom)
ایزو ۳۸۶۴ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3%DB%B8%DB%B6% DB%B4&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای نمایه‌های امنیتی (Safety labels)
ایزو ۳۹۰۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3%DB%B9%DB%B0% DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به کدهای استاندار ضبط (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3% D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B6%D8%A8%D8%B7&action=edit&redlink=1) (ISRC)
ایزو ۳۹۷۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3%DB%B9%DB%B7% DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای توربین‌های گازی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF% D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1)
ایزو ۴۱۵۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B4%DB%B1%DB%B5% DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به تقسیم بندی ساختمان (معماری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C))
ایزو ۱-۳۱۵۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B3%DB%B1%DB%B5%DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای ساخت و ساز و قسمت‌های ساختمان
ایزو ۲-۴۱۵۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2-%DB%B4%DB%B1%DB%B5%DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به شماره گذاری اتاق‌ها
ایزو ۳-۴۱۵۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3-%DB%B4%DB%B1%DB%B5%DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به خصیصه‌های انواع اتاق ساختمان‌ها
ایزو ۴۲۱۷ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B4%DB%B2%DB%B1%DB%B7) مربوط به کامپیوتر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1)- کدهای کارنسی یا رقمی
ایزو ۴۸۷۳:۱۹۹۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B4%DB%B8%DB%B7% DB%B3:%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به مبادلات اطلاعاتی - کدهای ۸ رقمی
ایزو ۵۱۶۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B5%DB%B1%DB%B6% DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به اندازه گیری جریان سیار قطع برش عمودی
ایزو ۱-۵۱۶۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B5%DB%B1%DB%B6%DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به اصول کلی و مایحتاج
ایزو ۲-۵۱۶۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2-%DB%B5%DB%B1%DB%B6%DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به دهانه صفحه‌های فلزی
ایزو ۳-۵۱۶۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3-%DB%B5%DB%B1%DB%B6%DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به قطر دهانه لوله‌ها
ایزو ۴-۵۱۶۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B4-%DB%B5%DB%B1%DB%B6%DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به استادندارهای دهانهٔ واشرها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%B1) و لوله‌ها
ایزو ۵۲۱۸ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B5%DB%B2%DB%B1% DB%B8&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای جنسیتی
ایزو ۵۴۵۵ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B5%DB%B4%DB%B5% DB%B5&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای معیار نقشه کشی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%DA%A9%D8%B4%DB%8C) - مقیاس
ایزو ۵۷۷۵ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B5%DB%B7%DB%B7% DB%B5&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای تایر و آج بیرونی دوچرخه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87)
ایزو ۵۸۰۰ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B5%DB%B8%DB%B0% DB%B0&action=edit&redlink=1) مربوط به سرعت فیلم‌های عکاسی
ایزو ۵۹۶۴ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B5%DB%B9%DB%B6% DB%B4&action=edit&redlink=1) مربوط به راهنمای عرضه و بهبود در بایگانی‌های چند زبانی
ایزو ۵۹۷۱:۱۹۸۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B5%DB%B9%DB%B7% DB%B1:%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای اندازهٔ لباس - جنس نایلون (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1)(Nylons)

kkm7
04-09-2008, 19:48
http://www.iran-eng.com/images/icons/icon14.gif ایزو 6000 تا ایزو 8999

ایزو ۶۱۶۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B1%DB%B6% DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به ساختار کدهای شناسایی و امنیتی جهانی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%86% D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8 C%D8%AA%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1) (ISIN)
ایزو ۶۳۴۴ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B3%DB%B4% DB%B4&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای پوشش سطوح تراشکاری (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D B%8C&action=edit&redlink=1) و پولیش شده- بررسی اندازه تراش
ایزو ۱-۶۳۴۴ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B6%DB%B3%DB%B4%DB%B4&action=edit&redlink=1) مربوط به آزمودن اندازه و سطح تراش
ایزو ۲-۶۳۴۴ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2-%DB%B6%DB%B3%DB%B4%DB%B4&action=edit&redlink=1) مربوط به اندازه و سطح تراش - قسمت دوم macrogrits
ایزو ۳-۶۳۴۴ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3-%DB%B6%DB%B3%DB%B4%DB%B4&action=edit&redlink=1) مربوط به اندازه و سطح تراش - قسمت سوم macrogrits
ایزو ۶۴۲۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B4%DB%B2% DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به فناوری اطلاعات - توابع کنترلی برای کدهای کاراکتری
ایزو ۶۴۳۸ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B4%DB%B3% DB%B8&action=edit&redlink=1) مربوط به مربوط به اطلاعات و اسناد- کاراکترهای آفریقا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7) برای فهرست بندی
ایزو ۶۷۰۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B7%DB%B0% DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای جهانی طول , عرض و ارتفاع جهانی
ایزو ۶۹۴۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B9%DB%B4% DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به اجزا و ترکیبات ساخت و ساز - محاسبه مقاومت گرمایی و عبور گرمایی
ایزو ۷۰۰۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B7%DB%B0%DB%B0% DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به سمبل‌های (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84) کامپیوتری عمومی
ایزو ۷۰۰۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B7%DB%B0%DB%B0% DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به تولیدات غذایی کشاورزی
ایزو ۷۰۹۸ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B7%DB%B0%DB%B9% DB%B8&action=edit&redlink=1) مربوط به برگیری (اقتباص‌ها) رومن به چینی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86) - کامپیوتر
ایزو ۷۳۷۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B7%DB%B3%DB%B7% DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به مبادلات تجاری داده‌ها
ایزو ۱-۷۵۰۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B7%DB%B5%DB%B0%DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کارتهای شناسایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7% D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1) - خوانش ماشینهای کارت خوان
ایزو ۷۷۳۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B7%DB%B7%DB%B3% DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به فضای ( اندازه ) قرارگرفتن رادیوی ماشین در داخل اتاق ماشین
ایزو ۷۸۱۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B7%DB%B8%DB%B1% DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای کارتهای مالی - همچنین کارتهای اعتباری
ایزو ۷۸۱۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B7%DB%B8%DB%B1% DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به ثبت اطلاعات بر روی کارتهای شناسایی
ایزو ۷۸۱۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B7%DB%B8%DB%B1% DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به کارتهای هوشمند (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A F)
ایزو ۷۹۴۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B7%DB%B9%DB%B4% DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به هسته‌های کارتهای گرافیکی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9) کامپیوتر
ایزو ۸۰۹۰ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B0%DB%B9% DB%B0&action=edit&redlink=1) مربوط به چرخه‌ها - لغت و واژه شناسی
ایزو ۸۳۷۳ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B3%DB%B7% DB%B3&action=edit&redlink=1) مربوط به صنایع سازنده ربوت (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1)
ایزو ۱-۸۵۰۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B8%DB%B5%DB%B0%DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به آماده سازی فولاد برای رنگ کاری و استانداردهای لازم
ایزو ۸۵۵۵ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B5%DB%B5% DB%B5&action=edit&redlink=1) مربوط به سیستم مدیریت محیطی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%85% D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1)
ایزو ۸۵۵۹:1989 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B5%DB%B5% DB%B9:1989&action=edit&redlink=1) مربوط به طراحی لباس و دیگر وسائل بر اساس ترکیب بدنی انسان
ایزو ۸۵۸۳ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B5%DB%B8% DB%B3&action=edit&redlink=1) مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی
ایزو ۱-۸۵۸۳ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B8%DB%B5%DB%B8%DB%B3&action=edit&redlink=1) مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی - قسمت دوم , پیغام، عناصر داده‌ها
ایزو ۲-۸۵۸۳ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2-%DB%B8%DB%B5%DB%B8%DB%B3&action=edit&redlink=1) مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی - مربوط به روال ثبت کدهای شناسایی موسسه‌ها و نهادها
ایزو ۳-۸۵۸۳ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3-%DB%B8%DB%B5%DB%B8%DB%B3&action=edit&redlink=1) مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی - قسمت سوم
ایزو ۸۶۰۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B6%DB%B0% DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به شاخص‌های زمان و تاریخ
ایزو ۸۶۱۳ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B6%DB%B1% DB%B3&action=edit&redlink=1) مربوط به سبک‌ها و روش‌های سند‌های آزاد معماری
ایزو ۸۶۳۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B6%DB%B3% DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به ذخیره سازی فایل‌های گرافیکی در کامپیوتر - فرمت CGM. (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=CGM.&action=edit&redlink=1)
ایزو ۸۶۵۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B6%DB%B5% DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان پیوندی سیسنم هسته‌ای گرافیک - کامپیوتر
ایزو ۸۶۵۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B6%DB%B5% DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان‌های برنامه نویسی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86% D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1)
ایزو ۸۸۰۵ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B8%DB%B0% DB%B5&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان برنامه نویسی سه بعدی برای هسته‌های گرافیکی - زبان برنامه نویسی سی ( C)
ایزو ۴-۸۸۰۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B4-%DB%B8%DB%B8%DB%B0%DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان برنامه نویسی سه بعدی برای هسته‌های گرافیکی
ایزو ۸۸۰۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B8%DB%B0% DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان‌های برنامه نویسی سفارش موقتی - اوتوس Lotos
ایزو ۸۸۲۴ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B8%DB%B2% DB%B4&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای انتزاعی حاشیه برداری ASN.۱ - کامپیوتر
ایزو ۸۸۲۵ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B8%DB%B2% DB%B5&action=edit&redlink=1) مربوط به رمزگذاری ASN.۱
ایزو ۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B8%DB%B5% DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای
ایزو ۲-۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2-%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - لاتین ۲
ایزو ۳-۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3-%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - اروپای جنوبی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%AC% D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1)
ایزو ۴-۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B4-%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - اروپای شمالی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%8 4%DB%8C)
ایزو ۵-۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B5-%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - روسی و بلغاری
ایزو ۶-۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6-%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - عربی
ایزو ۷-۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B7-%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - یونانی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86)
ایزو ۸-۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8-%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - عبری
ایزو ۹-۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9-%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای- لاتین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86) ۵
ایزو ۱۰-۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0-%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - لاتین ۶ - سازماندهی دوباره لاتین ۵
ایزو ۱۱-۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B1-%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - تایلندی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF)
ایزو ۱۳-۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B3-%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - لاتین ۷ - بالتیک (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1)
ایزو ۱۴-۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B4-%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - لاتین ۸ - سلتیک (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1)
ایزو ۱۵-۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B5-%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - لاتین ۹ - تجدید نظر در لاتین ۱
ایزو ۱۶-۸۸۵۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B6-%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - لاتین ۱۰ - جنوب غربی اروپا (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8% DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1)
ایزو ۸۸۷۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B8%DB%B7% DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای زبان برنامه نویسی اینترنت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA) اس.جی.ام.ال SGML

kkm7
04-09-2008, 19:48
http://www.iran-eng.com/images/icons/icon14.gif ایزو 9000 تا ایزو 9999

ایزو ۹۰۰۰ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B0%DB%B0% DB%B0&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارهای مدیریت کیفیت جامع (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%DA%A9% DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9&action=edit&redlink=1) در تولید محیطی
ایزو ۹۰۰۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B0%DB%B0% DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای مدیریت کیفیت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8 C%D8%AA)
ایزو ۹۰۶۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B0%DB%B6% DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به امکانات پشتبانی کننده از زبان برنامه نویسی اس.جی.ام.ال (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86% D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3.%D8%AC%DB%8C.%D8%A7%D9% 85.%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1)
ایزو ۹۰۷۵ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B0%DB%B7% DB%B5&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای پرس و جو در برنامه نویسی دیتا بیس DATA BASE- پایگاه داده‌ها
ایزو ۹۱۲۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B1%DB%B2% DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به نرم افزار‌های (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7% D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1) مدل سازی کیفیت
ایزو ۹۱۴۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B1%DB%B4% DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای اتصال داخلی شبکه در سیستم‌های حمل و نقل
ایزو ۲-۹۱۴۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2-%DB%B9%DB%B1%DB%B4%DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای OBD II
ایزو ۹۲۴۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B2%DB%B4% DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردها و وسائل رفاه کار انسانی (آرگونومی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D B%8C&action=edit&redlink=1)) در سازمان‌ها
ایزو ۹۳۶۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B3%DB%B6% DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به کد‌های هویت ای بانک‌ها - BIC کدها
ایزو ۹۴۰۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B4%DB%B0% DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به اندازه کفش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81%D8%B4)
ایزو ۹۵۴۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B5%DB%B4% DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت
ایزو ۱-۹۵۴۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B9%DB%B5%DB%B4%DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت اول
ایزو ۲-۹۵۴۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2-%DB%B9%DB%B5%DB%B4%DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت دوم
ایزو ۳-۹۵۴۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3-%DB%B9%DB%B5%DB%B4%DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت سوم- شکلک‌ها
ایزو ۹۵۶۴ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B5%DB%B6% DB%B4&action=edit&redlink=1) مربوط به بانک داری (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%B1% DB%8C&action=edit&redlink=1) - شماره شناسایی فردی یا پین کد (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%AF&action=edit&redlink=1) در دستگاه‌های خودپرداز
ایزو ۹۵۷۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B5%DB%B7% DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - پایگاه اطلاعاتی برای اس.کیو.ال SQL
ایزو ۹۵۹۲ و ۹۵۹۳ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B5%DB%B9% DB%B2_%D9%88_%DB%B9%DB%B5%DB%B9%DB%B3&action=edit&redlink=1) مربوط به عملیات گرافیکی جهت کنترل ، تعریف ، اصلاح و ذخیره و نمایش داده‌های گرافیکی سلسله مراتبی
ایزو ۹۶۶۰ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B6%DB%B6% DB%B0&action=edit&redlink=1) مربوط به کامپیوتر - فایل‌های سیستمی دستگاه سی.دی رام CD-Rom
ایزو ۹۸۶۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B8%DB%B6% DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای عایق بندی گرمایی
ایزو ۹۸۹۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B8%DB%B9% DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان برنامه نویسی سی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8 7_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%DB%8C)
ایزو ۹۹۴۵ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B9%DB%B4% DB%B5&action=edit&redlink=1) مربوط به سیستم‌های قابل حمل و نقل Portabl
ایزو ۹۹۸۴ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B9%DB%B8% DB%B4&action=edit&redlink=1) مربوط به نبدیل کاراکترهای گرجستانی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86) به رومن
ایزو ۹۹۸۵ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B9%DB%B8% DB%B5&action=edit&redlink=1) مربوط به تبدیل کاراکترهای ارمنستانی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86) به رومن
ایزو ۹۹۹۲:1999 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B9%DB%B9% DB%B2:1999&action=edit&redlink=1) مربوط به کارتهای تجاری - کارتهای مدار مجتمع
ایزو ۹۹۹۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B9%DB%B9% DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به کمک‌های فنی به افراد ناتوان و معلول (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84)

kkm7
04-09-2008, 19:49
http://www.iran-eng.com/images/icons/icon14.gif ایزو 10000 تا ایزو 11999

ایزو ۱۰۰۰۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B0% DB%B0%DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به مدیریت کیفیت - راهنما کیفیت در مدیریت پروژه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%9 8%D9%87)
ایزو ۱۰۰۰۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B0% DB%B0%DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به مدیریت کیفیت - راهنمای کیفیت در مدیریت اقتضایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A7% D9%82%D8%AA%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1)
ایزو ۱۰۰۱۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B0% DB%B1%DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به مدیریت سیستمی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B3% DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1) - لوازم اندازه گیری روند‌ها
ایزو ۱۰۰۲۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B0% DB%B2%DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به سیستم تبادل متنی جهت دار MOTIS
ایزو ۱۰۰۲۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B0% DB%B2%DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به سیستم‌های داخلی باز
ایزو ۱۰۰۷۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B0% DB%B7%DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به پنجره‌های دو جداره (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88_ %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1) - عایق‌های حرارتی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82_%D8%AD%D8%B1%D8%A7% D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1)
ایزو ۱۰۰۸۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B0% DB%B8%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - دیسک‌های (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9) اپتیکال ۱۳۰ میلی متری
ایزو ۱۰۱۶۰ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B1% DB%B6%DB%B0&action=edit&redlink=1) مربوط به سیستم‌های کتابداری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
ایزو ۱۰۱۶۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B1% DB%B6%DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای سیستم‌های کتابداری
ایزو ۱۰۱۷۹:۱۹۹۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B1% DB%B7%DB%B9:%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به شیوه‌های معنی شناسی سند‌ها
ایزو ۱۰۲۰۲:۱۹۹۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B2% DB%B0%DB%B2:%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به کارت‌های تجاری - ساخت دهی امنیتی به اقتصاد
ایزو ۱۰۲۰۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B2% DB%B0%DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان برنامه نویسی پاسکال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8 7_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8 %A7%D9%84) - بسط داده شده
ایزو ۱۰۲۱۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B2% DB%B1%DB%B1&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای گرمایی پل‌ها
ایزو ۱۰۲۷۹ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B2% DB%B7%DB%B9&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان برنامه نویسی بیسیک (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86% D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%DB%8 C%D8%B3%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1)
ایزو ۱۰۳۰۳ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B3% DB%B0%DB%B3&action=edit&redlink=1) مربوط به سیستم‌های صنعتی یکچارچه و خودکار
ایزو ۱۰۳۸۳ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B3% DB%B8%DB%B3&action=edit&redlink=1) مربوط به وسائل امنیتی اقتصادی - کدهای مبادلاتی و بازاریابی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C) MIC
ایزو ۱۰۴۸۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B4% DB%B8%DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای سامانه‌های اتصال مسافران ماشین
ایزو ۱۰۶۲۸ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B6% DB%B2%DB%B8&action=edit&redlink=1) مربوط به نمودار جریان کار برای روال‌های ماشین
ایزو ۱۰۶۴۶ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B6% DB%B4%DB%B6&action=edit&redlink=1) مربوط به مجموعه کاراکترهای جهانی
ایزو ۱۰۶۶۴ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B6% DB%B6%DB%B4&action=edit&redlink=1) مربوط به شیوه‌های شش وجهی داخلی اتوموبیل
ایزو ۱۰۹۵۷ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B9% DB%B5%DB%B7&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات و اسناد - شماره‌های بین المللی موسیقی ISMN
ایزو ۱۰۹۶۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B9% DB%B6%DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به امنیت وسائل اقتصادی و مالی - کد‌های
ایزو ۱۱۰۶۴ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B1%DB%B0% DB%B6%DB%B4&action=edit&redlink=1) مربوط به طراحی آرگونومیک
ایزو ۱-۱۱۰۶۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B6%DB%B2&action=edit&redlink=1) مریوط به اصول طراحی مراکز کنترل
ایزو ۲-۱۱۰۶۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2-%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B6%DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به اصول سازماندهی قسمت‌های کنترل
ایزو ۳-۱۱۰۶۲ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3-%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B6%DB%B2&action=edit&redlink=1) مربوط به طرح بندی اتاق‌های کنترل
ایزو ۳-۱۱۰۶۲:۲۰۰۴ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3-%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B6%DB%B2:%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B4&action=edit&redlink=1) مربوط به طرح بندی ایستگاه‌های کامپیوتری
ایزو ۳-۱۱۰۶۲:۲۰۰۵ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3-%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B6%DB%B2:%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B5&action=edit&redlink=1) مربوط به وسائل و امکانات محیطی مورد نیاز در مراکز کنترل
ایزو 11172 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_11172&action=edit&redlink=1) مربوط به ساختمان فایل های تصویری - MPEG1
ایزو 11170:2003 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_11170:2003&action=edit&redlink=1) مربوط به قدرت ماده سیال در وسائل هیدرولیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9)
ایزو 11179 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_11179&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - ریجستری های فراداده
ایزو 1-11179:2004 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-11179:2004&action=edit&redlink=1) مربوط به چهارچوب بندی ریجستری های فراداده
ایزو 2-11179:2005 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_2-11179:2005&action=edit&redlink=1) مربوط به طبقه بندی ریجستری های فراداده
ایزو 3-11179:2003 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_3-11179:2003&action=edit&redlink=1) مربوط به فرا ریجستری و ساختار پایه ی آن
ایزو 4-11179:2004 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_4-11179:2004&action=edit&redlink=1) مربوط به ساختمان تعریف داده ها
ایزو 5-11179:2005 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_5-11179:2005&action=edit&redlink=1) مربوط به اصول نامگذاری و شناسایی
ایزو 6-11179:2005 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_6-11179:2005&action=edit&redlink=1) مربوط به ثبت و اصلاح
ایزو 11180 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_11180&action=edit&redlink=1) مربوط به نشانی یابی پستی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1)
ایزو 11404 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_11404&action=edit&redlink=1) مربوط به داده های وابسته زبانی - کامپیوتر
ایزو 11578:19956 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_11578:19956&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - تبادل اطلاعات و سازگاری بین سیستم های متفاوت با استانداردهای متفاوت OSI
ایزو 11783 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_11783&action=edit&redlink=1) مربوط به پروتکل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84) ها و قوانین کشاورزی صنعتی
ایزو 11801 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_11801&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - اساس عمومی کابل کشی برای مشتریان
ایزو 11898 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_11898&action=edit&redlink=1) مربوط به وسایل حمل و نقل جاده ای - شبکه کنترل کننده CAN

kkm7
04-09-2008, 19:49
ایزو 12000 تا ایزو 14999

ایزو 12006 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_12006&action=edit&redlink=1) مریوط به ساختمان های اطلاعاتی
ایزو 13239 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_13239&action=edit&redlink=1) مربوط به کنترل سطح بالای پیوند های داده ای HDLC
ایزو 13239 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_13239&action=edit&redlink=1) مربوط به اس.کیو.ال چند رسانه ای (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86% D9%87_%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1)
ایزو 13250 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_13250&action=edit&redlink=1) مربوط به سرفصل نقشه ها
ایزو 13346 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_13346&action=edit&redlink=1) مربوط به سرعت و ساختمان داده ها برای رایت
ایزو 13370 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_13370&action=edit&redlink=1) مربوط به خصوصیات گرمایشی ساختمان - انتقال گرما از طریق زمین
ایزو 13406 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_13406&action=edit&redlink=1) مربوط به وسائل آرگونومی برای کار
ایزو 1-13406:1999 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-13406:1999&action=edit&redlink=1) مربوط به وسائل آرگونومی - مقدمه و معرفی
ایزو 2-13406:1002 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_2-13406:1002&action=edit&redlink=1) مربوط به وسائل آرگونومی - پانل های تخت
ایزو 13407:1999 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_13407:1999&action=edit&redlink=1) مربوط به طراحی مراکز انسانی برای سیستم متعامل
ایزو 13450 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_13450&action=edit&redlink=1) مربوط به فرمت فیلم های 110 میلیمتری
ایزو 13485:2003 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_13485:2003&action=edit&redlink=1) مربوط به مدیریت جامع سیستم (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AC% D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1) ها برای طراحی و تولید ابزار پزشکی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C)
ایزو 13490 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_13490&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - برای دیسک ها و فایل یکبار خوانشی و یکبار بازنویسی
ایزو 1-13567 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-13567&action=edit&redlink=1) مربوط به فنون مستندسازی محصولات
ایزو 13568:2002 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_13568:2002&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - فرمت زی Z
ایزو 13616 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_13616&action=edit&redlink=1) شمارگذاری حساب های بانکی IBAN
ایزو 1-13849 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-13849&action=edit&redlink=1) اصول عمومی طراحی سیستم های کنترل برای تشکیلات امن و سالم
ایزو 13818 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_13818&action=edit&redlink=1) مربوط به فرمت فایل های تصویری - MPEG2
ایزو 14000 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_14000&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای مدیریت محیطی
ایزو 14001 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_14001&action=edit&redlink=1) مربوط به مدیریت محیطی
ایزو 14064 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_14064&action=edit&redlink=1) مربوط به گاز های گلخانه ای (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7% D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1)
ایزو 14230 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_14230&action=edit&redlink=1) مربوط به وسائل حمل و نقل جاده ای - سیستم تشخیصی
ایزو 1-14230 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-14230&action=edit&redlink=1) لایه های فیزیکی
ایزو 2-14230 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_2-14230&action=edit&redlink=1) مربوط به لایه های پیوند داده ها
ایزو 3-14230 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_3-14230&action=edit&redlink=1) مربوط به استعمال لایه ها و طبقه بندی
ایزو 4-14230 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_4-14230&action=edit&redlink=1) مربوط به لوازم خروج مایع - سیستم به هم پیوسته
ایزو 14443 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_14443&action=edit&redlink=1) مربوط به کارت های شناسایی - کارتهای تماسی و مجاورتی
ایزو 14496 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_14496&action=edit&redlink=1) مربوط به فرمت فایل های تصویری - MPEG4
ایزو 14644 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_14644&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارد های نظارت محیطی - سیستم های تهویه مطبوع
ایزو 1-14644 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-14644&action=edit&redlink=1) مربوط به طبقه بندی دستگاه های تهویه مطبوع (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B7% D8%A8%D9%88%D8%B9&action=edit&redlink=1)
ایزو 2-14644 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_2-14644&action=edit&redlink=1) مربوط به آزمایش و نمایش دادن درستی کار
ایزو 3-14644 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_3-14644&action=edit&redlink=1) مربوط به مقیاس (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1) ها و میزان های جهانی
ایزو 4-14666 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_4-14666&action=edit&redlink=1) مربوط به میزان های طراحی , ساختمان و شروع کار
ایزو 5-14644 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_5-14644&action=edit&redlink=1) مربوط به عملیات
ایزو 6-14644 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_6-14644&action=edit&redlink=1) مربوط به لغات تخصصی
ایزو 7-14644 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_7-14644&action=edit&redlink=1) مربوط به دستگاه های جداکننده
ایزو 8-14644 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_8-14644&action=edit&redlink=1) مربوط به طبقه بندی ذرات مولکولی ناپاک معلق در هوا
ایزو 9-14644 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_9-14644&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای صافی های تمیز کننده
ایزو 14651 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_14651&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - واخواست رشته ای جهانی
ایزو 1-14698 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-14698&action=edit&redlink=1) مربوط به کنترلر های Bio-contamination
ایزو 2-14698 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_2-14698&action=edit&redlink=1) مربوط به سنجش و تفسیر Bio-contamination
ایزو 14850 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_14850&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - پردازش توزیع باز
ایزو 14755 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_14755&action=edit&redlink=1) مربوط به رمز گشایی داده ای ورودی
ایزو 14882 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_14882&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان برنامه نویسی ++C
ایزو 14915 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_14915&action=edit&redlink=1) مربوط به نرم افزار آرگونومیک برای پایانه های چند رسانه ای کاربرها
ایزو 1-14915 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-14915&action=edit&redlink=1) مربوط به اصول کلی طراحی
ایزو 2-14915 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_2-14915&action=edit&redlink=1) مربوط به ابزار ناوبری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C) چند رسانه ای
ایزو 1-14915:2002 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-14915:2002&action=edit&redlink=1) مربوط به اصول کلی
ایزو 2-14915:2003 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_2-14915:2003&action=edit&redlink=1) مربوط به ابزار ناوبری چند رسانه ای
ایزو 3-14915:2002 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_3-14915:2002&action=edit&redlink=1) مربوط به رجحان رسانه ای و ترکیب
ایزو 14971 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_14971&action=edit&redlink=1) مربوط به وسائل پزشکی و دارویی - مدیریت ریسک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A 9) برای اقلام دارویی و پزشکی
ایزو 14977 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_14977&action=edit&redlink=1) مربوط به بسط سیستم بکوس (سيستمي براي توصيف ترکيب يک زبان و قابل استفاده براي عرضه قالبهاي داده اي و زبانهاي رايانه اي)

kkm7
04-09-2008, 19:49
http://www.iran-eng.com/images/icons/icon14.gif ایزو 15000 تا ایزو 17999

ایزو 15000 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15000&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان های برنامه نویسی اینترنت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA) ای - ebXML نوع ساده شده ی زبان برنامه نویسی اس.جی.اک.ال (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3.%D8%AC%DB%8C.%D8%A7%DA%A9.%D8%A 7%D9%84&action=edit&redlink=1) SGML
ایزو 1-15000 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-15000&action=edit&redlink=1) مربوط به پروتکل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84) های هماهنگی
ایزو 2-15000 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_2-15000&action=edit&redlink=1) مربوط به مشخصات خدمات پیغام رسان
ایزو 3-15000 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_3-15000&action=edit&redlink=1) مربوط به ساختار اطلاعاتی ریجیستری
ایزو 4-15000 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_4-15000&action=edit&redlink=1) مربوط به مشخصات خدمات ثبت کردن
ایزو 5-15000 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_5-15000&action=edit&redlink=1) مربوط به مشخصات و امکانات تکنیکی هسته های ebXML
ایزو 15033 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15033&action=edit&redlink=1) مربوط به رویه های مورد نیاز برای پیغام رسانی
ایزو 15099 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15099&action=edit&redlink=1) مربوط به خصوصیات گرمایشی پنجره ها و در ها
ایزو 15189 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15189&action=edit&redlink=1) مربوط به آزمایشگاه های پزشکی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C) - شرایط خاص برای کیفیت و کفایت
ایزو 15288 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15288&action=edit&redlink=1) مربوط به مهندسی سیستم ها - روند گردونه ی حیات سیستم
ایزو 15289 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15289&action=edit&redlink=1) مربوط به مهندسی سیستم و نرم افزار - شامل خود سیستم و گردونه ی حیات نرم افزار ها
ایزو 15291 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15291&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان های برنامه نویسی
ایزو 15408 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15408&action=edit&redlink=1) مربوط به معیار های عمومی و معمول - معیار های عمومی برای فنآوری اطلاعات
ایزو 15434 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15434&action=edit&redlink=1) مربوط به بارکد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AF) های نوع ماتریسی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AF_%D9%85%D8%A7% D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1)
ایزو 15444 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15444&action=edit&redlink=1) مربوط به فرمت فایل های تصویری - JPEG 2000
ایزو 15445 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15445&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای برنامه نویسی تحت وب (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8) - اچ.تی.ام.ال (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%86.%D8%AA%DB%8C.%D8%A7%D9%85.%D8%A 7%D9%84&action=edit&redlink=1) HTML
ایزو 15504 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15504&action=edit&redlink=1) مربوط به نرم افزار فریم ورک (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%88%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1) (Framework) برای ارزیابی چگونه کارکردن نرم افزارهای سیستم عامل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84)
ایزو 13-15614:2002 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_13-15614:2002&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردها و خصوصیات جوشکاری
ایزو 15686 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15686&action=edit&redlink=1) مربوط به برنامه ریزی خدمات حیاتی در ده بخش
ایزو 15693 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15693&action=edit&redlink=1) مربوط به دستگاه های گیرنده و فرستنده یا ترنسپوندر ها (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%86%D 8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1) - دستگاه گيرنده يا اداري که به محض دريافت پیغام مخابره اي , به طور خودکار آن را جواب مي دهد
ایزو 15706 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15706&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای بین المللی شماره دستگاه های دوگانه صوتی و تصویری
ایزو 15707 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15707&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای بین المللی کدگذاری Musical Work
ایزو 15836 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15836&action=edit&redlink=1) مربوط به مجموعه خواص هسته های فرا داده دوبلین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86) ای
ایزو 15897 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15897&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای ریجیستر کردن در سیستم عامل یونیکس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3)
ایزو 15924 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15924&action=edit&redlink=1) مربوط به کدهای مورد استفاده در نامگذاری اسکریپت (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA&action=edit&redlink=1) ها
ایزو 15930 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15930&action=edit&redlink=1) مربوط به فرمت فایل های خوانشی - پی.دی.اف (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C.%D8%AF%DB%8C.%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1) PDF
ایزو 15948:2003 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_15948:2003&action=edit&redlink=1) مربوط به فرمت فایل های تصویری - پی.ان.جی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C.%D8%A7%D9%86.%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1) PNG
ایزو 16500 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_16500&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای عمومی دستگاه های دیجیتال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84) صوتی و تصویری
ایزو 16071:2003 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_16071:2003&action=edit&redlink=1) مربوط به آگونومی در تعامل با سیستم های انسانی
ایزو 16262 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_16262&action=edit&redlink=1) مربوط به اسکریپت های شرکت های کامپیوتری اروپا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7)
ایزو 16750 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_16750&action=edit&redlink=1) مربوط به وسائل حمل و نقل جاده ای - شرایط محیطی و سازگاری وسائل الکترونیکی
ایزو 16949 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_16949&action=edit&redlink=1) مربوط به سیستم مدیریت کیفیت - الزامات مخصوص
ایزو 16982:2002 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_16982:2002&action=edit&redlink=1) مربوط به آرگونومی در تعامل با محیط های انسانی
ایزو 17024:2003 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_17024:2003&action=edit&redlink=1) مربوط به امکانات و شرایط لازم برای حفظ ایمنی در محیط های کاری
ایزو 17025 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_17025&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای عمومی برای کفایت در آزمایش - آزمایشگاه ها
ایزو 17776 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_17776&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای صنایع تولید کننده ی نفت خام (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85)
ایزو 17799 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_17799&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - رمزهای تمرینی برای مدیریت امنیت اطلاعات
ایزو 17894 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_17894&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای کشتی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C) ها و زیر دریایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7% DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1) ها - لازمه های الکترونیک و رایانه ای

kkm7
04-09-2008, 19:50
http://www.iran-eng.com/images/icons/icon14.gif ایزو 18000 تا ایزو 19999

ایزو 7-18000 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_7-18000&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای رادیو (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88) های و مکانیاب (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1) های بی سیم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%85)
ایزو 18004 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_18004&action=edit&redlink=1) مربوط به استاندارد سازی کدهای کیو.آر QR
ایزو 18009 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_18009&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان های برنامه نویسی
ایزو 18152:2003 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_18152:2003&action=edit&redlink=1) مربوط به آرگونومی و تعامل با سیستم های انسانی - ارزیابی
ایزو 18185 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_18185&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای بی سیم دریایی برای رادیو ها و مکانیاب های بی سیم
ایزو 18245 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_18245&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای انتسابی به کدهای بازرگانی - MCC برای عمدتا" خرده فروشی ها
ایزو 18529:2000 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_18529:2000&action=edit&redlink=1) مربوط به آرگونومی در تعملات سیستم انسانی - گردونه حیات مراکز انسانی
ایزو 18629 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_18629&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای زبان برنامه نویسی PSL
ایزو 18629 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_18629&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای فایل های خوانشی - PDF
ایزو 19011 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19011&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای فراهم کننده حسابرسی بر مدیریت محیطی و کیفیت
ایزو 1-19092 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-19092&action=edit&redlink=1) مربوط به سیستم های اقتصادی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1) - امنیتی - قالب شیوه امنیتی
ایزو 2-19092 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_2-19092&action=edit&redlink=1) مربوط به سیستم های اقتصادی - امنیتی - هم خوانی پیغام ها و امکانات نهفته
ایزو 19101 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19101&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C) - الگو های مرجع
ایزو 19105 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19105&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی - متابعت و پیروی و آزمایش
ایزو 19107 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19107&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روش های فاصله ای و فضایی
ایزو 19108 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19108&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روش های گرمایی
ایزو 19109 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19109&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی - قوانین برای روش های به کارگیری
ایزو 19110 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19110&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اسلوب شناسی خصیصه های فهرست بندی شده
ایزو 1-19111 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-19111&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی - مختصات فضایی
ایزو 2-19111 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_2-19111&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی - منابع فضایی به وسیله تشخیص دهنده ها
ایزو 19113 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19113&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اصول کیفیتی
ایزو 19114 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19114&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روند های ارزشیابی کیفیت
ایزو 19115 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19115&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی - فرا داده ها
ایزو 19123 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19123&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اصول پوششی
ایزو 19128 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19128&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی - سرویس های وب مپ - خدمات نقشه های منتشر شده از طریق اینترنت و یا شبکه های بی سیم
ایزو 19131 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19131&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی - مشخصات اطلاعات تولیدی
ایزو 19136 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19136&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات جغرافیایی - سیسنم کدگذاری جغرافیایی برای کامپیوتر
ایزو 19501 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19501&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان برنامه نویسی یو.ام.ال (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88.%D8%A7%D9%85.%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1) UML
ایزو 19502 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19502&action=edit&redlink=1) مربوط به ام.ا.اف
ایزو 19503 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19503&action=edit&redlink=1) مربوط به فراداده های مبادلاتی در زبان برنامه نویسی ایکس.اک.ال (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3.%D8%A7%DA%A9.%D8%A7 %D9%84&action=edit&redlink=1) - XMI
ایزو 19757 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19757&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان برنامه نویسی دی.اس.دی.ال (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C.%D8%A7%D8%B3.%D8%AF%DB%8C.%D8%A 7%D9%84&action=edit&redlink=1) DSDL
ایزو 2-19757 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_2-19757&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان های برنامه نویسی - ارزیابی دستور زبانی
ایزو 3-19757 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_3-19757&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان های برنامه نویسی - ارزیابی روالی
ایزو 19770 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19770&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - مدیریت دارایی نرم افزار (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AF% D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%8 1%D8%B2%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1)
ایزو 19790 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19790&action=edit&redlink=1) مربوط به امکانات امنیتی برای مدل های نهفته - FIPS
ایزو 19794 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_19794&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - تعیین ویژگی های بیولوژیک (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D A%A9&action=edit&redlink=1) و زیستی با فرمت انتقال داده های بیولوژیک برای تشخیص هویت
ایزو 1-19794:2006 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-19794:2006&action=edit&redlink=1) مربوط به قالب کار
ایزو 2-19794:2005 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_2-19794:2005&action=edit&redlink=1) مربوط به ( FMD ( Finger minutiae data - انگشت نگاری
ایزو 3-19794:2006 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_3-19794:2006&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات طیفی انگشت نگاری
ایزو 4-19794:2005 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_4-19794:2005&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات انگشت نگاری (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%86%DA%AF% D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1)
ایزو 5-19794:2005 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_5-19794:2005&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات صورت اشخاص
ایزو 6-19794:2005 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_6-19794:2005&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات عنبیه (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1) افراد
ایزو 7-19794:2007 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_7-19794:2007&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات سری های زمانی دست خط (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%B7&action=edit&redlink=1) و امضا (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7&action=edit&redlink=1)
ایزو 8-19794:2006 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_8-19794:2006&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات الگوی استخوانی انگشت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA)
ایزو 9-19794:2007 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_9-19794:2007&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات آوند (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1) ی
ایزو 10-19794:2007 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_10-19794:2007&action=edit&redlink=1) مربوط به اطلاعات هندسی نقاشی سیاه دست (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%B3%DB%8C% D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1)

kkm7
04-09-2008, 19:50
http://www.iran-eng.com/images/icons/icon14.gif ایزو 20000 تا ایزو 29999

ایزو 20000:2005 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_20000:2005&action=edit&redlink=1) مربوط به مدیریت آی.تی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A2% DB%8C.%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1)
ایزو 20022 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_20022&action=edit&redlink=1) مربوط به سرویس های اقتصادی - صنایع اقتصادی جهانی
ایزو 20943 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_20943&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - روند دستبابی به ریجیسترهای فراداده
ایزو 1-20943:2003 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-20943:2003&action=edit&redlink=1) مربوط به عناصیر داده ای
3-20943:2004 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=3-20943:2004&action=edit&redlink=1) مربوط به ارزش و خاصیت های دامنه اینترنتی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B 1%D9%86%D8%AA%DB%8C)
ایزو 22000 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_22000&action=edit&redlink=1) مربوط به صنایع غذایی - ویژگی های عمومی برای تمام صنایع مرتبت در زنجیره صنایع غذایی
ایزو 22003 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_22003&action=edit&redlink=1) مربوط به مدیریت سلامت غذایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B3% D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1) - ویژگی ها برای بدن انسان
ایزو 22250 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_22250&action=edit&redlink=1) مربوط به زبان معیار توصیفی برای ایکس.ام.ال
ایزو 1-22250:2002 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-22250:2002&action=edit&redlink=1) مربوط به معیارهای توصیفی برای هسته های ریلکس RELAX
ایزو 22399:2007 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_22399:2007&action=edit&redlink=1) مربوط به امنیت اجتماعی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1) - راهنما برای آمادگی و اجرا
ایزو 23270:2003 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_23270:2003&action=edit&redlink=1) مربوط به برنامه نویسی #C
ایزو 23360 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_23360&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای سیستم لینوکس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3)
ایزو 1-23360 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-23360&action=edit&redlink=1) مربوط به ویژگی های عمومی
ایزو 2-23360 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_2-23360&action=edit&redlink=1) مربوط به ساختارمندی IA32 بیت
ایزو 3-23360 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_3-23360&action=edit&redlink=1) مربوط به ساختارمندی IA64 بیت
ایزو 4-23360 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_4-23360&action=edit&redlink=1) مربوط به ساختارمندی AMD64 بیت
ایزو 5-23360 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_5-23360&action=edit&redlink=1) مربوط به ساختارمندی PPC32 بیت
ایزو 6-23360 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_6-23360&action=edit&redlink=1) مربوط به ساختارمندی PPC64 بیت
ایزو 7-23360 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_7-23360&action=edit&redlink=1) مربوط به ساخنارمندی S390
ایزو 8-23360 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_8-23360&action=edit&redlink=1) مربوط به ساختارمندی S390
ایزو 23950 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_23950&action=edit&redlink=1) مربوط به استانداردهای کتابخانه ای - قوانین برای جستجو و بازیافت اطلاعات
ایزو 24727 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_24727&action=edit&redlink=1) مربوط به کارت های شناسایی - کارت های مدار مجتمع (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9)
ایزو 1-24727 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_1-24727&action=edit&redlink=1) مربوط به طراحی و قالب بندی
ایزو 2-24727 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_2-24727&action=edit&redlink=1) مربوط به کارت های اینترفیس عمومی
ایزو 3-24727 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_3-24727&action=edit&redlink=1) مربوط به امکانات و شرایط وصل شدن
ایزو 4-24727 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_4-24727&action=edit&redlink=1) مربوط به مدیریت کننده ی سیستم آی.پی.آی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DB%8C.%D9%BE%DB%8C.%D8%A2%DB%8C&action=edit&redlink=1) ( سیستم های متعامل درونی سیستم عامل)
ایزو 5-24727 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_5-24727&action=edit&redlink=1) مربوط به آزمایش
ایزو 6-24727 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_6-24727&action=edit&redlink=1) مربوط به روند اختیار ثبت برای تصدیق
ایزو 24762:2008 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_24762:2008&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - فنون امنیتی - راهنما برای مبادلات اطلاعاتی
ایزو 25961 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_25961&action=edit&redlink=1) مربوط به تمرینات توصیه شده برای طراحی و شرح نرم افزار
ایزو 26000 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_26000&action=edit&redlink=1) مربوط به راهنما هایی درباره مسئولیت های اجتماعی
ایزو 26300 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_26300&action=edit&redlink=1) مربوط به فرمت ا.دی.اف (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7.%D8%AF%DB%8C.%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1) - odf. (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Odf.&action=edit&redlink=1)
ایزو 27001 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_27001&action=edit&redlink=1) مربوط به فنآوری اطلاعات - فنون امنیتی - سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

kkm7
04-09-2008, 19:52
http://www.iran-eng.com/images/icons/icon14.gif ایزو 30000 تا ایزو 39999

ایزو 32000 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_32000&action=edit&redlink=1) مربوط به فرمت فتیل های خوانشی - پی.دی.اف
ایزو 38500 (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_38500&action=edit&redlink=1) مربوط به شخصیت حقوقی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%82% D9%88%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1) نظارت بر فنآوری اطلاعات

kkm7
04-09-2008, 19:52
http://www.iran-eng.com/images/icons/star.gif منابع
وب سایت رسمی ایزو :
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm (http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm)

لیست کامل انواع استانداردهای ایزو :
http://iso.w3j.com (http://iso.w3j.com/)

masoud_sh_msh
15-10-2008, 17:25
سلام خسته نباشید
نیاز شدید و سریع به یک پروژه اصول شبیه سازی و یک مقاله شبیه سازی دارم
اگر کمک کنین ممنون میشم

amirabbas_sz
16-10-2008, 15:36
سلام خسته نباشید
نیاز شدید و سریع به یک پروژه اصول شبیه سازی و یک مقاله شبیه سازی دارم
اگر کمک کنین ممنون میشم

[DOC]
پروژه اصول شبیه سازی** (http://ie.sharif.edu/en/courses/courses/fall2007/layout/resources/root/Plant%20Layout%20Project.doc)


حل تمرین درس اصول شبیه سازی. جهت دریافت کلیک (http://alikashani.persiangig.com/ieg/hale%20tamrin%2011.pdf) کنید.

masoud_sh_msh
18-10-2008, 11:25
تشکر بابت اینکه جواب دادی ولی اون پروژه طراحی ایجاد بود
مرسی :41:

mahdi053
25-11-2008, 18:01
سلام دوستان
كسي اينجا جزوه‌هاي كلاسهاي ارشد رو داره واسه بقيه قرار بده تا واسه كنكور ارشد ازشون استفاده كنيم؟؟؟؟؟
مرسي:16:

xx_s_d_m_xx
24-01-2009, 23:17
گرایش شناسی مهندسی صنایعگرايش مهندسي صنايع ، گرايش برتر كارشناسي ارشد به شمار مي‌آيد كه به فارغ‌التحصيلان كارشناسي همين رشته اختصاص دارد؛
http://www.articles.ir/ShowImage/Article_Image_Width/Article_Image_Base/Article1886.jpg.aspx (http://www.articles.ir/ShowImage/Real_Mode/Article_Image_Base/Article1886.jpg.aspx) مهندسي صنايع در مقطع كارشناسي در چهار گرايش تقسيم‌بندي مي‌شود :

توليد صنعتي
برنامه‌ريزي و تحليل سيستمها
تكنولوژي صنعتي
ايمني صنعتي دو گرايش توليد صنعتي و تحليل سيستمها در قياس با گرايشهاي ايمني صنعتي و تكنولوژي صنعتي ، به دليل حوزه مفاهيم پيچيده‌تر ، گسترده‌تر و كاربردي‌تر ، داراي برجستگي چشمگيري در سطح دانايي و توانايي مي‌باشند ، دانشجوياني با سطح علمي بالاتري را به خود مي‌پذيرند و به همين دليل گرايشهاي اصلي مهندسي صنايع به شمار مي‌آيند . از اين رو پيرامون اين دو گرايش در گامهاي آتي شرح كاملتري بيان خواهيم نمود .
مهندسي صنايع در مقطع كارشناسي ارشد داراي چهار گرايش مي‌باشد :

مهندسي صنايع
مهندسي سيستمهاي اقتصادي - اجتماعي
مديريت سيستم و بهره‌وري
مديريت مهندسي گرايش مهندسي صنايع ، گرايش برتر كارشناسي ارشد به شمار مي‌آيد كه به فارغ‌التحصيلان كارشناسي همين رشته اختصاص دارد ؛ سطح رقابتي براي ورود به اين گرايش بسيار بالاست و با توجه به كميت پايين پذيرش‌شوندگان ، نخبگاني كه احاطه افزونتري به دروس آزمون ارشد داشته باشند قادر به ادامه تحصيل در اين گرايش مي‌باشند .
گرايش سيستمهاي اقتصادي - اجتماعي ، به نوعي گرايش دوم مقطع كارشناسي ارشد در حساب مي‌آيد كه فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌هاي فني - مهندسي نيز مجازند بخت خود را براي قبولي در اين رشته بيازمايند .
مديريت سيستم و بهره‌وري را مي‌توان چكيده دوره كارشناسي مهندسي صنايع دانست كه به فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌هاي فني و مهندسي كه حداقل سه سال سابقه مديريتي داشته باشند اختصاص يافته است .
لازم به يادآوريست كه گرايش مديريت مهندسي ، به عنوان يكي ديگر از گرايشهاي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع در حال گسترش بوده و هم‌اكنون در دانشگاههايي نظير دانشگاه صنعتي اميركبير ، در اين گرايش نيز پذيرش صورت مي‌گيرد .
دوره دكتراي مهندسي صنايع مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي است كه موجب احاطه و دستيابي دانشجو به آثار علمي در زمينه مهندسي صنايع و توانايي در تهيه متون تحقيقاتي ، نوآوري ، كمك به پيشرفت و گسترش مرزهاي دانش در اين رشته خواهد شد . دوره دكترا نيز شامل سه گرايش زير است :

مهندسي صنايع
سيستمهاي اقتصادي - اجتماعي
مديريت سيستم و بهره‌وري در گام آتي به بررسي دو گرايش اصلي مقطع كارشناسي يعني توليد صنعتي و برنامه‌ريزي و تحليل سيستمها خواهيم پرداخت ...

گرايشهاي توليد صنعتي و برنامه‌ريزي و تحليل سيستمها را بيشتر بشناسيم !
توليد صنعتي فن به‌كارگيري مهارتهاي تكنيكي - اقتصادي و استفاده موثر و نظام‌يافته از نيروي انساني سازمان ، ماشين‌آلات ، تجهيزات ، سرمايه ، ساختمان و مواد به منظور توليد كالا با كيفيت و كميت مطلوب مي‌باشد .
برنامه‌ريزي و تحليل سيستمها فن به‌كارگيري روشهاي علمي جهت حل مسائل تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي در واحدهاي صنعتي - خدماتي ، شامل جمع‌آوري اطلاعات ، تجزيه‌وتحليل داده‌ها ، مدل‌بندي و حل مساله مي‌باشد .
با دقت و توجه موشكافانه در تعاريف فوق مي‌توان رسالت ،‌ اهداف و ويژگيهاي مهندسي صنايع را بيان نمود :
نخستين نكته‌‌اي كه كه بايد بدان توجه كرد ، پويايي پنهانيست كه در ذات تعاريف فوق نهفته است ؛ اين جملات بيانگر حركتي مداوم و هميشگي هستند ، حركتي در جهت آنچه كه بهتر است يعني بهبود مستمر ، حركتي كه هيچگاه متوقف نمي‌شود . شما برنامه‌ريزي مي‌كنيد ، تصميم مي‌گيريد ، به اجرا درمي‌آوريد ، تجزيه‌وتحليل مي‌نماييد و آنگاه از نتايج حاصل جهت برنامه‌ريزيهاي آتي بهره مي‌بريد ؛‌ اين چرخه‌ايست كه هيچگاه از حركت باز نخواهد ايستاد و هماره رو به سوي بهبود دارد ، چرا كه ايستايي يعني مرگ و مجموعه‌هاي پويايي چون واحدهاي صنعتي - خدماتي هيچگاه به مرگ تمايل ندارند .
نكته دوم آنكه هيچ‌يك از تعاريف فوق به‌تنهايي قادر به بيان آنچه مهندسي صنايع ادعا مي‌كند نيستند ، بلكه اين‌دو مكمل يكديگرند . گفته‌ايم كه ويژگي بارز مهندسي صنايع در تفكر بهبود مستمر وضعيت موجود بوده و هرگز از وضعيت موجود راضي نيست و تلاش مي‌نمايد تا به سوي وضعيتي مطلوبتر حركت نمايد . در وهله اول ، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي لازم است كه حركتيست به سوي هدف ، اما در گام بعدي به‌كارگيري و اجراي برنامه يا تصميم و سپس تجزيه‌وتحليل نتايج ، تضمين‌كننده صحت آن مي‌باشند . گرايش توليد صنعتي به نگرش نظام‌مند ، منظم و علمي گرايش برنامه‌ريزي و تحليل سيستمها نيازمند است و در نقطه مقابل ، برنامه‌ريزي و تحليل نيز به نگرش اجرايي ، كاربردي و تجربي توليد صنعتي نياز دارد .
نكته سوم ، ديدگاه انجام‌دهي و هماهنگ‌سازي است ، چراكه مهندسي صنايع گاه بايد عوامل متضادي چون نيروي انساني ، ماشين‌آلات ، زمان ، تجهيزات ، سرمايه ، ساختمان و مواد را در قالب يك مجموعه صنعتي - خدماتي آنچنان هماهنگ سازد تا مطلوبيت لازم در كيفيت و كميت توليد را بدست آورد . اين مساله ، ويژگي ديگري را يادآور مي‌شود كه همانا تفكر كل‌گرا ، جامع و نظام‌مند مهندسي صنايع مي‌باشد . وي در هنگام برخورد با هر مجموعه ، پيش از آنكه به جزئيات بپردازد ، آنرا به ‌صورت كلي مشاهده مي‌نمايد و به تعبيري از بالا يا بيرون نگاه مي‌كند ؛ او اجازه نمي‌دهد تا يك بخش كوچك از آن مجموعه چنان مجذوبش نمايد كه از ساير قسمتها غافل گردد و ارتباط بخشهاي ديگر را با آن جزء نبيند . وي مي‌داند كه همكاري تمام آن مجموعه است كه كارايي كل را بدست مي‌دهد و انتظاري كه از مجموعه مي‌رود با هماهنگي تمام اجزا برآورده مي‌گردد .
گفته شد كه مهندسي صنايع با مجموعه‌هاي پويايي چون واحدهاي صنعتي - خدماتي روبروست . هر مجموعه پويا داراي يك‌سري داشته‌ها يا ورودي‌ها ، يك‌سري ستاده‌ها يا خروجي‌ها و همچنين فراينديست كه اين داشته‌ها را به ستاده‌ها تبديل نمايد . ويژگي مهندسي صنايع ،‌ مشاهده هم‌زمان اين سه عامل است و اين مساله خود موجب درك ارتباط بين مجموعه‌ها و عوامل مختلف و اقدام در جهت هماهنگ‌سازي و انجام آنها مي‌شود . يك مهندس صنايع چنانچه بتواند ورودي‌ها و خروجي‌ها را اعم از فيزيكي و غيرفيزيكي در ذهن خود تصوير نمايد و همچنين پردازشها و فرايندهاي تبديل اين ورودي‌ها به خروجي‌ها را مرور كند ، آنگاه به يقين خواهد توانست سازمان را به‌ بهترين نحو اداره نمايد .
نكته چهارم ، اصل بيشينه‌سازي كلي است كه به‌طور ذاتي در اين تعاريف به چشم مي‌خورد ؛ اگر شما يك مجموعه را بصورت جامع و نظام‌مند مشاهده كرديد ،‌ درست نيست كه تنها سعي نماييد يك جزء آن را در مطلوب‌ترين وضعيت و سطح ممكن نگه داريد و از ساير اجزا غافل بمانيد ؛ مهندسي صنايع مي‌گويد كل اين مجموعه ، يعني تمامي اجزاي آن در ارتباط با هم و به صورت هماهنگ بايد در يك سطح مطلوب قرار گيرند تا مطلوبيت كل مجموعه در بالاترين سطح قرار گيرد .
نكته پنجم واژه موثر در تعريف ذكر شده ، است ؛ اصولا در مهندسي صنايع مفهوم بهره‌وري كاربرد فراواني دارد ؛ بهره‌وري خود انواع مختلف دارد و عموما به صورت نسبت خروجي‌ها (ستاده‌ها) به ورودي‌ها (داده‌ها) تعريف مي‌گردد . دو ركن اساسي در افزايش بهره‌وري هر مجموعه ، كارايي و اثربخشي مي‌باشند . كارايي نشان‌دهنده ميزان كل فعاليت مي‌باشد حال با هر مقصودي كه مي‌خواهد انجام شده باشد ، اما اثربخشي مبين آن قسمت از فعاليت است كه در راستاي رسيدن به هدف مجموعه انجام شده است ؛ به‌كارگيري واژه موثر نيز به همين معنا مي‌باشد .
نكته ششم آن است مهندسي صنايع از روشهاي علمي جهت انجام كارهايش استفاده مي‌نمايد . روشهاي علمي روشهايي هستند كه كه در موارد متعدد از بوته آزمايش و تجربه گذشته‌اند و به بيان بهتر استاندارد گرديده‌اند و اين دل‌مشغولي مهندسي صنايع است كه سعي مي‌كند در هر چرخه برنامه‌ريزي ، اجرا و تجزيه‌وتحليل ، روشهاي مستند و استانداردي را در امور مختلف طراحي كند ، آنها را از حالت تجربه‌نشده خارج نمايد و وارد ذات فرايند داخلي آن مجموعه نمايد . دانش مهندسي صنايع سعي مي‌نمايد براي تمامي شرايط ، روشهاي علمي خاصي را طراحي كند تا در موارد مشخص ، اين روشها را به عنوان ابزاري در اختيار مدير قرار دهد .
مطالب گفته شده ، به طور عمده ، مفاهيم زيربنايي و فلسفي مهندسي صنايع را تشكيل مي‌دهند به طوريكه مهندسي صنايع بايستي همواره تلاش نمايد ديدگاه‌ها و برداشتهاي جديد و تازه‌اي از اين مفاهيم كشف و تجربه نمايد . مفاهيمي چون تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي ، مهارتهاي تكنيكي - اقتصادي ، موثر و نظام‌مند ، نيروي انساني ، زمان ،‌ ماشين‌آلات ، تجهيزات و سرمايه ، هزينه ، توليد ، كيفيت و كميت و ارتباط اين مفاهيم از دغدغه‌هاي اصلي مهندسي صنايع است .
نكات فوق از آن جهت بيان شده است تا تاكيد گردد هيچ‌يك از گرايشهاي برنامه‌ريزي و تحليل سيستمها و توليد صنعتي به تنهايي تمام مهندسي صنايع نيستند و تنها با حضور در كنار يكديگر مي‌توان انتظار داشت مهندسي صنايع به اهداف خود نائل گردد .
در بيان دروس اساسي اين دو گرايش بايد گفت كه وجه اشتراك فراواني در اين ميان به چشم مي‌خورد ، دروسي نظير : كنترل پروژه ، كنترل كيفيت ، طرح‌ريزي واحدهاي صنعتي ، كنترل توليد و موجوديهاي يك ،‌ اصول مديريت و تئوري سازمان ، ارزيابي كاروزمان ، تحقيق در عمليات (2 & 1) ، اقتصاد مهندسي ، آمار مهندسي ، نقشه‌كشي صنعتي (2 & 1) .
در كنار اين ، آن دسته از دروسي كه براي يكي از دو گرايش اجباري مي‌باشند را دانشجويان گرايش ديگر مي‌توانند به صورت اختياري اخذ نمايند و بدين ترتيب سطح اشراف خود را بر حوزه‌هاي كاري مهندسي صنايع هرچه بيشتر افزايش بخشند .
دروس اجباري پراهميت گرايش توليد صنعتي كه براي گرايش برنامه‌ريزي و تحليل سيستمها اختياري به شمار مي‌آيد عبارتند از : برنامه‌ريزي توليد ، مهندسي فاكتورهاي انساني ، طراحي ايجاد صنايع ، برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات ، برنامه‌ريزي و كنترل توليد و موجوديهاي دو .
دروس اجباري پراهميت گرايش برنامه‌ريزي و تحليل سيستمها كه براي گرايش توليد صنعتي اختياري به شمار مي‌‌آيد عبارتند از : تحليل سيستمها ، شبيه‌سازي ، طراحي سيستمهاي اطلاعاتي ، برنامه‌ريزي حمل‌ونقل .
در گام آتي تكنولوژي صنعتي و ايمني صنعتي را بيشتر خواهيم شناخت ...
گرايشهاي ايمني صنعتي و تكنولوژي صنعتي داراي چه قابليتهايي مي‌باشند ؟
در گام پيشين ، دو گرايش اصلي مهندسي صنايع را شناختيم ؛ اينك به سراغ دو گرايش ديگر مي‌رويم كه اگرچه در جايگاه توجه پايينتري در قياس با توليد صنعتي و برنامه‌ريزي و تحليل سيستمها قرار دارند اما خود از جمله رشته‌هاي كاربردي صنعت و خدمات به‌شمار مي‌آيند و چه‌بسا كاركردهايي داشته باشند كه ساير رشته‌هاي فني و مهندسي از آنها بي‌بهره‌ا‌ند . با تكنولوژي صنعتي آغاز مي‌كنيم :
در تعريف تكنولوژي صنعتي مي‌توان گفت : فن به‌كارگيري مهارتهاي اجرايي و ذكاوتهاي فني در جهت طراحي تجهيزات و تسهيلات مورد استفاده در بخش توليد و خدمات و تعيين تدابير لازم براي ساخت‌وساز‌ آنان مي‌باشد . (بهينه‌سازي در ساخت‌وساز)
تكنولوژي صنعتي گرايشيست با بينشي‌ فني‌تر از دو گرايش توليد صنعتي و برنامه‌ريزي و تحليل سيستمها كه مشابه كارشناسي ساخت و توليد در مهندسي مكانيك بوده اما مجهز به توانايي بهينه‌سازي ، آگاه به مسائل بهينه‌سازي ساخت و ساز فرآورده‌هاي صنعتي و نيز نگهداشت و راه‌اندازي فني واحد‌هاي اجرايي مي‌باشد . داراي توانايي انتقال و مديريت تكنولوژيست و نيز حفظ و حراست از آن كه به مدد امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در جهت حفظ و نگهداري نظام فني و اجرايي گام بر مي‌دارد ؛ با مديريت تكنولوژيهاي در دسترس يا مواردي كه در قالب انتقال تكنولوژي دادوستد مي‌شوند ، در جهت افزودن كميت و كيفيت فرآورده‌ها و نيز بهره‌برداري اثربخش از امكانات در دسترس ، اقدامات موثري انجام مي‌دهد . با استفاده از تجهيزات كامپيوتري و مدارهاي منطقي قادر است طيف وسيعي از خواسته‌‌هاي اجرايي بشر را كه به دليل محدوديت‌هاي انساني به سهولت قابل تحقق نمي‌باشند ، عينيت ‌بخشد . مباحث اجرايي و مهارتي ساخت و توليد فرآورده‌هاي صنعتي ، طراحي قالب ، قيدوبست‌هاي صنعتي ، عمليات حرارتي و مباحث انتقال تكنولوژي را مي‌توان در زمره ديگر زمينه‌هاي تخصصي اين گرايش ذكر نمود . كارشناس تكنولوژي صنعتي از مرحله طراحي يك ايده و نمونه‌سازي آن گرفته تا مرحله ساخت و تدارك امكانات توليد ، همين‌طور مديريت مراحل اجرايي ، توان خدمت‌رساني دارد ؛ علاوه بر آن ، ضايعات و عوامل بروز آنها را شناسايي كرده و تاثيرات گوناگوني كه برجاي مي‌گذارند را ، مورد سنجش و ارزيابي قرار مي‌دهد .
حال به سراغ ايمني صنعتي مي‌رويم :
در تعريف ايمني صنعتي مي‌توان گفت : فن به‌كارگيري تدابير ويژه مهندسي در جهت ايمن‌سازي نظامهاي گوناگون كاري در مواجهه با گونه‌هاي مختلف ريسك رودرروي آنان مي‌باشد . (بهينه‌سازي در ايمن‌سازي)
گرايش ايمني صنعتي تلفيقي از سه رشته بهداشت حرفه‌اي ،‌ مديريت صنعتي و مهندسي صنايع ( جهت‌گيري عمده به سوي مهندسي صنايع است ) با رويكرد بهساز و پيشگيرانه و در عين حال مهندسي ، در جوار متخصصين بهداشت حرفه‌اي كه با ديد پزشكي بيشتري به دنياي كار مي‌نگرند ، تلاش در ايجاد نظام‌هاي شناخت خطرات و محدود‌سازي عملكرد‌هاي غيرايمن در محيطهاي كاري داشته ، روش‌ها ، برنامه‌ها و فرآيندهايي براي كنترل و ارزيابي خطرات پي گرفته و تلاش در ايجاد فضايي سالم براي نجات حركت‌هاي بهره‌ور دارد . اين گرايش مهندسي صنايع ضمن تسلط بر آگاهيهاي عمومي مهندسي صنايع به ويژه در راستاي تطبيق دادن كار با توانايي‌هاي انساني در زمينه‌هايي همچون مهندسي فاكتورهاي انساني ، عوامل فيزيكي و شيميايي زيان‌آور محيط كار ، حفاظت صنعتي و اصول مديريت ايمني ، داراي تبحر و تخصص است . طراحي نظام‌هايي كه بتوانند از آسيب رساندن به انسانها ، امكانات و تجهيزات پيشگيري كرده ، حركت ملايم و روان اجرا را تضمين نمايد ، بخشي از توانايي‌هاي اجرايي اين متخصصين به شمار مي‌رود .
مکانيک سيالات ، جمع‌آوري و دفع فاضلابهاي صنعتي ، مهندسي احتراق ، گازرساني ، اعلام و اطفا حريق ، ايمني در برق ، سم‌شناسي صنعتي ، ايمني ساختمان و معدن ، ارگونومي ، تهويه صنعتي ، ديگها و ظروف تحت‌فشار ، روشهاي توليد (2 & 1) ، ايمني در کشاورزي ، روانشناسي صنعتي ، عوامل شيميايي محيط کار ، اصول بهداشت محيط ، بيماريهاي شغلي ، حفاظت صنعتي ، ايمني بالابرها ، تحقيق در عمليات ، ترموديناميک و انتقال حرارت ، عوامل فيزيکي محيط کار ، اصول مديريت ايمني ، ارزيابي کار و زمان و طرح ريزي واحد هاي صنعتي از جمله دروس اصلي و تخصصي پراهميت اين گرايش به شمار مي‌آيند .
منبع:http://www.maghalat-sanaye.blogfa.com

xx_s_d_m_xx
24-01-2009, 23:18
سیگمادر دهه 1980 این متدلوژی در شرکت موتورولا بوسیله کارشناسان مهندسی و آمار تدوین وبا حمایت کامل باب گلوین مدیر ارشد اجرا شد.
http://www.articles.ir/ShowImage/Article_Image_Width/Article_Image_Base/Article1885.jpg.aspx (http://www.articles.ir/ShowImage/Real_Mode/Article_Image_Base/Article1885.jpg.aspx) در دهه 1980 این متدلوژی در شرکت موتورولا بوسیله کارشناسان مهندسی و آمار تدوین وبا حمایت کامل باب گلوین مدیر ارشد اجرا شد. سازمانهای پیشگام بعدی که از اين روش استفاده هاي مفيدي نمودند عبارتند از :

Kodak
TI
Allied
Signal
IBM · جنرال الکتريک سازمانی است که از این متدلوژی در کلیه واحدهای تجاری استفاده کرد و جهش اقتصادی ایجاد کرد.
· سونی و توشیبا در سالهای 1998 اقدام به اجرا کردند.
· در سال 2000 خودروسازیها نیز از این متدلوژی بهره مند شدند.
شش سيگما چيست؟
یک متدلوژی بهبود مستمر کیفیت است که با کاهش تغییرات ذاتی فرایند انجام میشود. کانون توجه این متدلوژی درک کامل از فرایند طراحی و ساخت در راستای رضایت مشتری است.
تعريف عملي و كلاسيك
شش سيگما يک نگرش منضبط، داده محرک و روشی برای حذف عيبها در هر فرآيند و محصول می باشد ودامنه آن از ساخت تا فروش را در برمي گيرد و شامل همه محصول و خدمات ارايه شده از سوی يک سازمان می گردد.
شش سيگما با کمک ابزارهاي آماری، عملکرد فرآيند را به صورت کمی توصيف می نمايد و از اين رهگذر می توان تغييرات به وجود آمده شامل بهبود و پسرفت ايجاد شده را در فرآيند ها و محصولات و خدمات ارايه شده از سوی سازمان مشاهده کرد. برای رسيدن به سطح شش سيگما هر فرآيند در سازمان نمی بايست بيش از 3.4 عيب در هر يک ميليون فرصت توليد نمايد. در شش سيگما عيب به هر چيزی که خارج از مشخصات تعيين شده از سوی مشتری باشد، گفته می شود و فرصت حداکثر تعداد دفعاتی می باشد که هر عيب مجال حضوردر يک محصول يا فرآيند را پيدا می نمايد و تعداد عيوب ممكن بستگي به تعداد مشخصه هايي دارد كه براي خروجي فرآيند تعريف شده است. اين گفته بدين معنی می باشد که شش سيگما به دنبال محصول يا خدمتی است که عاری از هر گونه نقص به مشتری ارايه شود و خواسته هاي او را در سه زمينه كيفيت، زمان و هزينه، برآورده سازد.
هدف بنيادی روش شش سيگما اجرای راهبردی مبتنی بر اندازه گيری عملکرد است و از طريق اجرای پروژه های بهبود دهنده،شش سيگما سعی در کاهش نوسانات فرآيند و بهبود آن دارد. اين کار به کمک دو روش فرعی در شش سيگما انجام می شود: DMAIC و DMADV. فرآيند DMAIC يک سامانه بهبود دهنده برای بهبود فرآيند هايی است که در حال حاضر خارج از مشخصات عملکردی خواسته شده از سوی مشتری يا مديريت ارشد سازمان می باشند. فرآيند DMADV يک سامانه بهبود دهنده برای ايجاد فرآيند يا محصولات جديدی است که مي خواهيم سطح کيفيت آنها شش سيگما باشد. البته زمانی که نتوان عملكرد فرآيند موجود را بيش از سطح فعلی بهبود داد باز از اين روش می توان بهره جست.
هر دوی اين روشها را کمربند سبزها و کمربند مشکيهای شش سيگما اجرا می نمايند و استادان کمربند مشکی بر اجرای پروژه ها سرکشی می نمايند. کلیه فعالیتهای بهبود مستمر کیفیت تنها بر پایه روش پروژه های پی در پی تحقق می یابند (All quality improvement occurs on a project-by-project basis and in no other way).
معيار هاي انتخاب پروژه هاي شش سيگما
يكي از مهمترين عوامل در نتيجه بخش بودن پروژه هاي شش سيگما ، انتخاب مناسب آنها مي باشد . انتخاب پروژه هاي شش سيگما براساس ماهيت كاري سازمان ها متفاوت است . از آنجائيكه هدف پروژه شش سيگما ، افزايش رضايت مشتري و سوددهي ( كاهش هزينه ها ) مي باشد ، برخي از پروژه ها بر فرايندهاي صنعتي و برخي ديگر بر فرايندهاي خدماتي تمركز دارند .
پروژه هاي شش سيگما بايد با توجه به استراتژي هاي سازمان ، انتخاب گردند و تحت حمايت اهداف تجاري سازمان باشند . بطوريكه لازم است راهبر سازمان اهداف اوليه كلان شركت ، اهداف اوليه عملياتي را براي هر واحد كاري و خط مبناي كليدي را قبل از انتخاب پروژه ها تعيين نمايد . همچنين پروژه هاي شش سيگما بايد از مشكلاتي انتخاب گردند كه تاكنون سازمان قادر به حل مسئله نبوده است و راه حل ها مشخص نمي باشد و از طرفي پروژه ها در بازه زماني شش ماهه پايان پذيرد و قابل پيگيری و اندازه گيری باشند .
اهداف شش سيگما

كاهش نوسانات و تغييرات
كاهش ايرادات
بهبود بازدهي فرايند
افزايش رضايت مشتري
كاهش هزينه ها
بهبود كيفيت
روشي سيستماتيك جهت حل مسائل
تقويت بنيه رقابتي سازمان
كاهش سيكل زماني ( تحويل به موقع )مراحل تعريف و اجراي پروژه های 6 سيگما
· فاز تعريف
· فاز اندازه گيري
· فاز آناليز
· فازبهبود
· فاز کنترل
اهداف فاز تعريف
· تمركز بر انتخاب پروژه مطابق اهداف استراتژيك و فرايندهاي اصلي شركت
· شناخت و تعريف دقيق مشكل
· انتخاب و تعريف دقيق پروژه
· تعريف مشخص دامنه فرايند و شناخت فرايند
· شناخت مشكل و درك درست از مسئله توسط كليه اعضاي تيم
· انتخاب شاخص هاي كليدي
· انتخاب شاخص هايي جهت كمي نمودن مشكل
· مشخص نمودن نواحي بهبود
· حصول اطمينان از تمركز روي مشتري ( شناخت و نيازمندي هاي مشتري)
· تخمين از منافع مادي پروژه و يا بهبود
اهداف فاز اندازه گيري
· تعيين شاخص ها و معيارهاي اندازه گيري
· انتخاب و فيلتر نمودن تعدادي از معيارهاي اندازه گيري
· جمع آوري داده ها بر اساس فرمت مشخص
· بررسي صحت سيستم اندازه گيري در سيستم
· نمايش داده ها به منظور نشان دادن نوسانات فرايند و وضعيت موجود
· شناخت حالات بالقوه و بالفعل خطاها
· شناخت علل بروز مشكل
· محاسبه قابليت فرايند و سطح سيگما
اهداف فاز آناليز
· تجزيه و تحليل دقيق فرايند به منظور شناخت كامل مشكل
· شناسايي فعاليت هاي داراي ارزش افزوده و فاقد ارزش افزوده
· شناخت علل اصلي بروز مشكل
· تصديق علل ريشه اي به روش هاي مختلف
· مشخص نمودن منافع بالقوه از حذف عيوب فرايند
اهداف فاز بهبود
· ارائه راه حل ها جهت حل مشكل
· ارزيابي و انتخاب راه حل ها براي علل ريشه اي شناخته شده
· مشخص نمودن ريسك ها و راه حل هاي اصلي
· اجراي پايلوتينگ
· اجرا و راهبري راه حل ها و برنامه هاي اجرايي با ريسك كمتر پس از اجراي پايلوتينگ
· ارائه يك برنامه زمانبندي شده جامع جهت بهبود فرايند مطابق اهداف از پيش تعيين شده ( بودجه ، منابع و ... )
اهداف فاز كنترل
· كنترل كيفيت و مديريت تغيير فرايند
· استاندارد سازي و مستند كردن روش هاي مؤثر جهت پايايي تغييرات اعمال شده در سيستم
· حصول اطمينان از تحت كنترل بودن پروژه و تطبيق با مشخصه هاي ارائه شده
· ارزيابي مجدد فرايند و نشان دادن بهبودها
· تحويل فرايند ، خلاصه كردن آموخته هاي كليدي و آماده كردن طرح هاي مقدماتي برنامه هاي آينده
موفقيت شش سيگما
اجراي موفق شش سيگما بستگي به ارتباط مفاهيم زير دارد:
· تعهد بسيار مشهود مديريت با نگرش بالا به پايين. كاركنان بايد راهبري و هدايت فعالي را در طول اجراي پروژه ها از سوي مديريت ارشد سازمان شاهد باشند.
· يك سيستم اندازه گيري براي رديابي و دنبال كردن پيشرفت. اين امر يك نصور ملموس از تلاش هاي سازمان را ايجاد مي نمايد.
· الگوبرداري داخلي/خارجي از محصولات، خدمات و فرآيند هاي سازمان. اين اطلاعات زمانيكه سازمان شروع به بحث و درك راجع به موقعيت واقعي بازار فروش نمود،منجر به بروز تحولي بسيار چشمگير مي شود. اين تجربه منجر به شكل گرفتن سازمان بر اساس فلسفه حل مسئله مي شود.
· گسترده كردن اهداف براي تمركزافرادبرتغيير فرآيند ها به طوريكه كارها انجام گردد. اين امر منجر به ايجاد نرخ نمايي در بهبهود مي شود.
· آموزش كليه سطوح سازمان : بدون آموزش هاي لازم افراد نمي توانند نگرش و فلسفه بهبود را كاملا درك نمايند.
· نمونه هاي موفق براي نشان دادن اينكه متدولوژي شش سيگما چگونه ايجاد مي شود و نتيجه مي دهد.
وجود راهبر((Championو كمربند سياه Black) Belt) براي حمايت شروع پروژه و تهيه برنامه ريزي لازم، آموزش و مشورت در كليه سطوح سازمان
منبع:http://www.maghalat-sanaye.blogfa.com

xx_s_d_m_xx
24-01-2009, 23:20
مدیریت منابع انسانی در سازمانهای تحقیق و توسعهسازمانهاي تحقيق و توسعه (R&D) از چهار جنبه منابع انساني، منابع مالي، ارتباطات و فرهنگ سازماني با ديگر سازمانها متفاوتند. منابع انساني سازمانهاي تحقيق و توسعه نيز به دليل اينكه خلاق، خودانگيخته، سيار، يادگيرنده، مستقل، متفكر، انعطاف پذير، داراي اعتماد به نفس و درون گرا هستند...

چكيده
سازمانهاي تحقيق و توسعه (R&D) از چهار جنبه منابع انساني، منابع مالي، ارتباطات و فرهنگ سازماني با ديگر سازمانها متفاوتند. منابع انساني سازمانهاي تحقيق و توسعه نيز به دليل اينكه خلاق، خودانگيخته، سيار، يادگيرنده، مستقل، متفكر، انعطاف پذير، داراي اعتماد به نفس و درون گرا هستند با منابع انساني ساير سازمانها فرق دارند. اينگونه تفاوتها مديران سازمانهاي تحقيق و توسعه را بر آن مي دارد كه نسبت به مديريت منابع انساني سازمان خويش دقت لازم را مبذول دارند و به نكاتي كه افزون بر سازمانهاي معمولي بايستي مدنظر قرار دهند، توجه كنند. يعني در كارمنديابي به انتخاب قهرمانان و افراد تعليم ديده و باانگيزه بپردازند.
در امر آموزش نيروي انساني، از روشهاي مناسب از جمله روش گردش شغلي استفاده كنند تا ضمن توسعه ديد كاركنان، باعث تقويت روحيه كاري آنان گردند و آنان را به افرادي كل نگر تبديل سازند.
همچنين طراحي شغل در سازمانهاي تحقيق و توسعه بايد به گونه اي باشد كه هرفرد بتواند وظايف خود را خود تعيين كند و تراكم اجتماعي و ارتباطات بين فردي در سازمانهاي مذكور زياد باشد. مطالعات نشان مي دهد كه كاركناني كه داراي هدفي آشكار براي بالا رفتن از نردبان مسيرهاي شغل دوگانه هستند، نگرش مثبت تري نسبت به شغلشان دارند كه اين مسئله بايستي در سازمانهاي تحقيق و توسعه مورد توجه قرار گيرد. نسبت به ارزيابي عملكرد در سازمانهاي تحقيق و توسعه بايستي از خطاي اساسي بهتر ارزيابي كردن محافظه كاران نسبت به نوآوران و وزن بيشتردادن به پيشامدهاي منفي خودداري شده و كل كار به صورت گروهي ارزيابي شود. همچنين حقوق و مزايا در سازمانهاي تحقيق و توسعه بايستي مستقيماً با بهره وري همبستگي داشته باشد و جابه جايي يا اخراج پژوهشگران غيرمولد نيز، قسمتي از وظايف اساسي يك مدير تحقيق و توسعه است كه بايستي به آن التزام داشته باشد.
مقدمه
هر نوع كاري به سازماندهي و سياستهاي خاصي احتياج دارد. تحقيق و توسعه يك كار ويژه است كه الزامات خاصي در همه زمينه ها از جمله نيروي انساني دارد. بنابراين، نمي توان همان مقررات پرسنلي حاكم بر ساير بخشهاي دولتي را در اين حوزه نيز مورد استفاده قرار داد.
علاوه بر اين بهره وري پژوهشگران، تا جايي كه به خودشان مربوط مي شود، ربطي به بهره هوشي، ميزان خلاقيت، شمار ابداعات و فهرست مقالات منتشره آنان ندارد و صرفاً از چشمه زاينده بينش ها و باورها، تعهد و مسئوليت پذيري و عادات رفتاري آنها مي‌جوشد. البته سازمان نيز به همان اندازه در بهره وري پژوهشگران موثر است و بايد متعهد باشد كه از طريق طراحي درست مشاغل، فرصتها، روابط سازماني، ايجاد جو رواني نشـاط افزا و به ويژه با اعمال نوعي مديريت متناسب با شرايط روحي پژوهشگران، زمينـه بروز و تقويت بهـره وري آنان را فراهم سازد.
در اين مقاله سعي خواهد شد صرفاً به نكاتي اشاره شود كه در سازمانهاي تحقيق و توسعه (R&D) علاوه بر سازمانهاي معمولي ديگر بايد به آنها توجه كرد.
تعاريف و اهميت موضوع
مديريت منابع انساني را شناسايي، انتخاب، استخدام، تربيت و پرورش نيروي انساني به منظور نيل به اهداف سازمان تعريف كرده اند. (سعادت، ص 1)
نواز شريف فرايند تحقيق و توسعه را اينگونه تعريف مي كند:
شناسايي نيازها يا استعدادها، پيدايش انديشه ها، آفرينش، طراحي، توليد، معرفي و انتشار يك محصول و فرايند يا نظام تكنولوژيك تازه سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) ، تحقيق و توسعه را اين چنين تعريف مي كند كار خلافي كه بر پايه اي نظام يافته انجام مي شود، تا گنجينـه دانش علمي و فني حاصل از آن، به‌منظـور ابداع كاربـردهاي جـديد، مورد بهــره برداري قرار بگيرد. (مهدوي، صفحه 75)
پس از تعريف مديريت منابع انساني و تحقيق و توسعه به تنهايي مي توان نتيجه گيري كرد كه مديريت منابع انساني در سازمان تحقيق و توسعه، عبارتست از هنر شناسايي، انتخاب، استخدام، تربيت و انسجام بخشي به تلاشهاي افراد متمايز، باهوش، خودگردان و خلاق.
براي بيان اهميت تحقيق و توسعه در دنياي امروز، بايد گفت امروزه تحقيق و توسعه از موضع حاشيه نشيني خارج شده و در خط مقدم جبهه رقابت و نوآوري قرار دارد. توليد اطلاعات مستلزم تحقيق است؛ بنابراين، انتظار مي رود در عصر اطلاعات، تحقيق يكي از مهمترين شغلها به شمار آيد. بررسي ها نشان مي دهد متوسط بازگشت سرمايه در تحقيق و توسعه صنعتي 30 به يك است. كه اين مسئله نقش مهم تحقيق و توسعه در شكوفايي اقتصاد كشور را نشان مي دهد.
وجه تمايز مديريت سازمانهاي تحقيق و توسعه با ساير سازمانها: سازمانهاي تحقيق و توسعه از چهار جنبه كاركنان، ايده ها، پشتوانه مالي و فرهنگ سازماني با ديگر سازمانها متفاوتند:
1 - كاركنان: كاركنان سازمانهاي تحقيق و توسعه معمولاً درجه كارشناسي ارشد به بالا داشته و از استعداد سطح بالايي برخوردارند. در طول دوره تحصيلي كارشناسي ارشد خود، تحت تاثير فرايند اجتماعي شدن، مي آموزند كه به طور مستقل كار كنند و از خود ابتكار عمل در خور، نشان دهند.
2 - ايده ها: ايده ها در يك سازمان تحقيق و توسعه، از طريق شبكه ارتباطي منحصر به فردي آفريده مي شوند و به وسيله خلقيات و خصــايل يك جامعه علمـي، به آساني اجرا مي گردند.
3 - پشتوانه مالي: منابع مالي سازمانهاي تحقيق و توسعه در مجموع با تمامي سازمانهاي بزرگ مشابه، تفاوت دارد. براي مثال، در ايالات متحده حدود 50 درصد از بودجه تحقيق و توسعه توسط دولت فدرال تامين مي شود.
سرمايه گذاري دولت فدرال بر روي تحقيـق پايه اي، تقريباً چهار برابر سرمايه گذاري در تحقيقات صنعتي است. حتي در مورد موسسات دانشگاهي، بيشترين حمايت مالي تحقيقات (بيش از 60 درصد) از سوي دولت فدرال انجام مي شود. باتوجه به اينكه منافع ناشي از بهره وري تحقيقاتي، فقط فرد يا سازمان حامي را در نظرندارد، بلكه كل جامعه را در بر مي گيرد؛ اين نحوه حمايت مالي به سازمانهاي تحقيق و توسعه ويـژگي منحصر به فردي بخشيده است.
4 - فرهنگ : فرهنگ يك سازمان، با عوامل ملموس و غيرملموس ارتباط دارد. در مورد سازمانهاي تحقيق و توسعه، عوامل ملموس همچون امكانات تحقيقاتي، تجهيزات آزمايشگاهي و ساختمانهاي اداري، با ساير سازمانها متفاوتند. عوامل غيرملموس همچون قوانين، مقررات، ارزشها و هنجارها نيز در سازمانهاي تحقيق و توسعه، با ساير سازمانها تفاوت دارند. براي مثال، كشفيات علمي، از هر ناحيه اي كه باشند در معرض قضاوت غيرشخصي قرار مي گيرند و محققان در اغلب موارد به طور كلي درگير شكاكيت، سازمان يافته اند و ايــده ها و كشفيــــــات علمي را به گونـه اي نقادانه ارزشيابي مي كنند. اين امر در تمامي جنبه هاي عملكرد هر سازمان تحقيق و توسعه رايج است. (جين، صص 27-28)
ويژگيهاي منابع انساني در سازمانهاي تحقيق و توسعه (ويژگيهاي كاركنان دانش محور): استوارت (1997) بيان مي دارد كه كاركنان دانش محور نسبت به كاركنان سنتي، در چندين مورد تفاوت دارند و اقدامات و سياستهاي آموزش و توسعه آنها توسعه يافته تر است. تعدادي از اين نقاط افتراق در زير خلاصه شده است:
كاركنان دانش محور، در ارزش اصلي شركت نقش دارند. آنها به خلاقيتي كه باعث حركت سازمان مي شود، كمك مي كنند. باايجاد، تفسيركردن و به كاربستن يادگيري سازمان، آنها حافظه سازماني هستند.
كاركنان دانش محور خوب آموزش ديده، خود انگيختـه و توفيـق گرا هستند. آنها مـــــي خواهند چالشهاي ذهني خود را حل كنند و دانش فني شان را توسعه دهند.
كاركنـان دانش محور سيـار هستند. آنها مــي توانند هركجا جابجا شوند و مهمتر اينكه غالباً مي توانند هر جايي كار كنند.
كاركنان دانش محور مي خواهند رهبري شوند نه مديريت. آنها راجع به كارشان بيشتر از يك مديـري مي دانند كه حتي آنها را آموزش مي دهد. آنها براي اينكه در حصول نتايج خلاق باشند، انتظار آزادي دارند و براي اينكه به سمت نيازهاي شركت سوق داده شوند، انتظار هدايت دارند. آنها مديران سنتي را كه دائماً به آنها امرونهي مي كنند، نمي خواهند.(صفحه 61، QUEY ).
در يك سازمان تحقيق و توسعه، معمولاً افرادي موفقند كه ذهني تحليلگر، كنجكاو، مستقـل و متفكر داشته، داراي شخصيتــي درون گرا بوده و به فعاليتهاي علمي و رياضي علاقه مند باشند. چنين افرادي اغلب با فرهنگ، قابل انعطاف، خودانگيخته و كار محورند، ابهام (ناشناختگي) را تاب مي آورند و نياز شديد به استقلال عمل و تحول در محيط كار و كمي احترام دارند. در عين حال، موفقيت يك سازمان تحقيق و توسعه، مستلزم كار مشترك است بنابراين، كاركنان آن نبايد تكرو باشند. از اين رو، افراد بسيار درون گرا هم براي فعاليتهاي تحقيقاتي مناسب نيستند. ارتباط با همتايان و همكاران (داشتن مهارتهاي ارتباطي) امري بسيار ضـروري است، چرا كه بيشتر ايــده هاي نو، صرفـاً با مطالعه منابـع مكتوب به دست نمي آيد، بلكه از طريق گفت وگو با محققاني كه با مسائل مشابهي سروكار دارند، پيدا مـــــي شود.
در تشكيل يك گروه تحقيق و توسعه، بهتر آن است كه نيروي كار متنوع باشد. سازمان تحقيقاتي فقط كاركنان ايده آفرين نمي خواهد بلكه به افراد كارآفرين، راهبران پروژه، رابطهاي اصلي، مربيان، كاركنان روابط عمومي و غيره هم نيازمند است. با تركيب درستي از نيروي انساني، مي توان هنگام بروز تغييرات شديد در محيط سازمانهاي تحقيق و توسعه، بقاي سازمان را تضمين كرد (جين، صفحه 21-23).
كارمنديابي و گزينش: در يك سازمان تحقيق و توسعه مي بايست همواره خون جديدي به رگهاي سازمان تزريق شود و منابع انساني مناسب براي آن گزينش و انتخاب گردد. زيرا تازه واردهاي بااستعداد، به ويژه آنانكه از آخرين پيشرفتهاي فناوري باخبـرند، همانند محرك عمل مي كنندو باارزش ترين نوآوريها را پديد مي آورند.
اين سخن از مديران زياد شنيده مي شود كه افراد مهمترين منابع ما هستند. به درستي وجود محققان تعليم ديده، توانا، باانگيزه و مجهز به آزمايشگاههاي پيشرفته، لازمه يك سازمان تحقيق و توسعه است. تمامي سازمانهاي ممتاز و بهره ور تحقيقاتي، با چنين دارائيهايي از ديگر سازمانها متمايز مي شوند.
يافتن كاركنان جديد بايد با مشاركت كساني صورت گيرد كه قرار است با آنها در ارتباط كاري باشند. چون خود اين افراد در پيداكردن كاركنان مشاركت داشته اند، نسبت به موفقيت اشخاص برگزيده در سازمان، احساس مسئوليت و پايبندي خواهند كرد. يك مصاحبه گروهي، راه حل مناسبي براي انجام اين كار است (جين، ص 39).
نكته ديگري كه بايستي به آن توجه شود اين است كه فرد گزينش شده بايستي توانايي انجام كار تحقيقاتي را داشته باشد. چنانچه كار از توانايي شخص فراتر باشد، در مقابل آن، احساس ناتواني مي كند و چنانچه از توانايي او بسيار كمتر باشد، ناراضي و كسل مي شود. هماهنگ كردن نيازهاي شغل و شاغل و پاسخگويي شغل به نيازهاي شاغل موجب رضايت شغلي خواهد بود.
نيازهاي هر فرد تا حدي منعكس كننده توقعات اوست. افراد در صورتي رضايت كامل دارند كه كار، برآورنده توقعات آنها باشد (جين، ص 61).
به كار گماري: مطالعات نشان مي دهد كه تنوع فعاليتهاي حرفه اي دانشمندان و تنوع مهارتهاي آنها، هردو بر ارتقاي عملكرد سازمان تاثير مستقيم دارند.دانشمنداني كه همزمان در بخشهاي مختلف يك سازمان تحقيق و توسعه (از قبيل تحقيقات بنيادي، تحقيقات كاربردي و مشاوره) كار مي كنند، نسبت به كساني كه فقط در يك زمينه فعاليت دارند، از مشاركت علمي بيشتري برخوردارند و براي سازمانهايشان مفيدترند. به علاوه، محققاني كه بخشي از وقتشـان را به آموزش و انجام كارهاي اداري مي گذرانند، عملكردشـان از كساني كه صرفاً به كار تحقيقاتي اشتغال دارند، بهتر است. تنوع كار، به مفهـوم دانايي در چند زمينه تخصصي (به جاي فقط يك تخصص) و مشاركت در بيش از يك پروژه تحقيقاتي نيز، به بهبود عملكرد مي انجامد.
كمپاني هيوز براي افزايش بهره وري، در امر گزينش و به كارگيري كاركنان سازمانهاي تحقيق و توسعه رهنمـودهاي زير را ارائه مـــي دهد:
1 - هنگام گسترش سازمان، از استخدام بيش از حد بپرهيزيد به نظر مي رسد كه تعداد بهينه كاركنان، حدود 90 درصد نيازهاي ضروري باشد و ظاهراً اگر شمار كاركنان بيشتر يا كمتر از اين مقدار باشد، برون داده هاي فردي كاهش مي يابد. وقتي كار زياد مي شـــود، بايد به شيوه اي خردمندانه از فرصت اضافه كاري كاركنان براي تامين نيازها، استفاده كرد؛
2 - اعضاي گروه يا تيم هايي را كه بهره وري ويژه اي دارند، در كنار هم حفظ كنيد و شمار نيروي كار غيرمستقيم (غيرپژوهشي) را در كمترين مقدار ممكن نگه داريد؛
3 - وقتـي مي خواهيد كاركنان را به مشاغل تازه اي بگماريد، صرفاً به فهرست مهارتهاي آنها اتكا نكنيد. اين گونه اطلاعات ناپرداخته را نمي توان جايگزين شناخت مدير لايقي كرد كه (در اثر كاركردن با افراد) تواناييهاي كاركنان موردنظر را از نزديك مي شناسد؛
4 - افراد خلاق را در وظايف تكراري و يكنواخت غرق نكنيد. بكوشيد كه مشاغل معارضه جويانه و خلاقيت طلبي را به آنان بسپاريد. وظايف تكراري و خسته كننده و كارهاي بي اهميت آنان را به حداقل برسانيد.
5 - با بـه دام انداختن افراد لايـق در اموري كه به درد بي درمـان مي مانند و به هيچ جا نمـــــي رسند، آنان را ضايع نكنيد؛
6 - بپرهيزيد از اينكه افراد را براي مدت طولاني در يك شغل نگه داريد. به طور متوالي وظايف آنها را تغيير يا گسترش دهيد، كه معمولاً گسترش وظايف، بهتر است.
7 - از انتصابهايي كه هدف تعيين شده اي ندارند، اجتناب كنيد و انتصابهاي عاريه اي ]اينكه شغل كسي را موقتاً به ديگري بسپاريد[ را به حداقل برسانيد؛
8 - انجام كارهاي غيرممكن را توقع نداشته باشيد. براي انجام كار وقت كافي بدهيد و افراد خوب را با واگذاركردن كار زياد فرسوده نكنيد و به اندازه توانشان به آنها كار بسپاريد؛
9 - مسئوليت كار نبايد خرد شود، زيرا آنگاه كه افــراد مسئوليـت كل كار را برعهـده دارند. بهره ورترند. به جز در مواردي كه جداً ضرورت نداشته باشد، نبايد مسئوليت پروژه اي را از ميانه راه به كسي سپرد، چرا كه هم فرد را بي انگيزه مي كند و هم زمان زيادي لازم است تا وي با كار خود آشنا شود، كه معمولاً در طول اين مدت بهره وري ناچيز خواهدبود.
10 - به اندازه مناسب، كار انجام شده دم دست داشته باشيد و آن را با اعضاي سازمان درميان بگذاريد تا اگر كار كسي تمام شد، با سرعت او را به كار تازه اي بگماريد. معمولاً افرادي كه در انتظار شغل جديد به سر مي برند، بهره وري نسبتــاً كمي دارند و اگر احساس شود كه كار تازه اي وجود ندارد، پروژه هاي جاري، بيش از حد ادامه مي يابند. همچنين بايد امنيت شغلي كارمندان را نيز تامين كرد؛ يعني افراد بهره ور نبايد دل مشغول اين مسئله باشند كه بعد از خاتمه اين كار، كار ديگري برايشان وجود خواهدداشت يا نه (هيوز، صفحات 20 و 44).
آموزش و توسعه: تفاوتها در ويژگيهاي افراد سازمان، بي اندازه بر روي مديريت منابع انساني اثر مي گذارد. مديران منابع انساني بايد ياد بگيرند كه به طور موثر با كاركنان دانش محور برخورد كنند. ايشان بايد چگونگي تعريف، تسخير و تكثير كردن دانش فني را كه كاركنان در اذهانشان حمل مي كنند، ياد بگيرند. معني درست منابع انساني در عصر اطلاعات، به اين معني است كه اطمينان پيدا كنيم كه ياريگران اصلي و دانش فني آنها فهميده شده، توسعه و پرورش يافته و به خدمت گرفته شده است. فناوري نافذ، اين اهداف را سريعتر و ارزان تر و بهتر به دست مي آورد.
گردش شغلي يكي از مهمترين انواع آموزش محسوب مي شود، زيرا در سازمانهاي پيشرفته اعتقاد بر اين است كه سطح كيفي پرسنل، مهمترين عامل موفقيت است و اين امر ازطريق آموزش حين كار حاصل مي شود. در موسسات ژاپني آموزشهاي حين كار همراه با تكنيك گردش مشاغل، به عنوان اصلي ترين محور آموزش مديران محسوب مي شود و به آموزشهاي خارج از محيط كار، چندان اهميتـي داده نمي شود. ايــن آموزشهـا ازطريـق جـابـه جايي در مشاغل مختلف صورت مي پذيرد و رايج ترين و منطقي ترين روش براي بهسازي منابع انساني است.
در سطوح مديريتي نيز يكي از محسنات گردش مشاغل را مي توان تبديل مديران متخصص به مديران كل نگر دانست (مجموعه مقالات صفحه 330).
طراحي شغل در سازمانهاي تحقيق و توسعه
طراحي شغل بايد به گونه اي باشد كه هر فرد بتواند وظايف خود را تعريف كند. تفكر براساس ساختار ديوان سالارانه سنتي كه در آن سازمان شرح وظايف را مي نويسد، خطايي بيش نيست. اعضاي هرگروه خود بايد شرح وظايفشان را بنويسند و فقط قسمتي از تعريف شغل بايد توسط گروه انجام شود. بديهي است كه رهبر تيم بايد ضمن ارائه رهنمودها مطمئن شود كه شغلهاي تعريف شده، بااهداف مشترك سازگارند. اما جزئيات را مي توان تا حد زيادي بر عهده شاغل گذاشت. شايستگي، تعيين كننده اصلي جايگاه فرد در سلسله مراتب سازماني است. بازنگري پروژه ها توسط همكاران و تعريف شغل توسط متصدي هر شغل، بهتر از بازنگريهاي مديريتـي، به تعريف شغل شكل مي دهد (جين، صفحه 105).
بنابر نظريه ويژگيهاي شغلي هاكمن و اولـدهام، در طراحي شغلهاي تحقيـق و توسعــه اي، بهتر است به ياد داشته باشيم كه هرچه تنوع، استقلال عمل، بازخور و نيز هدفمندي و هويت كار، بيشتر باشد، رضايت شغلي هم بيشتر خواهد بود. به عبارت ديگر، در تحقيق نيز همانند ساير كارها، بهترين شغل آن است كه به صورت متنوع، با هويت و پراهميت طراحي شود و به محقق استقلال عمل در خور توجه و بازخور بدهد تا در نتيجه انگيزه محققان، كيفيت و رضايت شغلي افزايش يابد و غيبت و ترك سازمان كاهش پيدا كند (رابينز، ص 937).
جنبه ديگري از طراحي شغل، شيوه تعيين موقعيت فيزيكي شغلها نسبت به يكديگر است. نحوه چيدن كارها به گونه اي كه ارتباطات كمتر و يا بيشتري بين آنها برقرار شود، مي تواند عملكرد مشاغل تحقيق و توسعه اي را بهبود بخشد. افزايش تراكم اجتماعي در سازمانهاي تحقيق و توسعه (وضعيتي كه كاركنان زيادي در واحد سطح مشغول به كارند و قادرند به سرعت با هم صحبت كنند) باعث مي شود كه كاركنان اين سازمانها با سهولت بيشتري كار كننـد. افرادي كه كارهاي مشترك انجـام مــــي دهند، باراحتي بيشتر اطلاعات را مبادله مي كنند و در نتيجه، اثربخش تر و از شغل خود راضي تر، خواهند بود. همچنين حذف موانع فيزيكي، ارتباط ميان نوآوران و مشتريها را افزايش مي دهد (جين، صص 107-106).
البته در بعضي موقعيتها، جداكردن محققان و نوآوران از سازمان و مشتريان مطلوب است. مثلاً، چنانچه در يك سازمان، گروه بسيار خلاقي وجود داشته باشد، وجود موانع فيزيكي بين اين گروه و سازمان، نه تنها مشكلي ايجاد نمي كند بلكه بسيار مطلوب است. به عنوان مثال بيل گيتس، مديرعامل شركت مايكروسافت، مبتكران شركتش را در اتاقهايي كه از وسايل، تهي هستند وفقط موكت شده‌اند ، قرار مي دهد تا بتوانند در تنهايي خويش، به ابداع و نوآوري در نرم افزارهاي رايانه اي بپردازند.
درباره محيط فيزيكي كار براي كاركنان تحقيق و توسعه، علاوه بر تامين يك محيط مديريتي كه به طور رسمي و غيررسمي حامي كاركنان باشد، بايد كاركنان تحقيق و توسعه را آزاد گذاشت كه دفتر كارشان را با استفاده از منابع تخصصي تغيير دهند و آن را بنا به ميل خود تزيين كنند تا وقتي كه وضعيت فيزيكي محل كار تاثير منفي مشخصي در عملكرد يا ايمني شغلي (مثلاً ايجاد خطر حريق) نداشته باشد، بهتر اين است كه اين خصايص فردي را تحمل كنيم.
مسيرهاي شغلي : نتايج مطالعه اي كه راجع به استقرار مسير شغلي براي مهندسان سازمانهاي داراي فنــاوري برتر در تايـوان است، نشان مـي دهد كه مهندساني كه هدفي آشكار براي بالا رفتن از نردبان مديريت تخصصي يا عمومي دارند، نگرشهاي مثبت تري نسبت به شغل شان دارند. اين مسئله حياتي است كه آنها را كمك كنيم تا علائق مسير شغلي شان را تشخيص دهند.
در كل، آنهايي كه ترجيح مي دهند به مقامات بالا برسند، بيشتر تمايل دارند تا يك شغلي با مشخصات ايده آل گوناگون داشته باشند (صفحه 61، QUEY).
در طراحي مشاغل، كل مسير شغلي محققان بايد بررسي شود. يكي از مشكلات محيطهاي پژوهشي، نبودن مدارج كافي براي دست اندركاران فعاليتهاي كاملاً تخصصي، جهت رسيدن به سطوح بالاي سازماني، از نظر دستمزد، وجهه و اعتبار است. طراحي مشاغل به گونه اي كه كاركنان اداري، حقوق بيشتري دريافت مي كنند، با بسياري از ارزشها و نيازهاي افراد متخصص و مستعد ناسازگار است. نارضايتي يك مهندس يا محقق از شرح وظايف خود، امكان روي آوردن وي را به منابع ديگر رضايت، همچون امور شخصي يا خانوادگي، فراهم مي آورد.
تقسيم قدرت (يا تفويض اختيار) در يك سازمان تحقيق و توسعه، بسيار ضروري است. چرا كه محققان واقعاً خواهان آنند كه در اختيارات مديريتي و اجرايي، باساختار اداري سهيم باشند. آنان مي خواهند در چشم محيط و همكاران و رئيس جامعه خود مهم باشند و نگاهها را به شايستگيهاي خود جلب كنند. بيشتر از اين، حتي مي خواهند دولتمردان آنها را بشناسند و گاهي او را به حضور بپذيرند و گاهي هم در سازمان و محيط كاري او حضور يابند تا از نزديك با كار او آشنا شوند و به او دست مريزاد گويند (هيوز ص 5).
يكي از راههاي مقابله با مشكلاتي كه عنوان شد، ايجاد مسيرهاي پيشرفت شغلي دوگانه يا حتي سه گانه در درون سازمان است. در ساختار دوگانـه، رده بندي ديگري با رتبــــه هاي فني ايجاد مي شود كه رتبه هاي آن با رده بندي مديريتي سازمان، هم تراز است. هريك از رتبه هاي فني، يك رده حرفه اي را تشكيل مي دهند كه از حق نظارت، اختيار و حقوق و مزايايي برابر با رتبه هاي مشابه در رده بندي مديريت برخوردار است (جين، ص 113).
لازمه استفاده از نردبان دوجانبه، اجراي اثربخش آن است. دكتر بدوي، براي ايجاد يك نظام عملي نردبان دو جانبه، پيشنهادات زير را ارائه مي كند:
1 - يك كميته هميشه در حال كار، ايجاد كنيد كه نه تنها نردبان مناسبي براي برآورده كردن نيازهاي ويژه سازمان طراحي، بلكه آن را به خوبي اداره كند؛
2 - اطمينان حاصل كنيد كه ميزان حقوق در نردبان فنـي به اندازه نردبان مديريت افزايش مي يابد؛
3 - نردبان را طوري طراحي كنيد كه امكان جابه جايي ساده افراد، بين گروههاي پشتيباني مهندسي تحقيق و توسعه، وجود داشته باشد. اين امر از فاصله افتادن ميان دو گروه كه امري معمول است، جلوگيري مي كند و براي پيشرفت شغلي افراد فني جوان، ابزار كمكي با اهميتي است؛
4 - انعطاف پذير باشيد. ميان برزدن پله ها را مجاز بدانيد و جايي كه ضرورت تشكيل گروههاي پروژه اي ايجاب مي كند، به افراد فني اجازه دهيد تا به مديريت در سطح خود پاسخگو باشند؛
5 - با تعبيه پلكاني مناسب برروي نردبان، به افراد بدون مدرك تحصيلي نيز فرصت پيشرفت بدهيد. به كارگيري مناسب اصول راهنماي فوق، بااطمينان از آنكه مهندسان و محققان در حركتشان به سوي مديريت متاثر از انگيزه ها و اهداف ارتقاي شغلي بوده و نه محركهاي اقتصادي، به تسهيل گذار آنها به سوي مديريت كمك مي كند (بدوي، صفحه 104).
ارزيابي عملكرد
بايد معيار معيني در دسترس باشد تا فاصله عملكرد شخصي با عملكرد مورد نظر ارزياب، معلوم شود. چگونه مي توان عملكرد كسي را كه معيارهاي نازلي براي خود تعيين كرده و در نتيجه به موفقيت نايل شده با عملكرد فردي كه معيارهاي سطح بالا و دشواري را در نظر گرفته و در نتيجه موفق نشده، مقايسه كرد؟ واحد اندازه گيري معيار سنجش عملكرد، متغير است و روشهاي سنجش بسياري از اين معيارها نيز نظري و شخصي اند و در اغلب موارد هم به خوبي توسط كاركنـان يا سرپرستـان درك نمـي شوند.
كم كاران و مخاطره گريزان (محافظه كاران) نسبت به محققان نوآور كه ابتكار عمل را در دست دارند و در نتيجه مرتكب خطاهايي هم مي شوند، بهتر ارزيابي مي شوند. دو كارمند الف و ب را در نظر بگيريد. كارمند الف در ده فعاليت شركت كرده و در هشت تاي آنها موفق بوده، ولي در دو فعاليت شكست خورده است. كارمند ب پنج فعاليت انجام داده و در همه آنها موفق شده است. تجربه آشكارا نشان داده است كه وزن و اهميتي كه به شكست داده مي شود، بيشتر است. در نتيجه، احتمال بسيار دارد كه سرپرست، كارمند ب را نسبت به كارمند الف موفق تر ارزيابي كند.
در فرايند ارزيابي كارمند توسط سرپرست، سرپرست ابتدا به مشاهده بعضي از عملكردها مي پردازد. اما در مورد كاركنان يك سازمان تحقيق و توسعه، چنين مشاهداتي، احتمالاً از نتيجه منطقي كافي برخوردار نبوده و بنابراين، ارزش چنداني نخواهد داشت. اگر سرپرست يك عمل ساده را مشاهده مي كرد، ممكن بود بتواند قضاوت درستي ارائه كند؛ اما كار تحقيق و توسعه پيچيده است و موفقيت هريك از كارها به تنهايـي نمي تواند دليلي بر خوب انجام شدن كل كار باشد. بنابراين، سرپرست بـه جاي مشاهده عملكرد خاصي از يك فرد، بايد در مورد عملكرد مجموعه اي از فعاليتها، مثلاً ارائه يك طرح تحقيقاتي يا خاتمه يك پروژه، به قضاوت بپردازد. معمولاً اين گونه كارها دستاورد كار يك گروه است نه يك فرد. در نتيجه، به سختي مي توان ميزان مشاركت يك محقق خاص را در دستاورد گروه تعيين كرد.
ديگر آنكه، نتيجه مشاهدات بايد تصوري را در ذهن مشاهده گر به وجود آورد. متاسفانه، سمت گيريهاي متعددي بر شكل گيري اين تصور تاثير مي گذارند. به عنوان مثال، تحقيقات نشان داده است كه اولين برخوردها به غايت مهم است. اگر محقق از شهرت و اعتبار خوبي برخوردار باشد، بسياري از كارهاي ابهام آميز وي، مثبت ارزيابـي مي شوند. نيـز در شــــكل گيري اين تصورات، پيشامدهاي مربوط به اواخر دوره مشاهده، معمولاً نسبت به پيشامـدهاي ميان دوره اهميـت بيشتري پيدا مي كند.
سمت گيري ديگر را پيش تصورات و پندارهاي كليشه اي ما باعث مي شود. ما آنچه را به خاطر مي سپاريم به منظور انطباق با پندارهاي قالبي خود تعريف مي كنيم. علاوه بر كليشه اي فكركردن، اثر هالـه اي و اثر آســــان گيري نيز بر فرايند ارزيابي عملكرد كاركنان سازمانهاي تحقيق و توسعه تاثيرگذار هستند.
علاوه بر اينها، نظر به اينكه سازمانها ي تحقيق و توسعه اهداف چندگانه اي دارند، برون دادهاي مختلف آنها غالباً بي تناسب و معيارهاي اندازه گيري برون داد آنها معمولاً غير كمي و ذهني است. معيارهاي كمي براي اجزاي برون داد معمـولاً با واحدهاي مختلـف بيان مـي شوند، در نتيجه مقايسه دقيقي بين برون دادهاي كمي شده مختلف ضرورت مي يابد. همچنين هم سازمان و هم محققان بايستي بر روي نتايج، چگونگي به دست آوردن و نحوه ارزيابي آنها به توافق برسند يعني محققان بايد در سيستم ارزيابي مشاركت داشته باشند و سيستم را از خود بدانند.
حقوق و مزايا
بازنگري هاي حقوقي، بازخور مهمي براي كاركنان است؛ چرا كه ارزيابي مديريت از عملكرد آنها را بازگو مي كند. اگر اين بازنگريها به درستي توسط يك مدير حرفه اي صورت گيرند، براي افزايش و حفظ بهره وري سودمند خواهـد بود. البته بايد توجـه داشت افزايش بهره وري از طريق افزايش حقوق،‌ معمولاً عمر كوتاهي دارد و تاثير انگيزشي آن ظرف چند هفته يا حداكثر چندماه، رو به كاهش مي گذارد.
تحقيقات تجربي نشان مي دهد، هنگامي رضايت بيشينه است كه بين توقع و دستاورد، تناسب وجود داشته باشد. چنانچه فردي بيش از توقع خود دريافت كند، به ناهنجاري عملكرد دچار مي شود. درست مثل گرفتن يك عيـدي 100 دلاري وقتـي كه شخص توقع هديه اي 20 دلاري دارد. بديهي است هنگامي كه توقع فراتر از دستاورد باشد، شخص، ناراضي يا خشمگين مي شود و پيامد آن نارضايتي شغلي خواهد بود.
جابه جايي و اخراج: همه سازمانها، تعدادي حاشيه نشين دارند. كه به هردليل بار خود را نمي كشند. كم كارها با عملكرد ضعيف خود نه تنها بهره وري سازمان را كاهش مي دهند، بلكه بدتر از آن انگيزه ديگر كاركنان شاغل در يك فرايند را نيز تضعيف مي كنند. وقتي كم كاري كارمندي محرز مي شود، سرپرست وي بايد بكوشد تا وي را از بقيـه جدا كند. در اينجا، جابه جايي يا سپردن فرد به سرپرستي جديد، مي تواند مناسب باشد. هنگامي كه كم كارها در گروه پركارها قرار مي گيرند، غالباً عملكرد بهتري ارائه مي كنند.
به طور خلاصه، جابه جايي يا اخراچ پژوهشگران غيرمولد (نابهره ور)، قسمتي از التزام اساسي يك مدير تحقيق و توسعه در برابر موكلان سه گانه خود است:
! سازمان : تعهد مديريت به معناي بهينه كردن بهره وري و افزايش كيفيت نهايي سازمان است. اخراج كاركنان ضعيف، يكي از بهترين راههاي انجام آن است؛
! گروه كاري: هريك از اعضاي گروه كاري، سهم جداگانه اي در عملكرد نهايي گروه دارند. اگر يك نفر به وظايف خود عمل نكند، ديگر اعضاي گروه مجبور مي شوند يا جور او را بكشند و يا شاهد كاهش بهره وري گروه باشند؛
! كارمند جابه جا شده يا اخراج شده: با فرض اينكه فرايند اخراج عادلانه، به شايستگي و از روي توجه خالصانه به كارمند صورت گرفته باشد، به فرد اخراج شده، علي رغم ضربه زودگذر روحي، معمولاً لطف بزرگي مي شود. اگر افراد در يك محيط كاري نتوانند به خوبي كاركنند، هيچ كس بيشتر از خود آنها دچار مشكل نمي شود و عزت نفس و آرامش روحي آنان خدشه دار مي شود.
يك شروع تازه در يك موقعيت بهتر، معمولاً بيشتر از هر چيز ديگري به افراد كمك مي كند.
در مواقعي كه حفظ كارمند در شغل فعلي، يك انتخاب عملي نيست، سه مرحله متوالي ذيل بايستي در نظر گرفته شود:
1 - كارمند را در همان گروه تحقيقاتي نگه داريد اما وظايف متفاوت و شايد آسان تر را به او واگذار كنيد؛
2 - كارمند را به يك بخش ديگر. جايي كه مسئوليتها با توانائيها و علايق او بهتر سازگاري دارد، منتقل كنيد؛
3 - كارمند را از سازمان اخراج كنيد، اما ترجيحاً قبل از اخراج، به او كمك كنيد تا شغل ديگري پيدا كند ( TINGSTAD، صفحه 279).
نتيجه گيري
فرايند توسعه منابع انساني در سازمانهاي تحقيق و توسعه بنابر مطالعات WAITRO (سازمان جهاني تحقيقات تكنولوژيك و صنعتي) مولفه هايي همچون مولفه هاي زير خواهد داشت:
1 - فعاليـت در جهت جذب بهتريـن و بالقــوه ترين نيروي انساني و نگهداري آنها كه خود اين دو جزء دارد:
الف) كارمنديابي و آموزش آنها ب) جبران خدمات (حقوق و مزايا) و نگهداري آن؛
2 - فعاليت در جهت فرصتهاي مسير شغلي: يك سازمان تحقيق و فناوري بايد سيستمي براي تشخيص بهترين كاركنان و يك سيستم پاداش داشته باشد. لازمه اش داشتن سيستم ارزيابي عملكرد است كه زمينه را براي ارتقا در مسير شغلي فراهم مي كند؛
3 - فعاليت در جهت توانمندسازي: باتوجه به نرخ سريع تغيير دانش در دنياي امروز، واجب است نيروي انساني علمي و تكنيكي، فرصت يابند مهارت بيشتري كسب كنند و ارزش بازار را نگه دارند. اين كار هم براي سازمانهاي تحقيق و فناوري مهم است و هم براي خود كاركنان. سوال مهمي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه سازمان تحقيق و فناوري چگونه كاركناني كه مشمول فرايند مي شوند و همچنين فرصتهاي توانمندسازي آنان را تعيين كنند؟ سـوال ديگر اين است كه چگونــه برنامه هاي توانمندسازي عملي شود؟ (صفحه 46 تا 49، NATH ) در اين مقاله علاوه بر زيرسيستم هاي مديريت منابع انساني كهWAITRO مطرح كرده است به موضوعهاي طراحي شغل وارتباطات سازماني نيز در سازمانهاي تحقيق و توسعه اشاره گرديد. همچنين وجه تمايز سازمانهاي تحقيق و توسعه و كاركنان دانش محور با ديگر سازمانها و كاركنان نيز بيان شد.
نتيجه گيري كلي اي كه از مباحث مطرح شده حاصـل مـــي شود اين است كه در اين سازمانها از نظر مديريت منابع انساني، ظرائف و نكاتي وجود دارد كه يك مدير موفق سازمان تحقيقاتي بايستي به آنها توجه كند.
منبع:1 - TINGSTAD JAMES E., HOW TO MANAGE THE R&D STAFF (A LOOKING - GLASS WORLD), AMA COM: AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION, 1991.
2 - NATH PRADOSH AND MRINALINI N., ORGANIZATION OF R&D: AN EVALUATION OF BEST PRACTICES, PALGRAVE, 2002.
3 - QUEY-JEN YEH AND MENG KUAN LAI, “ADVANCEMENT INTENTIONS AND JOB ATTITUDES- A STUDY ON THE CAREER SETTING OF HIGH-TECH ENGINEERS IN TAIWAN”, R&D MANAGEMENT, 2001.
4 - جين آر. كي.، تريانديس اچ. سي.، مديريت بر مديريت ناپذير (مديريت سازمانهاي تحقيقاتي)، ترجمه: دفتر مطالعات موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، تهران، 1376.
5 - .....، بهسازي منابع انساني در سازمانهاي تحقيقاتي، ارايه شده در كتاب مجموعه مقالات سومين همايش بين المللي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن، جامعه مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن، دي ماه 1380.
6 - دكتر ام. كي. بدوي، پرورش مهارتهاي مديريتي مهندسان و محققان، مترجم: مهندس مهرداد تقوي گيلاني، دفتر مطالعات موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، تهران، 1379.
7 - هيوز كمپاني، بهره وري سازمانها و واحدهاي تحقيقـاتي، مترجم: عليرضا بوشهـري و عقيل ملكـي فر، دفتر مطالعات موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، تهران، 1377.
8 - مهدوي محمدنقي، فرهنگ توصيفي تكنولوژي، نشر چاپار، تهران، 1381.
9 - سعادت اسفنديار، مديريت منابع انساني، سازمان مطالعه و تدوين علوم انساني (سمت)، 1379.
10 - استيفن پي. رابينز، رفتار سازماني (جلد سوم)، دكتر علي پارسائيان و دكتر محمد اعرابي، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1378 .
وحيد شاهميرزايي: كارشناس ارشد مديريت دولتي دانشگاه تهران

xx_s_d_m_xx
24-01-2009, 23:24
ارزشیابی عملکردبدون ترديد انتصابات به جا و متكي بر ضوابط معين و وجود امكانات لازم براي ارتقاو پيشرفت شغلي ، افزايش عملكرد كاركنان را درپي خواهد داشت .
http://www.articles.ir/ShowImage/Article_Image_Width/Article_Image_Base/Article1882.jpg.aspx (http://www.articles.ir/ShowImage/Real_Mode/Article_Image_Base/Article1882.jpg.aspx) بدون ترديد انتصابات به جا و متكي بر ضوابط معين و وجود امكانات لازم براي ارتقاو پيشرفت شغلي ، افزايش عملكرد كاركنان را درپي خواهد داشت . اگر ترفيعات به درستي انجام گيرد، قدم موثري در بروز استعدادهاي دروني افراد است . استفاده صحيح از نظام ترفيعات موجب مي شود تا سازمان از توانائيهاي كاركنان خود به بهترين نحو استفاده كندو كاركنان لايق و موفق را از كاركنان نالايق باز شناسد. ازطرف ديگر وجود سيستم ترفيعات مي تواند موجب تشويق عملكردهاي افراد شود. اگر كاركنان متقاعد شوند كه كارايي و عملكرد بالا، آنان را به سمت ارتقا سوق مي دهد، نهايت ذوق و استعداد خود رابروز خواهند داد. لذا عامل موثر نظام ترفيعات مي تواند منتج به كارايي بالاي سازمان وافزايش سطح توليد و تقويت روحيه كاركنان شود.
مديران سازمانها با ارزشيابي عملكرد كاركنان از يك سو ضمن شناسايي نيروهاي مازاد مي توانند نسبت به جابجايي ، نقل وانتقال و خاتمه بخشيدن به خدمت آنان تصميم گيري كنند و ازسوي ديگر با شناسايي استعدادهاي نهفته كاركنان نسبت به ارتقا،ترفيع ، انتصاب و اعطاي پستهاي بالاتر اقدامات لازم به عمل آورند. با استفاده از ارزشيابي عملكرد، نارسائيهاي مهارتي و نقاط قوت و ضعف كاركنان توسط مديران شناسايي مي شود تا براساس آن برنامه هاي آموزشي براي ارتقا علمي آنان اجرا گردد. ارزشيابي عملكرد همچنين محكي براي ارزيابي برنامه هاي آموزشي سازمانها محسوب مي گردد واز آن طريق مي توان پي برد كداميك از برنامه هاي آموزشي ، اثربخش ، قابل اعتماد و معتبراست .
همچنين با استفاده از ارزشيابيهاي عملكرد كاركنان مي توان پايه يا مبنايي براي تخصيص پاداش تعيين كرد. پاداش مبتني بر عملكرد، رضايت كاركنان با لياقت را به همراه دارد و آنها را تشويق مي كند تا در سازمان بمانند، زيرا آنها محيطي را دوست دارند كه درآن به عملكردشان پاداش داده شود.
از اهداف مهم ديگرارزشيابي عملكرد، ارائه بازخور درمورد نتايج كار كاركنان است . بازخور لازم درباره عملكرد هر كسي بايد بلافاصله بعداز هر رويداد به وي داده شود تا نيروي لازم را براي تداوم كار فراهم كند.
شاخصهايي كه مديران براي ارزشيابي عملكرد كاركنان انتخاب مي كنند باتوجه به نوع فعاليت سازمانها متفاوت است . سه دسته از شاخصهاي شناخته شده در اين زمينه كه اكثر مديران موسسات آنها را ملاك ارزشيابي كاركنان قرار مي دهند شامل نتايج كار فردي ،رفتارها و ويژگيهاي كاركنان است . اگر قرار باشد هدف "و نه وسيله " موردتوجه باشد، درآن صورت مديريت بايد نتيجه كار كارگر با كارمند را ارزيابي كند و از معيارهايي چون ميزان توليد، ضايعات و بهاي تمام شده هر واحد محصول استفاد كند. رفتار كاركنان ازقبيل نحوه برخورد با ارباب رجوع ، شيوه رهبري و يا نقشي كه هريك از كاركنان درعملكرد گروه و سازمان به عهده دارند به عنوان ملاك ارزيابي مديران به كار مي رود.ويژگيهاي كاركنان از قبيل نشان دادن اطمينان ، هوشياري ، صميمي بودن و داشتن تجربه در كار، امروزه در اغلب سازمانها به عنوان شاخصهايي براي ارزشيابي سطح عملكردكاركنان مورد استفاده قرار مي گيرد.
به طوركلي بايد معيارهايي براي ارزيابي كاركنان ملاك عمل قرار گيرد كه به صورت واقعي با موفقيت يا شكست آنها در كارشان ارتباط داشته باشد. در بسياري از سيستم هاي ارزشيابي ، از معيارهاي كمي و عيني اجتناب مي گردد و معيارهاي كيفي و ذهني ملاك عمل قرار مي گيرد. توجه به ارزيابيهاي ذهني به تعصب و خطاهاي رواني ارزيابي كننده منجر شده انحرافاتي ازقبيل خطاي هاله اي ، خطاي شبيه سازي ، خصوصيات فردي ارزياب ، اشتباهات مربوط به سختگيري يا آسان گيري بيش ازحد، تمايل به كانون قدرت يامركز نفوذ و تعصبات ديگر را درپي دارد.
ملاكهايي كه براي ارزشيابي عملكرد انتخاب مي گردند، بايد باتوجه به سطوح سازماني و درجات شغلي افراد فرق مي كند. در ارزشيابي مديران و سرپرستان بايدعواملي ازقبيل برنامه ريزي ، سازماندهي ، هماهنگي ، رهبري ، نظارت ، قضاوت ،تصميم گيري در شرايط بحراني ، قوه ابتكار، ارتباطات ، آگاهي از مسائل سياسي ومشاركت دادن كاركنان در تصميم گيري موردتوجه قرار گيرد. در ارزشيابي كاركنان عادي ،عواملي همچون كارداني و مهارت ، خلاقيت و نوآوري شخصيت ، مسئوليت پذيري ،صداقت ، حسن شهرت ، توجه به معيارهاي اخلاقي ، اعتمادبه نفس ، وجدان كاري ،قانون گرايي و انضباط اداري ، پيشرفت و تسلط بر كار، قوه ادراك و استدلال ، قدرت فراگيري و تاثيرات آموزشهاي حين خدمت ازجمله عوامل مهمي هستند كه بايستي به نوعي مدنظر قرار گيرند.
در گذشته يكي از وظايف مديران ، ارزشيابي عملكرد زيردستان بوده است . زيرا او دربرابر عملكرد زيردستان مسئوليت دارد، بنابراين معقول اين است كه عملكرد آنها راارزشيابي كند ولي گاهي اين استدلال گرفتار ضعف مي شود. شايد كسان ديگري باشند كه بتوانند اين كار را بهتر انجام دهند. مهمترين گروهها و منابعي كه عمل ارزشيابي كاركنان رابه عهده دارند به شرح ذيل هستند:
سرپرست مستقيم
حدود 95% ارزيابي عملكرد افراد رده مياني و پايين سازمان به وسيله مديران وسرپرستان مستقيم انجام مي شود. با وجود اين ، تعداد زيادي از سازمانها متوجه نقاطضعف اين شيوه ارزشيابي شده اند. براي مثال ، بسياري از مديران اكثر كاركنان خود راواجد شرايط ويژگيهاي منحصربه فرد نمي دانند. عده اي هم صلاح نمي بينند كه سرنوشت زيردستان و كاركنان را رقم بزنند. گذشته از اين ، در دهه 1990، يعني زماني كه بسياري ازسازمانها از تيم هاي خودگردان ، گروههاي كاري ، كار از راه دور و ساير ابزارها و شيوه هاي سازماندهي استفاده مي كنند و مديران از كاركنان فاصله زيادي مي گيرند احتمالا سرپرست مستقيم كارمند نمي تواند درباره عملكرد او به گونه اي قابل اعتبار، قضاوت كند.
همكاران ازجمله منابع ارزشمندي به حساب مي آيند كه مي توانند عملكرد افراد راارزيابي كنند. روابط متقابل باعث مي شود كه آنها ديدگاهي وسيع از عملكرد فرد به دست آورند. درواقع با ارزشيابي عملكرد توسط همكاران ، به تعدادي از قضاوتهاي مستقل دست مي يابيم و بديهي است كه ميانگين چند ارزيابي بسيار ارزشمندتر و معتبرتر از يك ارزشيابي است كه به وسيله يك شخص خاص انجام مي پذيرد. جنبه هاي منفي چنين ارزيابي اين است كه شايد همكاران تمايلي نداشته باشند، به دليل تعصب و روابطدوستانه اي كه با همكاران خود دارند، اين كار را انجام دهند و يا ممكن است ازبيان بعضي واقعيات درخصوص همكاران خود امتناع ورزند.
اگر از كاركنان خواسته شود كه عملكرد خود را ارزيابي كنند، نتيجه كار به گونه اي مي شود كه با ارزشهايي چون گروههاي خودكنترلي ، تيم هاي كاري و تفويض اختيارسازگاري خواهد داشت . از ديدگاه كاركنان ، خودسنجي از ارزش بالايي برخوردار است وباعث ايجاد انگيزه و بهبود عملكرد كاركنان مي گردد. ولي گاهي اين ارزشيابي دستخوش تعصبات شديد "به نفع فرد" مي شود. گذشته از اين ، اغلب ارزشيابي هاي فردي باارزشيابي هايي كه مقامات و سرپرستان به عمل مي آورند، تفاوت زيادي دارد، به سبب اين كاستيها، احتمالا چنين ارزشيابي هايي مناسب شرايطي است كه هدف آن تعيين ميزان پيشرفت است ، نه اينكه بخواهند عملكرد فرد را مورد قضاوت قرار دهند.

زيردستان فرد به عنوان چهارمين منبع به حساب مي آيند كه مي توانند درمورد عملكردمقام مافوق قضاوت كنند. زيردستان احتمالا مي توانند اطلاعاتي دقيق و مفصل درباره رفتار رئيس مستقيم خود ارائه كنند، زيرا اصولا اين افراد با كساني كه كارها را ارزشيابي مي كنند تماسهاي پيوسته دارند. ضعف روش مزبور در اين است كه زيردستان از اين امروحشت دارند كه با انجام هرگونه ارزشيابي نامطلوب از رئيس خود، مجبور شوند كفاره آن را بپردازند. بنابراين اگر، اين ارزشيابيها به صورت مخفي انجام شود، دقيق ترخواهدبود.
در بسياري از سازمانها براي ارزشيابي كاركنان از كميته هاي سنجش استفاده مي كنند.اين كميته ها معمولا از سرپرست مستقيم كارمند و سه يا چهار سرپرست ديگر تشكيل مي شود. استفاده از اين كميته ها باعث مي شود تا از مشكلاتي ازقبيل تعصبات وتعميم نظر كه در ارزيابيهاي فردي وجود دارد كاسته شود. همچنين اين كميته ها معمولاجهتهاي متفاوتي از عملكرد شغلي كاركنان را موردتوجه قرار مي دهند و عمل ارزشيابي به صورت همه جانبه صورت مي پذيرد
آخرين روش ارزشيابي عملكرد كاركنان ، روش جامع يا ارزشيابي همه جانبه است . دراين ارزشيابي كارهاي فرد يك دايره كامل را مي پيمايد، از تماسهايي كه او با ديگران دارد،رفتن به محل پست و برداشتن نامه ها تا تماسهايي كه با مقامات بالاتر و همكاران برقرارمي كند. تعداد ارزيابها مي تواند سه يا چهار نفر باشد و گاهي اين عدد به 25 نفر مي رسد،ولي در بيشتر سازمانها اينگونه اطلاعات از پنج تا ده نفر "درمورد هر كارگر يا كارمند"گرفته مي شود
اين روش مناسب سازمانهايي است كه از تيم ها يا گروههاي كاري استفاده مي كنند،كاركنان را درمورد تصميم گيري مشاركت مي دهند يا از برنامه هاي كنترل كيفيت جامع استفاده مي كنند. اين سازمانها باتوجه به داده هايي كه از همكاران ، مشتريان و زيردستان جمع آوري مي شود، عملكرد افراد را ارزشيابي مي كنند.
باتوجه به نوع فعاليت ، ساختار سازماني و نوع سبك رهبري در سازمانها از روشهاي مختلف يا تركيبي از روشها براي ارزشيابي عملكرد كاركنان استفاده مي گردد. متداول ترين روشهاي ارزشيابي عملكرد به شرح زير است :
شايد ساده ترين روش ارزشيابي عملكرد فرد اين باشد كه شرحي از وضع و حال كارمند يا كارگر، نقاط قوت و ضعف او، عملكرد گذشته وي و توصيه هايي در زمينه بهبودآن نوشته شود. براي نوشتن اين شرح حال هيچ نيازي نيست كه فرمهاي پيچيده اي پرشود يا اينكه فرد براي نوشتن آن دوره هاي آموزشي ببيند. معمولا نتيجه كار به قلم تواناي نويسنده بستگي دارد. توانايي كسي كه اين شرح حال را مي نويسد به اندازه سطح عملكرد واقعي فردي كه مورد ارزشيابي قرار مي گيرد، اهميت دارد.

مقصود از رويدادهاي سرنوشت ساز آن دسته از رفتارهايي است كه در تفكيك ياتبيين عملكرد موثر و غيرموثر فرد نقش اصلي را به عهده دارند. در اينجا كليد اصلي تنهارفتارهاي ويژه اي است كه بيانگر ويژگيهاي شخصيتي فرد است . كسي كه اقدام به ارزشيابي مي كند، از رفتارهاي چشمگير شخص فهرستي تهيه مي كند كه در آن رفتارهاي بسيار مطلوب و نقاط ضعفي كه بايد اصلاح شود، مشخص مي شوند.
يكي از قديمي ترين و متداول ترين روشهاي ارزشيابي عملكرد است . در اين روش فهرستي از عوامل موثر در عملكرد مانند كميت و كيفيت كار، وفاداري ، صداقت ، خلاقيت و غيره تهيه مي شود، آنگاه كاركنان را برحسب هريك از عوامل به صورت درجاتي ازارزشيابي ازقبيل استثنايي ، عالي ، خوب ، متوسط، ضعيف و بد ارزشيابي مي كنند. براي مثال به عاملي چون دانش يا اطلاعات فرد در رابطه با كار، مي توان نمره اي برابر با 1 تا 5يا الف تا ه' داد "يعني اگر ميزان دانش و اطلاعات فرد در سطح بسيار پاييني است به آن نمره 1 و اگر از همه جوانب كار اطلاعات كافي دارد به آن نمره 5 مي دهند".
اگرچه در اين روش اطلاعات جامع و كاملي به دست نمي آيد، ولي در اجراي آن وقت بسيار كمتري صرف مي شود. مزيت ديگر روش مزبور اين است كه مي توان نتيجه هارا با هم مقايسه و ازنظر كمي آنها را تجزيه و تحليل كرد.
در اجراي اين روشها، عملكرد افراد باهم مقايسه مي شود. اين روشها نسبي هستند ونتيجه ارزشيابيها به صورت مطلق نخواهدبود. متداولترين روشهاي مقايسه اي از اين قرارند:
تعيين اولويت گروهي
تعيين اولويت فردي
مقايسه زوجي
در اجراي روش مبتني بر تعيين اولويت گروهي ، كسي كه مي خواهد افراد راارزشيابي كند، فهرستي از آنها را تهيه مي كند و هركس را در گروهي خاص قرار مي دهد.
مثلا مي گويد كه آقاي الف جزو پنج نفر اول است ، يا در گروه پنج نفر دوم قرارمي گيرد. هنگامي كه مديران بخواهند كاركنان و اعضاي سازمان را موردارزشيابي قراردهند بايد فهرستي از همه آنها تهيه كنند. بنابراين اگر در سازماني تنها 20 نفر كار كنند،مدير بايد چهار نفر را در گروه 20 درصد اول قرار دهد كه درنتيجه مجبور است چهار نفررا هم در گروه 20 درصد آخر بگذارد.
در اجراي روش مبتني بر تعيين اولويت فردي ، فهرستي از افراد تهيه مي كنند كه به ترتيب از بهترين آغاز و به بدترين پايان مي يابد. اگر سازماني 30 عضو داشته باشد، دراجراي روش مزبور فرض بر اين گذاشته مي شود كه تفاوت بين اولي و دومي درست به اندازه تفاوت افرادي است كه در رديفهاي بيست ويكم و بيست ودوم قرار گرفته اند. اگرچه امكان دارد برخي از افراد نزديك هم قرار گيرند، ولي آن به معني هيچ نوع وابستگي نيست .
در اجراي روش مبتني بر مقايسه زوجي ، هر عضو از سازمان با عضو ديگر مقايسه مي شود كه درنتيجه عملكرد وي نسبت به ديگري بهتر يا بدتر خواهدبود. پس از اين تمام اعضاي سازمان دوبه دو باهم مقايسه مي شوند، آنگاه هريك از آنها نمره اي مي گيرد كه نشان دهنده نقاط قوت آنهاست . در اجراي اين روش چنين فرض مي شود كه هر دو عضوسازمان يكبار باهم مقايسه شده اند، ولي چون بايد بسياري از افراد را باهم مقايسه كرد،نتيجه كار دقيق نخواهدبود.
مي توان روشهاي مبتني بر مقايسه افراد با يكديگر را با روشهاي ديگر تركيب كرد ومجموعه اي از بهترين روشهاي نسبي و مطلق را به دست آورد.در اين روش ، توزيع شايستگي كاركنان ازنظر آماري يك توزيع نرمال درنظر گرفته مي شود و ارزياب بايد نمرات يا درجاتي را به هريك از زيردستانش اختصاص دهد تانسبتهاي معين در هر منطقه يا طبقه قرار گيرد . در اين روش اكثركاركنان داراي شايستگي متوسط بوده و افراد ديگر با درصدهاي تعيين شده در دو طرف آن قرار مي گيرند. به عنوان مثال شايستگي كاركنان ممكن است به صورت زير توزيع گردد:
عالي 25 درصد كاركنان
خوب 10 درصد كاركنان
متوسط 40 درصد كاركنان
كمتر از متوسط 20 درصد كاركنان
حداقل شايستگي 10 درصد كاركنان
در اين شيوه اگرچه اعمال نظر شخصي تاحدودي كاهش مي يابد ولي درصدهاي مساوي براي دامنه هاي متقارن منحني مشكلاتي را در مرحله اجرا به وجود مي آورد.روش توزيع اجباري با انجام تغييراتي ، درحال حاضر در صنعت نفت اجرا مي گردد.
در اين روش به كارمند اين فرصت داده مي شود كه به ارزشيابي عملكرد خودش درطول يك دوره ارزشيابي بپردازد و ديدگاههاي خود را نسبت به شغل و پيشرفت تخصصي خود در آينده ذكر كند و وظايف اصلي اش را مورد تجزيه وتحليل قرار دهد"بووي ، ص 295". اين روش ارزشيابي اگرچه نمي تواند جانشين ارزشيابيهايي شود كه توسط سرپرست مستقيم صورت مي گيرد ولي مي تواند به عنوان يك مكمل مناسب براي ساير روشهاي ارزشيابي باشد. روشهاي بالا متداولترين روشها و فنون سنجش واندازه گيري عملكرد كاركنان هستند. هريك از اين روشها مي تواند به تنهايي يا همراه باروش ديگري به طور مركب مورداستفاده قرار گيرد.
سازمانها به هنگام ارزشيابي عملكرد كاركنان با مسائل متعددي روبرو مي شوند ولي اين موضوع نبايد باعث شود تا آنان در اين كار دلسرد شوند. براي حل مشكلاتي كه دراين رهگذر پديد مي آيد راه حلهايي به شرح زير ارائه مي گردد:
همه كاركنان بايد فرمهاي ارزشيابي را ببينند يا از استانداردهايي كه در ارزشيابي مورداستفاده قرار مي گيرد، كاملا آگاهي داشته باشند;
عملكرد موفقيت آميز مستلزم آن است كه فعاليتهاي بيشتري از كاركنان مورد ارزشيابي قرارگيرد. هرقدر شغل يا وظيفه اي كه شخص برعهده دارد پيچيده تر باشد، بايد براي ارزشيابي عملكرد از شاخصهاي بيشتري استفاده كرد;
معيارها و شاخصهاي مبهم نتيجه ارزشيابي را نامطلوب مي نماياند و منجر به تصميم هاي گوناگون از درجه ها و خصوصيات افراد مي گردد. بايد سعي شود از معيارهاي توصيفي استفاده شود و هركدام از خصوصيات را به دقت تعريف كرد و درصورت امكان آنها را به صورت كمي و مقداري نشان داد
مي توان با تهيه يك پرونده شخصي و كارهاي مهمي كه هريك از كاركنان انجام مي دهند، عملكردهاي آنها را بهتر ارزشيابي كرد. نوشتن شرح حال افراد و ثبت رويدادهاي مهم از خطاهاي مختلف در ارزشيابي جلوگيري كرده و باعث مي شود به جاي توجه به ويژگيهاي شخصي افراد به عملكرد آنان توجه
گردد .با افزايش تعداد افرادي كه درباره عملكرد كاركنان قضاوت مي كنند، احتمال دستيابي به اطلاعات دقيق تر افزايش مي يابد.
توصيه مي شود داوران تنها در زمينه هايي كه تخصص دارند افراد را مورد ارزشيابي قراردهند. سعي شود افراد به وسيله سرپرست مستقيم يا همكاراني مورد ارزشيابي قرار گيرندكه شايستگي داوري را دارا باشند. داوران و ارزيابان بايد از ويژگيهايي مانند دانش واطلاعات لازم درمورد شرح وظايف ، انگيزه كافي براي ارزشيابي دقيق ، اعتمادبه نفس بالاو قدرت قضاوت عادلانه ، احساس مسئوليت و آگاهي از اهداف ارزشيابي برخوردارباشند. ازطريق آموزش و برگزاري كلاسهاي توجيهي مي توان سطح آگاهي ارزيابان راافزايش داد;
هرچه تعداد دفعات ارزشيابي بيشتر باشد و در زمانهاي كوتاهتري انجام شود، از اعتبارو دقت بيشتري برخوردار است و بهتر مي تواند ملاك عمل مديران قرار گيرد. مخصوصاافرادي كه عملكرد ضعيفي دارند انجام ارزشيابيهاي مكرر مي تواند در بهبود عملكرد آنهاموثر باشد.
منبع:دکترعلي رضا رزقي رستمي

xx_s_d_m_xx
24-01-2009, 23:29
از قرون توليد دستي تا عصر توليد ناب !دو انقلاب در ابتدا و انتهاي قرن بيستم رخ داد ؛ انقلاب آغازين همانا ظهور توليد انبوه و پايان عصر توليد دستي بود و انقلاب پاياني ظهور توليد ناب و خاتمه يافتن عصر توليد انبوه است.
http://www.articles.ir/ShowImage/Article_Image_Width/Article_Image_Base/Article1881.jpg.aspx (http://www.articles.ir/ShowImage/Real_Mode/Article_Image_Base/Article1881.jpg.aspx) دو انقلاب در ابتدا و انتهاي قرن بيستم رخ داد ؛ انقلاب آغازين همانا ظهور توليد انبوه و پايان عصر توليد دستي بود و انقلاب پاياني ظهور توليد ناب و خاتمه يافتن عصر توليد انبوه است . اكنون جهان در آستانه عصري جديد به سر مي‌برد ، عصري كه در آن دگرگوني شيوه‌هاي توليد محصولات و ساخته‌هاي بشر چهره زندگي او را يكسره دگرگون خواهد كرد . پس از جنگ جهاني اول هنري فورد و آلفرد اسلون (مدير جنرال موتورز) توليدات صنعتي جهان را از قرون توليد دستي كه شركتهاي اروپايي رواج داده بودند ، بدرآوردند و به عصر توليد انبوه كشاندند ؛ با ترويج اين شيوه توليد در تمام صنايع ، ايالات متحده رهبر جديد شيوه‌هاي توليدي گرديد و صنعت خودروسازي ، موتور و قلب تپنده اقتصاد اين كشور شد . در همين راستا ، پيتر دراكر در سال 1946 لقب صنعت صنعتها را به صنعت خودروسازي اطلاق كرد . همچنين توليد ناب در سالهاي پاياني جنگ جهاني دوم توسط تاي‌چي‌اوهنو درشركت خودروسازي تويوتا در ژاپن مطرح گرديد . مبحث توليد ناب در سال 1990 توسط جيمز ووماك و همكارانش از دانشگاه MIT در قالب يك كار تحقيقاتي با عنوان ماشيني كه جهان را تغيير داد منتشر گرديد . او و همكارانش ، توليد ناب را به عنوان تركيبي از مدل توليد سنتي فورد و مدل كنترل اجتماعي در محيط توليد ژاپني مي‌شناسند ؛ بنابراين بحث توليد ناب و نيز ساير شيوه‌هاي توليدي با صنعت خودروسازي گره خورده است و براي توصيف شيوه توليد ناب نياز به بررسي سه شيوه توليدي بالاست تا با مقايسه آنها تفاوت و امتيازاتشان معلوم گردد .
از توليد دستي بيشتر بدانيم !
يك توليدگر دستي از كارگران بسيار ماهر و ابزارهاي ساده اما انعطاف‌پذير استفاده مي‌نمايد تا دقيقا آنچه را بسازد كه مشتري مي‌خواهد ؛ يعني يك واحد در يك زمان . برخي مشخصه‌هاي توليد دستي عبارتند از :
1- وجود نيروي كاري ماهر .
2- وجود سازماندهي بسيار غيرمتمركز .
3- به كارگيري ابزارآلات ماشيني چندكاره .
4- حجم بسيار پايين توليد .
از ضعفهاي توليد دستي اين است كه قيمت محصول بالا بوده و در صورت افزايش حجم توليد ، قيمت پايين نمي‌آيد . (امروزه در مورد ماهواره‌ها و سفينه‌هاي فضايي كه برجسته‌ترين توليدات دستي هستند همين مشكل به چشم مي‌خورد) . از مشكلات ديگر توليدكنندگان دستي اين است كه معمولا فاقد آن سرمايه مالي و انساني كافي هستند كه به دنبال نوآوريها و پيشرفتهاي اساسي باشند چرا كه پيشرفت واقعي در دانش فني مستلزم تحقيق و پژوهش سازمان يافته است . اما با اين حال محصولات دستي و سفارشي همچنان بازار خود را حفظ كرده‌اند چراكه برخي از مشتريان نيازها و سليقه‌هاي خاصي دارند كه فقط اين شيوه توليدي پاسخگوي نيازهاي آنهاست . اما در دهه 1990 براي شركتهاي توليدكننده دستي ، تهديد ديگري از جانب شركتهاي توليدكننده ناب ، به ويژه شركتهاي ژاپني آغاز شده است و آن تهديد اينست كه توليدگران ناب در تعقيب آن بخشي از بازار هستند كه تاكنون در انحصار توليدگران دستي بوده است . براي مثال ، شركت هوندا با اتومبيلهاي ورزشي (NS-x) با بدنه آلومينيومي خود حمله مستقيمي به بازار خودروهاي ورزشي فراري كرده است .
از مشخصه‌هاي توليد انبوه چه مي‌دانيم ؟
توليدگر انبوه در طراحي محصولات از متخصصين ماهر استفاده مي‌نمايد ، اما اين محصولات توسط كارگران غيرماهر ساخته مي‌شوند كه ماشين‌آلات گران و تك‌منظوره را هدايت مي‌كنند . اين محصولات هم‌شكل ماشيني ، در حجم بسيار بالا توليد مي‌شوند . ازآنجاكه توليد محصول جديد محتاج تغيير كل سيستم است ، بسي گرانتر از محصول قبلي خواهد شد . ازين‌رو توليدكننده انبوه تا جائيكه ممكن باشد ، از نوآوري در طرح خودداري مي‌نمايد . در نتيجه محصول ، به بهاي از دست رفتن تنوع و به دليل وجود روشهاي كاري كه براي كاركنان كسالت‌بار است ، ارزانتر در اختيار خريدار قرار مي گيرد .
برخي از مشخصه‌هاي توليد انبوه عبارتند از :
1- نيروي كار : تقسيم كار تا هرجا كه امكان دارد ؛ در كارخانه‌هاي با توليد انبوه ، كارگر مونتاژكننده تنها به چند دقيقه تعليم و آموزش نياز دارد .
2- سازماندهي : با استفاده از يك ادغام عمودي كامل ، توليدكننده انبوه سعي مي‌كند كه از مواد اوليه تا ساير قطعات را خود توليد كند . ولي مشكل ادغام عمودي كامل ، ديوان‌سالاري وسيع است.
3- ابزارها : از ابزارآلاتي كه فقط در هر زمان يك وظيفه را انجام مي‌دهد استفاده مي‌شود كه اين كار صرفه‌جويي زيادي در زمان آماده‌سازي ماشين‌آلات به وجود مي‌آورد .
4- محصول : محصولات تنوع اندكي دارند اما قيمتهاي آن به خاطر تنوع كم روند نزولي پيدا مي‌كند .

خاستگاه توليد ناب كجاست ؟
زادگاه توليد ناب در شركت تويوتا در جزيره ناگويا در ژاپن است . نخستين پيروزي خانواده تويوتا در صنعت ماشين‌آلات نساجي بود و در دهه 1930 به دليل نياز شديد دولت ، شركت مذكور وارد صنعت وسايل‌نقليه موتوري گرديد ؛ در آن سالها اين شركت با مشكلاتي از قبيل بازار داخلي كوچك ، نيروي كار ثابت ، فقدان سرمايه كافي و رقباي خارجي علاقه‌مند به بازار ژاپن مواجه بود .
در آن سالها ، اي ‌جي‌تويوتا با مهندس شركت ، تاي‌چي‌اوهنو به آمريكا سفر كرده و از شركت اتومبيل‌سازي فورد بازديد به عمل آوردند و نهايتا به اين نتيجه رسيدند كه اصول توليد انبوه قابليت پياده‌سازي در ژاپن را ندارد و اين سيستم پر از Muda(اتلاف) است . برهمين اساس ، آنها شيوه جديدي از توليد كه بعدها توليد ناب نام گرفت را ايجاد نمودند . يك توليدگر ناب مزاياي توليد دستي و توليد انبوه را با يكديگر تلفيق كرده و از قيمت بالاي اولي و انعطاف ناپذيري دومي اجتناب مي‌نمايد و از ماشين‌آلاتي استفاده مي‌كند كه هم خودكار و هم انعطاف‌پذيرند . برخي از مشخصه‌هاي توليد ناب عبارتند از :
1- استفاده از JIT.
2- تاكيد بر پيشگيري از توليد محصول معيوب .
3- پاسخ به نيازهاي مشتريان .
4- كايزن .
5- سيستم افقي ارتباطات .
6- افزايش ادغام وظايف .
توليد ناب و برتريهاي آن بر توليد انبوه !
در گامهاي پيشين از توليد دستي ، انبوه و ناب به همراه ويژگيهاشان سخن گفتيم . در اين گام و براي درك بهتر آنچه در اين روند تكميلي متدهاي توليدي مي‌گذرد به مقايسه توليد انبوه و توليد ناب مي‌پردازيم و پس از ذكر پنج مورد از برتريهاي توليد ناب بر توليد انبوه ، سخنمان پيرامون توليد ناب را با يك نتيجه‌گيري به پايان خواهيم برد ؛ اما تفاوتها :
1- تفاوت در اهداف نهايي
مهمترين تفاوت ميان توليد انبوه و توليد ناب ، تفاوت در اهداف نهايي اين دو است ؛ توليدگر انبوه هدف محدودي كه به اندازه كافي خوب بودن است ، دارد وبه عبارتي ديگر شمار قابل قبول عيبها و همچنين بيشترين سطح قابل قبول براي موجودي و گستره معيني از محصولات يكسان ، اما انديشه توليدكننده ناب بر كمال است ؛ يعني نزول پيوسته قيمتها ، به صفر رساندن ميزان عيوب ، به صفر رساندن موجودي ، تنوع بي پايان محصول .
در سيستم توليد انبوه مديران معمولا دو ملاك براي توليد دارند : اول بازدهي و دوم كيفيت . بازدهي عبارت است از شمار محصول توليدشده در مقايسه با جدول زماني پيش‌بيني شده توليد و كيفيت عبارت است از محصولاتي كه از كارخانه بيرون آمده‌ است ؛ يعني پس از آنكه بخشهاي معيوب محصول اصلاح شده باشد . به همين دليل ، مديران براي آنكه از جدول زماني عقب نمانند اجازه مي‌دهند تا مونتاژ يك وسيله‌ با قطعه‌اي معيوب تا به آخر ادامه پيدا كند چرا كه عيب آن سپس در محوطه دوباره‌كاري رفع خواهد شد .
اما اوهنو اين سيستم را پراز اتلاف(Muda) مي‌ديد . به نظر او توليد انبوه در محاصره اتلاف نيروي كار ، مواد خام و زمان بود ؛ استدلال او اين بود كه هيچ‌يك از متخصصيني كه فراتر از كارگران مونتاژ قرار داشتند به راستي هيچ ارزش‌افزوده‌اي براي محصول ايجاد نمي‌كنند . استدلال او درباره دوباره‌كاري اين بود كه وقتي در توليد انبوه براي آنكه خط متوقف نشود كار معيوب را به پيش مي‌رانند ، به‌تدريج عيبها بر روي هم انباشته مي‌شود و حجم زيادي را تشكيل مي‌دهد . از آنجا كه محوطه مجدد‌كاري وجود دارد ، تعمير دوباره آن نيروي زيادي مي‌برد و چون عيبها تا پايان خط كنترل نمي‌شوند ، تعداد زيادي محصول با عيبهاي مشابه ساخته مي شود ، پيش از آنكه منشا مشكل پيدا شود ؛ بنابراين ، برخلاف كارخانه توليد انبوه كه فقط مدير ارشد خط اجازه دارد خط را متوقف كند ، اوهنو به هر كارگري اين اجازه را داد تا در صورت بروز مشكلي غيرقابل حل ، كل خط را به‌سرعت متوقف كند تا همه اعضاي گروه جمع شوند و مشكل را برطرف كنند . شايان ذكر است كه مشكلات در توليد انبوه به عنوان وقايعي تصادفي نگريسته مي‌شوند ؛ به اين معنا كه هر عيب تعمير مي شود به اين اميد كه ديگر روي ندهد . اما اوهنو سيستمي براي حل مشكل ايجاد كرد به نام چراهاي پنجگانه (The 5 Why’s) كه به كارگران توليد آموخته مي‌شود علت اصلي هر عيب را به طور سيستماتيك پيدا كنند و سپس چاره‌اي بينديشند تا مشكل موردنظر ديگر رخ ندهد .
2- تفاوت در زنجيره عرضه :
وظيفه كارخانه مونتاژ نهايي كه مونتاژ قطعات به صورت يك محصول كامل است ، تنها پانزده درصد از كل روند توليد را تشكيل مي‌دهد . چالشي كه شركتهاي مونتاژ نهايي پيوسته با آن روبرو بوده‌اند ، عبارت است از هماهنگي بخشيدن به روند عرضه به‌گونه‌اي ‌كه سفارشات به موقع ، با كيفيت و هزينه پايين به خط مونتاژ نهايي برسند .
در سيستم توليد انبوه مساله خريد يا ساخت ، ابتدا توسط كاركنان مركز مهندسي طراحي مي‌شود ، سپس شركتهاي مذكور طراحيها را در اختيار عرضه‌كنندگان قرار مي‌دهند ؛ همچنين تعداد ، كيفيت و زمان ارائه را نيز مشخص مي‌كنند آنگاه ازعرضه‌كننده‌ها مي‌خواهند تا قيمت خود را پيشنهاد دهند ؛ از ميان همه شركتهاي داخلي و خارجي كه در اين مناقصه شركت كرده‌اند ، شركتي كه كمترين قيمت را داده باشد مناقصه را مي‌برد .
كارخانه ناب ، شركتهاي مختلف عرضه‌كننده قطعات را در سطوحي با كاركردهاي مختلف سازماندهي مي‌كند و به شركتهاي كه در هر سطح قرار مي‌گيرند ، مسئوليتهاي مختلفي واگذار مي‌كند . مسئوليت عرضه‌كنندگان ، نخست آن است كه به عنوان بخش مكمل گروه تكوين محصول ، در امر تكوين محصول جديد فعاليت كنند . همچنين كارخانه ناب عرضه‌كنندگان رده نخست را تشويق مي‌كند تا با يكديگر درباره بهتركردن مراحل طراحي مشورت كنند . از آنجا كه اكثرا هر عرضه‌كننده در يك نوع قطعه تخصص دارد و از اين لحاظ با عرضه‌كنندگان ديگر گروه در رقابت نيست ، انتقال اطلاعات امري ساده و در عين حال مفيد براي همه است . هر عرضه‌كننده رده نخست با عرضه‌كننده رده دومي كار مي‌كند و وظيفه ساختن هر جزء به اين شركتهاي رده دوم داده مي‌شود . اين شركتهاي عرضه تقريبا مستقل بوده و مونتاژگر ناب در بخشي از سرمايه اين شركتها سهيم است و به صورت بانكدار گروه عرضه‌كنندگانش عمل مي‌كند و نياز مالي آنها را به صورت وام رفع مي‌نمايد و از نيروي انساني خود در صورت نياز شركتهاي عرضه‌كننده به آنها ، نيروي متخصص و مدير قرض مي‌دهد . بنابراين مزيت استفاده از توليد ناب براي عرضه‌كنندگان عبارت است از كاهش موجوديها ، افزايش جريان نقدينگي ، بهبود كيفيت ، تسهيل بازاريابي و ... كه تمام موارد مذكور منجر به كاهش هزينه‌هاي شركتهاي عرضه‌كننده مي‌شود .
3- تفاوت در طراحي قطعات :
روند طراحي در شركتهاي توليد انبوه مرحله‌به‌مرحله ، به صورت هرگام در يك زمان آغاز مي‌شود . نخست ، گروه طراحي محصول در شركت مونتاژ ، طرح كلي مدل جديد را مشخص مي‌كند و مديريت ارشد آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد ؛ سپس جزئيات محصول طراحي مي‌شود و در مرحله بعد نقشه‌هاي مهندسي دقيق براي قطعه آماده مي‌شود و موادي كه بايد از آن ساخته شود ، به طور دقيق تعيين مي‌گردد و در اين مرحله سازمانهاي سازنده اين قطعات از طريق مناقصه مشخص مي‌شوند ؛ در اين مرحله مونتاژگرتوليد انبوه يك حد كيفي نيز تعيين مي‌كند سپس قيمت ، شرايط تحويل و زمان قرارداد مشخص مي‌شوند .
در اين شكل رابطه ، مونتاژگر تكيه بر قيمت دارد. بنابراين ، رمز اصلي در بردن مناقصه براي عرضه‌كنندگان ، دادن يك قيمت پايين براي هر قطعه است . بنابراين عرضه‌كنندگان در ابتدا سعي مي‌كنند كه قيمتي حتي پايين‌تر از بهاي تمام شده بدهند تا مناقصه را ببرند ؛ بعد از آنكه مونتاژگر به آنها وابسته شد به دلايل مختلف و بنابر سنت تعديل قيمت سالانه كه تورم كلي را مدنظر قرار مي‌دهد قيمتها را افزايش مي‌دهند و اينگونه است كه قرارداد آنها به قرارداد پولسازي تبديل مي شود .
در توليد ناب عرضه‌كنندگان بر اساس قيمتهايي كه مي‌دهند انتخاب نمي‌شوند بلكه اساس گزينش آنها سابقه همكاري و تجربه‌ايست كه از عملكرد آنها وجود دارد ؛ در اين سيستم ، ارتباط عرضه‌كنندگان به صورت هرمي‌شكل است كه عرضه‌كننده اول طرف اصلي با مونتاژگر است و عرضه‌كنندگان فرعي به صورت سلسله مراتبي با هم ارتباط دارند . عرضه‌كنندگان رده اول پس از شروع روند طراحي دو تا سه سال پيش از توليد ، هياتي را كه مهندسان طراح دائم ناميده مي‌شوند ، به گروه تكوين درشركت مونتاژ معرفي مي‌كنند . هنگاميكه طراحي محصول با همكاري پيوسته مهندسان شركتهاي عرضه‌كننده تكميل شد ، طراحي و مهندسي دقيق‌تر بخشهاي متفاوت به متخصصان مربوطه در شركتهاي عرضه‌كننده ارجاع مي‌شود . ازين‌رو كل مسئوليت طراحي و ساخت قطعات يك سازه به عهده عرضه‌كننده رده اول است .
عرضه ناب در عمل :
در تعيين قيمت و تجزيه‌وتحليل هزينه ، نخست مونتاژگر ناب يك قيمت هدف براي محصول مشخص مي‌كند ، سپس با عرضه‌كننده بر سر چگونگي ساخت اين محصول به نحوي كه در چارچوب اين قيمت سود معقولي براي هر دو فراهم آورد به توافق مي‌رسد . به عبارت ديگر در اين سيستم به جاي آنكه قيمت براساس هزينه‌هاي عرضه‌كننده تعيين شود براساس ظرفيت بازار تعيين مي‌شود . براي رسيدن به اين قيمت نهايي مونتاژگر و عرضه‌كننده از تكنيك‌هاي مهندسي ارزش استفاده مي‌كنند ؛ هم براي كاهش هزينه‌هاي هر مرحله توليد و هم براي شناسايي هر عاملي كه مي‌تواند از هزينه هر قطعه بكاهد . سپس مونتاژگر و عرضه‌كننده برسر قيمت با حفظ سود معقول عرضه‌كننده ، به قيمت هدف مي‌رسند .
براي آنكه رهيافت ناب به نتيجه برسد عرضه‌كننده بايد بخشي اساسي از اطلاعات انحصاري خود را درباره هزينه‌ها و فنون توليد در اختيار مونتاژگر قرار دهد ؛ مونتاژگر و عرضه‌كننده ، فرآيند توليد عرضه‌كننده را گام‌به‌گام مورد بررسي قرار مي‌دهند تا راهي براي كاهش هزينه‌ها و بهبود كيفيت بيابند .
دومين مشخصه عرضه ناب ، كاهش پيوسته قيمتها در طول عمر يك مدل است . ازآنجاييكه قيمتها برمبناي چارچوبي معقول مشخص شده اند مونتاژگران مي‌دانند كه براي توليد هر محصولي منحني يادگيري وجود دارد . بدين‌ترتيب ، مي‌دانند كه هزينه‌ها بايد در سالهاي بعد كاهش يابد ؛ درواقع ، در شركتهاي توليد ناب اصلاحات سريعتر انجام مي گيرند يعني منحنيهاي فراگيري به نسبت منحنيهاي فراگيري در شركتهاي توليد انبوه داراي شيب بيشتري هستند و دليل اين امر وجود كايزن در فرايند توليد است .
از تفاوتهاي مهم ديگر ، شيوه ارائه سازها به مونتاژگر است . اكنون شركتهاي عرضه‌كننده سازها را به‌طور مستقيم و غالبا به‌طور ساعتي ، يعني چند بار در يك روز به خط مونتاژ مي‌رسانند. در ضمن اين قطعات عرضه شده مورد بازرسي قرار نمي‌گيرند . پس از مصرف قطعات ، مونتاژگر جعبه‌هاي خالي قطعه را براي عرضه‌كننده پس مي فرستد تا قطعات مورد نياز مجددا ارسال گردند . در چنين سيستمي يكي ديگر از ويژگيهاي توليدناب مطرح مي‌شود كه يكنواختي توليد است . در اين سيستم كه كاركنان آن به دليل بيمه‌هاي شغلي ، هزينه‌هاي ثابت تلقي مي‌شوند ، اهميت يكنواختي توليد بيشتر مي‌شود . ازين‌رو پيشتازان توليد ناب براي هي‌جون‌كا (Heyjunka) يا يكنواختي توليد ، تلاش بسيار مي‌كنند كه تا آنجا كه ممكن است كل ميزان ساخت محصول ثابت نگاه داشته شود كه اين امر از طريق سيستم فروش فعال شركتهاي ناب محقق مي شود .
4- تفاوت در شيوه‌هاي طراحي :
تفاوت شيوه‌هاي طراحي توليدكنندگان انبوه و ناب در چهار مورد است :
1- رهبري : توليدكنندگان ناب از نوعي رهبري به نام (شوسا) كه تويوتا پيشگام آن بود ، استفاده مي‌كنند . شوسا رهبر گروهيست كه وظيفه آن طراحي و مهندسي محصول جديد و آماده كردن آن براي توليد است . شوسا داراي قدرت بسياري است او فرايندي را هدايت مي‌كند كه نيازمند مهارتهاي بسياريست كه از عهده يك فرد خارج است . توليدكنندگان انبوه نيز داراي رهبر گروه تكوين محصول هستند اما در اين سيستم رهبر بيشتر يك هماهنگ‌كننده است كه وظيفه‌اش متقاعدكردن اعضاي گروه براي همكاري است . اين رهبر داراي قدرت محدود است .
2- كار گروهي : شوسا گروه كوچكي را براي اجراي پروژه تكوين محصول گرد هم مي‌آورد . اعضاي اين گروه همه از بخشهاي اجرايي شركت هستند ؛ نظير بخشهاي ارزيابي بازار ، طراحي محصول ، مهندسي توليد و عمليات كارخانه . البته افراد گروه پيوند خود را با بخشهاي اجرايي مربوطه حفظ مي‌نمايند اما در طول عمر برنامه ، آنها مشخصا تحت فرمان شوسا هستند . در مقابل در بيشتر شركتهاي توليد انبوه ، يك پروژه تكوين شامل افراديست كه براي مدت كوتاهي از بخشهاي اجرايي قرض گرفته مي‌شوند . همچنين خود پروژه در طول خط توليد كه گستره آن از ابتدا تا انتهاي شركت است ، از بخشي به بخش ديگر در حركت است و در نتيجه در هر بخش افراد متفاوتي روي پروژه كار مي‌كنند .
3- ارتباط با يكديگر : در توليد ناب ارتباط ميان اعضا بدين شكل است كه اعضاي گروه رسما متعهد مي‌شوند كه دقيقا كاري را انجام دهند كه همه اعضاي گروه بر سر آن به توافق رسيده‌اند . اما در توليد انبوه اعضاي گروه از برخوردهاي مستقيم به شدت پرهيز مي‌كنند . آنها بر سر تصميمات مربوط به طراحي ، قول‌وقرارهاي مبهمي با يكديگر مي گذارند و كاري را تا وقتي انجام مي‌دهند كه دليلي عليه آن وجود ندارد .
در ابتداي طراحي در سيستم توليد ناب تعداد افراد درگير در بالاترين ميزان خود است ؛ همه متخصصان حاضرند و شوسا رهبري گروه را بر عهده دارد و به ميزاني كه پروژه پيش مي‌رود از تعداد افراد درگير كاسته مي‌شود . اما در توليد انبوه ، در آغاز كار تعداد افراد درگير در پروژه كم است و در زمان عرضه محصول به بازار ، تعداد مذكور به اوج خود مي‌رسد چرا كه اين افراد اكنون بايد مشكلاتي را رفع كنند كه بايد در آغاز رفع مي‌شد و اين مشابه دوباره‌كاري در پايان خط توليد است كه در نتيجه قيمت محصول افزايش و كيفيت نهايي كاهش مي‌يابد.
4 - تكوين همزمان : به علت ارتباط ميان طراحان بخشهاي مختلف محصول ، اين امكان فراهم مي‌شود تا بخشهاي مختلف يك محصول به‌صورت همزمان حركت كند . به عنوان نمونه در طراحي خودرو ، طراح قالب و طراح بدنه با تماس و ارتباطي كه با هم دارند اين امكان را ايجاد مي‌كنند كه به طور همزمان بر روي يك پروژه كار كنند . اما در توليد انبوه چون ارتباطات در حداقل است و اعضاي گروه به هم اعتماد كمي دارند و بعضا آنها را رقيب خود مي شناسند امكان تكوين همزمان محصول و ارتباط دقيق و پيش بيني از بين مي رود . پس اين چنين است كه روشهاي تكوين محصول ناب ، همزمان از ميزان نيرو و زمان لازم براي ساخت محصول مي كاهد و اين برخلاف آن فرضهاييست كه در توليد انبوه وجود دارد كه : من مي توانم كار را زودتر تحويل بدهم ولي هزينه اش براي شما بيشترمي شود ، يا توهم : كيفيت پر هزينه‌تر است .
5- تفاوت در طرز كار كارخانه :
اوهنو ، سيستم كانبان را ايجاد كرد كه در يك گام تنها قطعاتي ساخته مي‌شوند كه مي‌بايد در گام بعدي فورا عرضه شوند . به اين ترتيب كانتينرهاي قطعات را به محل استفاده حمل مي‌كنند ، هنگاميكه بار يك كانتينر تماما استفاده شد ، به محل ارسال باز مي‌گردد و بازگشت آن علامتيست براي ساخت قطعات جديد .
طبق اين ايده موجودي انبار در كار نيست و اگر توليد يك قطعه با اشكال مواجه شود كل خط توليد متوقف مي شود . همين امر از نقطه‌نظر اوهنو نقطه قوت اين ايده بود ، چراكه در صورت تحقق اين ايده همه شبكه‌هايي كه تدوام توليد را ضمانت مي‌كرد ، از ميان مي‌رفت . در خط مونتاژ نهايي قطعات به طور پيوسته عرضه مي‌شوند و تقسيم كار متوازن است و وقتي كارگري با قطعه معيوب مواجه مي‌شود آنرا به دقت برچسب مي‌زند و به محوطه كنترل كيفي مي‌فرستد تا قطعه جانشين آن را دريافت كند . كارگران كنترل كيفي ، چراهاي پنجگانه را در مورد قطعه معيوب اعمال مي‌كنند تا رسيدن به منشا اصلي آن ، تا علت‌يابي شده و ديگر روي ندهد .
در سيستم توليد انبوه ، فقط مديران ارشد مي‌توانند خط توليد را متوقف كنند و خط غالبا بدليل مشكلات مربوط به ماشين‌آلات و عدم ارائه قطعات متوقف مي‌شود ؛ اما در سيستم توليد ناب هر كارگري مي‌تواند خط توليد را متوقف كند و جالب اينجاست كه در اين سيستم تقريبا هيچگاه خط توليد نمي‌ايستد چرا كه مشكلات از پيش رفع مي‌شود و هيچگاه يك مشكل براي بار دوم روي نمي‌دهد. در واقع ، توجه پيوسته به مشكلات و ممانعت از بروز آنها بيشتر دلايلي را كه منجر به باز ايستادن خط مي شود را از بين مي‌برد.
6- تفاوت در پايان خط توليد :
در پايان خط توليد دو شيوه توليدي انبوه و ناب تفاوت قابل توجهي وجود دارد وآن اينست كه در كارخانه ناب تقريبا هيچ محوطه دوباره‌كاري وجود ندارد اما در كارخانه انبوه محصولات معيوب زيادي وجود دارند كه نهايتا منجر به افزايش قيمت محصول نهايي و كيفيت پايينتر براي خريدار مي‌گردند و همچنين باعث مي شوند تا توان رقابتي كارخانه كاهش يابد .
سازماندهي ناب در سطح كارخانه
سازماندهي كارخانه واقعا ناب داراي دو مشخصه كليدي است :
1 - در يك كارخانه ناب مسئوليتها به عهده كارگرانيست كه واقعا براي محصول در حال مونتاژ ارزش افزوده‌اي ايجاد مي‌كنند و در چنين كارخانه‌اي سيستمي براي شناسايي عيوب وجود دارد كه در آن سيستم ، هر مشكل به محض وقوع آنقدر تعقيب مي ‌گردد تا علت اصلي و نهايي آن كشف شود .
2 - در كارخانه ناب ، كارگران خط توليد به صورت گروهي كار مي‌كنند و يك سيستم اطلاع‌رساني ساده اما گسترده وجود دارد كه به هر كس در كارخانه اين امكان را مي‌دهد تا سريعا به مشكلات پاسخ دهد و بتواند وضعيت كلي كارخانه را درك كند . قلب كارخانه ناب ، در واقع همانا گروه كار پويا است ؛ نخست كارگران نياز دارند گستره متنوعي ازمهارتها را بياموزند ، شغلها در گروههاي كار چنانست كه وظايف بتواند ميان كارگران بچرخد و كارگران بتوانند جاي خالي يكديگر را پر كنند . كارگران نياز به كسب مهارتهاي اضافي همانند تعمير ابزارآلات ساده ، كنترل كيفيت ، تميزكاري ، سفارش مواد مورد‌نياز دارند . بنابراين آنها بايد تشويق شوند تا فعالانه فكر كنند ، به طوريكه بتوانند پيش از جدي شدن مشكلات راه‌حلهايي براي آنها بينديشند .
البته كارگران تنها زماني به توليد ناب پاسخ مي‌دهند كه نوعي تعهد دوجانبه وجود داشته باشد ؛ اين حس كه مديريت به كارگران ماهر ارزش مي نهد و به خاطر حفظ آنها ازخودگذشتگي خواهد كرد و مسئوليت را به گروه آنها واگذار مي‌كند ؛ مديريت مي‌بايست استراتژي كنترل را حذف و به سمت استراتژي كنترل دروني و مسئوليت‌پذيري كارگران حركت كند.
7- تفاوت در رفتار با مشتري :
در سيستم توليد انبوه فورد ، چون تنوع محصول كم بود و چون مالك خودرو از عهده بيشتر تعميرات آن برمي‌آمد ، وظيفه فروشنده اين بود كه آنقدر خودرو و قطعات يدكي دراختيار داشته باشد كه بتواند متناسب با تقاضاي مشتري عرضه كند . رابطه كارخانه و فروشنده رابطه‌اي زورمدارانه بود ، به اين مفهوم كه كارخانه سعي مي‌كرد براي هموار كردن توليد ، خودروهايش را به فروشنده تحميل كند و رابطه فروشنده و خريدار نيز به همان اندازه زورمندانه بود ، چرا كه فروشنده براي آنكه عرضه و تقاضا را با هم تطبيق دهد قيمتها را طوري تغيير مي‌داد كه بيشترين سود را كسب كند . در اين سيستم فروش ، هيچ تعهد درازمدتي از سوي طرفين نبود و همه براي آنكه فرصت چانه زدن را بيشتر كنند ، اطلاعات خود را مخفي مي‌كنند و فروشنده اطلاعات درستي درباره محصول نمي‌دهد و مشتري نيز خواسته‌هاي حقيقي‌ خود را مطرح نمي‌كند و بدين ترتيب در دراز مدت همگي ضرر مي بينند .
اما در سيستم فروش تويوتا ، اين شركت شبكه اي از توزيع كنندگان دارد كه برخي مستقل و در برخي تويوتا مبلغ كوچكي سرمايه‌گذاري كرده است . اين فروشندگان ابداع‌گر مجموعه جديدي از روشها شدند كه تويوتا آن را فروش فعال (Aggressive Selling)ناميد . ايده اصلي فروش فعال ، ايجاد رابطه درازمدت و در حقيقت مادام‌ا‌لعمري بود ميان شركت مونتاژگر ، فروشنده و خريدار ؛ اين رابطه به اين صورت ايجاد مي‌شد كه فروشنده جزئي از سيستم توليد و خريدار جزئي از روند تكوين محصول گردد ؛ فروشنده جزئي از سيستم توليد شد به اين صورت كه تويوتا بتدريج توليد را براي خريداران ناشناخته متوقف كرد و به جاي آن سيستم ساخت سفارشي را قرار داد . يك سيستم كانبان ديگري كه در آن فروشنده نخستين گام حركت بود ، او سفارشات مربوط به خودروهاي پيش‌فروش شده را به كارخانه مي‌فرستاد تا طي دو يا سه هفته به مشتريان عرضه گردد . همچنين در اين سيستم موجودي به اندازه دو يا سه هفته بيشتر نيست و درچنين شرايطي هزينه‌هاي نگهداري محصول تكميل شده كاهش مي يابد ؛ در اين سيستم ، فروشنده با مراجعه مستقيم به مشتري ، يك پايگاه اطلاعاتي ايجاد مي‌كند كه اطلاعات مربوط به خانواده‌ها و اولويتهاي آنان را تشكيل مي‌دهد و بدين‌ترتيب شركت انرژي خود را صرف كساني مي‌كند كه احتمال خريد آنها بيشتر است و اين چنين است كه اگرتوليدكننده ناب نتواند چيزي را بسازد كه مشتري مي خواهد، آنگاه همه تنوعي كه توليد ناب ممكن مي‌كند ، بيهوده است .
اما در سيستم توليد انبوه نيازهاي كارخانه در درجه اول اهميت است . درواقع فروشنده و خريدار بايد خود را با كارخانه سازگار كنند . رابطه بخش بازاريابي و فروشندگان نوعا زورمدارانه است ، زيرا بخش بازاريابي وظيفه خود مي داند اطمينان يابد كه ميزان فروش فروشندگان آن قدر هست كه كارخانه بتواند ميزان توليد خود را ثابت نگه دارد . فعاليت كليدي بخش فروش آن است كه با تردستي ، فروشنده و مصرف كننده را چنان برانگيزاند كه همه خودروهايش فروش رود . در اين سيستم مهارتهاي فروشنده در اين نيست كه اطلاعات را به طراحان محصول برگرداند ، بلكه در مجاب كردن مشتري است . به همين دليل بازخورد قوي براي انتقال نيازهاي مشتري از طرف فروشنده به كارخانه وجود ندارد . همچنين فروشنده قصد دارد معامله را هرچه زودتر قطعي كند وبراي رسيدن به هدفش اطلاعات كمي درباره محصول به مشتري مي‌دهد و وقتي معامله صورت گرفت ، فروشنده ديگر كاري با مشتري ندارد .
سيستم فروش ناب ، سعي در ايجاد وفاداري مادام‌العمر در مشتري دارد و هميشه نگران سهم بازار خود است و سعي مي‌كند حتي يك مشتري را از دست ندهد . اين سيستم ، فعال است ، نه منفعل و فروشنده مراجعه مستقيم به مشتري مي‌كند . وقتي كه سرعت فروش كم است ، نيروهاي فروش ساعت بيشتري كار مي‌كنند و وقتي فروش از يك سطحي پايينتر بيايد كه كارخانه سفارش كافي براي ادامه فعاليت ندارد ، كارمندان توليد به سيستم فروش منتقل مي‌شوند . بنابراين مشتري در نظر اين سيستم توليد جزء مكمل روند توليد است .
از ايراداتي كه به اين سيستم فروش گرفته مي شود هزينه‌هاي بالاي آن است اما شركتهاي ژاپني كاملا از هزينه‌هاي سيستم خود آگاهند و استدلال آنها چنين است كه اگر كاركرد فروش ناب همچون كاركرد فروش در توليد انبوه باشد ، همه هزينه‌هايي كه براي ناب شدن توليد صرف مي شود ، بي‌معني مي شود .
نتيجه‌گيري :
توليد ناب در واقع يك فلسفه و نگرش است كه درصدد حذف و از بين بردن هرفرآيند اضافي از مرحله تهيه مواد‌اوليه تا توليد و نهايتا فروش است كه ارزش افزوده‌اي ايجاد نمي‌نمايد . در نگرش توليد ناب ، مونتاژگر (كارخانه اصلي ) با يك ديد سيستمي با مسائل برخورد مي‌كند . به طوريكه در تلاش است تا يك رابطه برد-برد (Win-Win) باكل اجزاي سيستم برقرار كند . مونتاژگر ناب ، با عرضه‌كنندگان يك رابطه نزديك بر مبناي سود معقول ايجاد مي‌كند. ميان مديريت و كارگران نوعي تعهد وجود دارد كه مديريت به كارگران ارزش و احترام قائل است و مسئوليتها را به آنان واگذار مي‌كند و در مقابل ، مديريت انتظار دارد كه كارگران پاسخگوي نيازهاي مختلف كارخانه باشند .
مهمترين ركن يك سيستم ناب ، ارتباط با مشتريان است كه كه فروشندگان شركت ناب باايجاد يك سيستم اطلاعاتي دقيق درصدد ايجاد يك رابطه بين كارخانه و مشتريان هستند به‌نحوي‌كه كارخانه بتواند نيازهاي مختلف مشتريان را دقيقا شناسايي كرده و با خلق يك محصول مناسب نيازهاي مشتريان بخشهاي مختلف بازار را پاسخ دهد . بدين‌ترتيب در توليد ناب همه اجزاي سيستم به شكلي مطلوب منتفع مي‌شوند .
منبع:http://ieir-leanproduction.persianblog.com

amreas20
19-02-2009, 16:56
با سلام
من رشتم مهندسي مکانيک
آيا امکان اينکه بتونم براي فوق صنايع شرکت کنم تو آزاد يا سراسري وجود داره؟
اگه ميشه سرفصل کتابهايي که بايد خونده بشه؟
با کمال تشکر از راهنمايي

Vahid65
19-02-2009, 21:50
سلام
بله شما میتونید هم آزاد وهم دولتی شرکت کنید.
اطلاعات زیر مربوط به کنکور 88 هست:
سراسری:
مجموعه مهندسی صنایع :
1.مهندسی صنایع 2. مهندسی مالی
مواد امتحانی:
1)زبان عمومی وتخصصی ،2)تحقیق در عملیات 1، 3)آماراحتمال مهندسی،4)طرح ریزی واحدهای صنعتی ،5)کنترل موجودی 1
ضرایب به ترتیب دروس:
1 -2 - 2 - 1 - 1
----------
مهندسی صنایع

1.مدیریت سیستم وبهره وری
2.مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

مواد امتحانی:
1)زبان عمومی وتخصصی،2)ریاضی عمومی 1و2، 3)آمارواحتمالات،4)معلومات عمومی(مسایل مربوط به تجارب مدیریتی)،5)برنامه نویسی کامپیوتر،6)تحقیق در عملیات 1
ضرایب به ترتیب دروس:
مدیریت سیستم وبهره وری(3 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0 )
مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی (2 - 3 - 3 - 0 - 2 - 2 )


آزاد:
مهدسی صنایع -مهندسی صنایع:
1)زبا ن تخصصی انگلیسی 2)تحقیق درعملیات 1 3)آمار واحتمال مهندسی 4)طرح ریزی واحد های صنعتی 5 )کنترل موجودی 1
ضرایب به ترتیب دروس: 1 - 2 - 2 - 1 - 1

مهندسی صنایع -مدیریت سیستم وبهره وری:
1)زبان تخصصی انگلیسی 2 )ریاضی عمومی 1و2 3)آمارواحتمالات 4 )معلومات عمومی(مسایل مربوط به تجارب مدیریتی) 5 )برنامه نویسی کامپیوتر 6 )تحقیق در عملیات 1
ضرایب به ترتیب دروس
مدیریت سیستم وبهره وری:3 - 3- 2 - 2 0 - 0
مهندسی سیستمهای اقتصادی _اجتماعی : 2 - 3 - 3 0 - 2 - 2

mehran_hesam
23-02-2009, 12:18
با سلام
لطفا بفرمائيد اگر كسي معدل كل 11.47 داشته باشه ميتواند در رشته كارشناسي ارشد شركت كند
با تشكر

Vahid65
24-02-2009, 00:22
با سلام
لطفا بفرمائيد اگر كسي معدل كل 11.47 داشته باشه ميتواند در رشته كارشناسي ارشد شركت كند
با تشكر
سلام
دوست عزیز تا اونجایی که من میدونم .مدرک تحصیلی رو به دانشجویی میدن که معدل کلش زیر 12 نشه.با این حساب اگرقبول هم بشید فایده ای نداره.
ولی درکل باید بگم خیر ،حق شرکت درکنکور رو ندارید.

amreas20
28-02-2009, 13:08
[quote=Vahid65;3608709]سلام
بله شما میتونید هم آزاد وهم دولتی شرکت کنید.
اطلاعات زیر مربوط به کنکور 88 هست:

با سلام
ممنون از از اطلاعات کامل و دقيقتون...
اگه امکانش هست لطف کنيد نام کتابهاي مرجع براي صنايع- بهره وري.. رو ذکر کنيد.
و درضمن کدوم موسسه آموزش کارشناسي ارشد رو پيشنهاد ميديد.....

Vahid65
28-02-2009, 13:47
[quote]

با سلام
ممنون از از اطلاعات کامل و دقيقتون...
اگه امکانش هست لطف کنيد نام کتابهاي مرجع براي صنايع- بهره وري.. رو ذکر کنيد.
و درضمن کدوم موسسه آموزش کارشناسي ارشد رو پيشنهاد ميديد.....

با سلام
دوست عزیز من مطالب زیر رو از یک وبلاگ پیدا کردم .


تحقيق در عمليات:
تحقيق در عمليات (بازارا)

آمارو احتمالات مهندسي
مباني احتمال شلدون راس، حل مسائل شلدون راس
آمار رياضي (والپول)، مباني آمار (هاشم محلوجي)

معلومات عمومی
اصول مديريت كنز ترجمه 4 استاد جلد 1 و 2
مديريت عمومي‌دكتر سيدمهدي الواني
اصول مديريت كازماير

برنامه نویسی کامپیوتر
مباني و برنامه‌نويسي كامپيوتر (ويژه رشته مهندسي صنايع) نوشته حميدرضا مقسمي

زبان تخصصي
هندبوك مهندسي صنايع و زبان تخصصي دانشجويان مهندسي صنايع
كتاب‌‌هاي زبان تخصصي مهندسي صنايع (سمت)


-----
کلاس های پارسه فکر کنم خوب باشه .
در ضمن کتاب های راهیان ارشد رو برای آزاد حتما بخونید.

9111
30-04-2009, 08:55
دوستان و اساتید گرامی
لطفا لینک دریافت راهنمای فارسی Minitab 15 را برای بنده بگذارید.
با تشکر

Vahid65
30-04-2009, 18:34
دوستان و اساتید گرامی
لطفا لینک دریافت راهنمای فارسی Minitab 15 را برای بنده بگذارید.
با تشکر
سلام
موجود نیست.
موفق باشید

9111
11-05-2009, 18:11
دوستان عزیز
لطفا اگر جزوه آموزشی در مورد sampling plan سراغ دارید لینک دانلود آن را قرار دهید
با تشکر

Vahid65
11-05-2009, 21:07
دوستان عزیز
لطفا اگر جزوه آموزشی در مورد sampling plan سراغ دارید لینک دانلود آن را قرار دهید
با تشکر
سلام

http://www.epa.gov/tio/download/char/treefruit/sampanaly_b.pdf.

9111
12-05-2009, 14:02
سلام

http://www.epa.gov/tio/download/char/treefruit/sampanaly_b.pdf.


دوست عزیز فکر کنم فایل مورد نظر پاک شده است. ضمنا بنده نیاز به فایل آموزشی فارسی دارم.
با تشکر از زحمات شما

Vahid65
12-05-2009, 19:43
دوست عزیز فکر کنم فایل مورد نظر پاک شده است. ضمنا بنده نیاز به فایل آموزشی فارسی دارم.
با تشکر از زحمات شما
سلام
دوست عزیز متاسفانه جزوه فارسی پیدا نکردم ،اگر جزوه ای از استادی یا کتاب خاصی مدنظر شماست بفرمایید ،تا براتون سرچ کنم تاببینم مطلبی پیدا میکنم.

9111
14-05-2009, 17:18
احتمالا شرکتهایی مانند سازه گستر و یا ساپکو جهت دوره های آموزشی خود کتاب یا جزوه ای در این مورد دارند ولی این که در اینترنت قابل پیدا کردن باشد نمی دانم.
باز هم ممنونم

9111
27-05-2009, 10:23
دوستان و اساتید گرامی
لطفا اگر جزوه آموزشی در مورد الزامات ISO/TS 16949 دارید بگذارید.
با تشکر

Vahid65
27-05-2009, 22:59
دوستان و اساتید گرامی
لطفا اگر جزوه آموزشی در مورد الزامات ISO/TS 16949 دارید بگذارید.
با تشکر

سلام

http://rapidshare.com/files/237869095/ISO-TS_16949.pdf.html

9111
30-05-2009, 18:04
سلام

http://rapidshare.com/files/237869095/ISO-TS_16949.pdf.html

دوست عزیز اگر امکان دارد آموزش فارسی را برای بنده بگذارید.
با تشکر

Vahid65
30-05-2009, 22:37
دوست عزیز اگر امکان دارد آموزش فارسی را برای بنده بگذارید.
با تشکر
سلام
دوست عزیز متاسفانه مطالب فارسی بسیار کم هست .
متاسفانه آموزش فارسی پیدا نکردم .

ROOZBEH
06-06-2009, 22:46
با سلام خدمت دوستان
لطفا اگر جزوه فارسی یا انگلیسی آموزش برنامه پریماورا (P3) رو دارید لینک دانلودش رو بگذارید
با تشکر

mohamadali110
08-07-2009, 03:12
سلام دوستان من رتبه 37 کنکور ارشد امسال شدم اگه کسی سوال و راهنمایی می خواد بگه؟

Amid
20-07-2009, 15:10
با درود
آیا اساتید گرامی مطلبی در مورد سیستم تولید رنو به نام SPR مطلبی در حد نوشتن یه پروژه با مثال دارند؟
لطف می کنید

Vahid65
20-07-2009, 17:18
با درود
آیا اساتید گرامی مطلبی در مورد سیستم تولید رنو به نام SPR مطلبی در حد نوشتن یه پروژه با مثال دارند؟
لطف می کنید
سلام
دوست عزیز متاسفانه مطلبی گیر نیاوردم .ولی باز براتون میگردم .اگر پیدا کردم براتون قرار میدم.

Amid
28-07-2009, 11:27
درود
مقاله اي در باره مديريت بر منابع فکري جهت بهره وري بالاتر اگه جايي ديديد لطف کنيد.

در مورد SPR هم مقاله و جزوه اي بدستم خواهد رسيد که حتما اگه بخواهيد در اختيارتون قرار ميدم

1911362
31-07-2009, 20:16
سلام دوستان من رتبه 37 کنکور ارشد امسال شدم اگه کسی سوال و راهنمایی می خواد بگه؟
سلام.شمادرچه گرایشی قبول شده اید؟وازچه منابع درسی استفاده کرده اید(کتاب های تست وکتابهای منبع و...)؟لطفا کتابها و نام نویسندگان ویا ناشران انرا رانام ببرید تامن هم بتوانم ازانها استفاده کنم.باتشکر

ZerOne
20-10-2009, 16:54
مقاله آموزشی در مورد winqsb میخواستم مقداری تو اینترنت سرچ کردم اما این مورد رو نتونستم پیدا کنم میشه راهنمایی بفرمایید

amir_best
16-01-2010, 15:38
¯ سمینار تخصصی مدل EFQM388


بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران برای نخستین بار در کشور برگزار می کند:
http://www.betsaonline.com/tabligh/efqm.jpg (http://iran-hre.com/Content/Content.aspx?Cat_id=114&Landir=rtl&Lan=Fa) سمینار و کارگاه تخصصی مدل EFQM (ویرایش 2010)
3 الی 4 بهمن ماه 88 تهران - هتل المپیک
در راستای تغییرات جدی صورت پذیرفته در ویرایش 2010 مدل EFQM که منجر به تفاوت های کلیدی نسبت به ویرایش 2003 آن گردیده است. سمینار فوق برای آشنایی و به روزآوری اطلاعات و دانش کارشناسان، مدیران و ارزیابان و ... طراحی شده است.
سخنرانان:
آقای محمدحسین امامی- آقای دکتر حیدر امیران- آقای دکتر بهرام جلوداری- آقای دکتر الهوردی تقوی
هزینه ثبت نام: 310 هزار تومان که شامل شرکت در کنفرانس بمدت 2 روز، حضور در کارگاه های آموزش، جزوه، پذیرایی، ناهار و گواهینامه حضور است.

دریافت بروشور (http://iran-hre.com/Content/INC/UploadFolder/Content/EFQM%202010(2009-22-12T17-07-05).pdf) فرم ثبت نام (http://iran-hre.com/Content/INC/UploadFolder/Content/EFQM(2009-22-12T17-24-38).pdf)

amir_best
16-01-2010, 15:39
¯ دوره آموزشی موسسه مدیریت پروژه آریانا


http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/logoAryana.jpg (http://www.aryanagroup.com/fa_default.asp)
دوره مبانی حقوقی، فهرست بهاء، شرایط عمومی و خصوص پیمان
30 دی ماه الی 2 بهمن ماه 88
استاد دوره: دکتر مجید پرچمی
هزینه: 390 هزار تومان
کارگاه جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK2008
24 الی 28 دی ماه
هزینه: 485 هزار تومان
اساتید دوره: مهندس سعید زمانی مهندس امیر محمودی
مهندس امیرعباس رهنمایی فر مهندس غلامرضا صفاکیش
گواهینامه مدیریت پروژه حرفه ایPMPاز سوی انستیتو مدیریت پروژه ایالات متحدهPMIصادر میشود.


وب سایت: www.apmi.ir (http://www.apmi.ir/) ایمیل: Farshadi@apmi.ir (Farshadi@apmi.ir)

amir_best
30-01-2010, 12:52
http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ19_1.jpg
http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ19.jpg (http://www.imqacademy.com/)

amir_best
30-01-2010, 12:54
http://www.betsaonline.com/tabligh/StrategyAcademy/ICTM1.png (http://www.ictm.ir/www/webui/default.aspx)ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

4 و 5 اسفند ماه 88 - سالن همایش های بین المللی رازی
بزرگترین گردهمایی مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات
به همراه نمایشگاه جانبی شرکت ها و سازمان های پیشرو در فناوری اطلاعات
تعدادی از کارگاه ها و سخنرانی های کنفرانس:
- علل شکست و موفقیت پروژه های ERP در سازمانها (Dr. James Roberston)
- کاربردهای عملی فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین (Dr.Mark Millar)
- فناوری اطلاعات در عرصه جهانی (Fredrik Haren)
- فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین (Prof .Dr. Jaoud Boukachour)


تخفیفات ویژه برای مدیران، کارشناسان فناوری اطلاعات و دانشجویان


لطفا جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به وب سایت (http://www.ictm.ir/) کنفرانس مراجعه کنید.


ادامه مطلب (http://www.betsa.ir/post/660)

amir_best
30-01-2010, 17:17
وظايف يك مسئول كنترل پروژه:
برنامه ريزي و كنترل بخش هاي مختلف يك پروژه گامي حياتي در دستيابي به اهداف يك پروژه در پيگيري و بهبود مستمر فعاليتهاي آن مي باشد. تخصصي بودن فرآيندهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه و پيچيده بودن ساختارهاي اجرايي بر اهميت عملكرد اين بخش در طول يك پروژه تاكيد مي نمايد.
دو رويكرد اصلي در استراتژيهاي هر سازماني در برنامه ريزي و كنترل پروژه وجود دارد. رويكرد اول سرمايه گذاري بر عناصر انساني سازماني و جذب متخصص در اين حوزه است . رويكرد ديگر برون سپاري فعاليتها و فرآيندها و نظارت بر عملكرد مشاوران است . غالب خدمات ارائه شده توسط مشاوران برنامه ريزي و كنترل پروژه به شرح زير مي باشد :

تهيه برنامه زمانبندي كلي پروژه به صورت Gant Chart بر اساس منطق برنامه ريزي و كنترل پروژه
تهيه هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات در طول پروژه
تهيه ساختار شكسته شده كار يا (WBS) پروژه با محاسبه وزن هر فعاليت
تهيه كليه فرمت هاي كنترلي پروژه
تهيه گزارش هاي هفتگي
تهيه گزارش هاي ماهيانه كه در بر گيرنده اطلاعات زير مي باشد:
مشخصات كلي طرح
خلاصه وضعيت اجرايي پروژه
تنگناها و مشكلات پروژه
اهم فعاليتهاي انجام شده در ماه گزارش با تناظر يك به يك با برنامه زمانبندي
ارائه فهرست فعاليتهاي انجام نشده (گزارش تاخيرات)
ارائه فهرست فعاليتهاي برنامه شده براي ماه آينده
جداول پيشرفت فيزيكي پروژه به همراه WBS آنها
گزارش حوادث كارگاهي و وضعيت ايمني كارگاه
جدول وضعيت احجام كار اجرايي با هماهنگي دفاتر فني كارفرما
خلاصه وضعيت مالي پروژه
وضعيت نيروي انساني و تجهيزات كارفرما
برنامه زمانبندي پروژه و وضعيت به روز رساني آن
وضعيت پيمانكاران فرعي
تجزيه و تحليل وضعيت بهره وري كاركنان و مقايسه تطبيقي آن با نرم هاي انجام هر فعاليت

amir_best
03-02-2010, 15:29
مدلی برای پیشگیری از تاخیرات پروژه ها با رویکرد تصمیم گیری پویا

شنبه 2 آبان 1388
مدلی برای پیشگیری از تاخیرات پروژه ها با رویکرد تصمیم گیری پویا
چکیده:
یکی از متداولترین مسایل در مدیریت پروژه مشکل تاخیرات پروژه ها است. تاخیر در پروژه ها می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که بسیاری از آنها را می توان با مدیریت مناسب کنترل کرد. یکی از مهمترین شاخص های موفقیت پروژه ها عملکرد زمانبندی آنها است. ابزارهای متعددی برای برنامه ریزی مناسب پروژه ها وجود دارند که هر کدام از آنها در سطح کنترل و مدیریت پروژه های انفرادی به منظور عملکرد زمانبندی پروژه ها بکار می روند. اگرچه برای کنترل تاخیر پروژه ها تلاشها و مطالعات فراوانی در سطح مدیریت پروژه صورت گرفته است اما بنظر می رسد که مشکل اصلی تاخیر پروژه ها عمدتا به ماهیت خود پروژه ها مربوط نمی شود بلکه باید از یک سطح بالاتر یعنی از طریق برنامه ریزی در سطح مدیریت پروژه های چندگانه هدایت شود. در واقع اگر یک الگوی تصمیم گیری مناسب برای کنترل مجموعه ای از پروژه ها موجود باشد می توان تا حد زیادی از تاخیرات تک تک آنها جلوگیری نمود.
این مقاله روش نیرومند و نسبتا ساده ای را برای زمانبندی سیستم پروژه های چندگانه ارایه می کند که شامل الگوریتم های مفیدی در رابطه با اولویت بندی، انتخاب و بودجه بندی بهینه پروژه ها است و امکان کنترل انعطاف پذیر و پویای برنامه زمانبندی و بودجه بندی پروژه ها را هر زمان فراهم می کند و در کلیه سازمانهایی که درگیر انجام پروژه های چندگانه هستند قابل استفاده می باشد.
واژه های کلیدی: برنامه ریزی، زمانبندی پروژه، بودجه بندی پروژه، پروژه های چندگانه، تاخیر
http://www.betsaonline.com/pic/pdf.gif دانلود متن کامل مقاله . . . (http://www.betsaonline.com/CPM/faCpmTakhirat.pdf) (این مقاله 16 صفحه Pdf و با حجم 576 کیلو بایت (KB) می باشد.)

amir_best
03-02-2010, 15:29
مدلی برای پیشگیری از تاخیرات پروژه ها با رویکرد تصمیم گیری پویا
چکیده:
یکی از متداولترین مسایل در مدیریت پروژه مشکل تاخیرات پروژه ها است. تاخیر در پروژه ها می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که بسیاری از آنها را می توان با مدیریت مناسب کنترل کرد. یکی از مهمترین شاخص های موفقیت پروژه ها عملکرد زمانبندی آنها است. ابزارهای متعددی برای برنامه ریزی مناسب پروژه ها وجود دارند که هر کدام از آنها در سطح کنترل و مدیریت پروژه های انفرادی به منظور عملکرد زمانبندی پروژه ها بکار می روند. اگرچه برای کنترل تاخیر پروژه ها تلاشها و مطالعات فراوانی در سطح مدیریت پروژه صورت گرفته است اما بنظر می رسد که مشکل اصلی تاخیر پروژه ها عمدتا به ماهیت خود پروژه ها مربوط نمی شود بلکه باید از یک سطح بالاتر یعنی از طریق برنامه ریزی در سطح مدیریت پروژه های چندگانه هدایت شود. در واقع اگر یک الگوی تصمیم گیری مناسب برای کنترل مجموعه ای از پروژه ها موجود باشد می توان تا حد زیادی از تاخیرات تک تک آنها جلوگیری نمود.
این مقاله روش نیرومند و نسبتا ساده ای را برای زمانبندی سیستم پروژه های چندگانه ارایه می کند که شامل الگوریتم های مفیدی در رابطه با اولویت بندی، انتخاب و بودجه بندی بهینه پروژه ها است و امکان کنترل انعطاف پذیر و پویای برنامه زمانبندی و بودجه بندی پروژه ها را هر زمان فراهم می کند و در کلیه سازمانهایی که درگیر انجام پروژه های چندگانه هستند قابل استفاده می باشد.
واژه های کلیدی: برنامه ریزی، زمانبندی پروژه، بودجه بندی پروژه، پروژه های چندگانه، تاخیر
http://www.betsaonline.com/pic/pdf.gif دانلود متن کامل مقاله . . . (http://www.betsaonline.com/CPM/faCpmTakhirat.pdf) (این مقاله 16 صفحه Pdf و با حجم 576 کیلو بایت (KB) می باشد.)

amir_best
03-02-2010, 15:30
مستندسازی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK
چکیده:
مستندات یکی از اصلی ترین اقلام تحویل پروژه می باشد. معمولا تمرکز ویژه ای بر مستندسازی پروژه انجام می پذیرد اما این تمرکز بیشتر معطوف به مستندات فنی پروژه بوده و مستندات مدیریتی پروژه مورد غفلت قرار می گیرد. در صورتی که این بخش از مستندات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این مقاله بر اساس استاندارد PMBOK، اصلی ترین مستنداتی را که در هر مرحله از چرخه عمر پروژه بایستی تولید شوند را ذکر نموده و چگونگی تهیه آنها و مطالبی که در آنها باید اشاره شود، تشریح شده است.
این مستندات به تفکیک پروژه های داخلی (دورن سازمانی) و خارجی (کارفرما خارج از سازمان) ارائه شده است. این مستندات در چهار مرحله آغازین، برنامه ریزی، اجرا و کنترل و اختتامی پروژه طبقه بندی شده اند. لیست این مستندات و عناوین مطالب آنها می تواند بعنوان الگویی برای مستندسازی مدیریت پروزه ها به مدیر پروژه کمک می نماید تا همه ابعاد پیدا و پنهان پروژه را بصورت علمی و ساخت یافته در برنامه ریزی و تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار دهد. در پایان پروژه نیز این مستندات در مدیریت دانش پروژه و تدوین تجربیات، ما را در به ثمر رسانده بهتر پروژه های مشابه آتی یاری می نماید.
کلمات کلیدی: مستندات، الگو، چرخه عمر، مدیریت پروژه، استاندارد، PMBOK
http://www.betsaonline.com/pic/pdf.gif دانلود متن کامل مقاله . . . (http://www.betsaonline.com/CPM/faPMBOKDocumentation.pdf) (این مقاله 16 صفحه Pdf و با حجم 3.80 مگابایت (MB) می باشد.)

amir_best
03-02-2010, 15:31
http://www.betsaonline.com/pic/pdf.gif مدیریت ارزش حاصله (کسب شده) در یک پایگاه داده پروژه (http://www.betsaonline.com/CPM/EarnedValueManagement.pdf)

Earned value management in a data warehouse project
مقدمه
هدف: بررسی مدیریت ارزش حاصله (کسب شده) (EVM) بعنوان یک تکنیک مدیریت پروژه که مربوط می شود به برنامه ریزی و زمانبندی منابع، هزینه های فنی و احتیاجات زمانبندی شده.
طرح/ متدلوژی/ رویکرد: چگونگی پیاده سازی EVM را در پایگاه داده های پروژه و همچنین چگونگی استفاده از آن به مانند یک ابزار در تشخیص و حل مشکلات را توسط یک مثال بیان می نماید.
حکم: EVMبر اساس یک عقیده شکل گرفته است که بیان می کند، ارزش پروژه هنگامی که فعالیت ها کامل می شود افزایش می یابند و بنابراین ارزش حاصله پروژه به اندازه پیشرفت واقعی پروژه می باشد.
اصالت/ ارزش: یک تحلیل قابل توجه از سود و زیان های EVM پیشنهاد می نماید.
کلمات کلیدی: آنالیز ارزش، مدیریت پروژه ، امنیت داده ها

Keywords: Value analysis, Project management, Data security
برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست (http://www.betsaonline.com/contactus1/98H.R.htm) (http://www.betsaonline.com/contactus1/115EarnedValueManagement.htm) مطرح فرمایید. (این مقاله17صفحه pdf و مربوط به سال 2007 می باشد)

amir_best
03-02-2010, 15:32
طرح سیستم اطلاعات مدیریت برای مدیریت و کنترل پروژه ها در واحدهای پژوهشی
چکیده:
روشهای برنامه ریزی و کنترل پروژه از گذشته در زمینه های عمرانی و احداث صنایع به خصوص پروژه های بزرگ در کشور مورد استفاده قرار می گرفته است، ولیکن در سایر زمینه ها از جمله پروژه های تحقیقاتی که ماهیتا از ابهاماتی نظیر مشخص نبودن جزئیات برخی کارها، عدم وجود قطعیت در اکثر زمانهای برآوردی فعالیتها، مواجه شدن با این بن بست حین اجرای پروژه و لزوم از سرگیری رشته جدیدی از امور و .. برخوردارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته و توان برنامه ریزی، نظارت، بهره برداری مناسب از منابع و کنترل هزینه ها را به شدت کاهش داده است.
در این مقاله از طریق افزودن اجزاء مورد نیاز به ساختار نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه، طرح یک سیستم اطلاعات مدیریت و رویه های کارآمد به گونه ای ارائه شده است که بر اساس این مدل تمامی اطلاعات و جزئیات ضروری جهت برنامه ریزی، هدایت و نظارت همه جانبه بر پروژه در یک واحد تحقیقاتی بطور یکپارچه گردآوری شده است.
کلمات کلیدی: مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه، سیستم اطلاعات مدیریت، پایگاه اطلاعات، واحد پژوهشی

http://www.betsaonline.com/pic/pdf.gif دانلود متن کامل مقاله . . . (http://www.betsaonline.com/CPM/faMISCPM.pdf) (این مقاله 15 صفحه Pdf و با حجم 252 کیلو بایت (KB) می باشد.)

amir_best
03-02-2010, 15:36
استاندارد PMBOK2008 (نسخه چهارم)

http://www.betsaonline.com/pic/PMBOK4thEd.jpg
دانلود فایل (http://www.betsaonline.com/CPM/A%20Guide%20to%20the%20Project%20Management%20Body%20of%20Kn owledge%204th.pdf)pdf انگلیسی استاندارد جدید PMBOK2008 (http://www.4shared.com/file/101052303/9c4f17ff/A_Guide_to_the_Project_Management_Body_of_Knowledge_4th.html )
(این فایل دارای 496 صفحه با حجم 6/34 مگابایت می باشد.)

amir_best
08-02-2010, 19:16
گروه پژوهشی صنعتی آریانا با همکاری دانشگاه تورنتو برگزار می نماید
مجموعه کارگاه های آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشرفته
3 کارگاه آموزشی مجزا- اسفندماه 88

http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryana2.jpg
با ارائه گواهینامه معتبر بین المللی از دانشگاه تورنتو کانادا دوازدهمین دانشگاه صنعتی دنیا
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت بروشور به اين سایت اینترنتی (http://www.ipamc.org) مراجعه فرمایید.

amir_best
08-02-2010, 19:18
http://www.betsaonline.com/pic/pdf.gifحساب های غیر نقدی، جریان های نقدی و مجموع بازگشت سرمایه (http://www.betsaonline.com/FinancialEng/CashflowsAggregatesTockreturns.pdf)

Accruals,cash flows,and aggregate stock returns
چکیده:
این مقاله بررسی می کند که آیا تاثیرات جریانهای غیرنقدی (حساب های پرداختی و دریافتی) و جریانهای نقدی سازمان شامل مجموع درآمدها می شود یا خیر. بر خلاف یافته های قبلی، مجموع جریان های غیرنقدی یک شاخص مثبت سریهای زمانی برای مجموع درآمد، و جریان های نقدی شاخص منفی برای آن هستند. بعلاوه تغییرات در جریان های غیرنقدی دارای همبستگی منفی با مجموع درآمدها هستند و تغییرات در جریان های نقدی با درآمدها همبستگی مثبت دارد. این یافته ها نشان می دهد که تغییرات در حسابهای نقدی و غیرنقدی شامل اطلاعاتی مربوط به تغییرات نرخ تنزیل ها، یا نحوه مدیریت درآمدها توسط سازمان هاست.

Keywords: Aggregatestockreturns Accruals Cash flows Discount rates Behavioralfinance
برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست (http://www.betsaonline.com/contactus1/119CashflowsAggregatesTockreturns.htm) مطرح فرمایید. (این مقاله 18 صفحه pdf و مربوط به سال 2006 می باشد)

amir_best
08-02-2010, 19:21
بهینه سازی سیاست نگهداری با استفاده از مدل خطرنسبی
چکیده:
ارزیابی درجه اطمینان سیستم به ساختار آن و به همان اندازه به ارزیابی درجه اطمینان آن بستگی دارد. مورد دوم عملکرد ترکیبات سن طی حیات عملکرد سیستم است. افزایش سن اجزا شدیدا تحت تاثیر فعالیت های نگهداری که در آن سیستم انجام شده اند، قرار می گیرند. در این کار، دو مقوله از فعالیت های نگهداری را در نظر می گیریم: نگهداری و تعمیرات اصلاحی (CM) و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM). اعمال نگهداری با توانایی شان برای کاهش این دوره مشخص شده اند. PM متشکل است از اعمالی که در اجزای تشکیل دهنده در حالی که عمل می کنند، به کار برده می شوند، در حالیکه CM زمانی اتفاق می افتد که اجزا از هم جدا می شوند (خاموش می شوند).

در این مقاله، روش جدیدی برای یکسان سازی تاثیر CM در حالیکه برای PM برنامه ریزی می شود، گسترش می دهیم. عملکرد خطرنسبی بعنوان ابزار مدل سازی برای این منظور استفاده می شد. هنگامی که بین سیاست هایی که تاثیر CM را در نظر گرفته بودند و آن هایی که در نظر نگرفته بودند، مقایسه ایی انجام شد، نتایج جالبی بدست آمد.
واژه های کلیدی: سیاست های نت پیشگیرانه، نت اصلاحی، مدل خطرنسبی
http://www.betsaonline.com/pic/pdf.gif دانلود متن کامل مقاله . . . (http://www.betsaonline.com/Net/faMaintenance%20policy.pdf)(این مقاله12 صفحه PDF فارسی وحجم 486 کیلو بایت (KB) می باشد.)

Vahid65
10-02-2010, 00:20
با سلام
جناب amir_best (http://wwww.asrejavan.com/member.php?u=77554) خوشحالم که شروع به ارسال مطالبتون کرده اید.روی کمک مدیران نیز میتونید حساب کنید.
موفق باشید:53:

Mil@d
15-02-2010, 00:32
سلام
دوستان من یه پایان نامه در مورد( HSE (Health and Safety Executive میخواستم
کسی میدونه از کجا باید پیدا کنم؟!؟

Vahid65
16-02-2010, 15:18
سلام
دوستان من یه پایان نامه در مورد( HSE (Health and Safety Executive میخواستم
کسی میدونه از کجا باید پیدا کنم؟!؟

سلام


دوست عزیز از قرار دادن پایان نامه معذوریم.
کتاب زیر کمکتون میکنه؟


http://books.hse.gov.uk/prolog_common/9780717661794_M.jpg?sys=HSE&cat=products&ver=M

Fourth edition of this very popular book. It explains what the law requires and helps employers put it into practice. Chapter 1 suggests how to tackle the basics of health and safety, also how to identify, assess and control the activities that might cause harm in a business. Chapters 2 to 25 are for anyone who needs to know more about a particular health and safety subject. There are several new chapters dealing with, e.g. slips and trips, work at height, contractors and agency workers and general fire safety, as well as new sections on subjects such as stress, rehabilitation and sickness absence.

Author HSE/Date of Publication2006/Publisher HSE BOOKS/Length 100 pages/


http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/essentials.pdf

amir_best
24-02-2010, 15:54
مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند:
دوره آموزشی آشنایی با مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008


http://www.betsaonline.com/tabligh/rayka/rayka2.jpg
هزینه دوره شامل هزینه شرکت در دوره، جزوه و منایع آموزشی، پذیرایی و صدور گواهینامه خواهد بود.
تخفیفات: دانشجویان 30% ( با ارئه کارت دانشجویی معتبر)، ثبت نام گروهی بیش از سه نفر 15% ، ثبت نام تا 3 روز قبل از برگزاری دوره 15%.
در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تهران اعطاء خواهد شد.
انصراف از دوره حداکثر تا 3 روز قبل از برگزاری دوره امکانپذیر است. تغییرات احتمالی تا 2 روز قبل از برگزاری دوره به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.
محل برگزاری: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (امیرآباد شمالی- خیابان شانزدهم- مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تهران)


ادامه مطلب (http://www.asrejavaan.com/post/676)

amir_best
09-03-2010, 18:46
¯ دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2008


http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/logoAryana.jpg (http://www.aryanagroup.com/fa_default.asp)دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2008
30 فروردین الی جمعه 3 اردیبهشت 89
ساعت برگزاری: 8:30 الی 17 - بمدت 5 روز کامل
اساتید دوره:
مهندس امیر محمودی _ مهندس بهزاد ارشادمنش
مهندس امیرعباس رهنمایی فر _ مهندس علی واحدی
به تمام شرکت کنندگان در این دوره در صورت حضور کامل گواهی نامه معتبر با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه اعطا خواهد شد.
هزینه دوره: 485 هزار تومان


تلفن: 9-88342908

keiivan
14-03-2010, 00:36
http://inden.ir/forum/viewforum.php?...=4&rowstart=20 (http://inden.ir/forum/viewforum.php?forum_id=4&rowstart=20)
http://inden.ir/forum/viewforum.php?forum_id=3

keiivan
14-03-2010, 00:41
هدایت هوشمندانه انرژی * در جست و جوی راه حلی برای انرژی های جایگزین وابستگی به منابع نفتی رو به اتمام و سوخت های فسیلی علاوه بر آثار منفی روی محیط زیست در آینده یی نه چندان دور روی اقتصاد تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت. استفاده از منابع جایگزین انرژی از راه حل هایی است که کشورهای بسیاری استفاده از آن را آغاز کرده اند. در حالی که حرکت گسترده کشورهای جهان به سوی تولید و استفاده از انرژی مشهور به انرژی سبز، پاک، قابل احیا، دوستدار محیط زیست یا انرژی آینده از سال های پیش آغاز شده است، می توان دید که ایرانیان با تکیه بر منابع نفتی و گازی توجه چندانی به همسو شدن با دیگر کشورهای جهان از خود نشان نداده اند. تصور اینکه اتمام منابع نفتی در سال۲۰۵۰ چه عواقبی دربر خواهد داشت، امری غیرقابل تصور نیست. علاوه بر این بی توجهی و نامهربانی های مکرر نسبت به منابع زیست محیطی مانند معادن، دریاها، دریاچه ها و رودها نیز امید چندانی را برای امکان استفاده از آنها به عنوان منابع حاشیه یی انرژی باقی نخواهد گذاشت. به زودی ۱۷۰ کشور جهان در اجلاس آب و هوای سازمان ملل در کپنهاگ معاهده جدیدی را جایگزین معاهده منقضی شده کیوتو خواهند ساخت. آگاهان بر این باورند که همکاری کشورها در این اجلاس غیرقابل تصور خواهد بود. اتفاق نظری که درباره بحران زیست محیطی و انرژی بر پایه علم در میان ملت ها به وجود آمده است، جوامع بین المللی را به سمتی هدایت می کند که تا سال ۲۰۵۰ میزان انتشار گازهای دی اکسیدکربن، متان و دیگر گازهای گلخانه یی نسبت به سال ۱۹۹۰ تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کند. چنین حجم کاهشی به معنی بازآفرینی اقتصاد جهانی انرژی خواهد بود و هر نقصی در آن می تواند منجر به فاجعه یی عظیم شود. از روش های شناخته شده برای آغاز چنین تغییری استفاده از منابع جایگزین انرژی یا منابع انرژی پاک است که در ادامه به برخی از معمول ترین آنها و میزان مورد نیاز این انرژی تا سال ۲۰۲۵ اشاره خواهد شد (ارقام اعلام شده توسط نشریه «پاپیولار ساینس» متعلق به کشور امریکا است تا متناسب با جمعیت بالا و میزان مصرف انرژی بتوان انرژی مورد نیاز کشورهای دیگر را تخمین زد). ● انرژی خورشیدی استفاده از این انرژی با ارائه حجم گسترده و متنوع تجهیزاتی که توانایی تبدیل نور خورشید به انرژی پاک را دارند، دیگر نیازمند صفحات عظیم، سنگین وزن و پرهزینه خورشیدی نخواهد بود. ابزارهایی مانند لایه های خورشیدی و صفحات خورشیدی حرارتی در حال شتاب بخشی عظیمی به صنایع خورشیدی هستند. براساس محاسبات در حال حاضر میزان تولید انرژی خورشیدی ۴/۴۱۲ گیگاوات اعلام شده است که تا سال ۲۰۵۰ این میزان باید به دو هزار گیگاوات افزایش پیدا کند. شیوه یی مانند شیوه تمرکز حرارت خورشیدی یا CST از جمله راه حل هایی است که از بازدهی انرژی بالایی برخوردار است. در این شیوه ردیف های وسیعی از آینه ها نور خورشید را متمرکز کرده و حرارت و الکتریسیته به وجود می آورند. بسیاری بر این باورند که استفاده از این شیوه برای تولید انرژی خورشیدی تنها راهی است که می توان با استفاده از آن انرژی را در سطح تراوات تولید کرد. ● انرژی آب انرژی هیدروالکتریکی در حال حاضر تنها هفت درصد از انرژی الکتریکی کشوری مانند امریکا را تامین می کند. تنها راه گسترش میزان تولید این انرژی بدون نیاز به احداث آب بندها و سدهای متعدد که خسارات اکولوژیکی فراوانی را در بر خواهد داشت، استفاده از منابع غیرطبیعی انرژی هیدروالکتریکی مانند انرژی امواج، رودها و جزر و مد است. در حال حاضر میزان انرژی هیدروالکتریکی تولیدشده ۳۱ گیگاوات است که تا سال ۲۰۵۰ باید این میزان به ۶۷ گیگاوات افزایش پیدا کند. این انرژی با استفاده از تجهیزاتی توربین مانند تامین می شود که انرژی موجود در جریان های آبی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. برخی از این توربین ها تنها در یک جهت و برخی از آنها توانایی حرکت در چند جهت را دارند. متخصصان معتقدند این شیوه از تولید انرژی پاک، یکی از ارزان قیمت ترین شیوه ها به شمار می رود و هزینه یی برابر چهار تا هفت سنت در هر کیلووات بر ساعت خواهد داشت. ● سوخت های زیستی اتانول یکی از پرمصرف ترین سوخت های زیستی کنونی به شمار می رود اما تاکنون مشکل چندانی را از بحران انرژی جهان رفع نکرده است. دانشمندان در تلاشند مواد و پسماندهای فراوانی از قبیل نیشکر، خزه ها، فاضلاب و حتی پسماندهای پزشکی را به سوخت های زیستی کارآمد برای استفاده در سیستم حمل و نقل و تولید انرژی الکتریکی تبدیل کنند. میزان تولید حال حاضر سوخت های زیستی ۶۴۳ هزار بشکه در روز است که این تعداد تا سال ۲۰۵۰ باید به ۳۴ میلیون بشکه در روز ارتقا پیدا کند. یکی از بزرگ ترین منابع انرژی زیستی در ایتالیا، کانال های آبی شهر ونیز است و در حال حاضر پروژه یی ۲۷۲ میلیون دلاری در انتظار استفاده از خزه های روییده شده در این کانال هاست. این خزه ها در رآکتور زیستی پلاستیکی هشت متری رشد داده شده و توسط دی اکسیدکربن خود گیاه بارور می شود. سپس خزه ها خشک و فشرده شده و به مایعی روغن مانند تبدیل خواهد شد که به عنوان سوخت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. چنین پروژه یی تا سال ۲۰۱۱ قادر به تولید ۴۰ مگاوات انرژی خواهد بود که می تواند انرژی مورد نیاز بندرگاه های شهر و شبکه برق کانال های آبی شهر را تامین کند. ● انرژی باد یکی از مهم ترین اصول دستیابی به انرژی باد، موقعیت قرارگیری توربین های بادی است. از بهترین موقعیت های قرارگیری این توربین ها سطح دریاها اعلام شده است که علاوه بر استفاده از شدت بیشتر جریان باد، مزاحمت برای ساکنانی را که به دیدن مزارع بادی در برابر محل سکونت خود علاقه یی ندارند، برطرف می سازد. میزان تولید انرژی بادی برای برابری با نیازهای انرژی انسان از ۹۴ گیگاوات کنونی باید به دو هزار گیگاوات در سال ۲۰۵۰ برسد. در حال حاضر مزارع بادی سواحل اقیانوس اطلس سالانه توانایی تولید ۹۰۰ گیگاوات انرژی را دارند اما به دلیل عمق بالای آب امکان اتصال توربین های بادی به بستر دریا در آب های این سواحل وجود ندارد. با این حال پروژه یی در کشور نروژ در حال شکل گیری است که طی آن توربین ها روی سطحی شناور روی آب دریا قرار خواهند گرفت و نیازی به اتصال مستقیم به بستر دریا را نخواهند داشت. در عوض این صفحات شناور با کمک سه کابل به بستر دریا اتصال یافته و احتمال واژگون شدن توربین ها تحت تاثیر امواج قدرتمند را از بین خواهد برد. ● انرژی هسته یی میزان تولید انرژی هسته یی در سال جاری ۳۷۲ گیگاوات اعلام شده است که این میزان باید تا سال ۲۰۵۰ به ۷۰۰ گیگاوات برسد. در میان تمامی منابع انرژی بدون کربن، انرژی هسته یی تنها منبعی است که در سطحی گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. این انرژی در حال حاضر ۲۱ درصد از نیازهای انرژی الکتریکی ایالات متحده را پوشش می دهد که در عین حال نگرانی مردم را نیز برمی انگیزد. فاجعه چرنوبیل، استفاده از مواد هسته یی، زباله های رادیواکتیو که تا هزاران سال اثر مرگبار خود را از دست نمی دهند همه به این مفهوم هستند که قبل از گسترش این انرژی به منظور مقابله با گازهای گلخانه یی، ابتدا باید رآکتوری ساخته شود که احتمال بروز هر نوع خطر ناشی از شکافتن هسته اتم را به صفر برساند. ● انرژی زمین گرمایی کشورهایی مانند ایسلند که از نظر زمین شناسی فعال به شمار می روند، توانایی بیشتری برای استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تامین نیازهای انرژی خود خواهند داشت. دیگر کشورها که چنین توانایی ندارند، می توانند از گسترش این انرژی در جهان استفاده کنند. تخمین ها نشان می دهد در حال حاضر میزان تولید این انرژی ۱۰ گیگاوات است و تا سال ۲۰۵۰ این میزان باید تا ۷۰۰ گیگاوات افزایش یابد. ● نسل جدید شبکه الکتریکی حتی در صورتی که از تمامی منابع انرژی پاک جهان استفاده شود قدمی حیاتی باقی خواهد ماند که طی آن شبکه الکتریکی جهان باید بازسازی شود. شبکه الکتریکی امریکا یکی از پیچیده ترین و بزرگ ترین سیستم های الکتریکی در جهان است که در عین حال فرسوده و قدیمی شده و سالانه هزینه یی برابر ۱۵۰ میلیارد دلار را بر دوش دولت این کشور می گذارد. ایده ساخت شبکه یی هوشمند که بتواند هوشمندانه جریان برق را هدایت کند، در حال پیوستن به واقعیت است. در واقع شبکه های الکتریکی کشورها نیازمند ترمیم و بهبودی عظیم هستند تا توانایی انطباق با منابع متعدد انرژی پاک را که عملکرد آنها ارتباط مستقیمی با شرایط زیست محیطی دارد، به دست آورند. شبکه هوشمند الکتریسیته می تواند اوج مصرف را در طول روز تعیین کرده و خود را با منابع مختلف انرژی و نیاز کاربران انطباق دهد. چنین شبکه یی از حسگرها و رایانه های متعددی تشکیل خواهد شد که مصرف کنندگان در این شبکه به راحتی قادر به کنترل میزان مصرف خود خواهند بود. در این صورت علاوه بر کنترل و کاهش میزان مصرف، مقادیر زیادی از انرژی الکتریکی در انواع باتری های خانگی و صنعتی ذخیره خواهد شد تا از هدر رفتن انرژی باارزش جلوگیری شود. روزنامه اعتماد

keiivan
14-03-2010, 01:08
مرور توانمندى ها و خدمات مهندسى صنايع نقش و اهميت مهندسى صنايع را به وضوح بيان مى کند. امروزه حيات اقتصادى سازمان ها و موسسات توليدى و خدمات در بازار رقابتى شديد جهانى به استفاده بهينه از منابع در دسترس وابسته است. عموماً منابع در دسترس شامل مواد، منابع انسانى، ماشين آلات (شامل تجهيزات، لوازم جانبى، امکانات مورد نياز شامل فضا و انرژى و ...)، منابع اطلاعاتى و منابع مالى طبقه بندى ميشوند. ايجاد و نگهدارى منابع ياد شده هزينه هايى را براى سازمان به دنبال دارد. هزينه تمام شده واحد محصول هر موسسه متأثر از نحوه به کارگيرى اين منابع است. هر شرکت توليدى يا خدماتى که بتواند هزينه هاى خود را به حداقل ممکن برساند و به بيانى ديگر توانايى استفاده بهينه از منابع را در تمام ارکان سازمانى خود ايجاد نمايد يا حاشيه سود بيشترى به دست خواهد آورد و يا قادر خواهد بود که قيمت هاى فروش خود را با حفظ حاشيه سود قبلى، کاهش دهد. اين بدان معنى است که قدرت رقابتى موسسه مذکور در بازار افزايش مى يابد. باتوجه به تحولات اقتصاد جهانى قدرت رقابتى شرط اساسى موفقيت در کسب و کار نوين محسوب مى شود. در کنار اين مسائل، توجه به نوآورى ها و ارتقا کيفى محصولات و خدمات که از طريق تلاش براى يافتن طرح هاى بهبود يافته و همچنين تحول در فرآيند کسب و کار نيز بقا و رشد موسسات را در پى خواهد داشت. با توجه به مراتب فوق اگر ضرورت ها و نيازمندى هاى رسيدن به امور مذکور را با تکنيک هاى مهندسى صنايع تطبيق دهيم مشاهده مى شود که مهندسى صنايع ابزار لازم براى حصول اهداف سازمانى را بطور فراگير و سيستماتيک فراهم مى آورد و اين نشانگر نقش و اهميت بالاى مهندسى صنايع بعنوان موتور محرک حرکت سازمانهاى امروزى است.

keiivan
17-03-2010, 13:50
لینک دانلود:


http://indmanager.persianblog.ir (http://indmanager.persianblog.ir/)

keiivan
17-03-2010, 13:54
رشته مهندسی صنایع

http://www.daneshju.ir/forum/imagehosting/130674775423ebe216.jpg


معرفی مهندسی صنایع
مهندسی صنایع عبارت است از اصول و تکنیک‌هایی که به منظور بهبود و طراحی و نصب سیستم‌های شامل انسان، مواد، انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امکان تولید کالا‌ها و ارائه خدمات به شکل کارا و مطلوب به کار می‌روند. برای بررسی و ارزیابی این سیستم‌ها دانش و مهارت‌های علوم ریاضی - فیزیک و اجتماعی به همراه متون و تکنیک‌های طراحی مهندسی مورد نیاز است . بر خلاف سایر مهندسی‌ها که به ماهیت فنی فرآیندها می‌پردازند یک مهندس صنایع می‌کوشد با دید کلی و سیستماتیک و با دانش بسیار موثری که در پیشبرد هدف‌های سازمان دارد به مسائلی همچون بهره‌وری در مدیریت منابع انسانی روش‌ها و تکنولوژی بپردازد . در واقع مهندسی صنایع تنها مهندسی است که به عامل انسانی به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی یک سیستم می‌نگرد. در نتیجه مهندسان صنایع برای امور برنامه‌ریزی و کنترل و بهبود فعالیت موسسات به خدمت گرفته می‌شوند. با توجه به اطلاعاتی که یک مهندس صنایع دارد بستر لازم را برای تعامل تخصصهای مختلف و کار گروهی به بهترین وجه ممکن ایجاد نموده و در نتیجه با عملکرد ویژه خود سعی در ارتقا و بهبود مستمر ( کایزن ) سیستم می‌نماید که این باعث سهولت کارها راحتی کارکنان کاهش هزینه‌ها ارتقا کیفیت و جلب رضایت مشتریان می‌شود .


تاریخچه مهندسی صنایع
اولین جرقه‌های مهندسی صنایع به عنوان یک تخصص با آغاز انقلاب صنعتی در ابتدای قرن نوزدهم زده شد. انقلاب صنعتی باعث به کارگیری نیروی انسانی بیشتر در صنایع و افول صنایع کوچک دستی شد . لذا با گسترش کارخانجات نیاز به تفکر مدیریتی و بهبود کیفیت بیش از پیش احساس شد . افراد بسیاری در جهت ارتقا کیفیت محصولات تلاش کردند . آدام اسمیت پدر علم اقتصاد پیشنهاد تقسم کار را داد . به موازات پیشرفت صنعت روش‌های حسابداری و هزینه یابی تحلیل علمی و آزمایشات و اثبات‌های علمی در طراحی و ساخت ابزارآلات بکار گرفته شد . در نتیجه این پیشرفت ها مدیریت علمی به عنوان طرحی نو مطرخ شد. اولین تلاش برای علمی شدن مدیریت از امریکا آغاز شد. فردریک تیلور و همسرش لیلیان و هم‌عصران ایشان با فرموله کردن اصول اساسی به عنوان روش‌های علمی مدیریت، مدیریت علمی را به جهان شناساندند . در سال 1912 انجمنی برای ارتقا و رشد مدیریت بنا نهاده‌شد که در سال 1915 انجمن تیلور نام گرفت. این انجمن از سال 1934 با عنوان انجمن مهندسی صنایع فعالیت خود را ادامه داد و به زودی مواد درسی و مدرک مهندسی صنایع مطرح گردید و در نهایت دانشکده‌های مهندسی صنایع ایجاد و توسعه یافتند.


تاریخچه مهندسی صنایع در ایران
در سال 1336 رشته مهندسی صنایع با نام رشته ماشین افزار تا مقطع کارشناسی ارشد در هنرسرای عالی در کنار رشته‌های جوش و مکانیک و عمران ( راه و ساختمان ) تدريس شد. به دنبال تاسیس اين مرکز تعلیم و تربیت حرفه‌ای، هنرستان صنعتی نمونه و دانشسرای عالی صنعتی پا به عرصه وجود گذاشتند که دوره‌های سه ساله كارشناسی برگزار می‌نمودند. در سال 48 نام رشته تغییر کرد و ماشین افزار تبدیل به تولید شد و هم اکنون نیز آن را به نام مهندسی صنایع می‌شناسیم .


ضرورت و اهمیت مهندسی صنایع
امروزه با پیشرفت صنعت و جهانی شدن اقتصاد و با توجه به توانمندی‌های یک مهندس صنایع به اهمیت این رشته بیشتر واقف می‌شویم. یکی از مهمترین مسائل در صنعت استفاده بهینه از منابع در دسترس می‌باشد .( منابع در دسترس شامل مواد منابع انسانی و ماشین آلات و...) همه این منابع برای رسیدن به کالای مطلوب هزینه‌هایی را در بردارد که باید این هزینه‌ها حداقل شوند. البته کیفیت کالا و خدمات نیز نباید فراموش شود و کلید حل این مسائل در دست یک مهندس صنایع است که با توانمندی‌های خود می‌تواند راه گشای آن باشد . مهندسی صنایع یک رشته مدیریتی نیست بلکه تخصص مهندس صنایع به عنوان ابزاری توانمند در خدمت یک مدیر قرار می‌گیرد یعنی بیشترین کمک به یک مدیر می‌تواند توسط مهندس صنایع انجام بپذیرد. البته با توجه به اطلاعات یک مهندس صنایع اگر بخواهند برای یک کارخانه از بین سه نفر با شرایط یکسان و رشته های تحصیلی مکانیک و برق و صنایع یک نفر را انتخاب کنند حتما مهندس صنایع را برمی گزینند.


ویژگی‌های مهندس صنایع
یک مهندس صنایع باید:

# تفکر فراگیر داشته باشد تا بتواند با نگرشی سیستماتیک اجزائ سیستم را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و به هم مرتبط سازد.
# خلاقیت داشته باشد تا بتواند با توجه به اطلاعات خود (که مانند اقیانوسی از فنون و اطلاعات به عمق نیم متر است) به بهبود سیستم جاری و یا ارائه طرحی نو بپردازد.
# یک رهبر گروه باشد تا بتواند علاوه بر طرح‌ریزی سیستم مورد نظر پیاده‌سازی و اجرا را نیز پی‌ریزی نموده و نقش رهبری گروه‌ها را به خوبی ایفا کند.
# مدیریت زمان داشته باشد تا بتواند با توجه به اهمیت زمان در کارهای اجرایی خدمات و کالا‌ها را با کیفیت عالی و در حداقل زمان ممکن ارائه دهد.
# ارتقا دهنده بهره‌وری باشد تا به جای در جا زدن در جای خود و اکتفا به وضعیت فعلی با دانش خود سعی در افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت کاری (هرچند کوچک) بنماید مهندس صنایع علاوه بر موارد بالا باید خصوصیات رفتاری زیر را نیز در کار خود داشته باشد: صداقت امانت و قابلیت اعتماد در کار فعالیت و سعی و کوشش پیوسته مراعات محرمانه بودن اطلاعات کسب شده در طول انجام کار ارائه تحلیل‌های مالی و اطلاعات صحیح و کامل و به موقع و در صورت اشتباه شدن اقدام فوری نسبت به تجدید و تعویض آن‌ها و نظارت و مراقبت مسئولانه از تمام منابع و دارایی‌های سپرده شده و تبعیت از تمامی قوانین جاری و آئین نامه‌های اجرایی حاکم. یک مهندس صنایع فعالیت ها‌یی همچون: انتخاب و طراحی فرایند‌های ساخت , طراحی تسهیلات فیزیکی, طراحی و گسترش سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل برای توزیع کالاها و خدمات, تولید, کنترل موجودی و کیفیت, تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات کارخانه، مدیریت پروژه, بررسی فنی و اقتصادی و بهینه‌سازی سیستم و سایر فعالیت‌های مربوطه را می‌تواند انجام دهد. یک مهندس صنایع در سیستم‌ها , مؤسسات و حرفه‌هایی همچون:

تولید, کشت و صنعت, کارخانجات, خدمات مشاوره‌ای, بانکداری, صنعت بیمه, شرکت‌های هواپیمایی, کشتیرانی, بیمارستان‌ها, خدمات شهری, استادیوم‌های ورزشی و یا هر مکان دیگری که نیاز به برنامه‌ریزی و هدایت و ارتقاء بهره‌وری دارد می‌تواند انجام وظیفه کند.


مهندسی صنایع در یک نظرسنجی جهانی با توجه به فاکتورهایی از قبیل درآمد, وجهه‌ی اجتماعی, موقعیت شغلی و .. به عنوان بهترین رشته‌ی مهندسی در بین سایر رشته‌های مهندسی انتخاب شده است. بر گرفته از : IEESOLUTIONS MAY-1999زمینه های کاری مهندسی صنایع

مدیریت تولید Manufacturing management
از آن‌جایی که اعتبار هر کشور صنعتی به توانایی آن کشور در تولید موثر بستگی دارد در کشورهای صنعتی به این گرایش توجه بسیاری می‌شود. مهندسان تولید در راستای کسب مزیت‌هایی در رقابت‌های جهانی از مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک و اقتصاد همراه با مهندسی صنایع بهره می‌گیرند تا مسایل طراحی توسعه و اجرای عملیات سیستم‌های تولیدی پیشرفته را به طور موثر حل کنند.


مدیریت مهندسی Engineering management
در چند دهه اخیر این زمینه پیشرفت زیادی داشته است. دلیل این پیشرفت را در سه سطح می‌توان دید. درسطح ملی تلاش برای رهبری تکنولوژیکی که از کمبود مواد اولیه بهره‌وری پایین و افزایش رقابت بین‌المللی ناشی می‌شود توسعه تکنولوژی‌های جدید و مدیریت سیستم‌های تکنولوژی را ایجاب می‌کند. در سطح صنعت مدیریت بدون مهندسی با مشکل روبرو شده‌است و نقش مهم مهارت‌های مهندسی واطلاعات در مدیریت سیستم‌های مهندسی مشهود است. در سطح فردی مهندسانی که در نتیجه‌ی موفقیت‌های فنی‌شان به مدیریت کشیده می‌شوند هر چقدر هم از نظر فنی قوی باشند برای رویارویی با پیچیدگی‌های مسيولیت مدیرت آماده نیستند.


سیستم‌های تولیدی Production systems
این زمینه بر روی طراحی و کنترل تولید توزیع و سیستم‌های خدماتی تاکید دارد و شامل طراحی کارخانه، طراحی حمل ونقل، برنامه‌ریزی تولید کنترل موجودی و برنامه‌ریزی و کنترل تولید و توزیع می‌باشد.


مهندسی مالی Financial engineering
مهندسی مالی برای کسانی که مایل به كار بانکداری، مدیریت مالی و امور مشاوه‌ای مالی هستند طراحی شده‌است.آموزش در این زمینه شامل فرآیندهای احتمالی بهینه‌سازی محاسبات و بازارهای مالی و کاربرد آنها می‌باشد.


مهندسی کیفیت Quality engineering
به دلیل رقابت روز افزون بین‌الملی که توجه به بهبود کیفیت محصولات و خدمات را اجتناب ناپذیر ساخته است و به دلیل پیچیدگی روزافزون سیستم‌های تولیدی و خدماتی كنونی، مهندسان بايد بتوانند با ابزارهای فنی و مدیریتی سیستم‌های کیفیت را اجرا و هدایت کنند. گرایش مهندسی کیفیت در مهندسی صنایع تلاش درجهت تربیت چنین افرادی دارد. آموزش در این زمینه برمبنای بهبود کیفیت، استراتژی‌های کیفیت سازمانی و روش‌های آماری تاکید دارد.


مهندسی سیستم‌های اطلاعاتی Information systems engineering
این گرایش برای کسانی طراحی شده است که مایل به یادگیری مهارت‌های مهندسی و مدیریتی با تاکید بر سیستم‌های اطلاعاتی و محاسباتی هستند علاقه‌مندان به این گرایش با توانایی‌های نظیر برنامه‌نویسی کامپیوتر و مهارت‌های مربوط به سیستم های اطلاعاتی و آشنایی با نرم‌افزارهای متفاوت قادرند سیستم‌های اطلاعاتی را برای کنترل زنجیره عرضه تولید و تجارت طراحی کنند.

به جز اين زمینه‌های شغلی بيشترین حیطه کاری مهندسین صنایع (به خصوص در کشورمان ایران) کارخانجات و سازمان‌های تولیدی می‌باشد.

* دامنه‌ی حیطه‌های کاری مهندسی صنایع به سرعت با گذشت زمان گسترش یافته و زمینه‌های کاری مهندسی صنایع روز به روز افزایش می‌يابد.
گرایش های مهندسی صنایع
رشته صنایع دردوره ی کارشناسی دارای چهارگرایش زير است:

* برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها
* تولید صنعتی
* تکنولوژی صنعتی
* ایمنی صنعتی
البته گرایش‌های ذکرشده در سطح کارشناسی تفاوت چندانی با یکد یگر ندارد، چرا که دانشجویان هر یک از گرایش‌های فوق ازمیان 142 واحدی که دردوره‌ی کارشناسی می‌گذارنند تنها 10 تا 15 واحد متفاوت با یکدیگر دارند(گرایش ایمنی صنعتی با 25 واحد اختصاصی متفاوت، بیشترین تفاوت راباگرایش‌های دیگر دارد). دانشجویان می توانند واحدهای متفاوت را نیز در 8 واحد اختیاری خویش انتخاب کرده و بگذرانند. برای مثال فارغ‌التحصیل گرایش تولید صنعتی می‌تواند به جای گرایش تحلیل سیستم‌ها فعالیت کند .

قبل ازبررسی چهارگرایش، لازم می دانیم دروس مشترک بین گرایش های مختلف مهندسی صنایع یادآورشویم:

ریاضی، معادلات دیفرانسیل، برنامه نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی، فیزیک، شیمی عمومی با آزمایشگاه، مبانی مهندسی برق با آزمایشگاه، اقتصاد مهندسی، نقشه‌کشی صنعتی، استاتیک، مقاومت مصالح، علم مواد، اقتصاد عمومی، اصول حسابداری و هزینه‌یابی، ارزیابی کار و زمان، طرح‌ریزی واحدهای صنعتی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت آماری، تحقیق در عملیات، روش‌های تولید، تئوری احتمالات و کاربردهای آن،آمار مهندسی، آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق، کارگاه ماشین ابزار(ماشین افزار)، کارگاه عمومی جوش، کارگاه ریخته گری


گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها تا حدودی جنبه نرم‌افزاری دارد و بیشت ربه ارائه‌ی راه‌کارهای سیستماتیک می‌پردازد. درواقع هدف این گرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بهره‌گیری از روش‌های جدید و سیستماتیک ومدل‌های ریاضی، مسائل واحدهای صنعتی را تجزیه و تحلیل نموده و بیشترین رهنمودها را برای استفاده از منابع موجود در عملکرد اجزاء تشکیل سیستم ارائه بدهند. برای توضیح بیشتر مهندس تحلیل سیستم‌ها در واقع اطلاعات جمع‌آوری‌شده را با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف و مدل‌های ریاضی تجزیه و تحلیل نموده، موارد به‌دست آمده را تنظیم و ثبت کرده و در اختیار واحدهای مختلف قرار می‌دهد(حتی‌الامکان اطلاعات رابه صورت نمودار نیز ارائه می‌دهد) برای مثال در یک سیستم صنعتی با جمع‌آوری اطلاعات و هماهنگ کردن ارگان‌ها و سیستم‌های مختلف(سیستم‌های کیفیت، سیستم‌های مالی، سیستم‌های تدارک، سیستم‌های حسابداری و...) و ارائه چارتی کامل از آن‌ها سعی برآن دارد تا سیستم‌ها را از نظر مدیریت زمانی(زمان‌سنجی) بهبود بخشیده، تقسیم کار را به بهترین نحو بین نیروی انسانی و ماشین‌آلات انجام داده تا بیکاری در سیستم‌ها کاهش یابد (در مورد ماشین‌آلات به بررسی و ثبت نواقص، ضعف قطعات و علت از کارافتادگی آن‌ها می‌پردازد) خط تولید را موازنه کرده ونقاط گلوگاهی را مشخص می‌نماید تا خروجی با حداقل هزینه، بهبود یافته و متعادل شود. مهندسی تحلیل سیستم‌ها نسبت به سایر گرایش‌ها به بررسی جامع‌تر و کلان‌تر پروژه‌ها و سیستم‌ها می‌پردازد.


دروس تخصصی گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
زبان تخصصی،برنامه ريزي توليد و كنترل موجودي،طرحريزي واحدهاي صنعتي ، برنامه ریزی حمل و نقل، اصول شبیه سازی، تحلیل سیستم ها، کار برد کامپیوتردر مهندسی صنایع، پروژه پایا نی اصول مدیریت وتئوری سازمان ، سیستم های اطلاعاتی ، کنترل مدیریت وکارآموزی.


گرایش تولید صنعتی
گرایش تولید صنعتی فن به کارگیری مهارتهای تکنیکی− اقتصادی و استفاده ی موثر و نظام یافته از نیروی انسانی، زمان، ماشین آلات، ساختمان و مواد به منظور تولید کالا با کیفیت مطلوب است. مهندس تولید صنعتی با استفاده از علوم مختلفی که کسب کرده قادر است با تجزیه و تحلیلی که پیرامون برنامه ریزی تولید، کنترل و مدیریت پروژه، کنترل کیفیت، بهبود کارایی تولیدو نیز طرح ریزی های گوناگونی که درواحدهای اجرایی انجام می دهد امکان موثر تر به تولید رسیدن فراورده ها یا عرضه مطلوب تر خدمات راپدید آورد انتخاب ترکیب مناسب ازمحصولات تولیدشده توسط یک کارخانه برای به حداکثر رساندن سود کارخانه، قسمتهای مختلف یک کارخانه به چه ترتیبی ساخته شوند تا حداقل جابجایی مواد ومحصولات رابا حداقل ضایعات داشته باشند،تدابیرلازم برای ثبات کیفیت محصولات کارخانه ،برنامه ریزی و کنترل موجودی ها،کنترل کیفیت،راه های موثربه تولیدرسیدن فراورده ها یاعرضه مطلوب ترخدمات ازکارهایی است که یک مهندس تولید صنعتی می تواند انجام دهد او می تواند به گونه ای یک نظام اجرایی را برنامه ریزی کند که چند هدف متفاوت و گاه متضاد درقالبی بهینه تحقیق پیدا نماید . مثلا قیمت هاکاهش یافته،ارزش افزوده بالا رفته،حمل ونقل ها کم شده موجودی های محدودتری ذخیره شده ودرعین حال قابلیت اطمینان بالا تری نیز برای حفظ رقابت پذیری وجود داشته باشددرواقع هدف این گرایش تربیت مدیران تولید واحدهای صنعتی است.دروس تخصصی گرایش تولید صنعتی
زبان تخصصی،برنامه ريزي توليد و كنترل موجودي،طرحريزي واحدهاي صنعتي ، برنامه ریزی حمل و نقل، اصول شبیه سازی، تحلیل سیستم ها، کار برد کامپیوتردر مهندسی صنایع، پروژه پایا نی اصول مدیریت وتئوری سازمان ، سیستم های اطلاعاتی ، کنترل مدیریت وکارآموزی.


گرایش تکنولوژی صنعتی
گرایش تکنولوژی صنعتی با بینش و دیدی فنی تر از گرایش قبلی به مسایل نگاه می کند. کارشناسان این رشته که از نظر فنی نزدیک تر به مهندسین مکانیک (مخصوصا گرایش ساخت و تولید) می باشند ،آگاه به مسایل بهینه سازی ساخت وساز و فراورده های صنعتی و نیز نگهداشت و راه اندازی فنی واحدهای اجرایی هستند.دارای توانایی هایی از قبیل انتقال و مدیریت تکنوژی همین طور حفظ وحراست از آن هستند که به مد د امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در جهت حفظ و نگهداشت نظام فنی و اجرایی گام برمی دارند ، با مدیریت تکنولوژی های در دسترس ، یا مواردی که در قالب انتقال تکنولوژی بده بستان می شود سعی در افزودن کمیت و کیفیت فراورده ها و نیز بهره برداری مؤثر از امکانات در دسترس دارند .با استفاده از تجهیزات کامپیوتری و مدارهای منطقی قادر هستند طیف وسیعی از خواست های اجرایی بشر را که بدلیل محدودیت های انسانی به سهولت قابل تحقق نمی باشند را عینیت بخشند.آنها ازمرحله ی طراحی یک ایده ونمونه سازی آن گرفته تا مرحله ی ساخت وتدارک ، امکانات تولید ، همین طورمدیریت مراحل اجرایی ، توان خدمت رسانی را دارند. ضمنا ضایعات ومنابع بروزآنها را شناسایی می کنند و می توانند تاثیرات گوناگون آنها را مورد سنجش و ارزیابی قراردهند در واقع هدف این گرایش تربیت تکنولوژیست های کارخانه است .


دروس تخصصی گرایش تکنولوژی صنعتی
ماشین های افزار، قیدوبندها (جیک و فیسکچر)،طراحی قالب٫ کنترل عددی،مونتاژمکانیکی، عملیات حرارتی،زبان تخصصی، پروژه، کارآموزی


گرایش ایمنی صنعتی
گرایش ایمنی صنعتی یکی ازگرایش های تازه تاسیس مهندسی صنایع درایران می باشد . تکنیک ایمنی صنعتی به وسیله ی مهندسین قابل اعتماد برای اولین بار دراواخرسال 1950میلادی جهت ارزیابی ایمنی سیستم های نظامی و تعیین مشکلات ناشی ازغیرنرمال کارکردن آنها پایه گذاری شدوبعد ازآن استفاده ازاین روش به سرعت افزا یش یافت،به طوری که در ایالات متحده ی آمریکا و فرانسه ازآن به ترتیب برای ارزیابی ایمنی هواپیماهای کنکورد وایرباس استفاده شد و بعدها نیزاین تکنیک به ارزیابی ایمنی صنایع هسته ای توسعه یافت . شاید تصوراینکه ایمنی وبهداشت حرفه ای می تواند نقش بسزایی در بهره وری بسیاری ازواحدهای صنعتی داشته باشد برای اکثرافراد مشکل باشد. بدیهی است با وجود تمام مزایا و منافعی که گسترش و توسعه صنعت برای نسل بشربه دنبال داشته است، سرمنشاخطرات ونارسائی های مختلف نیزبوده است که آمارنگران کننده وبعضاوحشتناک حوادث کوچک وبزرگ که هرلحظه درگوشه ای ازاین دنیای پهناور رخ می دهد بیان کننده ی همین امراست . این گرایش تلفیقی ازمهندسی و بهداشت می باشد ومهندسین این گرایش با کاهش آسیب هاوخطرات انسانی محیط کار،ماشین آلات، مواد خام ونظم ونظافت کارگاهی سعی بربهره ور کردن واحدهای صنعتی یک کارخانه را دارند . برای توضیح بیشترفرض کنیداگریک فرد درکارخانه دچارصدمه ای شود عواقبی همچون افسردگی فرد و سایر کارکنان،ازکارافتادگی، به وجود آمدن محدودیت های اقتصادی برای فرد، توقف دستگاه یا قسمتی که فرد مشغول است(حتی برای مدتی کوتاه )،افزایش مخارج (درمانی و تعمیری) آن واحد ودر نتیجه کاهش کیفیت و بهره وری را به دنبال دارد. ازاین رو توجه به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای اهمیت ویژه ای می یابد .(چون نتیجه تمام موارد فوق به افزایش بهره وری واحدهای صنعتی خواهد انجامید.) واهمیت نیاز به این گرایش درصنعت بیشتر روشن می شود.


دروس تخصصی گرایش ایمنی صنعتی
ایمنی در برق، اعلام و اطفاء حریق، دیگها و ظروف تحت فشار ، عوامل شیمیایی محیط کار ،حفاظت صنعتی (ایمنی صنعتی)، مهندسی احتراق، گاز رسانی،کارآموزی.
منبع : از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. (http://fa.wikipedia.org/wiki)

keiivan
28-05-2010, 20:36
گرایش ایمنی صنعتی یکی ازگرایش های تازه تاسیس مهندسی صنایع درایران می باشد .
تکنیک ایمنی صنعتی به وسیله ی مهندسین قابل اعتماد برای اولین بار دراواخرسال 1950میلادی جهت ارزیابی ایمنی سیستم های نظامی و تعیین مشکلات ناشی ازغیرنرمال کارکردن آنها پایه گذاری شدوبعد ازآن استفاده ازاین روش به سرعت افزا یش یافت،به طوری که در ایالات متحده ی آمریکا و فرانسه ازآن به ترتیب برای ارزیابی ایمنی هواپیماهای کنکورد وایرباس استفاده شد و بعدها نیزاین تکنیک به ارزیابی ایمنی صنایع هسته ای توسعه یافت .
شاید تصوراینکه ایمنی وبهداشت حرفه ای می تواند نقش بسزایی در بهره وری بسیاری ازواحدهای صنعتی داشته باشد برای اکثرافراد مشکل باشد. بدیهی است با وجود تمام مزایا و منافعی که گسترش و توسعه صنعت برای نسل بشربه دنبال داشته است، سرمنشاخطرات ونارسائی های مختلف نیزبوده است که آمارنگران کننده وبعضاوحشتناک حوادث کوچک وبزرگ که هرلحظه درگوشه ای ازاین دنیای پهناور رخ می دهد بیان کننده ی همین امراست .
این گرایش تلفیقی ازمهندسی و بهداشت می باشد ومهندسین این گرایش با کاهش آسیب هاوخطرات انسانی محیط کار،ماشین آلات، مواد خام ونظم ونظافت کارگاهی سعی بربهره ور کردن واحدهای صنعتی یک کارخانه را دارند .
برای توضیح بیشترفرض کنیداگریک فرد درکارخانه دچارصدمه ای شود عواقبی همچون افسردگی فرد و سایر کارکنان،ازکارافتادگی، به وجود آمدن محدودیت های اقتصادی برای فرد، توقف دستگاه یا قسمتی که فرد مشغول است(حتی برای مدتی کوتاه )،افزایش مخارج (درمانی و تعمیری) آن واحد ودر نتیجه کاهش کیفیت و بهره وری را به دنبال دارد.
ازاین رو توجه به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای اهمیت ویژه ای می یابد .(چون نتیجه تمام موارد فوق به افزایش بهره وری واحدهای صنعتی خواهد انجامید.) واهمیت نیاز به این گرایش درصنعت بیشتر روشن می شود.

keiivan
28-05-2010, 20:37
در تعریف ایمنی صنعتی می‌توان گفت : فن به‌کارگیری تدابیر ویژه مهندسی در جهت ایمن‌سازی نظامهای گوناگون کاری در مواجهه با گونه‌های مختلف ریسک رودرروی آنان می‌باشد . (بهینه‌سازی در ایمن‌سازی)
گرایش ایمنی صنعتی تلفیقی از سه رشته بهداشت حرفه‌ای ،‌ مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع ( جهت‌گیری عمده به سوی مهندسی صنایع است ) با رویکرد بهساز و پیشگیرانه و در عین حال مهندسی ، در جوار متخصصین بهداشت حرفه‌ای که با دید پزشکی بیشتری به دنیای کار می‌نگرند ، تلاش در ایجاد نظام‌های شناخت خطرات و محدود‌سازی عملکرد‌های غیرایمن در محیطهای کاری داشته ، روش‌ها ، برنامه‌ها و فرآیندهایی برای کنترل و ارزیابی خطرات پی گرفته و تلاش در ایجاد فضایی سالم برای نجات حرکت‌های بهره‌ور دارد . این گرایش مهندسی صنایع ضمن تسلط بر آگاهیهای عمومی مهندسی صنایع به ویژه در راستای تطبیق دادن کار با توانایی‌های انسانی در زمینه‌هایی همچون مهندسی فاکتورهای انسانی ، عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان‌آور محیط کار ، حفاظت صنعتی و اصول مدیریت ایمنی ، دارای تبحر و تخصص است . طراحی نظام‌هایی که بتوانند از آسیب رساندن به انسانها ، امکانات و تجهیزات پیشگیری کرده ، حرکت ملایم و روان اجرا را تضمین نماید ، بخشی از توانایی‌های اجرایی این متخصصین به شمار می‌رود .
مکانیک سیالات ، جمع‌آوری و دفع فاضلابهای صنعتی ، مهندسی احتراق ، گازرسانی ، اعلام و اطفا حریق ، ایمنی در برق ، سم‌شناسی صنعتی ، ایمنی ساختمان و معدن ، ارگونومی ، تهویه صنعتی ، دیگها و ظروف تحت‌فشار ، روشهای تولید (2 & 1) ، ایمنی در کشاورزی ، روانشناسی صنعتی ، عوامل شیمیایی محیط کار ، اصول بهداشت محیط ، بیماریهای شغلی ، حفاظت صنعتی ، ایمنی بالابرها ، تحقیق در عملیات ، ترمودینامیک و انتقال حرارت ، عوامل فیزیکی محیط کار ، اصول مدیریت ایمنی ، ارزیابی کار و زمان و طرح ریزی واحد های صنعتی از جمله دروس اصلی و تخصصی پراهمیت این گرایش به شمار می‌آیند .

keiivan
28-05-2010, 20:39
در محیط های صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فراوان، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پیشرفت فن آوری و افزایش کاربرد ماشین آلات در تولید نیز مخاطرات و احتمال بروز حوادث در این گونه محیطها فزونی می گیرد. ایمنی صنعتی علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه گام بر می دارد.


تعاریف و محتوا

اصولا” ایمنی صنعتی رشته ای است گسترده که به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود که با به کارگرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات گوناگون در محیطهای صنعتی به گونه ای مؤثر و کارا نگه داری کرد و به این وسیله یک محیط کار بی خطر و سالم برای افزایش کارایی کارکنان بوجود آورد.


ایمنی

تعریف ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه (Hazard ) که در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و ساختمانها، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد.
هنگامی که ( Hazard ) وجود دارد امکان وقوع اثرات منفی یاد شده وجود خواهد داشت.
کلمه ( Danger ) گویای قرارگرفتن در معرض یک (Hazard ) است، یه این ترتیب ایمنی متضاد (Danger ) بوده است، و در صدد حذف خطرات بالفعل موجود در محیط کار می باشد.
ایمنی به طور صد در صد و متعلق وجود ندارد و عملا هم هیچگاه حاصل نخواهد شد از اینروست که گفته می شود ایمنی حفاظت نسبی در برابر خطرات است.


منظور از ایمن و غیر ایمن چیست؟

یک مکان، یک کار معین و یا یک دستگاه زمانی ایمن انگاشته می شود که احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و یا ابتلا به بیماری برای کسانیکه در آنجا بوده یا با آن دستگاه کار می کنند در حد قابل قبول پایین باشد. به طور کلی، میتوان چنین گفت که میزان خطر قابل قبول با پایین آمدن سطح ایمنی، افزایش و با افزایش سطح ایمنی کاهش می یابد. در واقع بهداست حرفه ای بیماریها را کاهش می دهد و ایمنی صنعتی به کاهش تمام خطرات می پردازد.

keiivan
28-05-2010, 20:40
مهندسی ایمنی صنعتی:

با توجه به تعریف ایمنی، مهندسی ایمنی عبارت است از ” مقررات یا نظامی که برای کاهش وقوع حوادث از طریق حذف یا کنترل خطرات بکار می روند ) در مهندسی ایمنی صنعتی مسائلی که ایمن کردن محیط کار مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از: الف- پیشگیری از حوادث ب- عوامل انسانی ج- طراحی و جا نمایی دستگاهها و تجهیزات د – مدیریت و راهبری ایمنی ه – آموزش و – بازرسی
حیطه فعالیت مهندسی ایمنی امروزه گسترده تر شده است و به شاخه ها و گرایشهای گوناگون دانشگاهی گسترش یافته است که عبارت است از : ۱- مدیریت خطر ۲- پیشگیری از خطرات ۳- مهندسی آتش سوزی ۴- کنترل خطر

مدیریت و راهبری ایمنی

مدیریت، مسئول ایمنی و بهداشت کارکنان است، همانگونه که یک مدیر برای بهره وری وسود آوری مسئولیتی سنگین دارد، در مورد ایمنی و بهداشت نیز چنین وضعیتی صادق است تولید از دست رفته ممکن است از طریق بهبود مدیریت مجددا بدست آید. اما هیچ راهی برای جبران تلفات انسانی که در نتیجه بروز حوادث حاصل می شود، وجود ندارد. این نکته مورد توافق متخصصان علم مدیریت است که تنها ۱۵ درصد از مشکلات سازمان یا کارخانه ممکن است بوسیله کارکنان حل و کنترل شود، در صورتیکه ۸۵ درصد این مشکلات را می توان از طریق مدیریت مهار کرد.
عوامل اصلی در مدیریت ایمنی عبارتند از : ۱- برنامه ریزی ایمنی ۲- سازماندهی ایمنی و فعالیت های آن۳- هدایت برنامه های ایمنی ۴- کنترل عملکرد ها و نتایج حاصله


بهداشت و ایمنی

بهداشت به معنای مصون داشتن کارکنان از بیماری و سالم نگهداشتن وضعیت جسمانی و روانی آنهاست ایمنی به معنای محافظت کردن کارکنان از آسیبهای مربوط به حواد کاری است. این عوامل حائز اهیمت است، زیرا کارکنانی که از سلامتی برخوردارند و در محیطی ایمن کار می کنند ثمر بخش ترند. به این دلیل مدیران آینده نگر، حامی برنامه های پیشرفت بهداشت و ایمنی هستند. امروزه به دلیل ملاحظات قانونی تمام سازمانها موظف به مراقبت بهداشت و ایمنی کارکنان خود هستند

keiivan
28-05-2010, 20:41
ایمنی در افزایش بهره وری

لازم به ذکر است که اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای نیز علاوه بر اثرات غیر مستقیم بر بهره وری و بازده اقتصادی واحدهای صنعتی، بطور مستقیم بر این موارد تأثیر دارد.
بطور کلی خسارات مالی یا جانی، عواقب و پیامدهای منفی تمامی حوادث صنعتی را تشکیل می دهند.
بنابراین وقوع حوادث یا سبب آسیب دیدن دستگاهها و تجهیزات مواد خام، مصولات یا محیط کار میشود و یا صدمات غیر قابل جبران جسمی و جانی را به همراه خواهد داشت.


مزایای توجه به رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای به شرح زیر است:
برای کارگر:

۱- افزایش روحیه ۲- کاهش فشار کار ۳- کاهش جراحات و صدمات ۴- کاهش حوادث ۵- افزایش راحتی ۶- افزایش حفظ رفاه و سلامتی ۷- افزایش سطح بهداشت کار
برای کارفرما :
۱- کاهش حوادث ۲- افزایش کیفیت محصول ۳- افزایش کارایی کارکنان ۴- کاهش خطاها ۵- کاهش مخارج درمانی کارگران ۶- استفاده بهتر از نیروی انسانی ۷- کاهش مخارج تولید

keiivan
28-05-2010, 20:43
حفاظت و ایمنی

وظیفه مدیریت در امر حفاظت و ایمنی در محیط کار چیست؟

لازم است مدیران و کارفرمایان به اهمیت و ارزش حفاظت صنعتی پی ببرند. باید از زیانهای مادی ناشی از حوادث صنعتی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) آگاهی داشته باشند مضافا” از همه مهمتر به ارزش و منزلت عامل انسانی و سلامت او توجه کند. لازم است مدیریت بر تمام کارکنان و محیط کار تأثیر داشته باشد وعوامل ایمنی محیط را که در کم کردن حوادث مؤثرند به نحو مطلوب بشناسند و کوشش و توان خود را در حفظ و سلامت کارکنان و ماشین آلات به نحو مطلوب مصرف کند.


ایمنی محیط کار

ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آنان را به خطر اندازد، مصون می دارد مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار به عهده مدیران سطوح بالای سازمان بویژه مدیران پرسنلی است. البته اهمیت همکاری کلیه کارکنان را در محیط امن نمی توان نادیده گرفت. به عبارت دیگر ایمنی کار عبارت است از : فراهم آوردن موجباتی که از بیماریها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری می کند. یعنی هر چه تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد می توان گفت که ایمنی بیشتری در محیط کار وجود دارد.

حوادث ناشی از کار

هر سال میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می افند. برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی موقت می شوند که ممکن است ماهها دوام یابد. حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد بشر و زیانهای اقتصاد می گردند. و جامعه متحمل خسارات فراوان می شود. به همین جهت جلوگیری از آنها وظیفه ای مهم و اساسی است.


الف- تعریف حادثه:

آنچه انسان را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف ساخته و برای او ناراحتی جسمی و روانی و یا خسارات مالی ایجاد نماید، حادثه نامیده می شود. در دایره المعارف سازمان بین المللی کار ، حادثه چنین تعریف شده است: حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب گردد. تعریف حادثه ناشی از کار عبارت است از حادثه ای که در حین انجام کار و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام کار تمامی اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه، مؤسسات وابسته، ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد، یا بدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می شود. ضمنا” تمام اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه و بالعکس جزء اوقات کار محسوب می شود.


دلایل ایجاد حوادث

حوادث معمولا نتیجه شرایط و یا عملیات نامطمئن و نا ایمن است شرایط نا ایمن شامل استفاده از تجهیزات بد طراحی شده و غیر مجهز، محیط پر خطر به عنوان نمونه، لیز بودن زمین بدلیل ریختن آب، یا ابزار و تجهیزات قدیمی و مستهلک است. عملیات نامطمئن و نا ایمن است از سوی کارکنان و بدلیل استفاده نامناسب از ابزار و تجهیزات است. باید توجه داشت که تمام عملیات غیر ایمن منتهی به حادثه در محیط کار نمی شود و تمام حوادث به آسیب و صدمه ختم نخواهد شد بسیاری از مسئولین رسیدگی و بررسی حوادث معتقدند که اکثر حوادث در نتیجه خطای انسانها بوجود می آیند. البته حوادثی نیز بدلیل نقص ابزار و تجهیزات یا محیط کاری نا ایمن رخ داده است. اما در بیشتر موارد به مزایای ایمنی ابزار و تجهیزات و محیط مطمئن از سوی کارکنان توجهی نشده، یا توصیه های ایمنی و احتیاط های لازم نادیده گرفته شده اند

keiivan
28-05-2010, 20:43
ب- انواع روش طبقه بندی حوادث :

حوادث ناشی از کار را می توان به روشهای گوناگونی طبقه بندی نمود: حوادث بر حسب افراد بوجود آورنده طبقه بندی می گردند، مانند: مدیر ، استاد کار و کارگر
۲- حوادث را بر حسب علل آنها طبقه بندی می نمایند. مانند: ماشین آلات ترابری ، انفجار و آتش سوزی و مواد سمی ۳- حوادث را بر حسب کیفیت عملی که باعث حادثه گردیده، طبقه بندی می کنند، مانند: برداشتن حفاظ از روی دستگاه، عدم احتیاط لازم هنگام کار و راه اندازی دستگاه بدون اجازه.
۴- حوادث را بر اساس شرائط محیط بوجود آورنده طبقه بندی می کنند، مانند: عدم روشنایی کافی، تهویه نامناسب، سر و صدا در محیط کار


ج- روشهای پیشگیری از حوادث :

۱- وضع مقررات قانونی ۲- تعیین اصول و میزانها ۳- بازرسی ۴- تحقیقات فنی ۵- تحقیقات پزشکی ۶- تحقیقات روانشناسی ۷- تحقیقات کاری ۸- آموزش ۹- راهنمایی و تشویق ۱۰- مزایای مالی ۱۱- تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار در کارگاه

xx_s_d_m_xx
28-09-2010, 21:28
معرفی تکنیک FMERA


روش شناسي FMEA مورد استفاده شركت ها تنها بر ارائه قطعات با كيفيت مناسب براي مشتري تكيه دارد و در آن، اثرات مالي مشكلات بالقوه فرايند، به طور مستقيم در نظر گرفته نمي شود. در همين زمينه، تكنيكي جديد و گسترش يافته به نام FMERA كه تلفظ آن به صورت (FOH-MAIR-OH) است ، آن دسته از مشكلات لالقوه فرايند كه بيشترين تاثير مالي را بر عمليات خاص ميگذارند، شناسايي و اولويت بندي ميكند. FMERA روشي براي دريافت صداي سهامدار و لحاظ آن در تصميم گيري هاي مربوط به فرايند است .
FMERA تكميل كننده تكنيك PFMERA است و اين روش عمليات مختلف را بر اساس ريسك مالي آتي اولويت بندي ميكند.

خطا و شكست، مفاهیمی هستند كه از ابتدای تاریخ بشر تا قرن حاضر، همواره با نوع انسان در تقابل بوده‌اند، با این تفاوت كه اگر فكر و مشغله انسان‌های نخستین، صرف مقابله با خطرات و بلایای طبیعی می‌شد، در چند قرن اخیر به‌واسطه پیشرفت علم و فناوری، خطرات طبیعی در مقابل خطرات صنعتی از درجه اهمیت كمتری برخوردار شده‌اند. به‌بیانی دیگر، انسان صنعتی خود را در دنیایی از خطرات غیرطبیعی و ساخته دست خود گرفتار كرده است.

به‌واسطه نوع نیاز انسان تا اواسط قرن بیستم، مفاهیم مربوط به ایمنی، گسترش چشمگیری نداشته و طراحان محصولات و سیستم‌های صنعتی با استفاده از روش سعی و خطا اقدام به طراحی سیستم‌های عملیاتی می‌كردند. اما آیا با وجود محصولات پیچیده دارای فناوری بالا، باز هم امكان استفاده از این دیدگاه وجود دارد؟

بی‌شك، پاسخی جز عبارت «خیر» برای این سوال وجود ندارد. با توجه به‌همین نیاز بود كه همراه با توسعه هر چه بیشتر محصولات صنعتی، سیستم‌ها و مفاهیم مدیریت و مهندسی ایمنی تكوین یافتند. از سوی دیگر با پیشرفت روزافزون مفاهیم ایمنی و پایانی، فنون و ابزار مربوط به تجزیه و تحلیل خطر و خطا نیز توسعه بیشتری یافته‌اند.

مقاله حاضر، به تشریح توسعه و پیشرفت‌های انجام شده درخصوص FMEA كه طی چند سال اخیر تحت عناوین EFMEA و FMERA معرفی شده‌اند، پرداخته است.

واژه‌های كلیدی: خطا، شدت، تشخیص، رخداد.

تكنیك FMERA چیست؟

روش‌شناسی FMEA مورداستفاده شركت‌ها تنها بر ارائه قطعات با كیفیت مناسب برای مشتری تكیه دارد و در آن، اثرات مالی مشكلات بالقوه فرایند، به‌طور مستقیم درنظر گرفته نمی‌شود. در همین زمینه، تكنیكی جدید و گسترش‌یافته به‌نام FMERA كه تلفظ آن به‌صورت (FOH- MAIR- OH) است، آن دسته از مشكلات بالقوه فرایند كه بیشترین تأثیر مالی را بر عملیات خاص می‌گذارند، شناسایی و اولویت‌بندی می‌كند. FMERA روشی است برای دریافت صدای سهامدار و لحاظ آن در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فرایند است.

FMERA تكمیل‌كننده تكنیك PFMERA است و این روش عملیات مختلف را براساس ریسك مالی آتی اولویت‌بندی می‌كند.

گام‌های اجرای تكنیك FMERA عبارتند از:

1. تعیین رویدادها و حالت‌های بالقوه خطا

2. ارزیابی ریسك مالی رویداد

3. تعیین تعداد دفعات رویداد و خطای بالقوه

4. محاسبه و درجه‌بندی ریسك مالی

5. انتخاب مواردی كه ریسك مالی بالایی دارند

6. بررسی فعالیت‌های جایگزین و هزینه‌های مرتبط

7. اولویت‌بندی فعالیت‌ها براساس اهداف مالی


تعیین رویدادها و حالت‌های بالقوه خطا

FMERA نباید محدود به شكست‌هایی باشد كه مستقیماً در فرایند اتفاق می‌افتند، بلكه باید تمام رویدادهایی را كه ممكن است در پشتیبانی به وقوع بپیوندند، در نظر بگیرد. مثلاً ممكن است شركتی PFMEA را برای عملیات تولید هوای فشرده انجام ندهد زیرا فروشنده قطعات است نه فروشنده هوای فشرده، با این وجود اگر عملیات یاد شده از پایداری و ثبات لازم برخوردار نباشد، ریشه اصلی مشكل در خطوط مونتاژ بروز خواهد كرد. در حالت مطلوب FMERA تمام حیطه كاری خود را در برمی‌گیرد. از نقطه‌نظر اجرا، راه آسانتر این است كه FMERA با تمركز بر جریان تولید، اجرا شود و برای هر فرایند، فرایندهای پشتیبانی را نیز در نظر بگیرد.


ارزیابی ریسك مالی رویداد

هر یك از حالت‌های بالقوه خطا برای تعیین ریسك مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. هزینه خطا شامل هزینه‌های مستقیم و فرعی است، این هزینه‌ها باید موارد ذیل را شامل شوند.

1. هزینه‌های بازگرداندن فرایند به حالت كار عادی

2. هزینه‌های محصول اسقاطی تولید شده

3. هزینه‌های تعمیر یا جایگزینی محصولات اسقاطی ارسال شده

4. هزینه‌های سود ناخالص حاشیه‌ای از دست رفته به واسطه تولید محصول غیرقابل اصلاح

5. هزینه‌های اضافی ناشی از برپایی تولید به‌گونه‌ای كه محصول قابل حصول مجدد باشد، (نظیر بیمه حمل بار)

6. هزینه ملزومات تولید

7. هزینه عملیاتی كه بر روی محصولات فرعی انجام می‌شوند

علاوه‌برموارد بالا، هزینه‌ها ممكن است نامحسوس باشند، نظیر لطمه وارده به شهرت یك عرضه‌كننده كه محصولات با كیفیت بالا تولید می‌كند. هزینه‌ها با توجه به شرایط دستخوش تغییر می‌شوند. مثلاً مشكل كیفی می‌تواند باعث شود تا مشتری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، عرضه‌كننده موردنظر را در فهرست عرضه‌كنندگان مردود قرار دهد.

در موارد مقتضی، این نوع هزینه‌های نامحسوس به‌هگام تجزیه و تحلیل مدنظر قرار می‌گیرند. در این حالت، از به‌كاربردن هزینه‌‌های سنگین اثبات نشده، باید خودداری شود. زیرا باعث كاهش دقت و نزول اعتبار محاسبات خواهند شد.

به‌خاطر داشته باشید كه هزینه‌ها همیشه در حال تغییرند، این تغییر در شرایطی كه در زمان وقوع رویداد، بر تجزیه و تحلیل فرایند بستگی دارد، می‌بایستی موردتوجه قرار گیرد. مثلاً توقف در خط تولید ممكن است به ایجاد هزینه‌های اضافی برای راه‌اندازی مجدد تولید منجر شود و یا به پرداخت جریمه ناشی از متوقف كردن خط تولید مشتری بینجامد. در چنین مواردی هزینه پیش‌بینی شده رویداد باید درنظر گرفته شود.


تعیین تعداد دفعات رویداد و خطای بالقوه

تعداد دفعات بروز خطای بالقوه باید به‌صورت سالانه تخمین زده شود زیرا متد FMERA بر پایه ریسك مالی سالانه، تجزیه و تحلیل می‌شود. اطلاعاتی كه از سطح عملیاتی به‌دست می‌آیند، می‌توانند تعداد خطاها را در یك میلیون قطعه نشان دهند. این ارقام باید در عدد تولید سالانه ضرب شوند تا تعداد سالانه دفعات بروز مشكل، به‌دست آید.محاسبه ودرجه‌بندی ریسك مالی

ریسك مالی سالانه برای هر حالت خطای بالقوه از ضرب هر خطای منحصر به‌فرد در تعداد پیش‌بینی شده آن خطا طی یك سال به‌دست می‌آید. مواردی كه بالاترین عدد ریسك مالی را به‌دست می‌آورند، باید در اولویت انجام اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه قرار گیرند.


انتخاب مواردی كه ریسك مالی بالایی دارند و بررسی فعالیت‌های جایگزین

درمرحله بررسی راه‌حل‌های مختلف و هزینه‌های مرتبط برای هر مورد عدد ریسك بالا، باید راه‌حل‌های جایگزین شناسایی و پیش‌نویس هزینه‌ها تعیین شود، توجه داشته باشید كه راه‌حل‌ جایگزین لزوماً حذف كامل ریسك را در پی نخواهد داشت. از نقطه‌نظر مالی، ممكن است بتوان فعالیتی را یافت كه تأثیر مالی شكست را كاهش داده و یا از تعداد دفعات وقوع آن بكاهد.


اولویت‌بندی فعالیت‌ها براساس اهداف مالی

همواره باید راه‌حلی اتخاذ شود كه بتواند در مدت تعیین‌شده، از نظر مالی مقرون به‌صرفه باشد. هر یك از راه‌حل‌های مختلف ممكن است یك یا چند تأثیر زیر را در پی داشته باشد:

كاهش یا افزایش هزینه‌های خطا

هزینه‌های اضافی یا صرفه‌جویی بیشتر در عملیات مرتبط

هزینه‌های یك بار نصب یا هزینه‌های نگهداری سالانه

مثال زیر را در نظر بگیرید:

یك برد كنترلی تعمیر شده 50 دلار هزینه دارد و طول عمر آن یك ماه است، یك برد مشابه جدید 100 دلار قیمت دارد و طول عمرش چهارماه است.

استفاده از بردهای جدید هزینه سالانه‌ای معادل 300 دلار خواهد داشت، اما استفاده از بردهای تعمیری هزینه سالانه‌ای معادل 600 دلار دارد. در حالت اول، هزینه به‌هنگام وقوع هر رویداد بیشتر است، ولی تعداد شكست‌های سالانه كمتری خواهد داشت. حال اگر قیمت برد جدید افزایش یابد احتمال استفاده از بردهای تعمیری با وجود بیشتر بودن نرخ وقوع شكست، مقرون به‌صرفه خواهد بود.

نكات مهم: استفاده از این ابزار نیازمند ایجاد تغییر در بستر فرهنگی استفاده‌كنندگان است.آنها باید برای پذیرش این اثرات و تضادهای موجود آمادگی داشته باشند كه: مشكلات دائمی خط را حل و فصل كنند و یا تعداد قطعات برگشتی ازخط مونتاژ را كاهش دهند.

این ابزار ممكن است نشان دهد كه از نقطه نظر مالی بهتر است كیفیت اولیه در خط تولید سازنده افزایش یابد. بنابراین مشتری باید متقاعد شود كه اگر پول حرف اول را بزند، باید منابع به‌شكل مناسبی جهت‌گیری شوند كه این جهت‌گیری لزوماً خط تولید را تحت‌تأثیر قرار نخواهد داد.

مزیت دیگر این روش زمانی آشكار می‌شود كه فعالیت‌های با ریسك بالا و فاقد هرگونه عملیات جایگزینی را شناسایی می‌كند. مثلاً مشتری ممكن است نرخ برگشت محصول بالایی داشته باشد، اما عملیاتی كه به بهبود نرخ برگشت می‌انجامد، مشخص نشده باشند. در چنین حالتی، می‌توان از ریسك مالی به‌عنوان ابزاری برای توجیه لزوم انجام بررسی ویژه با هدف ایجاد طرح‌های جایگزین استفاده كرد. شمار اندكی از مردم جزئیات فنی را درك می‌كنند، اما همه آنها درك منافع مالی را دارند.
هرجا كه مشكلات از بعد مالی بررسی شوند، مسائل كلی و فرا واحدی كه سراسر سازمان را دربرمی‌گیرند بر مسائل داخلی ارجحیت خواهند داشت.

تكنیك FMERA را می‌توان برای تجزیه و تحلیل خطاهای بالقوه فرایند به‌كار برد. از طریق اجرای این تكنیك می‌توان اقدام اصلاحی را در بخش‌هایی متمركز ساخت كه از پتانسیل بالایی برای كسب منافع مالی به موازات بحث كیفیت و دیگر معیارهای خطا برخوردارند.

سهامدار باتمركز بر جنبه مالی خطا می‌تواند توانمندی مالی و ارزش سهام خود را افزایش دهد. معیار انتخاب طرح‌های مختلف از نقطه‌نظر مالی باید قبل از شروع تجزیه و تحلیل مشخص شده باشد. هریك از این راه‌حل‌های پیشنهادی به‌نوبه خود می‌توانند بهترین راه‌حل باشند. اما تنها معیار مالی مشخص می‌كند كه كدام طرح بهینه است.

نمونه‌ای از فرمت پیشنهادی برای FMERA در شكل 1 ارائه شده است.

(javascript:;)http://www.sanatekhodro.com/CrThumb.aspx?Pic=sanatekh%5CImages%5C71%5C503163470238435.jp g&X=456&Y=177 (javascript:;)

نویسنده : حمید بهنیا

xx_s_d_m_xx
28-09-2010, 21:28
برسی تاثیر ارتباط فناوری اطلاعات (IT) و مدیریت کیفیت جامع (TQM) برکارایی و اثر بخشی سازمانهای صنعتی

کیفیت، به مواردی فراتر از کارایی استفاده از مواد مربوط می شود. کیفیت نامطلوب، نه فقط منجر به دور ریختن و رد شدن محصول می شود، بلکه نیروی زیادی را نیز صرف دوباره کاریها و تولید مجدد می کند. بدین ترتیب منابعی که به این ترتیب هدر می روند بسیار بیشتر از منابعی هستند که صرف بازرسی های ضروری خواهند شد. به علاوه، زیانی که از نارضایتی مشتری ایجاد می شود، ضرر فاحشی به شمار می آید و نیرویی نیزکه صرف بازاریابی و فروش می شود، به هدر خواهد رفت. فناوریهای نو ظهور و پیشرفته برای حل مسائل مدیریتی در حال تغییر دادن شیوه های ساخت سازمانهای مهندسی مجدد و مدیریت سازمان ها هستند. مدیریت در محیط متحول امروز، برای هر تصمیم گیری نیازمند توجه به عوامل گوناگونی نظیر برنامه ریزیهای قوانین دولتی، نگرش های کارفرمایان توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات، اطلاع رسانی و افزایش انتظار مشتریان با داشتن امکان انتخاب دارد.
دانلود مقاله (http://www.iiend.com/content/view/459/100//component/option,com_remository/func,fileinfo/id,136)

xx_s_d_m_xx
28-09-2010, 21:29
تاريخچه شش سيگما
در ابتدای دهه 80 میلادی تحت فشار رقابتی که از شرکت های بین المللی به شرکت های ایالات متحده وارد می شد، این شرکت ها به دنبال راهی برای رسیدن به کیفیت برتر بودند.شرکت های آمریکایی، سازمان ها، محصولات و فرآیندهایی را که در کلاس جهانی بهترین بودند، مورد محک زنی قرار دادند.برای مثال شرکت ورولا برای شناسایی فرصت هایی برای بهبود، به محک زنی فرآیندها و محصولات تولیدی در سطح جهانی پرداخت.سفر کیفیتی موتورولا در سال 1981 آغاز شد.یعنی دقیقا زمانی که هدف بهبود کیفیت جهشی در آن شرکت، "ده برابر شدن کیفیت در طول پنج سال" تعیین شده یود.
زمانی که موتورولا عملکرد خود را 5سال بعد، بازنگری کرد؛ به این نتیجه رسید که برای حفظ جایگاه خود در صنایع جهانی لازم است اهداف جسورانه و رقابتی تری را اتخاذ کند و دقیقا در همین زمان بود که احساس کرد نیاز به نرخ بهبود بالاتری دارد.بر اساس بازخوردهای مشتری، تحلیل بازار و مطالعات محک زنی جدیدی برای کیفیت پایه گذاری شد.شش سیگما متولد شد و مفهوم جدیدی برای کیفیت تعریف شد.بر اساس واقعیت های موجود در تولید، نمودارهای کنترلی و کاربرد تئوری "حد مرکزی"، شش سیگما معادل با 3.4 خرابی در یک میلیون فرصت خرابی به دست آمد.به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که شش سیگما کمی بیش تر از "تعداد خرابی صفر یا عالی" می باشد.شش سیگما عالی نیست اما خیلی نزدیک به بی عیب بودن است.

تعريف شش سيگما
تعریف تننت:
شش سیگما (sixsigma) را می توان یک ابزار مدیریتی نیرومند و فراگیر جهت ایجاد تغییر در سازمان و انطباق بر خواسته های مشتری نامید.شش سیگما (sixsigma) بر خلاف سایر رویکردهای کیفیت تنها یک متد نبوده. بلکه یک چشم انداز ،هدف و سمبل را نیز دربردارد.
علی رغم اینکه شش سیگما (sixsigma) بسیار تحت تاثیر متدلوژی TQM می باشد با این حال از کاستی ها ی TQM نظیر نداشتن سنجه ای جهت ارزیابی و پایش میزان پیشرفت، ملموس نبودن اهداف کلان و عدم اتصال به پایه های اقتصادی سازمان، مبرا می باشد.
تننت چهار مولفه زیر را اجزای اصلی شش سیگما (sixsigma) می داند :
مدیریت کیفیت جامع که دربردارنده ابزار و تکنیک هایی جهت تغییر فرهنگ سازمان و بهبود فرآیند می باشد
کنترل فرآیند آماری (SPC) که دربردارنده ی سنجه های کارا ،تکنیک های تحلیلی و مکانیزم های کنترل می باشد
بکارگیری رویکرد ژاپنی ها در طراحی و بهبود فرآیند ، کسب رضایتمندی مشتری و تحلیل الزامات مشتری
تمرکز بر مشتری و سودآوری سازمان بصورت توام (اتصال رضایتمندی و وفاداری مشتری به پایه های اقتصادی کسب و کار)
و در نهایت تننت شش سیگما (sixsigma) را بر اساس سه محور زیر تعریف می کند:
تمرکز بر مشتری و سودآوری سازمان
مجموعه ای از تکنیک ها و سنجه های آماری
متدلوژی جهت بهبود فرآیند

به طور کلی شش سیگما (sixsigma) از طریق:
ایجاد تغییر در فرهنگ و رویه سازمان
شناسایی، بهبود و یا طراحی مجدد کلیه فرآیندهای سازمان
تمرکز بر مشتری و تحلیل الزامات مشتریان
تحلیل آماری و بکارگیری سنجه های پایش عملکرد
آموزش پرسنل سازمان، ایجاد انگیزه در آنها، مشارکت و کار گروهی
روشی نیرومند در اجرای کسب و کار در قرن 21 بوده و منجر به حفظ بقاء ارتقاء مستمر سازمان در بازار رقابت جهانی می گردد.انعطاف پذیری از ویژگی های خاص شش سیگما (sixsigma) می باشد، با گذشت زمان مزایای بکارگیری این رویکرد در حوزه های مختلف نمایان گشته است، بطور مثال در سومین کنفرانس بین المللی شش سیگما (sixsigma) که از سوی سازمان ASQ در 27 و 28 ژانویه 2003 در کالیفرنیای آمریکا برگزار شد، نتایج حاصل از بکارگیری شش سیگما (sixsigma) در بیمارستان های آمریکا، تئوری های موجود در زمینه بکارگیری رویکرد شش سیگما (sixsigma) در مقابله با تروریسم، چگونگی استفاده از شش سیگما (sixsigma) در بهبود عملکرد آموزش و پرورش و .. بررسی گردید.

حقایق نهفته در شش سیگما
1- 1- شش سیگما (6sigma) دربردارنده تکنیک ها، رویکرد ها و مهارت های متعددی است که همگی برای رشد و موفقیت سازمان ضروری می باشند و تنها به عنوان مجموعه ای از تکنیک های آماری تعریف نمی شود.
همچنین قابل بکارگیری و پیاده سازی در حیطه وسیعی از فعالیت های سازمان می باشد و تنها به بخش تولید محدود نمی شود.
2- همان طور که در قسمت 1 ذکر شد، پیاده سازی شش سیگما (6sigma) محدود به بخش خاصی از سازمان یا حتی سازمان خاصی نمی باشد.بنابراین روشن است که روش پیاده سازی شش سیگما (6sigma) نیز روش انعطاف پذیر بوده و تنها در یک چهارچوب مشخص برای همه سطوح قرار نمی گیرد.
3- مسائل مربوط به منابع انسانی سازمان نظیر: خلاقیت، همکاری و کار گروهی، ارتباطات و مسائل انگیزشی بیشتر از توجه کور به مسائل تکنیکی و آماری مورد نظر شش سیگما (6sigma) می باشد.
4- مراجعه به تجربیات پیاده سازی شش سیگما (6sigma) در سازمان های مختلف در سراسر دنیا، بیانگر موفقیت شش سیگما (6sigma) در سودآوری و تحول سازمان می باشد، با وجود این باید توجه داشت که پیاده سازی شش سیگما (6sigma) در هر سازمان و یا در هر بخشی از سازمان نیازمند صرف زمان، هزینه، انرژی می باشد و همچنین متناسب با نوع سازمان و فرهنگ آن، ریسک مشخصی را دارا می باشد.
مزایای شش سیگما(6sigma):
- خلق موفقیت مستمر و بادوام
- ایجاد هدفی مشترک در کلیه سطوح سازمان
- تمرکز کارا و موثر بر مشتری
- ترقی و ترویج و یادگیری در سازمان
- تحقق تغییرات راهبردی
- تسریع بهبود
اصول شش گانه شش سیگما (6sigma) :
اصول شش سیگما (6sigma) توسط ابزارها، تنکیک ها و متدلوژی شش سیگما (6sigma) پشتیبانی شده و تحقق می یابند.
1- 1-تمرکز حقیقی بر مشتری
در 20 سال گذشته سازمان های بسیاری پیرو توصیه TQM ، رسیدن به خواسته ها و انتظارات مشتری و عبور از آنها را از جمله اهداف استراتژیک خود قرارداده اند.
ولی متاسفانه در عمل تنها اندکی از آنان سعی در درک مستمر نیازها و انتظارات متغیر مشتری نموده اند.طبیعت پویای نیاز مشتری نیازمند توجه و تمرکز مداوم می باشد.در شش سیگما (6sigma) تمرکز بر مشتری در اولویت قرار دارد، اندازه گیری عملکرد شش سیگما (6sigma) با مشتری آغاز می گردد، پروژه های شش سیگما(6sigma) با درک تاثیرشان بر رضایت مندی مشتری تعریف می گردند.
2- 2- مدیریت بر اساس اطلاعات و واقعیات
شش سیگما (6sigma) مفهوم مدیریت بر اساس واقعیت را به صورت اثربخش مورد استفاده قرار می دهد.علی رغم توجهات بسیار بر مفاهیمی نظیر سیستم های اطلاعاتی، معیارها و مدیریت دانایی، باید اظهار داشت که هنوز تصمیمات بسیاری از سازمان ها بر اساس فرضیات و عقاید شخصی مدیران اتخاذ می شود.شش سیگما(6sigma) اندازه گیری هایی را که در سنجش عملکرد سازمان کلیدی می باشند شناسایی و تعریف نموده و سپس با گردآوری داده های مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها عملکرد سازمان را بهبود می دهد.شش سیگما (6sigma) با مطرح نمودن دو سئوال اساسی، به مدیران در تصمیم گیری بر اساس واقعیت کمک می نماید:
1) کدامین داده ها و اطلاعات مورد نیاز واقعی من می باشد؟
2) چگونه از این داده ها و اطلاعات برای حداکثر کردن سود بهره برم؟
3- تمرکز بر فرآیندها، مدیریت و بهبود آنها
در شش سیگما (6sigma) فرآیندها در هر کجا که فعالیتی صورت می گیرد واقع شده و تعریف می شوند.در طراحی خدمات، طراحی محصولات، اندازه گیری عملکرد، بهبود اثربخشی، جلب رضایت مشتری و ...فرآیندگیری و فرآیندشناسی از عوامل موفقیت رویکرد شش سیگما(6sigma) می باشند.در این رویکرد سودآوری ناشی از مدیریت فرآیندها به وضوح مشاهده شده است.
4- مدیریت پیشگیرانه
عملکرد پیشگیرانه در مقابل عملکرد واکنشی قرار داشته و بطور ساده به معنی عملکرد پیش از وقوع حوادث می باشد، در مدیریت پیشگیرانه بر تعریف و بازنگری مستمر اهداف خردو کلان، رتبه بندی و تخصیص صحیح منابع، تمرکز بر پیشگیری از وقوع مشکلات در عوض مقابله با آنها، تاکید گشته و مدیران با مطرح نمودن پرسش های بنیادین، چگونگی انجام فعالیت های روزمره و نحوه اجرای فرآیندهای کسب و کار را مورد نقد و بررسی قرار می دهند.عملکرد پیشگیرانه نخستین گام در جهت نوآوری، خلاقیت و ایجاد تغییرات اثربخش می باشد.در عملکرد واکنشی مواجهه و مقابله با بحران های پیاپی، وسعت دید را از مدیران سلب کرده و سازمان از کنترل خارج می گردد.در رویکرد شش سیگما(6sigma) با بکارگیری مفاهیم و تکنیک های متعدد، مدیریت و عملکرد پیشگیرانه، پاسخگو و پویا جایگزین عادات و اقدامات واکنشی می گردد.
5- همکاری نامتناهی
در رویکرد شش سیگما (6sigma)، اعضای سازمان با کلان نگری، جایگاه نقش و وظیفه خود را در کل سازمان مشاهده نموده و اثرات متقابل فعالیت های خویش را بر کلیه سطوح درک نموده و اندازه می گیرند، این قابلیت فرصت های بسیاری را برای همکاری خلق می نماید.
درک صحیح حرکت منسجم سازمان به سمت مشتری توسط تک تک اعضا و بکارگیری دانش فرآیندها منجر به ایجاد ساختاری می گردد که کار گروهی جزء لاینفک آن می باشد.
6- حرکت به سوی کمال(صفر خطا)، قدرت تحمل شکست(خطا)
این اصل ممکن است در ابتدا کمی گنگ و متناقض بنظر رسد، چگونه می توان به سمت کمال و صفر خطا حرکت نمود.ولی هنوز توان شکست و خطا را داشت ؟با کمی تامل مشخص می شود که این دو مکمل یکدیگر می باشند.هیچ سازمانی قادر به حرکت به سمت سطح کیفیتی شش سیگما (6sigma)نخواهد بود مگر با خلق و هدایت ایده های نو که همواره با مقداری ریسک همراه می باشد.اگر افرادی که راه حلی نو برای سرویس بهتر، هزینه کمتر و ... به ذهنشان می رسد در اثر ترس از عواقب اشتباهات احتمالی، هرگز آنها را مطرح نکرده و پیاده نسازند.تنها نتیجه ای که برای سازمان برجای خواهد ماند، رکود، پوسیدگی، انحطاط و در نهایت مرگ خواهد بود.

نحوه كار شش سيگما
فلسفه شش سیگما(Six Sigma) این است که از داده ها و ابزارهای آماری برای بهبود سیستماتیک فرآیند و حفظ بهبودهای ایجاد شده استفاده می کند.
در معیارهای فرآیندی، میانگین و تغییرات فرآیند با مشخصه های عملکردی و اهداف مورد نظر مقایسه می شود و به این طریق مبنایی برای نشان دادن وضعیت فرآیند فراهم می آید.
معروفترین متدولوژی شش سیگما (Six Sigma) یک رویکرد مبتنی بر پروژه است که شامل 5 فاز: تعریف (در این فاز نیازمندی های مشتری بیان می شود و فرآیندها و محصولاتی که باید بهبود داده شوند، شناسایی می شوند.) ، اندازه گیری (در این فاز عملکرد مورد انتظار فرآیند تعریف می شوند، و سیستم های اندازه گیری، ارزیابی می شوند.اگر متغیر خروجی یا وابسته را با y و متغیرهای ورودی /عوامل درون فرآیند یا متغیرهای مستقل را با X نشان دهیم، معادله y=f(x) رابطه بین این دو متغیر را بیان می کند.در این فاز متغیر وابسته y که تفسیری از مشکل است، اندازه گیری می شود) ، تحلیل (در این فاز با استفاده از داده ها، مهمترین عوامل ورودی . درون فرآیند که بر خروجی های فرآیند تاثیرگذار هستند، مشخص می شوند)، بهبود (در فاز بهبود، فعالیت ها و بهبودهایی که منجر به بهینه سازی خروجی های فرآیند و حذف/کاهش خرابی و تغییرات در فرآیند می شوند، شناسایی می شود.در این فاز متغیرهای X شناخته شده در فاز تحلیل که در رابطه y=f(x) تعیین شده اند، بهبودیلفته و عملکرد فرآیند جدید ارزیابی می شود) و کنترل (در فاز کنترل دستاوردهای حاصل از بهبودهای ایجاد شده، مستند و نظارت می شود و مسوولانی جهت پیگیری این یافته ها تعیین می شوند) می باشد.پروژه ها از روی نیازمندی های مشتری، نیازمندی های عملیاتی و سازمانی و ارتباط این نیازمندی ها با استراتژی های اجرایی، تعریف و انتخاب می شوند.
در فاز اندازه گیری، سیستم اندازه گیری ارزیابی می شود و به منظور شناسایی فرآیند، شاخص های مربوط به آن محاسبه می شود.در فاز تحلیل و بهبود، منابع تغییرات شناسایی شده و یک ارتباط آماری بین متغیرهای ورودی و خروجی پایه گذاری می شود و به این ترتیب زمینه ای برای بهبود فرآیند فراهم می آید. در فاز کنترل از ابزارهای سنتی و آماری برای حفظ بهبودهای ایجاد شده در فرآیند استفاده می شود.عمده تاکید این متدولوژی بر این است که ورودی ها و عوامل مهم فرآیند را کنترل کند تا خروجی های مطابق با خواسته مشتری به دست آید

xx_s_d_m_xx
28-09-2010, 21:30
چهارمين واژه : مجموعه واژگان


Assess/Assessment(ارزيابي كردن/ارزيابي)


الف) تعريف :
در مديريت كيفيت ، ارزيابي به معناي تعيين نمودن ميزان برآورده شدن الزاماتي است كه سازمان موظف به برآورده سازي آنها مي‌باشد .ب) الزامات و توصيه هاي مرتبط با آن در ISO 9001:2000 (استاندارد مديريت كيفيت) :‌
1- بند 0 - 1– كليات :
پذيرش يك سيستم مديريت كيفيت مي‌بايست به عنوان يك تصميم گيري استراتژيك در سازمان درنظر گرفته شود . طراحي و استقرار سيستم مديريت كيفيت يك سازمان تحت تاثير عوامل متعددي از جمله نيازهاي مختلف ، اهداف مشخص ، محصول ، فرآيندهاي بكار گرفته شده و اندازه و ساختار سازمان قرار دارد . شكل يكسان در (سيستم‌هاي مديريت كيفيت) و يا شكل يكسان در مستندات از جمله اهداف و خواسته‌هاي اين استاندارد بين المللي نمي‌باشد .
الزامات سيستم مديريت كيفيت که در اين استاندارد تعيين شده است ، مكمل الزامات و يا خواسته‌هاي مشخص شده براي محصول هستند . اطلاعاتي كه در ذيل با عبارت يادآوري مشخص شده‌اند به منظور راهنمايي در درك يا شفاف سازي الزامات ذيربط درج شده‌اند .
اين استاندارد بين المللي مي‌تواند توسط طرف هاي درون سازماني و برون سازماني و از جمله مراجع صدور گواهينامه جهت ارزيابي توانايي سازمان در برآورده سازي خواسته‌هاي مشتري ، الزامات مربوط به مقررات و قوانين و الزامات خود سازمان مورد استفاده قرار گيرد .
مباني مديريت كيفيت كه در استانداردهاي ايزو 9000 و ايزو 9004 بيان شده‌اند ، در هنگام ايجاد و توسعه اين استاندارد بين المللي در نظر گرفته شده اند .

2- بند 5 – 6 – 1 – كليات بازنگري مديريت :
مديريت رده بالا بايد سيستم مديريت كيفيت سازمان را در فواصل زماني برنامه‌ريزي شده مورد بازنگري قرار دهد تا از تداوم تناسب ، كفايت و اثربخشي آن اطمينان حاصل نمايد. اين بازنگري بايد ارزيابي فرصت‌هاي بهبود و نياز به تغيير سيستم مديريت كيفيت و اهداف كيفيت را شامل گردد .
سوابق بازنگري‌هاي مديريت بايد نگهداري شوند (رجوع كنيد به بند 4-2-4)

3- بند 7 – 6 – كنترل ابزارهاي پايش و اندازه گيري :
سازمان بايد اندازه‌گيري‌ها و پايش‌هاي مورد نياز و همچنين وسايل پايش و اندازه‌گيري مورد نياز براي فراهم آوري شواهد تطابق محصول با الزامات مشخص شده را معين نمايد (رجوع كنيد به بند 7-2-1)
سازمان بايد فرآيندهايي را ايجاد نمايد كه به وسيله آنها اطمينان حاصل كند كه پايش و اندازه‌گيري مي‌تواند انجام شود و به گونه‌اي انجام مي‌شود كه در سازگاري به الزامات پايش و اندازه‌گيري باشد .
هنگامي كه حصول اطمينان از نتايج معتبر مورد نياز است ، تجهيزات اندازه‌گيري بايد :
الف ) در فواصل مشخص يا پيش از استفاده مورد كاليبراسيون يا تصديق در برابر استانداردهاي اندازه‌گيري قرار گيرند كه قابليت رديابي تا استانداردهاي ملي و بين‌المللي را داشته باشند ، هنگامي كه چنين استانداردهايي موجود نيستند ، مبنايي كه براي كاليبراسيون يا تصديق مورد استفاده قرار مي‌گيرد بايد ثبت شود .
ب ) بر حسب نياز تنظيم ، و تنظيم مجدد گردند .
ج ) مورد شناسايي قرار گرفته باشند تا وضعيت كاليبراسيون آنها بتواند قابل تعيين باشد .
د ) در برابر تنظيماتي كه نتايج اندازه‌گيري را نامعتبر مي‌كنند محافظت گردند .
هـ ) در برابر آسيب و خرابي در طي جابجايي ، تعمير و نگهداري و انبارش محافظت گردند .
علاوه بر اين ، سازمان بايد هنگامي كه مشخص مي‌شود تجهيزات در انطباق با الزامات نيستند ، اعتبار نتايج اندازه‌گيري‌هاي قبلي را ارزيابي و ثبت نمايد . سازمان بايد اقدامات مناسب را بر روي تجهيزات و تمام محصولات تاثير پذيرفته انجام دهد . سوابق نتايج كاليبراسيون و تصديق بايد نگهداري شوند (رجوع كنيد به بند 4-2-4).
هنگامي كه نرم‌افزارهاي كامپيوتري در پايش و اندازه‌گيري الزامات مشخص شده بكار گرفته شوند ، توانايي آنها در برآورده‌سازي كاربردهاي مورد نظر بايد تاييد شود . اين موضوع بايد پيش از نخستين استفاده صورت پذيرد و برحسب نياز تاييد مجدد گردد .


ج) الزامات و توصيه هاي مرتبط با آن درTS 16949:2002 /: ISO(الزامات خاص صنايع خودروسازي) :‌

1- بند 7 – 1 – 4 – كنترل تغيير :‌
سازمان بايد به منظور كنترل و واكنش نسبت به تغييراتي كه بر پديدآوري محصول تاثيرگذار هستند ، فرايندي داشته باشد . آثار هر تغيير ، از جمله آن دسته از تغييراتي كه توسط هر تامين كننده صورت مي‌گيرند ، بايد ارزيابي شده و فعاليتهاي تصديق و صحه‌گذاري به منظور حصول اطمينان از انطباق با الزامات مشتري بايد تعريف شوند . تغييرات بايد قبل از اجرا صحه‌گذاري شوند .
در مورد طراحيهاي اختصاصي ، تاثير روي شكل ، تناسب و كاركرد (‌از جمله عملكرد و يا دوام) بايد با مشتري بازنگري شود به گونه اي كه كليه تاثيرات آن بتواند به طور مناسب ارزيابي گردد .
در صورت درخواست مشتري ، الزامات تكميلي تصديق / شناسايي مانند آنچه كه براي ايجاد محصول جديد موردنياز است ، بايد برآورده شود .
يادآوري 1 : هر گونه تغيير در پديدآوري محصول كه بر روي الزامات مشتري تاثير مي‌گذارد مستلزم اطلاع‌رساني به مشتري و كسب موافقت وي مي‌باشد .
يادآوري 2 : الزامات فوق در مورد تغييرات محصول و فرآيند ساخت به كار برده مي شود .

2- بند 7 – 4 – 3 – 1 – كنترل محصول ورودي :‌
سازمان بايد با بهره‌گيري از يك يا تعدادي از روشهاي ذيل فرآيندي جهت اطمينان از كيفيت محصول خريداري شده (رجوع كنيد به بند 7-4-3) داشته باشد :
- دريافت و ارزيابي داده‌هاي آماري توسط سازمان .
- بازرسي و يا آزمون در زمان دريافت محصول نظير نمونه برداري بر اساس عملكرد
- ارزيابي‌ها يا مميزي‌هاي طرف دوم و سوم در محل تامين كننده همراه با سوابق عملكرد كيفيت قابل قبول .
- ارزيابي قطعه توسط يك آزمايشگاه تعيين شده .
- هر روش ديگري كه با مشتري توافق شده باشد .

3- بند 7 – 5 – 5 – 1 – انبارش و موجودي :
به منظور تشخيص وجود خرابي ، وضعيت محصول در انبار بايد در فواصل زماني مناسب و طرح ريزي شده مورد ارزيابي قرار گيرد .
سازمان بايد از يك سيستم مديريت موجودي جهت بهينه سازي زمان گردش موجودي و تضمين گردش ذخيره انبار مانند روش «اولين ورودي ، اولين خروجي» (FIFO) استفاده نمايد ، محصول از رده خارج شده بايد با روشي مشابه محصول نامنطبق كنترل شود .

4- بند 7 – 6 – 2 – سوابق كاليبراسيون / تصديق :
سوابق فعاليت‌هاي كاليبراسيون / تصديق براي كليه سنجه‌ها ، تجهيزات اندازه‌گيري و آزمون كه براي فراهم آوردن شواهدي دال بر انطباق محصول با الزامات تعيين شده مورد نياز هستند از جمله تجهيزات متعلق به كاركنان و مشتري بايد شامل موارد زير باشد :
- شناسايي تجهيزات ، شامل استاندارد اندازه‌گيري كه تجهيزات مطابق آن كاليبره شده اند
- تجديد نظرهاي متعاقب تغييرات مهندسي
- هرگونه قرائت خارج از مشخصات قبل از كاليبراسيون / تصديق
- ارزيابي آثار شرايط خروج از مشخصات
- اظهاريه تطابق با مشخصات پس از كاليبراسيون / تصديق
- آگاه‌سازي مشتري در صورتي كه محصول و يا مواد مشكوك ارسال شده باشد .

5- بند 7 – 6 – 3 – 2 – آزمايشگاه خارجي :
تسهيلات آزمايشگاهي خارجي / تجاري / مستقل كه براي خدمات بازرسي ، آزمون يا كاليبراسيون توسط سازمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد بايد داراي يك دامنه كاربرد تعريف شده آزمايشگاهي شامل قابليت اجراي بازرسي ، آزمون يا كاليبراسيون موردنياز بوده و نيز بايد يكي از شرايط زير را دارا باشد :
- شواهدي مبني بر اينكه آزمايشگاه خارجي مورد تاييد مشتري است يا
- آزمايشگاه بر اساس استاندارد ISO IEC 17025 يا معادل ملي آن تاييد صلاحيت شده باشد .
يادآوري 1 : چنين شواهدي دال بر اينكه آيا آزمايشگاه ، خواسته‌هاي ISO IEC 17025 يا معادل ملي آنرا برآورده مي‌سازد ، مي‌تواند به عنوان مثال از طريق ارزيابي‌هاي انجام شده توسط مشتري يا ارزيابي‌هاي انجام شده توسط شخص دوم مورد تاييد مشتري نشان داده شود .
يادآوري 2 : زماني كه يك آزمايشگاه داراي صلاحيت براي يك مورد از تجهيزات در دسترس نباشد ، ممكن است خدمات كاليبراسيون توسط سازنده تجهيزات انجام گيرد ؛ در چنين مواردي ، سازمان بايد اطمينان حاصل كند كه ، الزامات اشاره شده در بند 7-6-3-1 برآورده شده‌اند .

k1_att
15-11-2010, 18:34
سلام میکنم خدمت دوستان
پروژه روش تولید 2 میخواستم
ممنون
البته در یکی از پست های قبلی درخواست شده که یک پروژه دیگر برایش ارسال شده بود

xx_s_d_m_xx
23-11-2010, 20:14
الگوریتم ژنتیک - الگوریتمهای فراابتکاری (http://amirengineer.persianblog.ir/post/158/)


مقدمه
هنگامی که لغت تنازع بقا به کار می‌رود اغلب بار ارزشی منفی آن به ذهن می‌آید. شاید همزمان قانون جنگل به ذهن برسد و حکم بقای قوی‌تر!البته برای آنکه خیالتان راحت شود می‌توانید فکر کنید که همیشه هم قوی‌ترین‌ها برنده نبوده‌اند. مثلا دایناسورها با وجود جثه عظیم و قوی‌تر بودن در طی روندی کاملا طبیعی بازی بقا و ادامه نسل را واگذار کردند در حالی که موجوداتی بسیار ضعیف‌تر از آنها حیات خویش را ادامه دادند. ظاهرا طبیعت بهترین‌ها را تنها بر اساس هیکل انتخاب نمی‌کند! در واقع درست‌ تر آنست که بگوییم طبیعت مناسب ترین‌ها (Fittest) را انتخاب می‌کند نه بهترین‌ها.
قانون انتخاب طبیعی بدین صورت است که تنها گونه‌هایی از یک جمعیت ادامه نسل می‌دهند که بهترین خصوصیات را داشته باشند و آنهایی که این خصوصیات را نداشته باشند به تدریج و در طی زمان از بین می‌روند. مثلا فرض کنید گونه خاصی از افراد، هوش بسیار بیشتری از بقیه افراد یک جامعه یا کلونی دارند. در شرایط کاملا طبیعی این افراد پیشرفت بهتری خواهند کرد و رفاه نسبتا بالاتری خواهند داشت و این رفاه خود باعث طول عمر بیشتر و باروری بهتر خواهد بود ( توجه کنید شرایط طبیعیست نه در یک جامعه سطح بالا با ملاحظات امروزی یعنی طول عمر بیشتر در این جامعه نمونه با زاد و ولد بیشتر همراه است ).
حال اگر این خصوصیت (هوش) ارثی باشد به طبع در نسل بعدی همان جامعه تعداد افراد باهوش به دلیل زاد و ولد بیشتر این‌گونه افراد بیشتر خواهد بود. اگر همین روند را ادامه دهید خواهید دید که در طی نسل‌ های متوالی دائما جامعه نمونه ما باهوش و باهوش‌تر می‌شود. بدین ترتیب یک مکانیزم ساده طبیعی توانسته است در طی چند نسل عملا افراد کم هوش را از جامعه حذف کند. علاوه بر اینکه میزان هوش متوسط جامعه نیز دائما در حال افزایش است ( البته امکان داشت اگر داروین بی‌عرضگی افراد باهوش امروزی را می‌دید کمی در تئوری خود تجدید نظر می‌کرد اما این مسئله دیگریست ! ) .
بدین ترتیب می‌توان دید که طبیعت با بهره‌گیری از یک روش بسیار ساده (حذف تدریجی گونه‌های نامناسب و در عین حال تکثیر بالاتر گونه‌های بهینه) توانسته است دائما هر نسل را از لحاظ خصوصیات مختلف ارتقا بخشد.
البته آنچه در بالا ذکر شد به تنهایی توصیف کننده آنچه واقعا در قالب تکامل در طبیعت اتفاق می‌افتد نیست.بهینه‌سازی و تکامل تدریجی به خودی خود نمی‌تواند طبیعت را در دسترسی به بهترین نمونه‌ها یاری دهد. اجازه دهید تا این مساله را با یک مثال شرح دهیم.
پس از اختراع اتومبیل به تدریج و در طی سال‌ها اتومبیل‌های بهتری با سرعت‌های بالاتر و قابلیت‌های بیشتر نسبت به نمونه‌های اولیه تولید شدند. طبیعیست که این نمونه‌های متاخر حاصل تلاش مهندسان طراح جهت بهینه‌سازی طراحی‌های قبلی بوده اند. اما دقت کنید که بهینه‌سازی یک اتومبیل تنها یک "اتومبیل بهتر" را نتیجه می‌دهد.
اما آیا می‌توان گفت اختراع هواپیما نتیجه همین تلاش بوده است؟ یا فرضا می‌توان گفت فضا پیماها حاصل بهینه‌سازی طرح اولیه هواپیماها بوده‌اند؟ پاسخ اینست که گرچه اختراع هواپیما قطعا تحت تاثیر دستاورهای صنعت اتومبیل بوده است اما به‌هیچ وجه نمی‌توان گفت که هواپیما صرفا حاصل بهینه‌سازی اتومبیل و یا فضا پیما حاصل بهینه‌سازی هواپیماست. در طبیعت هم عینا همین روند حکم‌فرماست.گونه‌های متکامل‌تری وجود دارند که نمی‌توان گفت صرفا حاصل تکامل تدریجی گونه قبلی هستند.
در این میان آنچه شاید بتواند تا حدودی ما را در فهم این مساله یاری کند مفهومیست به نام :تصادف یا جهش.به عبارتی طرح هواپیما نسبت به طرح اتومبیل یک جهش بود و نه یک حرکت تدریجی. در طبیعت نیز به همین گونه‌است. در هر نسل جدید بعضی از خصوصیات به صورتی کاملا تصادفی تغییر می‌یابند سپس بر اثر تکامل تدریجی که پیشتر توضیح دادیم در صورتی که این خصوصیت تصادفی شرایط طبیعت را ارضا کند حفظ ی‌شود در غیر این‌صورت به شکل اتوماتیک از چرخه طبیعت حذف می‌گردد.
در واقع می‌توان تکامل طبیعی را به این‌صورت خلاصه کرد: جست‌وجوی کورکورانه (تصادفی) باضافه بقای قوی‌تر. حال ببینیم که رابطه تکامل طبیعی با روش‌های هوش مصنوعی چیست. هدف اصلی روش‌های هوشمند به کار گرفته شده در هوش مصنوعی یافتن پاسخ بهینه مسائل مهندسی است. بعنوان مثال اینکه چگونه یک موتور را طراحی کنیم تا بهترین بازدهی را داشته باشد یا چگونه بازوهای یک ربات را محرک کنیم تا کوتاه‌ترین مسیر را تا مقصد طی کند (دقت کنید که در صورت وجود مانع یافتن کوتاه‌ترین مسیر دیگر به سادگی کشیدن یک خط راست بین مبدا و مقصد نیست) همگی مسائل بهینه‌سازی هستند.
روش‌های کلاسیک ریاضیات دارای دو اشکال اساسی هستند. اغلب این روش‌ها نقطه بهینه محلی (Local Optima) را بعنوان نقطه بهینه کلی در نظر می‌گیرند و نیز هر یک از این روش‌ها تنها برای مساله خاصی کاربرد دارند. این دو نکته را با مثال‌های ساده‌ای روشن می‌کنیم.
به شکل توجه کنید. این منحنی دارای دو نقطه ماکزیمم می‌باشد. که یکی از آنها تنها ماکزیمم محلی ست. حال اگر از روش‌های بهینه‌سازی ریاضی استفاده کنیم مجبوریم تا در یک بازه بسیار کوچک مقدار ماکزیمم تابع را بیابیم. مثلا از نقطه 1 شروع کنیم و تابع را ماکزیمم کنیم. بدیهیست اگر از نقطه 1 شروع کنیم تنها به مقدار ماکزیمم محلی دست خواهیم یافت و الگوریتم ما پس از آن متوقف خواهد شد. اما در روش‌های هوشمند خاصه الگوریتم ژنتیک بدلیل خصلت تصادفی آنها حتی اگر هم از نقطه 1 شروع کنیم باز ممکن است در میان راه نقطه A به صورت تصادفی انتخاب شود که در این صورت ما شانس دست‌یابی به نقطه بهینه کلی (Global Optima) را خواهیم داشت.
در مورد نکته دوم باید بگوییم که روش‌های ریاضی بهینه‌سازی اغلب منجر به یک فرمول یا دستورالعمل خاص برای حل هر مسئله می‌شوند. در حالی که روش‌های هوشمند دستورالعمل‌هایی هستند که به صورت کلی می‌توانند در حل هرمسئله‌ای به کار گرفته شوند. این نکته را پس از آشنایی با خود الگوریتم بیشتر و بهتر خواهید دید.
چارچوب کلی الگوریتم ژنتیک
در دهه هفتاد میلادی دانشمندی از دانشگاه میشیگان به نام جان هلند ایده استفاده از الگوریتم ژنتیک را در بهینه‌سازی‌های مهندسی مطرح کرد. ایده اساسی این الگوریتم انتقال خصوصیات موروثی توسط ژن‌هاست. فرض کنید مجموعه خصوصیات انسان توسط کروموزوم‌های او به نسل بعدی منتقل می‌شوند. هر ژن در این کروموزوم‌ها نماینده یک خصوصیت است. بعنوان مثال ژن 1 می‌تواند رنگ چشم باشد ، ژن 2 طول قد، ژن 3 رنگ مو و الی آخر. حال اگر این کروموزوم به تمامی، به نسل بعد انتقال یابد، تمامی خصوصیات نسل بعدی شبیه به خصوصیات نسل قبل خواهد بود. بدیهیست که در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. در واقع بصورت همزمان دو اتفاق برای کروموزوم‌ها می‌افتد. اتفاق اول جهش (Mutation) است. جهش به این صورت است که بعضی ژن‌ها بصورت کاملا تصادفی تغییر می‌کنند. البته تعداد این گونه ژن‌ها بسیار کم می‌باشد اما در هر حال این تغییر تصادفی همانگونه که پیشتر دیدیم بسیار مهم است. مثلا ژن رنگ چشم می‌تواند بصورت تصادفی باعث شود تا در نسل بعدی یک نفر دارای چشمان سبز باشد. در حالی که تمامی نسل قبل دارای چشم قهوه‌ای بوده‌اند. علاوه بر جهش اتفاق دیگری که می‌افتد و البته این اتفاق به تعداد بسیار بیشتری نسبت به جهش رخ می‌دهد چسبیدن ابتدای یک کروموزوم به انتهای یک کروموزوم دیگر است. این مساله با نام CrossOver شناخته می‌شود. این همان چیزیست که مثلا باعث می‌شود تا فرزند تعدادی از خصوصیات پدر و تعدادی از خصوصیات مادر را با هم به ارث ببرد و از شبیه شدن تام فرزند به تنها یکی از والدین جلوگیری می‌کند.
عملگرهای ژنتیک (Genetic Operators)
بر اساس آنچه ذکر شد می‌توانیم مراحل الگوریتم ژنتیک را به صورت زیر توضیح دهیم:
ابتدا باید راه حل‌های مختلف مساله را به صورت جمعیتی از کروموزوم‌ها نشان دهیم. هر کروموزوم نشان دهنده یک جواب مساله است. در واقع هدف الگوریتم دستیابی به کروموزومهای بهینه از طریق تولید بهترین کروموزم‌ها درهر نسل است. کروموزوم‌ها اغلب به صورت یک رشته از صفر و یک ها(مقادیر باینری) نمایش می‌یابند که هر بیت از این رشته می‌تواند نمایشگر یک ژن باشد. البته نمایش‌های دیگری از کروموزوم به شکل درخت (Tree) یا لیست وجود دارد که فعلا به آنها نمی‌پردازیم.پس از این کار باید معیاری برای تشخیص جواب‌های بهینه یا ارزیابی بهترین کروموزم‌ها داشته باشیم . این معیار اغلب به صورت یک تابع ریاضی که بر کروموزوم‌ها اعمال می‌شود نشان داده می‌شود که به نام تابع هدف یا تابع بهینگی نامیده می‌شود.
این دو کار در واقع مراحل آماده سازی جهت اجرای الگوریتم ژنتیک است. پس از انجام این دو کار یک جمعیت ابتدایی (نسل اولیه) از راه حل‌های ممکن داریم. برای شروع الگوریتم این نسل اولیه باید تولید مثل کند. تولید مثل در سه مرحله انجام می‌شود. مرحله اول انتخاب یا Selection است. در این مرحله بهترین کروموزوم‌ها (بر اساس تابع بهینگی) برای تولید مثل انتخاب می‌شوند. ذکر این نکته ضروریست که حتی در اینجا هم اندکی تصادف را باید دخیل کنیم. یعنی مثلا بهترین کروموزم‌ها را به احتمال 90% انتخاب کنیم. این احتمالاتی انتخاب کردن بهترین‌ها اندکی شانس بقا به کروموزم‌های ضعیف‌تر می‌دهد. اما شاید بپرسید چرا نباید با اطمینان بهترین‌ها را انتخاب کرد و همه ضعیف‌ترها را در هر نسل از بین برد؟
پاسخ به سئوال فوق تا حدی دلایل ریاضی دارد که توضیح آن در این مجال کمی مشکل است. اما می‌توان به این توضیح بسنده کرد که لزوما تمامی ژن‌های یک کروموزوم ضعیف ناقل خصوصیات منفی نیستند.چه بسا بعضی خصوصیات بسیار مثبت در یک کروموزوم ضعیف وجود داشته باشد. با دادن اندکی شانس بقا و تولید مثل به کروموزم‌های ضعیف در واقع احتمال انتقال این خصوصیات فرضی را افزایش داده‌ایم.
پس از مرحله انتخاب نوبت به تولید مثل کروموزم‌های انتخاب شده می‌رسد. اینکار همان‌گونه که پیشتر گفتیم توسط دو عمل‌گر CrossOver و جهش انجام می‌پذیرد. در مرحله CrossOver کروموزم‌های انتخاب شده به تصادف با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا کروموزوم جدیدی را برای نسل بعدی تولید کنند. این ترکیب تاکنون به شیوه‌های مختلفی پیاده‌سازی شده است. ساده‌ترین شکل آن اینست که ابتدای یک کروموزم(یا همان رشته باینری)به انتهای کروموزوم دیگری بچسبد. به این ترتیب کروموزوم حاصل بخشی از خصوصیات هر دو را به ارث می‌برد.
در مرحله موتاسیون مقدار بعضی ژن‌ها به تصادف عوض می‌شود. یعنی مثلا اگر کروموزوم‌های ما چنانکه گفتیم بوسیله رشته‌های صفر و یک نمایش داده شوند در هر کروموزوم تعداد صفر یا بیشتر ژن(بیت) انتخاب شده و مقدار آنها از صفر به یک یا برعکس تغییر می‌یابد. برای موتاسیون نیز روش‌های دیگری وجود دارد که روش گفته شده ساده‌ترین و در عین حال معمول‌ترین آنهاست. آنچه باید بدان دقت شود اینست که درصد موتاسیون معمولا بسیار کم در نظر گرفته می‌شود. مثلا چیزی کمتر از پنج درصد کروموزوم‌ها تحت تاثیر جهش قرار می‌گیرند.
پس ازین کار در واقع نسل جدید کروموزم‌ها ایجاد شده است که بر طبق آنچه تا کنون گفتیم در مجموع بهینه‌تر از نسل قبلیست. تنها نکته باقی مانده اینست که نسل قبلی چه می‌شود. آیا پس از ایجاد نسل جدید کروموزم‌ها تمامی نسل قبلی از بین می‌رود؟ یا اینکه هر کرموزوم پس از طول عمر مشخصی می‌میرد؟ یا فقط تعدادی از بهترین کروموزوم‌های نسل قبلی در نسل جدید باقی می‌مانند و ... در حالت کلی از هریک از روش‌های فوق می‌توان درباره نسل پیشین کروموزم‌ها بهره گرفت، گرچه به نظر می‌رسد طول عمر داشتن کروموزم‌ها از لحاظ طبیعی قابلیت تعمق بیشتری دارد.
مزایا و معایب الگوریتم ژنتیک
تا کنون به کلیت و نیز چگونگی پیاده سازی الگوریتم ژنتیک اشاره کردیم. اینک می‌خواهیم یک جمع بندی از مزایا و معایب این الگوریتم داشته باشیم. اولین خصوصیت مثبت این الگوریتم دستیابی به نقطه بهینه کلی (Global Optima) به جای نقطه بهینه محلی ست. یعنی همیشه در حد بسیار مطلوبی می‌توان به پاسخ این الگوریتم اعتماد کرد و اینکه پاسخی که می‌یابد به احتمال زیاد بهترین پاسخ ممکن است.
علاوه بر این این الگوریتم به همین شکل موجود در حل انواع مسائل می‌تواند به کار رود و نیازی به تغییر آن نیست. در واقع تنها کاری که در مورد هر مساله باید انجام دهیم اینست که جواب‌های مختلف را به شکل کروموزوم‌ها بازنمایی کنیم.
هر چند خود الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل بهینه‌سازی گسسته به کار می‌رود اما روش‌های مشابهی همچون استراتژی تکاملی و یا الگوریتم شبیه سازی تبرید (Simulated Annealing) وجود دارند که عینا در مورد مسائل پیوسته می‌توانند به کار روند. نحوه تعریف و پیاده‌سازی این الگوریتم نیز به گونه‌ایست که آن را بسادگی جهت اجرا بصورت موازی یا بر روی Multiprocessor ها مناسب می‌سازد.
اما مشکل اصلی الگوریتم ژنتیک علیرغم سادگی پیاده‌سازی، هزینه اجرای آنست.اغلب حل یک مسئله نیازمند تولید چندین هزار نسل از کروموزم‌هاست و این مسئله نیاز به زمان زیادی دارد(خصوصا اگر تعداد جمعیت اولیه زیاد باشد و نیز تابع هدف تابع پیچیده‌ای باشد). گاه پیش می‌آید که برای حل یک مسئله بعنوان مثال یک پردازنده پنتیوم باید بیش از یک هفته برنامه را اجرا کند. طبیعیست که این زمان زیادیست برای حل یک مساله و همین امر گاهی استفاده از الگوریتم را با مشکل مواجه می‌کند.
برنامه نویسی ژنتیکی
تعداد کروموزومهای هر نسل به فنوتایپ بستگی دارد. برنامه نویسی ژنتیکی با الگوریتم ژنتیکی فرق دارد .برنامه نویسی ژنتیکی روی تکامل کدهای برنامه کار میکنه و از ساختار درخت برای کروموزومها استفاده میکند.هوش مصنوعی یکی از زیر شاخه هایش هوش محاسباتی است که شامل شبکه عصبی و منطق فازی و پردازش تکاملی میباشد .الگوریتم ژنتیکی و برنامه نویسی ژنتیکی و استراتژی تکاملی و برنامه نویسی تکاملی زیر شاخه های پردازش تکاملی هستند.دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
http://persianbox.com/templates/public/modern2/pics/comment.gif پيام هاي ديگران (3) (javascript:void(0)) http://persianbox.com/templates/public/modern2/pics/link.gif لینک دائم (http://amirengineer.persianblog.ir/post/158/)

صنعت و دانشگاه (http://amirengineer.persianblog.ir/post/157/)

بیشتر از یک سال هست که نه توی وبلاگ مطلبی مینویسم و نه سایت به روز می شود ، دلیلش سادست دوری صنعت و دانشگاه !
آنقدر درگیر کار شدم که دیگه حتی وقت ندارم به زندگی روزانه برسم !!
بزودی سعی میکنم تجربیات کاری خودم رو به همراه مطالب و مقالات تئوریک مهندسی صنایع براتون در وبلاگ و همچنین سایت قرار بدم .
پ . ن : شرکت ما ( کارخانه ای واقع در کیلومتر 45 جاده خاوران) سعی دارد مجددا دو کاراموز از اهالی شرق تهران (مهندس صنایع یا مهندس کامپیوتر) که مسلط به excel , access می باشند را جذب نماید .

xx_s_d_m_xx
23-11-2010, 20:15
مزیت‌ رقابتی‌ تولید انعطاف‌پذیر

‌ ‌یکی‌ از ارزشهای‌ محیطی‌ در صحنه‌ رقابت‌ بین‌المللی، توانایی‌ خلق‌ مزیت‌ نسبی‌ و مزیت‌ رقابتی‌ در محیط‌ پویا و پرتحول‌ صنعت‌ امروزی‌ است. در این‌ رابطه‌ استفاده‌ از سیستم‌های‌ بهبودیافته‌ و منعطف‌ در محصولات‌ و فرآیند تولید مورد تاکید بوده‌ و برای‌ نائل‌شدن‌ بدان‌ توجه‌ مستمر به‌ کیفیت‌ و نیازهای‌ مشتریان‌ اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین‌ برای‌ اینکه‌ سازمانها و به‌خصوص‌ شرکتهای‌ صنعتی‌ بتوانند به‌ محیط‌ پویا و پیچیده‌ خود پاسخ‌ بدهند، باید قادر باشند که‌ این‌ ارزشهای‌ محیطی‌ را وارد سازمان‌ کنند و با فراگیرکردن‌ اجرای‌ مستمر، آن‌ را به‌صورت‌ یک‌ پیش‌ فرض‌ اساسی‌ و ارزش‌ درون‌ سازمانی‌ درآورند. به‌عبارتی‌ بهبود و نوآوری‌ و ایجاد انعطاف‌ در تولید که‌ نوعی‌ تغییر استراتژیک‌ در یک‌ سازمان‌ است‌ را به‌عنوان‌ یک‌ ارزش‌ حیاتی‌ به‌صورت‌ نهادی‌ درآورند.
‌ ‌در گذشته‌ تکنولوژی‌ و دانش‌ فنی‌ در مورد طراحی‌ و تولید دو عامل‌ اصلی‌ در تعیین‌ توانایی‌ رقابت‌ شرکتها به‌حساب‌ می‌آمدند. اما امروزه‌ نقش‌ تکنولوژی‌ ضعیف‌ گردیده‌ و موفقیت‌ به‌ معیارهای‌ اثربخشی‌ هزینه، نظیر کاهش‌ هزینه‌ امکانات، به‌روزکردن‌ تجهیزات‌ و نگهداری‌ نیروی‌ کار قوی‌ بستگی‌ دارد. توانایی‌ در تغییر و انجام‌ تولیدات‌ متنوع، سود قابل‌ توجهی‌ را برای‌ تولیدکنندگان‌ به‌همراه‌ خواهد داشت. شرکتهایی که‌ تکنولوژی‌ تولید انعطاف‌پذیر را به‌ تکنولوژی‌ ساخت‌ سنتی‌ ترجیح‌ می‌دهند، بهتر و سریع‌تر می‌توانند در برابر تغییرات‌ بازار عکس‌العمل‌ نشان‌ دهند. در جلب‌ رضایت‌ مشتریان‌ موفق‌تر هستند و بدین‌ترتیب‌ از درصد بالای‌ سود برخوردار خواهند شد. تحقیقات‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ اتخاذ سیاستهای‌ درست‌ و به‌کارگیری‌ اصولی‌ تکنولوژی، تعیین‌کننده‌ توان‌ رقابتی‌ یک‌ سازمان‌ در آینده‌ است. سیاستی‌ که‌ مبتنی‌ بر تکنولوژی‌ تولید انعطاف‌پذیر باشد سازمان‌ را قادر می‌سازد تا بهترین‌ موفقیت‌ را در عرصه‌ مبارزه‌ای‌ که‌ پیش‌رو دارد برای‌ خود فراهم‌ کند. تولید انعطاف‌پذیر، سیاست‌ نسبتاً‌ جدیدی‌ است‌ که‌ توسط‌ شرکتهای‌ موفق‌ برای‌ توسعه‌ و افزایش‌ رقابت‌ در بازار رقابتی‌ به‌کار گرفته‌ می‌شود. یک‌ شرکت‌ با به‌کارگیری‌ تولید انعطاف‌پذیر این‌ امکان‌ را فراهم‌ می‌کند که‌ انواع‌ متنوعی‌ از محصولات‌ را متناسب‌ با نیاز مشتریان‌ تولید کند. خانم‌ وود (WOOD) تولید انعطاف‌پذیر را چنین‌ تعریف‌ کرده‌ است:
‌ ‌« دستیابی‌ به‌ تسهیلات‌ کلی‌ که‌ نیازهای‌ بازار در حال‌ تغییر را، در حداقل‌ زمان‌ ممکن‌ از تاریخ‌ ارائه‌ سفارش‌ تا مرحله‌ فروش‌ کالا با به‌کارگیری‌ سرمایه‌ کم‌ برآورده‌ سازد. »
‌ ‌تولید انعطاف‌پذیر به‌ شرکتها این‌ امکان‌ را می‌دهد که‌ مراحل‌ تولید بین‌ تولید محصولات‌ متعدد را تغییر دهد. و به‌طور سریع‌ و موثر پاسخگوی‌ نیازهای‌ مشتریان‌ باشد. هرچند که‌ به‌کارگیری‌ این‌ روش‌ در برخی‌ از صنایع‌ امکان‌پذیر نیست‌ ولی‌ عمده‌ شرکتهای‌ موفق‌ از جمله‌ صنایع‌ اتومبیل‌سازی‌ نسبت‌ به‌ اجرای‌ آن‌ اقدام‌ کرده‌اند.
‌برای‌ مثال‌ سازندگان‌ اتومبیل‌ در آمریکا و ژاپن‌ که‌ تغییر خط‌ تولید براساس‌ تولید انعطاف‌پذیر را دنبال‌ می‌کنند، آنها را قادر کرده‌ است‌ که‌ طرح‌ها و خطوط‌ تولید را به‌سرعت‌ و با هزینه‌های‌ بسیار کم‌ و در کمترین‌ زمان‌ تغییر دهند، کیفیت‌ تولیدات‌ خود را افزایش‌ و هزینه‌های‌ تولید را کاهش‌ دهند. و آن‌ را با سلیقه‌های‌ مشتریان‌ سازش‌ دهند، تا بدین‌ترتیب‌ رضایت‌ آنان‌ را جلب‌ کنند. مثلاً‌ شرکت‌ تویوتا درصدد است‌ که‌ مدلهای‌ جدیدی‌ را به‌ خواست‌ و انتخاب‌ خود مشتری‌ از قبیل‌ نوع‌ رنگ‌ و سایر خصوصیات‌ در عرض‌ سه‌ روز تحویل‌ دهد. شرکت‌ فورد نیز در زمینه‌ تغییر خط‌ تولید و به‌کارگیری‌ شیوه‌های‌ انعطاف‌پذیر و تجارب‌ ژاپنی‌ها در میان‌ شرکتهای‌ آمریکایی‌ پیشرو به‌شمار می‌رود. فورد برنامه‌ تغییرات‌ و دگرگونی‌ در ابزار و امکانات‌ تولیدی‌ خود را در سراسر جهان‌ به‌اجرا گذاشت. در این‌ زمینه‌ 28 میلیارد دلار صرف‌ به‌کارگیری‌ اتوماسیون‌ در تولید شد. تعداد کارگران‌ شرکت‌ فورد در سراسر جهان‌ از 506 هزارو 500 نفر به‌ 390 هزار کاهش‌ یافت. در یک‌ دوره‌ 9 ساله‌ تعداد روباتها در کارخانه‌های‌ فورد واقع‌ در آمریکای‌ شمالی‌ از 326 به‌ 1300 روبات‌ افزایش‌ یافت‌ و از این‌ طریق‌ 80 هزار کارگر ساعتی‌ و 16 هزار کارگر حقوق‌بگیر جای‌ خود را به‌ ماشین‌ها دادند. تعداد کارگران‌ ساعتی‌ به‌میزان‌ 47 درصد کاهش‌ یافت‌ و بهره‌وری‌ تا حد 57 درصد افزایش‌ پیدا کرد.
‌ ‌در استراتژی‌های‌ جدید، مدیران‌ نیاز به‌ طرز تفکر و اندیشه‌ نوینی‌ دارند و باید به‌ این‌ مسئله‌ آگاه‌ باشند، که‌ وقتی‌ استراتژی‌ سازمان‌ مبتنی‌ بر تولید انعطاف‌پذیر گردید. اداره‌ آن‌ به‌طرز تفکر جدیدی‌ نیاز دارد. اساساً‌ اتخاذ این‌ نوع‌ استراتژی‌ تاثیر عمیقی‌ بر کلیه‌ ابعاد و زیرسیستم‌های‌ سازمان‌ می‌گذارد. از آنجایی‌ که‌ تولیدکنندگانی‌ که‌ تولید انعطاف‌پذیر را دنبال‌ می‌کنند در یک‌ محیط‌ پویا و رقابتی‌ عمل‌ می‌کنند، مدیران‌ باید روشهای‌ خلاقی‌ را برای‌ مدیریت‌ و هدایت‌ و کنترل‌ وظایف‌ گوناگون‌ اتخاذ کنند. تا بتوانند همگام‌ با تغییر و تحول‌ محیط‌ بیرونی‌ سازمان، محیط‌ درونی‌ سازمان‌ را با محیط‌ بیرونی‌ تطبیق‌ دهند و نسبت‌ به‌ نیازهای‌ متغیر محیط‌ بیرونی‌ و درونی‌ واکنش‌ کامل‌ نشان‌ دهند.
‌ ‌تولید انعطاف‌پذیر می‌تواند تاثیر مهمی‌ روی‌ این‌ مسئله‌ که‌ چگونه‌ باید سازمان‌ اداره‌ شود، داشته‌ باشد. شرکتهایی‌ که‌ سیستم‌های‌ تولید انعطاف‌پذیر را به‌کار می‌گیرند باید همکاری‌ و هماهنگی‌ وسیعی‌ را بین‌ واحدهای‌ مختلف‌ سازمان‌ ایجاد کنند، به‌طوری‌ که‌ همه‌ واحدها در مورد محصولاتی‌ که‌ تولید می‌شود و هم‌چنین‌ در مورد هریک‌ از ابعاد محصول‌ و تغییرات‌ لازم‌ در آن‌ اطلاعات‌ کامل‌ در اختیار داشته‌ باشند. در ساختار سازمانی‌ اینگونه‌ شرکتها به‌همراه‌ هر فروشنده‌ یک‌ مهندس‌ اجرایی‌ به‌کار گرفته‌ می‌شود. این‌ تعداد در مورد شرکتهایی‌ که‌ تولید آنان‌ براساس‌ روش‌ انبوه‌ است‌ به‌ازای‌ هر 16 نفر یک‌ مهندس‌ اجرایی‌ می‌باشد. این‌ امر باعث‌ می‌شود که‌ مهندسان‌ و فروشندگان‌ دست‌ در دست‌ هم‌ و به‌ همکاری‌ و همدلی‌ نسبت‌ به‌ تامین‌ نیازهای‌ مشتریان‌ تلاش‌ کنند.
‌کارگران‌ خط‌ تولید در این‌ کارخانه‌ به‌صورت‌ گروهی‌ کار می‌کنند ویک‌ سیستم‌ اطلاع‌رسانی‌ ساده‌ اما گسترده‌ وجود دارد که‌ به‌ هر کس‌ این‌ امکان‌ را می‌دهد تا سریعاً‌ به‌ مشکلات‌ پاسخ‌ دهد و بتواند وضعیت‌ کلی‌ کارخانه‌ را درک‌ کند.
‌ ‌در کارخانه‌ نابی‌ همه‌ اطلاعات‌ از قبیل‌ اهداف‌ روزانه‌ تولید، خودروهایی‌ که‌ تا آن‌ وقت‌ روز تولید شده‌اند، خرابی‌ تجهیزات، کسری‌ کارکنان، نیاز به‌ اضافه‌کاری‌ و غیره‌ روی‌ تابلوهای‌ آن‌دُن‌ (ANDON) (نمایش‌ گرهای‌ الکترونیکی) نمایش‌ داده‌ می‌شوند، این‌ تابلوها از هر سکوی‌ کار قابل‌ رویت‌ است. بدین‌ صورت‌ هر زمان‌ در هر کجای‌ کارخانه‌ که‌ مشکلی‌ روی‌ می‌دهد، هر کارگری‌ که‌ بداند می‌تواند کمک‌ کند.
‌ ‌در واقع‌ قلب‌ کارخانه‌ نابی، همانا گروه‌ کار پویا است. ایجاد چنین‌ گروههای‌ کار آسانی‌ نیست. نخست‌ به‌ کارگران‌ گستره‌ متنوعی‌ از مهارتها را آموزش‌ می‌دهند. شغلها در گروهها، کاری‌ چنان‌ طراحی‌ شده‌ که‌ وظایف‌ میان‌ کارگران‌ گردشی‌ است‌ و کارگران‌ براساس‌ آن‌ می‌توانند جای‌ خالی‌ یکدیگر را پر کنند. کارگران‌ در شرکت‌ نابی‌ دارای‌ مهارتهای‌ متعددی‌ هستند از جمله‌ تعمیر ابزارآلات‌ ساده، کنترل‌ کیفیت، تمیزکاری، سفارش‌ مواد مورد نیاز، بنابراین‌ آنها تشویق‌ می‌شوند تا فعالانه‌ فکر کنند، به‌طوری‌ که‌ پیش‌ از جدی‌شدن‌ مشکلات، راه‌حلهایی‌ برای‌ آنها بیندیشند.
‌ ‌طی‌ مطالعات‌ صورت‌ گرفته‌ کارخانجاتی‌ که‌ تولید انعطاف‌پذیر را عمل‌ کرده‌اند آشکارا مشخص‌ شده‌ است‌ که‌ کارگران‌ تنها زمانی‌ به‌ تولید انعطاف‌پذیر پاسخ‌ می‌دهند. که‌ نوعی‌ حس‌ تعهد دو جانبه‌ موجود باشد.

xx_s_d_m_xx
23-11-2010, 20:15
تولید انعطاف پذیر (http://amirengineer.persianblog.ir/post/152/)

در پایان‌ قرن‌ بیستم‌ تولید انعطاف‌پذیر جای‌ خود را به‌ تولید انبوه‌ داده‌ است.
در عصر کنونی‌ با تغییر شیوه‌های‌ تولید، چهره‌ زندگی‌ دگوگون‌ خواهد شد.
تولید انعطاف‌پذیر فلسفه‌ای‌ متفاوت‌ دارد که‌ در آن‌ رابطه‌ بین‌ قیمت، تعداد، کیفیت‌ و سود برقرار می‌گردد که‌ با تفکرات‌ گذشته‌ متفاوت‌ است.
گفته‌ می‌شود مشکل‌ کمبود زمین‌ یکی‌ از دلایل‌ شکل‌گیری‌ سیستم‌ تولید انعطاف‌پذیر است.
توانایی‌ خلق‌ مزیت‌ نسبی‌ و رقابتی‌ در محیط‌ پویا و پرتحول‌ صنعت‌ امروزی‌ یک‌ ارزش‌ است.
تولید انعطاف‌پذیر سیاست‌ نسبتاً‌ جدیدی‌ است‌ که‌ توسط‌ شرکتهای‌ موفق‌ برای‌ توسعه‌ و افزایش‌ رقابت‌ به‌کار گرفته‌ می‌شود.
بااستفاده‌ از تولید انعطاف‌پذیر می‌توان‌ انواع‌ محصولات‌ متناسب‌ با نیاز مشتری‌ را تولید کرد.
کارگران‌ تنها زمانی‌ به‌ تولید انعطاف‌پذیر پاسخ‌ می‌دهند که‌ نوعی‌ حس‌ تعهد دوجانبه‌ موجود باشد.
‌این‌ نکته‌ قابل‌ انکار نیست‌ که‌ در هیچ‌ قرنی‌ حجم‌ تغییرات‌ و سرعت‌ تحول‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و هنری‌ به‌شدت‌ این‌ قرن‌ نبوده‌ است.
‌در واقع‌ می‌توان‌ گفت‌ قرن‌ 20 قرنی‌ است‌ گسترده‌ بین‌ دوانقلاب، انقلابی‌ در آغاز قرن‌ و انقلابی‌ در پایان‌ آن.
‌انقلاب‌ آغازین‌ همانا ظهور تولید انبوه‌ و پایان‌گرفتن‌ تولید دستی‌ است‌ و انقلاب‌ پایانی‌ ظهور تولید انعطاف‌پذیر و خاتمه‌یافتن‌ عصر تولید انبوه‌ است. اکنون‌ جهان‌ در عصری‌ جدید به‌ سرمی‌برد، عصری‌ که‌ در آن‌ دگرگونی‌ شیوه‌های‌ تولید محصولات‌ و ساخته‌های‌ بشر چهره‌ زندگی‌ را یکسره‌ دگرگون‌ خواهد کرد.
‌هنری‌ فورد و آلفرداسلون‌ مدیر جنرال‌موتورز معتقدند تولیدات‌ صنعتی‌ راه‌ را برای‌ ورود به‌ عصر تولید انبوه‌ هموار ساخت‌ و آی‌ جی‌ تویودا و تاای‌ چی‌او هنو در شرکت‌ تویوتا پیشگام‌ تولید انعطاف‌پذیر شدند.
‌این‌ مقاله‌ به‌دنبال‌ آن‌ است‌ که‌ بیان‌ کند تولید انعطاف‌پذیر و کارکرد آن‌ چیست‌ و چگونه‌ می‌توان‌ آن‌ را به‌ تمام‌ گوشه‌ و کنار جهان‌ برد، به‌گونه‌ای‌ که‌ همگان‌ از آن‌ منتفع‌ شوند. تولید انعطاف‌پذیر چیست؟ شاید بهترین‌ راه‌ برای‌ تبیین‌ این‌ سیستم‌ مقایسه‌ آن‌ با تولید دستی‌ و تولید انبوه‌ است.
‌یک‌ تولیدگر دستی‌ از کارگران‌ بسیار ماهر و ابزارهای‌ ساده‌ اما انعطاف‌پذیر استفاده‌ می‌کند تا دقیقاً‌ آنچه‌ را که‌ مشتری‌ می‌خواهد بسازد. در مجموع‌ مشخصات‌ تولید دستی‌ از این‌ قرار است:
وجود نیروی‌ کاری‌ که‌ در طراحی، ماشین‌ کاری‌ و اندازه‌کردن‌ مهارت‌ داشته‌ باشد؛
وجود سازماندهی‌ غیرمتمرکز؛
به‌ کارگیری‌ ماشین‌آلات‌ چند منظوره؛
حجم‌ بسیار پایین‌ تولید.
‌تولیدگر انبوه‌ در طراحی‌ محصولات‌ از متخصصان‌ استفاده‌ می‌کند اما این‌ محصولات‌ توسط‌ کارگران‌ نیمه ‌ماهر و ماهر ساخته‌ می‌شود. این‌ محصولات‌ در حجم‌ بسیار تولید می‌شود. در این‌ سیستم‌ تولیدگر به ‌منظور افزایش‌ کارایی‌ و کاهش‌ قیمت‌ از ایجاد هرنوع‌ نوآوری‌ جلوگیری‌ می‌کند و این‌ امر به ‌دلیل‌ وجود روشهای‌ کاری‌ یکسان، محیط‌ کاری‌ را برای‌ کارکنان‌ ملال‌آور و فاقد روح‌ می‌گرداند.
‌در مقابل‌ تولید انعطاف‌پذیر مزایای‌ تولید دستی‌ و تولید انبوه‌ را با یکدیگر تلفیق‌ کرده‌ و از قیمت‌ بالای‌ اولی‌ و انعطاف ‌ناپذیری‌ دومی‌ اجتناب‌ می‌کند. بنابراین‌ تولیدگر انعطاف‌پذیر برای‌ تولید محصولات‌ بسیار متنوع، افرادی‌ را از همه‌ سطوح‌ سازمانی‌ و با مهارتهای‌ مختلف‌ گردآورده‌ و به‌صورت‌ گروهی‌ به‌ کار می‌گیرد، و نیز از ماشین‌آلاتی‌ استفاده‌ می‌کند که‌ هم‌ به‌ طور فزاینده‌ خودکار هستند و هم‌ بسیار انعطاف‌ پذیر. در تولید انعطاف‌ پذیر در مقایسه‌ با تولید انبوه، همه‌ چیز را به ‌میزان‌ کمتر مورد استفاده‌ قرار می‌دهند. یعنی‌ نیروی‌ انسانی‌ موجود، فضای‌ لازم‌ برای‌ تولید، سرمایه‌ای‌ که‌ صرف‌ ابزارآلات‌ می‌شود. نیروی‌ مهندسی‌ لازم‌ برای‌ به‌ وجودآوردن‌ محصول‌ جدید و زمان‌ مورد نیاز برای‌ ساخت‌ محصول‌ جدید، همه‌ و همه‌ را به ‌مراتب‌ تقلیل‌ می‌دهد. همچنین‌ میزان‌ موجودی‌ مورد نیاز به‌ مقدار قابل ملاحظه ای ‌ کمتر می‌شود.
‌اساساً‌ تولید انعطاف‌پذیر فلسفه‌ای‌ متفاوت‌ دارد که‌ در آن‌ رابطه‌ای‌ بین‌ قیمت، تعداد، کیفیت، سود برقرار می‌گردد، که‌ با تفکرات‌ گذشته‌ متفاوت‌ است. طبق‌ نظر مدیران‌ سنتی‌ رابطه‌ زیر بین‌ سود، مقدار قیمت‌ و هزینه‌ وجود دارد:

R سود، P قیمت‌ ،C هزینه‌ ،Q تعداد
R = Q (P-C)

‌به‌نظر مدیران، تعداد محصولات‌ فروخته‌ شده، قیمت‌ فروش‌ و هزینه‌ سه‌ عاملی‌ هستند که‌ به‌طور مستقل‌ می‌توان‌ آنها را کنترل‌ کرد. در سیستم‌ تولید انبوه، مدیران‌ می‌خواستند با بالابردن‌ حجم‌ تولید، هزینه‌ها را کاهش‌ دهند. روش‌ تولید انعطاف‌پذیر، تفکر دیگری‌ است؛ برخلاف‌ تفکر تولید انبوه‌ که‌ محصول‌ با کیفیت‌ را گرانتر می‌داند، تولید انعطاف‌پذیر بر این‌ اساس‌ کار می‌کنند که‌ محصول‌ با کیفیت، لزوماً‌ با هزینه‌های‌ بالا تولید نمی‌شود.
‌در یک‌ تحقیق‌ کلارک‌ و فوجی‌ موتو در مورد شیوه‌ های‌ تولید انبوه‌ و انعطاف‌ پذیر به‌ چهار تفاوت‌ اصلی‌ بین‌ این‌ دو شیوه‌ تولید رسیدند. این‌ چهار تفاوت‌ عبارتند از: 1 - تفاوت‌ در شیوه‌ رهبری‌ 2 - کار گروهی‌ 3 - ارتباط‌ با دیگران‌ 4 - تکوین‌ همزمان.
در این‌ چهار مورد است‌ که‌ اعمال‌ شیوه‌های‌ انعطاف‌پذیر به‌کار سرعت‌ می‌بخشد و از میزان‌ نیروی‌ کار می‌کاهد.
O رهبری‌: تولیدکنندگان‌ انعطاف‌پذیر بدون‌ استثنا از نوعی‌ رهبری‌ به‌ نام‌ شوسا(SHUSA) که‌ تویوتا پیشگام‌ آن‌ بود، استفاده‌ می‌کنند. شوسا به‌معنی‌ کارفرما است. او رهبر گروهی‌ است‌ که‌ وظیفه‌اش‌ طراحی‌ و مهندسی‌ محصول‌ جدید و آماده ‌کردن‌ برای‌ تولید است. در بهترین‌ شرکتها مقام‌ شوسا دارای‌ قدرت‌ بسیاری‌ است‌ و چه‌ بسا این‌ مقام‌ بیشترین‌ انگیزه‌ را ایجاد می‌کند و کارمندان‌ در پی‌ موقعیتی‌ هستند که‌ آنها را به‌ این‌ مقام‌ نزدیک‌ کند.
O کار گروهی: با بررسی‌ دومین‌ عنصر توسط‌ کلارک‌ و فوجی‌ موتو، یعنی‌ گروه‌ کاری‌ منسجم، مشکل‌ رهبری‌ آشکارتر شد. چنانکه‌ گفته‌ شد، شوسا گروه‌ کوچکی‌ را برای‌ اجرای‌ پروژه‌ تکوین‌ محصول، گرد می‌آورد. اعضای‌ این‌ گروه‌ همه‌ از بخشهای‌ اجرایی‌ شرکت‌ هستند، نظیر بخشهای‌ ارزیابی‌ بازار، طراحی‌ محصول، طراحی‌ صنعتی، تکنولوژی‌ پیشرفته، طراحی‌ تفصیلی، مهندسی‌ تولید و عملیات‌ کارخانه، البته‌ افراد گروه‌ پیوند خود را با بخشهای‌ اجرایی‌ مربوطه‌ حفظ‌ می‌کنند. ولی‌ در طول‌ برنامه‌ آنها مشخصاً‌ تحت‌ فرمان‌ شوسا هستند. اینکه‌ آنها چگونه‌ در گروه‌ عمل‌ کنند، امری‌ که‌ قضاوتش‌ با شوسا است، انتصاب‌ بعدی‌ آنها را تعیین‌ می‌کند که‌ ممکن‌ است‌ در گروه‌ تکوین‌ دیگری‌ باشد.
O ارتباط‌ با یکدیگر: مسئله‌ دانش‌ مشترک‌ اعضای‌ سازمان‌ را با مشخصه‌ دیگری‌ از تولید انعطاف‌پذیر یعنی‌ ارتباط‌ با یکدیگر آشنا می‌کند. در این‌ سازمانها اعضای‌ گروه‌ رسماً‌ متعهد می‌شوند که‌ دقیقاً‌ کاری‌ را انجام‌ دهند که‌ همه‌ اعضای‌ گروه‌ بر سر آن‌ به‌ توافق‌ رسیده‌اند.
O تکوین‌ همزمان: با توجه‌ به‌ سه‌ مورد قبلی، به‌علت‌ تماس‌ مستقیم‌ و رو در رویی‌ افراد با یکدیگر، مراحل‌ کار به‌طور همزمان‌ و به‌ موازات‌ همدیگر انجام‌ می‌گیرد مثلاً‌ در شرکتهای‌ خودرو که‌ استراتژی‌ انعطاف‌پذیر را اعمال‌ می‌کنند تولید قالب‌ را همزمان‌ با طراحی‌ آغاز می‌کنند و...
‌در پی‌ تحقیق‌ دیگری‌ که‌ توسط‌ رابرت‌ و تامپسون‌ انجام‌ گرفته‌ است، آنها بر این‌ اعتقاد هستند که‌ اولین‌ گام‌ برای‌ تبدیل‌شدن‌ به‌ سازمان‌ انعطاف‌پذیر شناسایی‌ اتلاف‌ است. از دید تایچی‌ دراوهنو پایه‌گذار روش‌JIT ، اتلاف‌ چیزی‌ است‌ که‌ باعث‌ ایجاد ارزش‌ در محصول‌ یا خدمت‌ نمی‌شود. ارزش‌ چیزی‌ است‌ که‌ به‌ یک‌ مشتری‌ آگاه‌ انگیزه‌ می‌دهد تا برای‌ محصول‌ پول‌ بپردازد. بدین‌ترتیب‌ هر چیزی‌ که‌ در فرایند وجود دارد و جلو ایجاد محصول‌ کامل‌ با زمان‌ تحویل‌ مناسب‌ را می‌گیرد. اتلاف‌ محسوب‌ می‌شود.
‌ ‌در استراتژی‌ تولید انعطاف‌پذیر با شناسایی‌ عوامل‌ اتلاف، مجموعه‌ای‌ از اهداف‌ بدون‌ اتلاف‌ را شناسایی‌ کرده‌ و برای‌ دستیابی‌ به‌ آنها برنامه‌ریزی‌ می‌شود. این‌ عوامل‌ عبارتند از:
َ‌ مشتری‌گرایی‌ (نارضایتی‌ مشتری‌ صفر)؛
َ‌ رهبری‌ (ناهماهنگی‌ صفر)؛
َ‌ سازماندهی‌ انعطاف‌پذیر (کاغذ بازی‌ صفر)؛
َ‌ مشارکت‌ (نارضایتی‌ صفر)؛
َ‌ معماری‌ اطلاعات‌ (اطلاعات‌ بی‌فایده‌ صفر)؛
َ‌ فرهنگ‌ بهبود (خلاقیت‌ از دست‌رفته‌ صفر)؛
َ‌ تولید انعطاف‌پذیر (کارهای‌ بدون‌ ارزش‌ افزوده‌ صفر)؛
َ‌ مدیریت‌ تجهیزات‌ انعطاف‌پذیر (خرابی‌ و نقص‌ صفر)؛
َ‌ مهندسی‌ انعطاف‌پذیر (فرصت‌ از دست‌ رفته‌ صفر).
‌در نهایت‌ استفاده‌ از نمودار رادار می‌تواند وضعیت‌ سازمانی‌ را ازلحاظ‌ دوری‌ یا نزدیکی‌ نسبت‌ به‌ هدف‌ اصلی، یعنی‌ سیستم‌ انعطاف‌پذیر بازگو کند. در مقیاس‌ موردنظر، عدد 5 بدترین‌ وضعیت‌ (حالت‌ تولید انبوه) را نشان‌ می‌دهد. نهایتاً‌ وقتی‌ به‌ هدف‌ اصلی‌ نزدیک‌ می‌شود که‌ چندضلعی‌ در سطح‌ یک‌ قرار گیرد.
‌اساساً‌ پیشگام‌ تولید انعطاف‌پذیر شرکت‌ تویوتا در ژاپن‌ است. بنابه‌گفته‌ نویسنده‌ کتاب‌ «ماشینی‌ که‌ جهان‌ را دگرگون‌ کرد.» شرکت‌ تویوتا به‌ یک‌ سیستم‌ تولیدی‌ نیاز داشت‌ که‌ موجودی‌ اقلام‌ فراوان‌ نداشته‌ باشد. در سال‌ 1950 تولید سالانه‌ تویوتا به‌میزان‌ 2هزار و 685 دستگاه‌ خودرو بود. این‌ در حالی‌ بود که‌ شرکت‌ فورد تنها در یک‌ کارخانه‌اش‌ هرروز تعداد 7 هزار دستگاه‌ خودرو تولید می‌کرد.
‌برای‌ افزایش‌ میزان‌ تولید در شرکت‌ تویوتا، فرایند تولید به‌ یک‌ دگرگونی‌ ژرف‌ نیاز داشت. این‌ دگرگونی‌ از طریق‌ شتابان‌ کردن‌ آهنگ‌ تولید ایجاد نشد. بلکه‌ باتوجه‌ به‌ مجموعه‌ای‌ از اقدامات‌ فنی‌ محقق‌ گردید. زیرا برای‌ ژاپنی‌ها امکان‌ ایجاد کارخانه‌های‌ گسترده‌ و پهناور وجود نداشت. چرا که‌ آنها با مشکل‌ کمبود زمین‌ روبرو بودند و شاید این‌ یکی‌ از دلایل‌ شکل‌گیری‌ سیستم‌ تولید انعطاف‌پذیر بود. این‌ حقیقت‌ را تای‌ چی‌ او کانو سرمهندس‌ تویوتا در سال‌ 1950 هنگام‌ بازدیدش‌ از کارخانه‌ فورد واقع‌ در دیترویت‌ عیان‌ کرد. اما این‌ مهندس‌ زیرک‌ ژاپنی‌ به‌خوبی‌ آگاه‌ بود که‌ با بهبود فرایند تولید آنها قادرند از گستردگی‌ واحدهای‌ تولید تا حد چشم‌گیری‌ جلوگیری‌ کنند. در این‌ مورد نویسنده‌ کتاب‌ «ماشینی‌ که‌ جهان‌ را دگرگون‌ کرد» اعتقاد دارد، حتی‌ در دهه‌ 90 نیز کارخانه‌های‌ خودروسازی‌ شیوه‌های‌ سنتی‌ تولید انبوه‌ را به‌کار می‌گیرند. بنابراین‌ 20 درصد از فضا و وسعت‌ کارخانه‌ و 25 درصد از نیروی‌ کار صرف‌ شده‌ به‌علت‌ غلط‌ بودن‌ شیوه‌های‌ تولید به‌هدر می‌رود.

xx_s_d_m_xx
23-11-2010, 20:16
مقاله تئوری صف (http://amirengineer.persianblog.ir/post/151/)Comparison of customer balking and reneging behavior to queueing theory predictions: An experimental study

Amit I. Pazgal, Sonja Radas


Computers & Operations Research 35 (2008) 2537 – 2548
مقایسه رفتار امتناع از ورود به سیستم و انصراف پس از ورود مشتریان در پیش­بینی­های تئوری صف : یک مطالعه تجربی

چکیده
در این مقاله، تصمیم­گیری مشتریان در سیستم­های صف مورد مطالعه قرار گرفته است. می­توانند وارد سیستم شده و به صف اضافه شوند و یا از ورود امتناع ورزیده و در زمانی دیگر به سیستم مراجعه نمایند. مشتریانی که به سیستم وارد می­شوند نیز می­توانند از ادامه ایستادن در صف انصراف داده، پیش از دریافت خدمت سیستم را ترک نموده و در زمانی دیگر به سیستم مراجعه نمایند. در اینجا هدف تعیین این مهم است که آیا مشتریان از الگوهای بدست آمده توسط تئوری صف تبعیت می­کنند یا اینکه مواردی چون هزینه­های روانشناسی و مشاهدات زمانی، نتایج این الگوها را از بین می­برد. مثال برنامه­نویسی شده­ای که در آن مشتریان با مشوق­ها و جریمه­های مالی برای تصمیم اتخاذیشان مواجه­اند، با توجه به دو فاکتور تجربی داده­ی زمان و اطلاعات مربوط به متوسط زمان انتظار در سیستم، در دو سطح وجود یا عدم وجود، مورد بررسی واقع شده است. وقوع انصراف پس از ورود بسیار نادر است، لیکن اکثر مراجعان از قاعده­ی ثابتی برای امتناع از ورود به سیستم پیروی می­کنند. آنها در صورتی که مشاهده کنند طول صف از یک مقدار بحرانی بیشتر است از ورود به سیستم امتناع ورزیده و ترجیح می­دهند در زمان دیگری مراجعه نمایند. البته زمانی که غیریکنواختی موجود در تخمین زمان انتظار، توسط مشتریان مورد توجه قرار می­گیرد، مقدار بحرانی بزرگتر از حالتی خواهد بود که تخمین مربوطه، یکسان در نظر گرفته می­شود. مقادیر بحرانی بزرگ، ممکن است بر اثر مغایرت ریسک یا تخمین بیش از اندازه هزینه تغییر وضعیت محاسبه شوند. نتایج تجربه اول بوسیله ارائه تجربه­ای دیگر با پارامترهای متفاوت مورد تأیید واقع می­شوند. اطلاعات (در مورد پارامترهای مسأله)، تصمیم­گیری را برای اغلب مشتریان، توسط افزایش دقت در تخمین زمان انتظار، بهبود می­بخشند. در مجموع، اطلاعات، به مشتریانی که زمان انتظار را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تخمین می­زنند، کمک می­کند تا به­درستی، صف را ترک، یا در صف باقی بمانند.

xx_s_d_m_xx
23-11-2010, 20:16
ریسک مالی شاخص‌سازی و اندازه‌گیری (http://amirengineer.persianblog.ir/post/150/)


چکیده
تصمیم‌گیریهای مالی یکی از مهمترین حوزه‌های رقابتی شرکتها به منظور تامین بهینه منابع مالی برای بقا در محیط متلاطم تجاری است. در این تحقیق‌ با توجه به اهمیت موضوع سعی بر آن بوده است تا با شناسایی مهمترین ابعاد ریسک با تمرکز بر ریسک مالی، بتوان به نحو بهینه با روش صرف تئوریک مدلی برای اندازه‌گیری ریسک مالی طراحی کرد. در این راستا، مدل طبقه‌بندی ریسک مالی و شاخصهای اندازه‌گیری آن، نتیجه‌ای است که از تحقیق حاضر استخراج می‌شود.

مقدمه
رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکتهای تجاری برای جذب بهینه منابع محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. مصرف بهینه این منابع، دومین عاملی است که از نقش موثری در کسب مزیت رقابتی برای شرکتها برخوردار است. در این راستا، با وجود تمام برنامه‌ریزیها و دقت‌نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در این زمینه صورت می‌گیرد، اماهنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن شرکتها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند افزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده،‌ تحت عنوان ریسک مطرح است. بر مبنای اهدافی که تحت تاثیر ریسک قرار می‌گیرد و همچنین از نظر عوامل موثر بر احتمال دستیابی به هدف، ریسک حاکم بر شرکتها را به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌کنند. از آن جمله می‌توان به ریسک مالی، ریسک تجاری، ریسک سیستماتیک، و... اشاره کرد. در این مقاله سعی بر این است تا ابتدا، طبقه‌بندی اولیه‌ای از انواع ریسک تجاری حاصل، و سپس ابعاد ریسک مالی به طور مشروح مورد بررسی قرار گیرد . در مرحله بعد سعی بر آن است تا شاخصهای لازم برای اندازه‌گیری ریسک مالی شناسایی و معرفی شود.
....
برای دانلود کل مقاله اینجا کلیک کنید. (http://ie313.com.googlepages.com/Risk.pdf)

xx_s_d_m_xx
23-11-2010, 20:18
مهندسی ارزش
مهندسی ارزش یک روش منسجم برای رسیدن به بالاترین ارزش به ازای هر واحد پولی که هزینه شده است می باشد ، در حالی که کیفیت ، ایمنی ، قابلیت اطمینان ، قابلیت نگهداری حفظ و یا ارتقاء یابد .

مقدمه :
میزان موفقیت بنگاههای اقتصادی در یک بازار رقابتی به تلاش آنها در جهت شناخت نیازهای مشتریان( مصرف کنندگان ) و پاسخگویی به این نیازها بستگی دارد. مشخصات محصولات و خدماتی که بنگاه به بازار عرضه می کند باید رضایت مشتری را جلب نماید . این رضایت ممکن است از طریق قیمت مناسب ، کیفیت مطلوب ، تحویل به موقع ، خدمات مناسب پس از فروش و ... و یا ترکیبی از آنها حاصل شود . محدودیت منابع امکان پاسخگویی به تمام خواسته های مشتریان را سلب می کند . این مساله ایجاب می کند تا بنگاهها مشخصاتی از محصول /خدمت را که نزد مشتری دارای ارزش بیشتری هستند ، شناسایی کرده و بهترین راه حل (از نظر هزینه و کیفیت ) را برای دستیابی به آن مشخصات تعیین کنند .

مهندسی ارزش مجموعه ای از تکنیکها و روشهاست که با نگرش سیستمی ، کارکردهای اصلی و فرعی یک محصول /خدمت را شناسایی کرده و ارزش هر کارکرد را نزد مشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . همچنین به عنوان یک ابزار مدیریتی در تعیین بهترین روش ایجاد این کاردکرد ، به تصمیم گیر (تصمیم گیران ) کمک می کند .

مطالعه بر روی موضوع مهندسی ارزش در طول جنگ جهانی دوم در اثر کمبود مواد اولیه و برای اولین بار در اواخر 1960 توسط " لارنس دی مایلز" مخترع آنالیز ارزش در شرکت جنرال الکتریک آغاز شد . مهندسی ارزش یکی از ابزارهای لازم برای نشان دادن ارزش محصول در رابطه با کارکرد آن می باشد. در شرایط فعلی که بین تولید کنندگان رقابت سنگینی وجود دارد ، تولید کننده موفق کسی است که با توجه به نیاز مشتریان و با کیفیت و هزینه مناسب به عرضه تولید یا ارائه خدمت بپردازد . مهندسی ارزش می تواند از طریق شناخت نیازها و خواسته های مشتریان این موفقیت را فراهم سازد .

هدف این مقاله معرفی مفهوم مهندسی ارزش و روشهای توسعه داده شده در این زمینه است. مهندسی ارزش یک روش منسجم برای رسیدن به بالاترین ارزش به ازای هر واحد پولی که هزینه شده است می باشد ، در حالی که کیفیت ، ایمنی ، قابلیت اطمینان ، قابلیت نگهداری حفظ و یا ارتقاء یابد . مهندسی ارزش فرآیندی است که به یک تیم پروژه کمک می کند تا در یک زمان کوتاه به بررسی و ارزیابی اهداف و عملکردهای پروژه و راه حل های گوناگونی در یک زمان محدود بپردازد.

موسسه FAR در بند 52.248 این گونه بیان می کند . " مهندسی ارزش یک کوشش سازمان یافته برای تحلیل عملکرد سیستم ها ، تجهیزات ، خدمات و موسسات به منظور رسیدن به عملکرد واقعی با کمترین هزینه در طول عمر پروژه است که سازگار با کیفیت و ایمنی مورد نظر است. مهندسی ارزش از جمله تکنیک های مطرح و موفق در زمینه تخصیص بهینه بودجه و صرفه جویی در هزینه طرح ها در طول عمر پروژه می باشد . مهندسی ارزش یک تکنیک بسیار کارا و مهم برای مصرف بهینه بودجه تخصیص یافته است. این روش در واقع تکنیکی برای افزایش ارزش یک پروژه ، ارضای نیاز مصرف کننده با حداقل هزینه و نیز اجرای پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن و با حفظ کیفیت و مطلوبیت مورد نظر است . هدف اصلی بهینه سازی ارزش یک پروژه در مرحله طراحی از طریق راه کارهای عملی و انتخاب بهترین راه حل برای رسیدن به اهداف پروژه با حداقل هزینه در طول عمر پروژه است .

مهندسی ارزش به عنوان شیوه ای کارآمد برای شناسایی و حذف هزینه های غیرضرور و کوتاه سازی زمان اجرا و بهینه سازی یافته برای اصلاح ، بازنگری و نوآوری در فرآیند اجرای پروژه هاست. بهترین زمان برای شروع مهندسی ارزش در یک پروژه تقریبا زمانی است که 35-25 درصد طراحی انجام شده باشد . در این نقطه سیستم های اصلی انتخاب و تعریف شده اند و روی میز قرار دارند . از نکات کلیدی که برنامه کاری مهندسی ارزش را از دیگر روش ها برای حل مسائل عادی مهندسی جدا می سازد، می توان به موارد زیر اشاره کرد .1. تجزیه و تحلیل عملکرد ؛
2. تلاشی خلاق برای به وجود آوردن طرح های جایگزین بیشتر؛
3. تنزیل ندادن عملیات اجرایی مورد تقاضا؛
4. اختصاص هزینه ها برای اجرای هر کدام از عملکردها ؛


در میان روش های گوناگون مورد استفاده برای حل مسائل ، فقط مهندسی ارزش است که ما را به سوی استفاده از روش های فکری خلاق برای آنالیز عملکرد سوق می دهد . بطوری که ملاحظه می شود ، هر یک از فازها شامل فعالیتهای گوناگونی است. از قابلیت های مهندسی ارزش تجمع فعالیت ها و روشها به صورت منسجم و هماهنگ همراه با بهترین شیوه بکارگیری می باشد . این موضوع از طریق برنامه کاری کنترل می شود . آنچه که مهندسی ارزش را موثر می سازد ،استفاده از روش های خلاق در زمان های مناسب است . مهندسی ارزش صرفا مهندسی خوب، و یا یک برنامه پیشنهادی یا برنامه کاری تکراری و روزمره نیست ،بلکه یک رویکرد مستقل و هدفمند برای برخورد با پروژه هاست . از این رو باید توجه داشت که انجام مطالعات مهندسی ارزش خود نیز دارای هزینه است و باید نسبت به میزان صرفه جویی که در هزینه ها به وجود می آورد قابل توجیه باشد .
در اغلب گزارش ها مشاهده می شود که هزینه های اجرایی مهندسی ارزش کمتر از 10 درصد کل هزینه های صرفه جویی ناشی از بکارگیری نتایج حاصل از مهندسی ارزش بوده است. این موضوع که در فرآیند بکارگیری مهندسی ارزش ، با بکارگیری نظریه های نو و ایجاد فضای خلاقیت و هم اندیشی گزینه های جایگزین ایجاد و مورد ارزیابی قرار می گیرد ، باعث شده است که سوء تفاهم هایی در دیگر مهندسان به ویژه طراحان و مشاوران بوجود آید . آنچه آنها مطرح می کنند این است که آیا روش های مهندسی و طراحی که تا کنون بکار رفته اشتباه بوده است و در نهایت به کارایی و درست بودن رویکرد مهندسی ارزش اشکال و تردید دارند .
در این مقاله ضمن ارائه اصول و مفاهیم مرتبط با مهندسی ارزش ، ضرورت اجرایی مهندسی ارزش و نیز ضرورت توجه به ارزش های پنهان اما مهم و هزینه های پنهان اما گزاف مورد بررسی قرار می گیرد . در ادامه ، تفاوت های اساسی و مهم بین " لحاظ کردن ارزش در مهندسی و طراحی " و "بکارگیری مهندسی ارزش " مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد .
ارزش کالا / خدمت :
پیش از پاسخ به این سوال که مهندسی ارزش چیست ؟ لازم است تا مفهوم "ارزش " مورد بررسی قرار بگیرد . نظر به اینکه در ارتباط با کارکرد تعریف می شود لذا تشریح مفهوم " کارکرد " نیز ضروری به نظر می رسد . ارزش کالا/ خدمت ، متناسب با توجهی که مردم به آن نشان می دهند و مقدار بهایی که برای دستیابی به آن می پردازند ، تعیین می شود . به عبارت دیگر ، تولید کنندگان همواره باید از دیگاه مشتری در مورد ارزش تولیدات خود قضاوت کنند . هنگامی که مشتری بتواند کارکردهای مورد نیاز خود ( کارکردهای محصول خریداری شده ) را به پایین ترین قیمت ممکن بخرد ، بیشترین احساس رضایت را خواهد داشت، این در حالی است که محصول / خدمت خریداری شده لیاقت وجه پرداخت شده را داشته باشد.


V : شاخص ارزش
F : ارزش کارکرد های مورد نیاز
C : هزینه کل ( پرداخت واقعی )
V=F/C شاخص ارزش ،یک عدد بدون بعد است .


معمولا وقتی شاخص ارزش بزرگتر از یک باشد . نشان دهنده ارزش خوبی است و شاخص کوچکتر از یک وظیفه یا قطعه ای را نشان می دهد که نیازمند توجه و بهبود می باشد. کارکرد: کارکرد آن چیزی است که از یک محصول / خدمت انتظار داریم . کارکردهای محصول/ خدمت می تواند در دو دسته کارکرد های اساسی و کارکردهای فرعی مورد توجه قرار گیرد.


1- کارکرد اساسی ( پایه ) : چیزی است که باید انجام شود تا نیاز مصرف کننده را ارضا کند . یک کارکرد اساسی ، مهمترین دلیل وجود محصول می باشد . یک سوال خوب برای تعیین کارکرد اساسی ، عبارتست از اینکه : " اگر این کارکرد را از محصول بگیریم آیا هنوز هدف محصول برآورده می شود ؟ "
2- کارکرد فرعی : کارکرد هایی که باعث جذب مشتری به محصول / خدمت می شوند ، ولی در زمره کارکردهای اصلی قرار نمی گیرند . این کارکردها فراتر از کارهای اساسی بوده و از آنها پشتیبانی می کنند . راحتی ، قابلیت اطمینان و جذابیت (زیبایی ) از جمله کارکرد های فرعی یک محصول / خدمت به شمار می روند .


در اکثر مواقع ، برخی از این کارکردها مطلوب و دلخواه هستند ، ولی در برخی مواقع وجود آن کارکرد در محصول / خدمت در نزد مشتری دارای ارزش زیادی نیست . این کارکردها بهترین انتخاب ها برای حذف شدن و یا بهبود یافتن می باشند . هدف مهندسی ارزش در درجه اول تعیین کارکردهای مورد نیاز یک محصول / خدمت است و در مرحله بعد تعیین اینکه چه چیزی می تواند آن کارکرد را به بهترین نحو انجام دهد. " لارنس دی مایلز " در این مورد چنین می گوید : " تحلیل ارزش یک روش خلاق و سازمان یافته است که هدفش شناسایی هزینه های غیر ضروری است . هزینه هایی که نه کیفیت یا کارایی یا طول عمر محصول را افزایش می دهند ، نه به چشم می آیند و نه مورد علاقه مشتری هستند" .
تعریف انجمن مهندسی ارزش آمریکا (SAVE) بدین صورت است که : مهندسی ارزش مجموعه تکنیک های نظام مند و کاربردی است که برای تشخیص کارکرد یک محصول /خدمت و تولید (انجام ) آن کارکرد ها با حداقل هزینه می باشد. "مهندسی ارزش مجموعه تکنیک های نظام مند و کاربردی است که برای تشخیص کارکرد یک محصول / خدمت و تولید آن کارکردها با حداقل هزینه می باشد " .
در فرهنگ مدیریت آمده است: " مهندسی ارزش، فنی برای تعیین فعالیتهای تولید یک کالا ، ارزش گذاری برای آن فعالیتها و سرانجام تعیین فعالیتهاییی است که کمترین هزینه را در بر داشته باشد" . بینابراین مهندسی ارزش یک رویکرد سیستمی و مبتنی بر کارکرد است که هر مرحله ای از خلق ایده طراحی مواد فرآیند ها ، عملیات ساخت محصول و بازاریابی آن را ارزیابی می کند تا تمام کارکردهای مرتبط با آن در حداقل هزینه مناسب انجام گیرد . این روش ، دامنه وسیعی را در بر می گیرد . باید توجه داشت که تاکید مهندسی ارزش فقط بر روی کاهش هزینه نیست ، بنابراین : " نباید مهندسی ارزش را با روش های مدرن یا سنتی کاهش هزینه ، اشتباه گرفت؛ زیرا این روش ، روش بسیار جامعی است که بر پایه تحلیل وظیفه ( کارکرد ) بنا شده است و به دنبال بهبود در ارزش ، بدون قربانی کردن کیفیت یا اعتبار یا طول عمر محصول است".
فرآیند مهندسی ارزش :
فرایند مهندسی ارزش به پنج فاز تقسیم شده و هر فاز دارای چند مرحله می باشد :
1- فاز مبدا: شامل سازماندهی ، انتخاب پروژه ، تعیین تیم مهندسی ارزش ، تعریف ماموریت تحقیق ، تعریف و مستند سازی محصول می باشد .
2- فاز اطلاعات: تحلیل کیفی ارزش (تحلیل کارکرد ) تحلیل کارکرد ( وظیفه ) عبارتست از تکنیک های ساختاری و تعریفی که معنای روشنی از کارکرد را بیان می کند. در این مرحله محصول و کلیه اجزایش برای تعیین کارکرد هایشان ( اهدافشان) مورد مطالعه قرار می گیرند . در رابطه با انواع کارکرد ها نیز بیش از این بحث گردید . قوانین تشریح کارکرد ها به صورت ذیل می باشد:


1. باید تعیین کننده انتظار مصرف کننده یا مشتری از محصول یا سرویس باشد .
2. یک فعل و یک اسم برای تشریح کارکرد به کار برده می شود . فعل برای جواب سوال " چه می کند ؟ " و اسم برای پاسخ به " چه چیزی را ؟" به کار می رود .
3. از بکار بردن افعال مجهول و یا غیر مستقیم مثل تهیه می شود و مجهز می شود و ... خود داری می گردد . زیرا اطلاعات کمی در اختیار قرار می دهند .
4. از به کار بردن کلماتی مانند بهبود دادن ، حداقل ( حداکثر) کردن و جلوگیری کردن ، جلوگیری می شود .
5. ترجیحا از ترکیبات دو حرفی برای بیان کارکرد استفاده می شود.


مثال : الف ) لامپ : انتشار نور ب) فنجان : نگهداشتن مایع - تحلیل اجبار: یعنی دلیل استفاده و به کارگیری هر محصول / خدمت چه می باشد ؟ و آیا این دلیل هنوز هم معتبر است ؟
- تحلیل کمی ارزش : پس از تکمیل تحلیل کارکرد باید هزینه کارکردها و ارزش اهمیت آنها تعیین شود . هزینه ها دو نوع هستند :


الف ) هزینه های واقعی یا سخت مانند هزینه مواد و نیروی انسانی
ب) هزینه های ذهنی یا نرم مانند سختی کار و ریسک شکست وقتیکه هزینه های واقعی در دسترس نباشند از هزینه های نرم استفاده می شود .


- تکنیک های اندازه گیری ارزش : اندازه گیری ارزش عنصر فعلی و جایگزین آن
3- فاز نو آوری ( تغییر ) : این فاز در واقع ، فاز بهبود ارزش می باشد که از طریق به کارگیری تکنیک های خلاق و ذهنی ، طراحی قطعات و اولین قرم جهت باز طراحی فرآیند در این فاز صورت می گیرد . هدف این فاز ،تغییر یا حذف کارکردهای فرعی کم ارزش و پاسخ به سوالات ذیل می باشد :


الف ) چه عنصری می تواند این کار را انجام دهد ؟
ب) چگونه می توانیم کارکردهای فرعی را حذف نماییم در حالی که کارکردهای اساسی هنوز اجرا می شوند ؟


از تکنیک های مورد استفاده ( توصیه شده ) در این زمینه می توان از طوفان فکری ، فن گروه اسمی (NGT) و دلفی نام برد که بنیانگذاران مهندسی ارزش روش NGT را توصیه می کنند .
4- فاز ارزش یابی :


- تحلیل کیفی ارزش
- تحلیل کمی ارزش


5- فاز اجرا:حوزه های کاربردی مهندسی ارزش :

در آغاز ، این روش فقط در محیطهای سخت افزاری بکار گرفته شد و توسعه یافت . ولی در سالهای اخیر ، این روش در بسیاری از محیطهای جدید و غیر سخت افزاری نیز بکار می رود . مهندسی ارزش در حوزه های مختلف و در ارتباط با محصولات/خدمت گوناگون قابل استفاده است ( به عنوان مثال می توان کارکرد های یک برنامه ، پروژه ، سیستم ، محصول ، نوع تجهیزات، خدمات ، تسهیلات ،ساختمان سازی ، دوره آموزشی ، مدیریت سیستم ها و روش ها ، تحلیل خرید ، تخصیص منابع ، بازاریابی و ... را از طریق مهندسی ارزش مورد تجزیه و تحلیل قرار داد) . بنابراین روش مهندسی ارزش را می توان در همه جا به کار برد ؛ ولی دامنه کاربرد این روش معمولا توسط ذهنیت کاربران ، محدود می گردد.

ضرورت پرداختن به مهندسی ارزش :

اصولا درجه ی موفقیت سازمان ها در یک بازار رقابتی بر شناخت آنها از نیاز مشتریان ( مصرف کنندگان ) و تلاش در جهت برآورده کردن این نیاز استوار است . عرضه محصولات / خدمت باید رضایت مشتری را جلب کرده و قابلیت عرضه به بازار و رقابت را داشته و از کیفیت مطلوب و قیمت مناسب برخوردار باشد . همچنین حفظ زمان تولید ، تحویل به موقع ، انجام خدمات پس از فروش و رعایت کامل قوانین اقتصادی و زیست محیطی نیز از شرایط اصلی موسسات برای موفقیت بیشتر به خصوص در یک بازار رقابتی هستند . سازمان ها برای پاسخگویی به نیاز مشتریان خود با محدودیت منایع روبرو هستند . بنابراین هر موسسه ای می تواند فرایند و روشهای مقرون به صرفه ( کاهش دهنده هزینه ) را به کمک مهندسی ارزش شناسایی کرده و از این طریق تامین خواست مشتریان را با صرف حداقل هزینه محقق سازد . به طور کلی مهندسی ارزش به عنوان یک ابزار مدیریتی می تواند منجر به نتایج ذیل شود :1. پایین آوردن هزینه تولید
2. به حداقل رساندن پیچیدگی های تولید
3. کم کردن زمان تولید
4. استفاده از اندیشه ها و خلاقیتها
5. تامین کامل نیازهای مشتری و افزایش رضایت آنها
6. افزایش رضایت و انگیزه همکاران به واسطه افزایش سطح عملکرد آنها
7. بهینه کردن فرایند های کاری
8. کاهش مخارج سرمایه گذاری
9. ارتقاء یا ثبات کیفیت ( نه کاهش هزینه به قیمت کاهش کیفیت )
10. افزایش سهم بازار و حصول اطمینان برای سود آوری
11. افزایش توان رقابت در بازار.


اصول مهندسی ارزش:

مهندسی ارزش دارای سه جنبه مهم می باشد که عبارتند از :1. استفاده از تیم های چندکاره
2. روش سیستماتیک ارزیابی ارزش و کارکرد محصول :ارزش کالایا خدمت ، متناسب با توجهی که مردم به آن نشان می دهند و مقدار بهایی که برای دستیابی به آن می پردازند ، تعیین می شود . کارکرد نیز آن چیزی است که از یک کالا یا خدمت انتظار داریم ، که می تواند در دو دسته کارکردهای اساسی و کارکردهای فرعی مورد توجه قرار گیرد.
3. تمرکز بر روی ساده سازی محصول


ارنست بوی رئیس انجمن مهندسین ارزش آمریکا معتقد است : " مهندسی ارزش اولویتی برای عنصر خاصی قایل نیست بلکه فقط روش است برای فکر کردن . آن تعدادی روش یا تکنیک را به منظور به کار گیری در مراحل عمل خود به خدمت می گیرد " .

اصول مهندسی ارزش شامل وظایف ، تکنیک ها و سوالات کلیدی است که به دنبال کسب اهداف طرح کار مهندسی ارزش استفاده شده و هدف آن " دستیابی به طراحی عالی " می باشد ، به طوری که می تواند توسط هر فرد یا سازمانی به کار گرفته شود . این اصول از نظر تصمیم گیری و حل مساله دارای اهمیت ویژه ای بوده و شامل موارد ذیل می باشد :1. از کار تیمی استفاده کنید ؛
2. بر موانع غلبه کنید ؛
3. روابط انسانی خوبی داشته باشید ؛
4. شنونده خوبی باشید ؛
5. از سوالات کلیدی استفاده کنید ؛
6. از چک لیست استفاده کنید ؛
7. همه چیز را ثبت کنید ؛
8. خوب قضاوت کنید ؛
9. دارای تفکر بهبود کیفیت (QI) باشید .


بنابراین موضوعی که برای مطالعه مهندسی ارزش مورد استفاده قرار می گیرد باید دارای دو خصوصیت باشد :الف) دارای هزینه بالا باشد تا امکان صرفه جویی به اندازه ای شود که مطالعه روی آن ارزشمند گردد.
ب ) دارای ارزش پایین یا عملکرد ضعیف باشد تا بتواند برای بررسی روش های جایگزین ، توجیه پذیر گردد.


تفاوت مهندسی ارزش با سایر روش ها ممکن است افرادی را که دانش کافی در زمینه مهندسی ارزش ندارند ، این روش را مانند سایر روش های کاهش هزینه بدانند که این امر به علت عدم شناخت آنها از آنچه که VE نمی باشد اتفاق می افتد .

اساس و پایه مهندسی ارزش بر تجزیه و تحلیل کارکرد استوار است و از میان تکنیک های زیاد مورد استفاده جهت حل مسایل ، فقط رویکرد VE جهت تجزیه و تحلیل کارکرد از طریق به کار گیری تکنیک های تفکر خلاق شناخته شده است و به این علت از سایر تکنیک های کاهش هزینه متمایز است . همچنین از طریق تعریف VE و ماهیت آن متوجه می شویم که آن با هدف ساده کاهش هزینه های موجود ، فاصله زیادی دارد و قادر به استفاده از پتانسیل های خلاق و بیکار افتاده انسان جهت حل مساله می باشد . تکنیک های دیگر بر روی صرفه جویی پولی متمرکز هستند اما مهندسی ارزش بدین گونه عمل نمی کند بلکه زمانی که کارکرد ها مورد بررسی قرار می گیرند ، صرفه جویی پولی به صورت خودکار و در حداکثر میزان انجام می گیرد .

پیش از به کارگیری مهندسی ارزش ، روش های دیگری برای کاهش هزینه وجود داشت و تاکید آنها به روی هزینه مواد و نیروی کار بود که این امر باعث تولید محصولاتی با کیفیت می گردید؛ بنابراین در سیستم های صنعتی و دفاعی مورد استفاده قرار می گرفتند ، اما مهندسی ارزش هیچ گاه به دنبال چنین راه حلی نمی باشد . در تمامی روش های سنتی کاهش هزینه به روی نقشه قطعه توجه و تمرکز دارند و به جای کار کرد ، خود قطعه را ارزیابی می کنند ، در صورتی که مهندسی ارزش ، طراحی قطعه و خدمات را به طور کامل نمی پذیرد و طراحی مجدد را بر اساس انجام وظایف در پایین ترین هزینه ممکن انجام می دهد .

رویکرد مهندسی ارزش جهت بروز خلاقیت در پرسنل ، ایجاد انگیزه می نماید . این روش با سایر روش های کاهش هزینه متفاوت می باشد ، چرا که با دو عامل کاهش ارزش یعنی "زمان " و "عادت" مبارزه می کند . این عامل – زمان و عادت – ریشه ایجاد ارزش کارکردی پایین می باشند که می توان با تکنیک های خلاق مهندسی ارزش بر آنها غلبه نمود . برای مثال ، اغلب فشار زمانی وجود دارد و هیچ کس در صنعت ، زمان کافی برای انجام تمام پروژه های مهم خود ندارد و لازم است کارها را تا جایی که امکان دارد سریع تر انجام داد . در کارهای اضطراری ، زمانی برای بازگشت به عقب و طراحی با ارزش بهتر کار وجود ندارد . در بیشتر موارد از افراد خواسته می شود که کارها را به موقع انجام دهند و بندرت از آنها خواسته می شود که بر روی فرایند جدید تولیدی یا مواد جایگزین نظر دهند و خیلی کمتر از آنان در مورد پیشنهاد طرح دیگر نظر خواهی می گردد. مثال های بی شماری از طراحی های ضعیف به علت محدودیت زمانی و عدم موشکافی وجود دارد که لازم است محصول یا خدمت مجددا طراحی گردد ولی چنانچه این محصولات بر اساس ارتباط کارکرد – ارزش طراحی شده بودند ، دیگر به این دوباره کاری ها احتیاجی نداشتیم .

عادت ( گاوهای مقدس ) ، دومین دشمن ارزش کارکردی بالا می باشد . همیشه به دست آوردن ایده قدیمی از گذشته ، ساده تر از کار کردن به روی مورد جدید است و مردم همواره با تغییر مخالف هستند ، اما باید تغییر اعمال گردد تا هزینه های بالا و ارزش های پایین تولیدی تغییر یابند که در مهندسی ارزش با عادت نیز مقابله می گردد. در روش سنتی تفکر ، تمرکز و توجه ، صرفه بر روی کاهش هزینه می باشد ، بدون اینکه به بهبود ارزش کارکرد های محصول یا خدمت توجهی گردد، که با روش تفکر مهندسی ارزش تفاوت بنیادی دارد . مهندسی ارزش با دستیابی به این دو ، به همراه یکدیگر محصولات و خدمات را بهبود می دهد . به عبارت دیگر ، در دیدگاه مهندسی ارزش، کم کردن هزینه ها به تنهایی مد نظر نیست ، بلکه یک تلاش کلی در جهت افزایش ارزش محصول یا خدمت با توجه دقیق به کارکردهای آن می باشد. از نقطه نظر مهندسی ارزش، کاهش هزینه ای که مترادف با قربانی کردن کارکردهای مورد نیاز و در نهایت کیفیت باشد ، کاهش هزینه خوانده نمی شود .

موانع فکری به کارگیری مهندسی ارزش در ایران

مهندسی ارزش از جمله کاراترین تکنیک های مهندسی کیفیت می باشد که همزمان به تمامی اهداف کاهش هزینه ، افزایش کیفیت و رضایت مشتری دست می یابد . اما برای نیل به این اهداف ، مشکلات زیادی وجود دارد و مشکلات پیش رو ، آشنایی داشته و آماده مقابله با آنها باشد . برخی از تفکراتی که مانع به کارگیری و پیاده سازی مهندسی ارزش می شوند در ذیل آمده است :1. مهندسی ارزش برای شرکت های کوچک کارا نمی باشد . در صورتی که شرکت های کوچک ، موفقیت بهتری برای انجام این کار دارند .
2. مهندسی ارزش را برای محصولات دارای اندازه ، کیفیت ، کاربرد ، هدف و قیمت های متفاوت نمی توان به کار برد .
3. مهندسی ارزش در شرکتی که درصد بالایی از قطعات آن خریداری می گردد ، عملی نیست.
4. مهندسی ارزش، کاربردی در تولید محصولات با تکنیک بالا- که برای اولین دفعه تولید می شوند – ندارد. این دیدگاه ها در مورد مهندسی ارزش اشتباه است زیرا مفهوم مهندسی ارزش همانند هر تکنیک خوب حل مشکل ، ما را به تصمیم گیری های مدیریتی راهنمایی می نماید .


بنابراین مهندسی ارزش به طور موفقیت آمیزی در فرآیند ها ، روش ها ، کانالهای نرم افزاری و ... به کار می رود و برای موفقیت در اجرای مهندسی ارزش باید موانع را از میان برداشت . مدیران و مهندسین از تکنیک های مفید بی شماری در حل مشکلات مربوط به موسسه خود بهره می جویند که برخی از آنها عبارتند از مهندسی ارزش ، مهندسی مجدد (BPR) ، تولید درست ، و بموقع (JIT) ، QFD ، کایزن و ... که تمامی اینها برای ارتقا سطح عملکرد موسسه می باشد . هر یک از تکنیک های فوق می توانند منجر به افزایش سطح عملکرد سازمانی و در نتیجه موفقیت در بازار رقابتی گردند اما نکته مهم این است که کدام یک از آن تکنیک ها بر دیگری مقدم بوده ، کاربرد هر یک کدام است ، در چه زمانی و مکانی باید از آنها استفاده نمود و ارتباط میان این فنون کدام است . بنابراین باید معیار انتخاب VE که همان بالا بودن بهای تمام شده نسبت به عملکرد محصول می باشد را مدنظر قرار داد. متاسفانه مدیران کنونی یا هیچ شناختی از تکنیک های نامبرده ندارند و یا اگر دارند ، بسیار کلی می باشد به طوری که از ارتباط میان آنها آشنایی نداشته و تقدم هر یک را بر دیگری نمی دانند و نیز با کاربرد صحیح و شایسته آنها آشنا نبوده و نمی دانند که هر یک از آنها را در چه زمانی و به چه منظوری به کار گیرند .

از طرفی براساس تحقیقات انجام شده توسط محققین ، ایرانیان در کارهای گروهی و تیمی ، ضعیف هستند لذا یکی از اصول بنیادی VE یعنی استفاده از کار تیمی ، نقض می گردد. اگر افراد تیم نتوانند همدیگر را به خوبی درک کنند آنگاه استفاده از تکنیک های خلاق ، به خوبی جواب نخواهد داد . زیرا هر فردی ، مساله را از دید خود مدنظر قرار داده و مصلحت کل را در نظر نمی گیرد .

مهندسی ارزش از جمله کاراترین تکنیک های مهندسی کیفیت می باشد که همزمان به تمامی اهداف کاهش هزینه ، افزایش کیفیت و رضایت مشتری دست می یابد . مهندسی ارزش و کیفیت تقابل یا تکامل کلمه ای که امروزه باید به آن توجه داشت کیفیت است. همانگونه که دکتر اوارد دمینگ پدر کیفیت آن را توضیح می دهد . کیفیت آن چیزی است که به فروش می رساند و به سوالاتی از قبیل نیازهای مشتری کدامند ، چه چیزی ارایه شده است که او می تواند از آن استفاده کند ، و چه چیزی برای مشتری نفع دارد پاسخ می دهد . این سخن از دکتر آرماند فیجین بام اجرا کننده سیستم های کیفی بین المللی است که می گوید : " کیفیت چیزی است که مشتری می گوید " . عصر کیفیت استانداردهای متعددی دیده است . استاندارد های ملی ، بین المللی ، اروپایی و غیره وجود دارند . این استاندارد ها مبنای عملی مناسبی برای مدیریت کیفیت است. در واقع این کیفیت است که رضایت مشتری را به دنبال دارد و موجب می شود که در رقابت پیروز شویم . رضایت مشتری زمانی جلب می شود که روی کلیه جنبه های محصول یا خدمت که برای مشتری معنی دار است دقت شود . کیفیت معیار ارزش های کاربردی است و در قلب خواسته های مشتری قرار دارد و انعکاس دهنده قدرت رقابت می باشد . وقتی که در جهت رضای مشتری هستیم اقدام منطقی خرسند کردن مشتری است . در مفهوم خرسند کردن ، تصمیم به خرید تنها یک فاز بسیار کوچک از این ارتباط سودمند و بادوام می باشد . تفکر مدیریت مرسوم تفکر مدیریت جامع بهبود کیفیت ، هزینه بر و زمان بر است بهبود کیفیت در وقت و هزینه صرفه جویی می کند کار مجموعه ای از رویدادها است؛ بازاریابی ، عملیات ،مالی و غیره کار یک فرآیند به هم پیوسته است کمیت به اندازه کیفیت مهم است بدون کیفیت ، کمیت فایده ندارد 95% خیلی زیاد است فقط 100% درست است کیفیت نتیجه بازرسی بهتر است کیفیت از همان ابتدا شروع می شود تهیه کنندگان را باید سرانگشت نگهدارین تهیه کنندگان باید بگونه ای فکر کنند که انگار شریک هستند برای رسیدن به کیفیت ،افراد بیشتر و بهتری می خواهیم کیفیت را می توانی با همین افرادی که در اختیار داریم به دست آوریم .

با رهبری صحیح و آموزش آنها بررسی شرکت Pitney Bowes از 80000 مشتریان نشان داد که تنها 20% از مشتریان یا رضایت مندی همیشه از این شرکت خرید می کنند . 79% از مشتریان که خیلی راضی بودند به طور قطع از این شرکت خریداری نموده و قصدشان این بوده است که این شرکت تنها طرف معامله آنها باشد . چیزی که موجب تمایز مشتریان راضی و مشتریان خیلی راضی می شود نه کیفیت محصول است نه پاسخ زمانی و نه دقت صورت حساب بلکه تماس گیرنده و یا فروشنده عامل اصلی است. کیفیت دارای چندین جنبه است . تنها تمرکز بر محصول کافی نیست . مشتریان انتظار دارند که سازندگان در حرفه های خود آنچه را که باید انجام دهند واقعا به انجام رسانند . یک موضوع مهم بسته بندی محصول می باشد. بسته بندی محصول چیزی است که مشتری اولین بار میبیند حتی بدون اینکه محصول را ببیند اولین نگاه و یا احساس او نسبت به کیفیت محصول می باشد . در اینجا انتخاب های متعددی وجود دارد ، ولی در عین حال تنوع مواد، ماشین و یا روش کار ، هم مساله را پیچیده تر می کند . با این حال اصل اساسی که بر انتخاب حاکم است خدمت به مشتری است رضایت مشتری اصل است . بدیهی است که هیچ شرکتی رضایت را نمی سازد بلکه باید تلاش کند که رضایت را به دست آورد. معیار اندازه گیری کیفیت از نظر مشتری ، نگاهی است که مشتری به محصول دارد . یک بررسی جهانی از 200 کشور مختلف به عملکرد آمده تا مشخص شود که دیگر کشورها به کیفیت چگونه نگاه می کنند . در این بررسی کشود ژاپن ، آلمان ، آمریکا ، بریتانیا و فرانسه جایگاه مناسبی داشتند . طریقه ای هم که مشتری کالا را دریافت می کند بر روی کیفیت تاثیر عمده ای دارد . مشکلات ، موانع ، تنش ها ، کرایه و غیره بر روی کیفیت تحویل دهی تاثیر دارند . به همین نحو عملکرد کالا بعد از خریداری، سهولت دسترسی به لوازم یدکی ، تضمین ها و خدمات پس از فروش کیفیت تاثیر دارد . این اثرات می تواند مثبت یا منفی باشد . در عین حال باید توجه کرد در روزگاری به این پیچیدگی و دقت در مصرف پول، مواردی نظیر تضمین برای تصمیم در مورد خرید یک کالا نقش اساسی دارد . قابل توجه است که اگر چه کیفیت یک موضوع ذهنی از نگاه مشتری است ولی تعداد کمی می توانند این موضوع را تعریف کنند. به علاوه هر کسی کیفیت را بگونه ای تعریف می کند. این تعریف بستگی به زمینه فکری و کاری آنها دارد . برای مثال طراح ممکن است کیفیت را رسیدن به اهداف طراحی بداند در حالی که مدیر کیفیت، کیفیت را در حد مجاز بودن تلرانس ها می داند و مشتری ممکن است کیفیت را عملکرد مناسب کالا بداند . اگر چه سازنده ممکن است چییزی را کیفیت بداند که از نگاه او بهترین باشد ولی مشتری ممکن است به این موضوع اهمیت ندهد . در واقع اصل مسئله گسترده و عمیق است . بعضی به فلسفه کیفیت و بعضی ها به آموزش در این زمینه توجه دارند . کیفیت نفوذ عمده ای در تصمیم مشتری هنگام خرید دارد . دکتر جوران کیفیت را "آماده بودن برای استفاده " و آقای کراس بی آن را تطابق با شرایط می داند . کیفیت یکی از عوامل متعدد است که محصول را می سازد ، ولی شاید مهم تر این باشد که این عامل به گونه ای است که آن را در چشم مشتری مطلوب می سازد .

در سلسله مراتب ارزش های مشتری معیار اصلی رسیدن به یک هدف و استطاعت مالی است . مشتری کالایی را خوب ارزیابی می کند که هدف را برآورده سازد . ولی این تنها یک فاز در مورد پذیرش محصول است .مورد بعدی معقول بودن قیمت است . سپس مشتری به موارد بعدی می پردازد .

مواردی که اصلی نیستند ولی مکمل آنچه که مشتری می خواهد هستند . این موارد عبارتند از قابلیت سرویس دهی، راحت بودن ،قابلیت اطمینان ، شکل ظاهری و غیره . توجه کنید که موارد مذکور به ترتیب نیستند . مصرف کننده ای که یک کالا را خریداری می کند دوست دارد که قابلیت اطمینان آن همیشگی باشد ( هر روز و هر هفته ) . شرکت ها باید این سوالات را مورد دقت نظر خود قرار دهند . "فلسفه ، هدف، قصد ، شرایط و ... " این سوالات به خصوص هنگامی که طراحی محصول و خدمات در حال انجام است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد . محصول یا خدمت برای یک هدفی انجام می شود . در ذهن طراح ،اعمال باید هدف دار باشند . این موجب می شود تا تصور ذهنی که در مغز مشتری وجود دارد به عملکرد و عملکرد به برنامه ، طرح ، شکل های خاص ، مولفه و اجزا تبدیل گردد. تولید فرآیند تبدیلی است برای ایجاد خروجی ( محصول یا خدمات ) از ورودی های مختلف ( نظر مردم، اطلاعات ، مواد ، انرژی و غیره ) که تحت شرایط خاصی از کیفیت هزینه ، زمان بندی و غیره انجام می شود . کنترل کیفی ، یک سیستم اندازه گیری است که توسط مدیران برای تطابق با طراحی و برای رسیدن به محصول انجام پذیرد . هر چند ممکن است بهترین روش طراحی سنتی را برای کار خود به کار بگیریم و از بهترین ابزار های اندازه گیری برای کنترل کیفی استفاده کنیم ، با این حال تفاوت کیفیت در آنچه که تولید می شود و آنچه که مشتری می خواهد وجود دارد . پروفسور Kaneo Akiyama این موضوع را به صورت زیر مطرح می سازد: کیفیت برای آنچه کاربر می خواهد کیفیت کنترل شده توسط شرکت چیزی که آنها فکرمی کنند خوب است خواص فیزیکی چیزی که با توجه به گزارش خول است خواص مکانیکی چیزی که تجربه می گوید خوب است عملکرد واقعی همانطوری که ملاحظه می شود دلایل متعددی برای تفاوت در کیفیت وجود دارد . اولین دلیل در رابطه با تعریف کیفیت است . مشکل در تعریف کیفیت از آنجا ناشی می شود که تبدیل و یا ترجمه نیازها و توقعات مشتری به اقلام قابل اندازه گیری کار ساده ای نیست بنابراین مشکل است که محصولی را طراحی کرده و سپس بسازیم که کاملا مطابق با نیاز مشتری باشد و از نظر قیمتی هم شتری را اقناع نماید . روش های سنتی برای شناسایی نیازهای مشتری که در رابطه با کیفیت هستند، همیشه ابزار مناسبی برای نشان دادن طبیعت نیازهای کیفی نیستند. به علاوه مشتری ممکن است که قادر نباشد نیازهای خود را به طور واضح و شفاف مطرح سازد . قضاوت مشتری ممکن است زمان بر باشد، در عین حال ممکن است تغییر نماید . در نتیجه حتی بهترین طراحی هم ممکن است در برآورده کردن نیازهای فعلی و آینده مشتری دچار مشکل گردد.

دومین بحث در رابطه با کیفیت در سیستم تولیدی است. که کار کیفیت را با علاقه و شدت تمام نموده و می خواهد به تطابق مناسب طراحی تجویز شده برسد برای تطابق با طراحی چهار عنصر عمده روی تولید محصول تاثیر دارند : مواد، ماشین آلات ، روش ها و نیروی انسانی . روش های مرسوم و سنتی ، برای اندازه گیری و کنترل تغییرات خواص در محصول طراحی شده است . در این رابطه کیفیت را با تعداد اجزاء معیوب محصول تعیین می کنند . این موضوع را می توان به گروه های اصلی و فرعی تقسیم بندی نمود . این نوع کنترل در صنایع هنوز هم مورد توجه است . سیستم ترکیبی از کنترل کیفیت (QC) کنترل کیفیت آماری (SQC) ، مدیریت کیفیت(QM) ، مدیریت کیفیت جامع (TQM) تولید بدون نقص (ZD) و غیره می باشد .

سومین بحث در رابطه با کیفیت تاکید بر "عملکرد قبول " به عنوان یک شاخصه متمایز از " عملکرد بازدارنده" می باشد . اطمینان از کیفیت به مشتری این تضمین را می دهد که محصولی بدون نقص دریافت نماید.
چهارم آنکه همانگونه که آقای دکتر دمینگ در کتاب معروف خود تحت عنوان خروج از بحران بیان می کند " تلاش و روشها برای بهبود کیفیت و بهره وری تا حد زیادی ناهمگون و تکه تکه و بدون یک سیستم مستمر بهبود می باشند ".

پنجم اینکه کافی نیست که تنها کیفیت را بهبود بخشید . بسیاری از مردم می توانند آن را به راحتی انجام دهند . هدف این است که کیفیت را از دیگاه مشتری بهبود بخشیم . یعنی اینکه توقعات مشتری را برآورده سازیم و این کار را با پی گیری دقیق و نزدیک با پیش بینی نیازها و حتی رهبری آنها انجام دهیم . شما چه بخواهید نیازهای مشتری را اقناع کنید و یا با آنها کاری نداشته باشید باید توجه کنید که خواسته ها و نیازهای مشتری یک موضوع پایان ناپذیر است. رابطه بین مشتری و شرکت دایمی است. ششم اینکه اغلب ،عیوب کوچکی هستند که کیفیت را در چشم مشتری شکل می بخشند . در بسیاری موارد معیار میزان کیفیت محصول ممکن است بر اساس عملکرد یک جز کوچک سیستم باشد که اثری روی عمر و عملکرد نداشته باشد. مثلا ماشین لیاسشویی را یک وسیله با کیفیت بهتر می دانیم اگر صدای آن کم باشد . رفع عیوب کوچک ممکن است هزینه بسیار بالایی داشته باشد. QFD به عنوان وسیله ای برای از میان بردن و یا حداقل ، کاهش دادن اختلاف کیفیت مطرح می باشد ، که در دهه 1960 برای کمک به طراحان در شرکت میتوبیشی ژاپن مطرح گردید . این روش خواسته های مشتری را به صورت شفاف و واضح مشخص و رتبه بندی می نماید . این روش همچنین روش های فنی برای بر طرف نمودن این نیازها را ارایه می دهد و یک برنامه سازمان یافته برای کلیه افراد درگیر در پروژه تدوین می نماید . QFD در بین 26 برنامه مهم در مرتبه چهارم بین تولید کنندگان و سازندگان آمریکایی ، ژاپنی و اروپایی قرار دارد و اگر درست هدایت شود استفاده از دیگر روش ها از جمله مهندسی ارزش و هفت برنامه ابراز کیفی را توصیه می کند . در حالی که مهمترین کاربرد QFD توسعه و ایجاد محصول می باشد ، می توان آن را به روش های مختلف مورد استفاده قرار داد و مزایای آن از جمله 30% تا0 5% کاهش هزینه طراحی ، حدود 30% تا 50% چرخه طراحی کوتاه تر ، 30% تا 60% کاهش هزینه در شروع کار ، 20% تا 50% کاهش در هزینه تصمین ، 30% تا 50% بهبود در بازار و بهبود های مناسب در هزینه طول عمر محصول است . امروزه طرز تفکر و دیدگاه مدیران شرکتها به کیفیت نگاه دیگری است . تولید با کیفیت مطلوب ، مستلزم داشتن تعریف روشن و شفاف از اهداف ، داشتن برنامه کاری و دستورالعمل مشخص برای هر بخش از کار و هر مرحله از فرایند ، داشتن سیستم ردگیری و نمایش کارا ، اندازه گیری ، مستند سازی ، ثبت وقایع در زمانها و مکانها و چگونگی انجام کارها می باشد . همه اینها به معنی مهندسی ارزش خوب است ، زیرا :1. کیفیت ارزش است .
2. ارزش به معنای عملکرد ، کیفیت و اعتبار است . بنابراین وقتی شما برای ارزش مهندسی می کنید ، در واقع کار مهندسی شما در راستای کیفیت مورد لزوم برای محصول است .
3. ارتباط تنگاتنگ بین ارزش و کیفیت وجود دارد.
4. مفهوم عملکرد قلب مهندسی ارزش است .تحلیل عملکرد بر بهبود و ادغام منابع ، نیروی کار و تجهیزات متمرکز می شود ، تا بتوان از ایت ترکیب ،کیفیت ، قابلیت اطمینان ،هزینه مناسب و تحویل به موقع را انتظار داشت. از طریق تحلیل عملکرد می توان همه خواسته های کیفی مشتری را با جملاتی که حاوی عملکرد و چگونگی دستیابی به آن است بیان نمود .
5. این نحو مشارکت دادن مشتری در فرآیند توسعه موجب تضمین و ارتقاء کیفیت می شود . برنامه کاری مهندسی ارزش به دنبال یک رویکرد تصمیم گیری گروهی است که از طریق آن کاربرد ، مشتری ،طراح و بخش فنی در تعمل با یکدیگر به تصمیم گیری برای تولید بهتر می پردازد . از این طریق نیازهای مشتری به راحتی به طراحی و تولید منتقل می شود .
6. مشخصه های کیفی ایجاب می کند که مواد ، ماشین آلات تولید ، فرآیند ، محصولات ، مهارت نیروی کار و دقت ابعادی مورد توجه قرار گیرد. اما در ضمن فرآیند مهندسی ارزش راه حل هایی دنبال می شود که از طریق آنها دسترسی به مجموعه مشخصه های فوق با حداقل هزینه امکان پذیر بوده و در عین حال کارایی و موثر بودن راه حل ها نیز تضمین شده باشد . بنابراین در فرآیند مهندسی ارزش نیاز به هر کاری با این هدف دنبال می شود که ؛ "کاملاً درست ، نه کمتر و نه بیشتر"
7. کیفیت باید نه نیازهای فعلی بلکه حتی بر نیازهای آتی مشتری نیز سایه افکند . مشخصه های کیفی که مد نظر مشتری است ممکن است متفاوت باشند اما عملکرد مورد نظر مشتری بدون تغییر باقی می ماند . در مهندسی ارزش عملکرد اصلی به نحو مطمئن و موثر تعیین می شود و برای بهبود هزینه و کاهش آنها، عملکردهای ثانویه و فرعی مورد مطالعه قرار می گیرد . در اینجاست که گزینه های جایگزین و مشابه برای دسترسی به عملکرد های ثانویه با هزینه کمتر به دست می آید .
8. گروههای کاری مهندسی ارزش ، متاثر از دایره های کیفی در مدیریت می باشند . دوایر کیفی به عنوان ابزارهای توانمندی برای توسعه کیفی و بهره وری سازمانها مطرح می باشند . در فرایند مهندسی ارزش با استفاده از فاز خلاقیت و هم اندیشی نسبت به تعمیق ایده های متعددی که تولید می شود ، اقدام لازم به عمل می آید .
9. با بکارگیری استانداردهای مختلف تولید، محصولات مختلف تا حد زیادی از عملکردهای کیفی مشابه برخوردار می باشند . تولید بدون نقص یک قانون و قاعده در تولید تلقی می شود و از این رو به عنوان یک پدیده غیر منتظره و استثنایی مطرح نمی باشد بنابراین کیفیت از منظر رقابت مفهوم مناسب خود را پیدا می کند توجه به کیفیت موجب می شود که نیازهای مشتری در سطح بسیار بالایی تامین گردد.
10. زمانی که یک طرح پیش برنده در حال بررسی و اجرا می باشد توجه به کیفیت عالی واقعیتی است که باید به آن توجه نمود . صرف داشتن گواهی نامه های معتبر نظیر ISO 9000 نمی تواند تضمین کننده کیفیت مطلوب برای محصولات باشد . البته با اجرای این سیستم ، سطوح مختلف کیفی از این طریق تعیین و شیوه های اجرایی کارها و رویکرد های مختلف مورد توجه قرار می گیرند . در این راستا توجه به امر آموزش و فرهنگ عمومی برای حمایت و پشتیبانی از سیستم، امری حیاتی است .

برنامه کاری مهندسی ارزش این قابلیت را دارد که بتوان بطور سازمان یافته نیازهای مشتری را ارزیابی و شناسایی کرد و در عین حال مشخص شود که چه کاری ، در چه زمان و در چه موقعیت مکانی باید انجام شود تا این نیازها به نحو مطلوب بر آورده گردد. این امر مستلزم یک رویکرد گروهی برای حل مسئله تعریف مسئله، تحلیل ، جستجو برای راه حل های خلاق ، ارزیابی ایده ها ، مستند سازی ، پیگیری ، ارزیابی ، گزارش دهد ، ممیزی و غیره است .

keiivan
15-12-2010, 15:28
دانلود پروژه ها وفایلهای اموزشی سیستمهای اطلاعات مدیریتی MIS
فایلها به صورت اسلایدهای پاورپوینت بوده وبه زبان انگلیسی هستند

Management Information Systems (http://web.njit.edu/%7Ejerry/MIS-645/Notes/Systems%20Planning.ppt)


دانلود کنید (http://www.cob.sjsu.edu/gasich_d/PM-L02.ppt)

فایلی دیگر (https://umwiki.memphis.edu/download/attachments/1081450/2755Presentation32808.ppt?version=1&modificationDate=1206366608503)

یه اسلاید جالب (http://jerrypost.com/MIS/Slides/MIS08.ppt)

اینم یکی دیگه ! (http://fac.comtech.depaul.edu/dgrant2/MIS%20Undergrad%20Program%20at%20DePaul.ppt)

فایل اموزشی (http://itiharyana.gov.in/download/KPIs-Sangeeta.ppt)

دانلود نمایید (http://www.cbu.edu/business/itm/MIS.ppt)

amir_best
29-01-2011, 18:05
فروشنده موفق (http://top-seller.persianblog.ir/)

آموزش راهکارهای توسعه موفقیت در فروش و بازاریابی

فروشنده موفق (http://top-seller.persianblog.ir/tag/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%d9%87_%d9%85%d9%88%d9%8 1%d9%82) و ویژگی های بازاریابان (http://top-seller.persianblog.ir/tag/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%a8%d8% a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86) و رموز بازاریابی (http://top-seller.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b2_%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8 c%d8%a7%d8%a8%db%8c) و هنر بازاریابان (http://top-seller.persianblog.ir/tag/%d9%87%d9%86%d8%b1_%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a 7%d8%a8%d8%a7%d9%86)


بهشت بازاریابی کجاست ؟ و چرا بازاریابان به بهشت می روند ؟
بهترین و مشهورترین مدیران جهان در هنگامی که به اوج شکوفایی و بالندگی دوران کاری خود و شرکتشان رسیده اند در مصاحبه با خبرنگاران یک نکته را به طور مشترک یادآوری کرده اند . آنها با افتخار از دورانی صحبت می کنند که آنها را به عنوان یک بازاریاب می شناخته اند . آنها تنها به این دلیل این نکته را مخفی نمی کنند چون آنها نیز از همین شیوه به این موفقیت رسیده اند ؛ یک ضرب المثل ژاپنی می گوید : پروانه نباید فراموش کند روزی کرم بوده است .
آیا تاکنون تلاش کرم ابریشم برای پروانه شدن را دیده اید ؟ اگر با دقت به این کار توجه کنید ؛ می بینید که تمامی تلاش کرم ها برای رسیدن به اوج زیبایی و کمال است . وقتی بازاریابان برای خود هدفی را انتخاب می کنند برای رسیدن به آن هدف ، تمامی تلاش خود را که همان کسب مهارت و دانش نسبت به فنون بازاریابی است را به کار می بندند و پس از مدتی گام برداشتن در مسیر لذت بخش پیشرفت ، کسب ثروت و توانمندی است و این محقق نمی شود مگر با تلاش و پشتکار . البته نباید فراموش کرد اگر در مسیر درستی گام برندارد ، هرچه بیشتر و سریعتر گام بردارید ، از مسیر اصلی زودتر و سریعتر دور خواهید شد.
در شماره قبل به بخشی از ویژگی های فروشندگان و بازاریابان موفق پرداختیم حالا به ادامه این ویژگی ها می پردازیم :
v روشها و اخلاقهای شخصی در فروشندگان
دلیل : مشتریان عاشق افراد مودب و با اخلاق هستند چرا که بخشی از خواسته های اساسی آنان یعنی نیاز به احترام را تامین می کند .
· شنونده خوب بودن
وقتی مشتری نتواند نیازش را به شما خوب بفهماند قعطعا شما نیز نمی توانید نیاز او را رفع کنید .
· عدم بدگویی نسبت به دیگران
اگر از دیگران ، رقبا ، اجناس و یا سایر خدمات دیگران بد گویی کنید قطعا به طور ناخودآگاه خریدار اعتماد کمتری نسبت به شما ، اجناس و خدمات شما خواهد کرد و این یعنی سم بازاریابی .
· احترام نسبت به دیگران و دیگر مراجعه کنندگان
این نکته برای حفظ مشتری و تبلیغ رایگان برای شما بسیار اساسیست .
· آرام ، راحت و صمیمی بودن
مشتری شما را شریک و دوست خود می پندارد در نتیجه با اعتماد بیشتری از شما خرید می کند . پس رعایت قوانین دوستی در عین حال حفظ حداکثری سود برای خود و کارفرما مهم است .
· موقر و مطمئن بودن و نداشتن رفتارهای عصبی
رفتارهای عصبی باعث برهم زدن تمرکز مشتری در نتیجه عدم موفقیت در فروش و یا نارضایتی از فروش خواهد شد .
· شیوه دست دادن
معمولا اگر گرم و محکم دست داده شود موجب دلگرمی و اطمینان بین دو طرف می شود .
· خوش خلق و خوش رو بودن
یک نویسنده ژاپنی کتابی دارد تحت عنوان تاثیر لبخند در فروش اما مهترین نکته آن را به این صورت می شود خلاصه کرد که معمولا فروش اتفاق نمی افتد مگر اینکه لبخندی بروی لبان یکی از دو طرف شکل بگیرد .
v خوداری از استعمال دخانیات
دلیل : زیرا لذت خرید را به دلایل زیر از خریدار خواهد گرفت .
· عدم آگاهی دقیق از سیگاری بودن و یا نبودن مشتریان احتمالی
· مزاحمت هنگام عرضه مطالب به مشتری
· برهم زدن تمرکز مشتری احتمالی
· برهم زدن تمرکز فروشنده
· بوی بد دهان و زردی و تیرگی لب ها و دندان ها
· آلودگی فضا و عدم کاسته شدن از شرایط مطلوب خرید
v عوامل شخصیتی فروشندگان
1. آگاهی و هوشیاری
· سرعت انتقال
در بازاریابی و فروش زمان بندی و ساختار و سناریوی فروش بسیار مهم است . بارها دیده ام که فروشی اتفاق نیفتاده زیرا که گفتاری ، مزیتی و خدمتی در زمان مناسب و به هنگام گفته نشده است . سرعت انتقال باعث تسریع در فروش میشود .
· حضور ذهن
حضور ذهن قوی در تشخیص و شناسایی مزیت های کالا و خدمات کمک بسیاری به فروشنده می کند همچنین این ویژگی به خصوص در مورد مشتریان و ویژگی های شخصی و شخصیتی آنان کاملا مشتری را در مقابل شما رام می کند .
· با هوش و دقیق
کمک شایانی در جهت تشخیص نیاز مشتری و رفع آن می کند .
2. شعور و آگاهی اجتماعی
دلیل : این رفتارها اکتسابی است و رعایت هر کدام از موارد زیر باعث ارتباط بهتر و تاثیرگذارتر خواهد شد درنتیجه موجب افزایش اثربخشی در امر فروش خواهد شد .
· جریجه دار نکردن احساسات دیگران
· اجتناب از بیان اشتباهات مشتری
· عدم بیان نقاط ضعیف مشتری
· سعی نکنید توانایی فکری و هوشی خود را اثبات کنید
· گوش دادن مودبانه به حرف دیگران
· گوش دادن و تشخیص نیاز مشتری
· حراف نبودن
3. قابلیت اعتماد
· به تعهد خود در هر صورت عمل کنید
فراموش نکنید هر عمل منفی برای شما هفت امتیاز منفی خواهد داشت و هر عمل مثبت تنها یک امتیاز خواهد داشت . پس مبلغان خود را با امتیاز منفی هرگز راهی نکنید .
· در موردی اگر نمی توانید ، صادقانه علت را به مشتری بگویید
صداقت بهترین سیاست است حتا اگر به ضرر شما باشد ، کائنات تمامی خسارت های شما را بطور تمام و کمال پرداخت خواهد کرد .
4. خندیدن به موقع
همیشه مرز خندیدن و موقعیت آن را رعایت کنید زیرا خنده مانند نمکی می ماند که کمبود و یا ازدیاد آن به یک میزان موجب شکست و یا پیروزی شما خواهد شد .
5. قاطعیت و اعتماد به نفس
موجب باور پذیرتر شدن و اطمینان بیشتر به شما خواهد شد .
6. دانستن معانی لغات
دایره لغات خود را گسترش دهید زیرا شما با مشتریان فراوانی روبرو هستید که هر کدام با فرهنگ و دیالوگ متفاوتی به شما مراجعه می کنند .
7. قدرت تصور و خلاقیت
پیدا کردن راه حل بهتر و سریعتر برای حل مشکل مشتری در نتیجه موفقیت بیشتر را به دنبال دارد .
8. شور اشتیاق و عزم راسخ فروشندگان
فروشنده ای که شور اشتیاق فراوان جهت کسب موفقیت در فروش را ندارد هیچ گاه بیلط ورود به بهشت بازاریابی را دریافت نخواهد کرد .
9. عدم تنبلی
تنبلی در بازاریابی موجب شکست است . آلمانی ها ضرب المثلی دارند یا این مضمون موفقیت سه چیز نیاز دارد 1. پشتکار 2. پشتکار 3. پشتکار

mohamadali110
16-04-2011, 00:16
سلام از دوستان خوب

میتونید در مورد فواید استقرار سیستم های مدیریتی زیر در سازمان ها برای هر سیستم در حد 5-6 خط توضیح دهید؟

ممنون

1. طراحي و استقرار نظام‌ مديريت كيفيت در صنايع قطعه سازي خودرو بر اساس استاندارد
ISO/TS 16949.
2. طراحی و استقرار نظام‌ مديريت كيفيت بر اساس الزامات ارزيابي شركت ساپکو.
3. طراحي و استقرار نظام‌ مديريت زيست محيطي بر اساس استاندارد ISO 14001.
4. طراحي و استقرار نظام‌ مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بر اساس استاندارد OHSAS 18001.
5. طراحي و استقرار نظام‌ ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت زیست محیطی (HSE-MS).
6. طراحي و استقرار نظام تضمين كيفيت صنايع غذايي بر اساس استاندارد ISO 22000.
7. طراحي و استقرار نظام تضمين كيفيت صنايع غذايي بر اساس الزامات HACCP.
8. طراحي و استقرار آرم حلال.
9. طراحی و استقرار نظام امنيت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO 27001.
10. طراحی و استقرار نظام مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی و صنایع وابسته بر اساس استاندارد ISO/TS 29001.
11. طراحی و استقرار نظام تائید صلاحیت آزمایشگاه‌ها و کالیبراسیون بر اساس استاندارد
ISO/IEC 17025.
12. طراحي و استقرار نظام مديريت كيفيت در تجهیزات پزشکی بر اساس استاندارد ISO 13485.
13. طراحي و استقرار نظام مديريت كيفيت در پروژه ها بر اساس استاندارد ISO 10006.
14. طراحي و استقرار نظام مديريت شکایت مشتریان بر اساس استاندارد ISO 10002.
15. طراحي و استقرار نظام مديريت رضایتمندی مشتریان بر اساس استاندارد ISO 10003 و ISO 10004.
16. طراحي و استقرار نظام مديريت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001 و EN 16001.
17. طراحي و استقرار نظام مديريت کیفیت-راهنمایی های برای تحقق منافع مالی و اقتصادی بر اساس استاندارد ISO 10014.
18. طراحي و استقرار نظام مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 17776.
19. طراحي و استقرار نظام مدیریت واکنش در شرایط اضطراری بر اساس استاندارد ISO 15544.20. طراحي و استقرار نظام مديريت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000.
21. مشاوره راهنمای مدیریت ریسک تجهیزات پزشکیISO 14971 .
22. طراحي و استقرار نظام های مديريت تکمیلی و راهنما مانند ISO 10015, ISO 10013,
ISO 10012, ISO 10005, ISO 1000 و ...
23. طراحي و استقرار نظام مديريت آموزش IWA2.

ب) مشاوره و آموزش سیستم ها و فنون تعالی و بهبود سازمانی:
24. طراحي و استقرار نظام تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM.
25. طراحي و استقرار نظام مدیریت بهره وری و عارضه يابي.
26. طراحي و استقرار نظام مدیریت استراتژیک.
27. طراحي و استقرار نظام و فنون مدیریت پروژه.
28. طراحي و استقرار نظام مهندسی ارزش.
29. طراحي و استقرار نظام تولید ناب.
30. طراحی و استقرار نظام نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM).
31. طراحي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت (MIS).
32. طراحي و استقرار نظام پیشنهادات.
33. طراحي و استقرار نظام 5S.
34. بازاریابی و روش های توسعه بازار Marketing.
35. تدوين برنامه هاي جامع بهبود نظام‌هاي مديريت بر اساس روش مهندسي مجدد (BPR).
36. به کار گیری کارت امتیاز متوازن در سازمان (BSC).
37. پياده سازي شش سيگما.
38. اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی.
39. اصول و مبانی GMP در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی.
40. آموزش و استقرار فنون کیفیت (FMEA، MSA، APQP،PPAP، SPC، QFD، DOE، COQ، POKA YOKE)
41. ارزیابی ریسک (Risk Management).
42. سنجش رضایت مشتریان CSM.
43. مدیریت ارتباط با مشتریان CRM.
44. برنامه ریزی منابع سازمانی.
45. مدیریت منابع انسانی.
46. مدیریت رفتار سازمانی.
47. مدیریت تغییر.
48. اصول و فنون مذاکره.
49. مدیریت زنجیره تامین کنندگان SCM.
50. پیاده سازی روش های شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی و بهداشت و محیط زیست.

ج) مشاوره و آموزش مرتبط با محصول:
51. گواهینامه های محصول ISIRI، CE، GS و ...
52. اخذ تائدیه محصول.
53. زمانسنجی و ارزیابی کار و زمان.
54. طرح‌ریزی صنایع.

ROOZBEH
21-07-2011, 12:36
http://www.iran-eng.com/images/smilies/funny/w10.gifسلام دوستان موضوع پروژه پایانی من در مورد تجزیه تحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEA است.ممنون میشم اگه کسی بتونه کمکم کنه.http://www.iran-eng.com/images/smilies/smile.gif

keiivan
21-07-2011, 14:12
http://www.iran-eng.com/images/smilies/funny/w10.gifسلام دوستان موضوع پروژه پایانی من در مورد تجزیه تحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEA است.ممنون میشم اگه کسی بتونه کمکم کنه.http://www.iran-eng.com/images/smilies/smile.gif


سلام

دوست گرامی به لینک های زیر مراجعه کنید.

http://www.4shared.com/file/EayC2cgJ/4_online.html
http://www.hse-mehrzad.blogfa.com/post-372.aspx
http://safegolam.persianblog.ir/post/22

xx_s_d_m_xx
29-08-2011, 15:08
ارزیابی کارو زمان (http://ieleanthinking.persianblog.ir/page/mts)


مطالب ارزیابی کار وزمان رشته مهندسی صنایع در این صفحه به اشتراک گذاشته میشود
فایل های بخش اول (مطالعه روش که در هر صفحه٢ یا ٣ یا ٤ اسلاید وجود دارد)
٢صفحه ایی
http://www.mediafire.com/?293nesssbxe798p
٣صفحه ایی
http://www.mediafire.com/?5e25thl1jupq5ui
٤صفحه ایی
http://www.mediafire.com/?voc82x0xjdvscq9
فایلهای بخش دوم زمان سنجی
٢ صفحه ایی
http://www.mediafire.com/?h3674nnb38bb3kk
٣صفحه ایی
http://www.mediafire.com/?bt0642hs37nbbt6
٤صفحه ایی
http://www.mediafire.com/?yfpb09gw1uuy95y
بخش سوم سيستمهاي زمان سنجي از پيش تعيين شده
http://www.mediafire.com/?eey2vim5lqchc3i
http://www.mediafire.com/?s02zsa819f1pggo
مجموعه سئوالات در ارزيابي كار و زمان
http://www.mediafire.com/?3g980gt3ie2x3

xx_s_d_m_xx
29-08-2011, 15:13
عنوان : مراحل تولید قند
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 820 کیلوبایت

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :
مراحل تولید قند (http://s2.picofile.com/file/7114476983/toolide_ghand.pdf.html) (http://s2.picofile.com/file/7114476983/toolide_ghand.pdf.html)

xx_s_d_m_xx
29-08-2011, 15:19
کارخانه‌هایی که با 30درصد ظرفیت خود کار می‌کنند... (http://iemag.blogfa.com/post-643.aspx)اكنون برخي از كارخانه ها و توليدي هاي كشور هستند كه كمتر از ظرفيت اسمي خودشان كار مي كنند. اين واحدها در حدود 50 ،60 و حتي 30 درصد از ظرفيت هاي خود كار مي كنند که تأثیر منفی روی اشتغال دارد.
http://poolnews.ir/files/fa/news/1390/1/14/21302_909.jpg پول‌نیوز - وزير كار گفت: اكنون برخي از كارخانه ها و توليدي هاي كشور هستند كه كمتر از ظرفيت اسمي خودشان كار مي كنند. به طوري كه اين واحدها در حدود 50 ،60 و حتي 30 درصد از ظرفيت هاي خود كار مي كنند.

به گزارش پول‌نیوز (http://poolnews.ir/)، غلامرضا شيخ الاسلامي ادامه داد: در صورتي كه كارخانه ها بازار مناسبي داشته باشند، چه در داخل كشور و چه در خارج كشور بدون اينكه نياز اوليه منابع بانكي داشته باشند، مي توانند توليد خود را افزايش دهند و اشتغال خود را هم توسعه بدهند. بنابراين مشكلات ما منحصر به منابع مالي نمي شود.

وی اظهار داشت: خيلي از موارد ديگري كه در موضوع اشتغال اهميت دارد برخي كاستي ها در زمينه هاي نرم افزاري و شايد برنامه ريزي، مديريتي و قانون گذاري و نظاير آن است كه البته مسايل مالي هم همچنان در موضوع توسعه اشتغال اهميت خاص خود را دارد.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: ظرفيت هاي بسياري در بخش هاي مختلف اقتصادي وجود دارد كه با بكارگيري آنها مي توان 2.5 ميليون شغل در سال جاري در كشور ايجاد كرد.

غلامرضا شيخ الاسلامي اضافه کرد: هر شغلي به اعتبار، منابع و همچنين به تامين مالي نياز دارد.در حالي كه موضوع اين طور ساده نيست.

وي ادامه داد: ظرفيت هاي خيلي زيادي در كشور وجود دارد كه بدون تزريق نقدينگي قابل توجه اي، مي توانند احيا شوند.

به گفته وزير كار، ظرفيت هاي معطل و مغفولي در اشتغال وجود دارد كه احياي آنها خيلي درگير مسائل مالي نيست. در صورتي كه مقررات صادرات و واردات را مقداري دستكاري كنيم و واردات را به كشور كنترل و مديريت كنيم به اين معنا است كه توليد داخل مزيت رقابتي مي يابد و براي بازار توجيه پيدا مي كند و چرخ هاي كارخانه ها به حركت درمي آيد.

شيخ الاسلامي در ادامه تاكيد كرد: شاغلان موجود كار خود را انجام مي دهند و چه بسا افراد جديدي به كار مشغول شوند.
بيكاري در كشور حذف نشده است

وزير كار معتقد است: برخي از مردم گمان مي كنند كه اگر اين تعداد شغل در كشور ايجاد شده، پس چطور همچنان بيكاري در كشور وجود دارد. در اين مورد بايد بگويم كسي ادعا نكرده كه بيكاري حذف شده است و ديگر بيكار در كشور نداريم.طبق آمارهايي كه ما داريم، سالانه 1.6 ميليون نفر متقاضي كار وارد بازار كار مي شوند. يعني 1.6 ميليون شغل كه در سال ايجاد كنيم، به نياز ورودي هاي جديد بازار كار كشورمان پاسخ گفته ايم و شما تنها مي توانيد بينيد كه نرخ بيكاري ما ثابت بماند.

به گفته وزير كار، لازم است اين گونه فعاليت ها همچنان تداوم يابند و تشديد شوند تا ما بتوانيم از روند ورودي هاي بازار كار جلو بزنيم و به آن نيازهاي انباشته تقاضاي كار در كشور هم پاسخ دهيم.

وي تاكيد كرد: درست است كه اقدامات مهمي در زمينه ايجاد اشتغال در كشور انجام شده اما بايد توجه داشت كه ما اكنون در نقطه اوج منحني ورودي هاي بازار كار هستيم.
تعداد زنان متقاضي شغل در كشور افزايش يافته است

وزير كار معتقد است: با يافته هاي جديد آماري و تحولاتي كه در بازار كار به وجود آمد كه بخش قابل توجهي مربوط به فارغ التحصيلان دانشگاهي است وضعيت تغيير كرد. وي در ادامه بيان داشت: در كنار اين موضوع، زنان كه تا پيش از اين سهم و درصد بالايي از جمعيت فعال جامعه محسوب نمي شدند به اين معنا كه متقاضي كار نبودند، حالا ديگر به جهت تغيير فرهنگ هاي سنتي و بومي كشور به كار بيرون از خانه علاقه مند شده اند كه اين مقدار ورودي بازار كار ما را نسبت به گذشته، افزايش داده است. به همين جهت هرسال ميزان بيكاران كشور افزايش يافته است.

نرخ بيكاري حدود 10 درصد است

وزير كار و امور اجتماعي گفت: طبق آخرين آماري كه رييس جمهوري اعلام كرده اند، تعداد بيكاران كشور 2.4 ميليون نفر و نرخ بيكاري كشور حدود 10 درصد است.

غلامرضا شيخ الاسلامي افزود: اگر جمعيت فعال را 25 ميليون نفر در نظر بگيريم، حدود2.5 ميليون بيكار به منزله 10 درصد نرخ بيكاري است كه البته هرچند امكان دارد اين نرخ در كشور ما نسبت به كشورهاي ديگر پايين تر باشد اما ما بايد تلاش كنيم كه همين ميزان را نيز كاهش دهيم.

وي اظهار داشت: خوشبختانه عملكرد مديران ما در كشور در اين حوزه، عليرغم نارسايي هايي كه ممكن بود در كنار آن به چشم بخورد موفق بود و آن مقادير تعيين شده براي اشتغال را(1.1 ميليون شغل در سال) براساس گزارش هاي خود استانداران كه براي وزارت كار فرستادند، توانستيم محقق و حتي فراتر از ميزان تعهد عمل كنيم.

وي ادامه داد: از ابتداي سال 89 تا پايان بهمن ماه بيش از 1.6 ميليون شغل در كشور ايجاد شده كه اين اقدام نويد يك فعاليت گسترده اي است كه بزودي منجر به برطرف شدن معضل بيكاري در كشور، خواهد شد.

vahid_p
30-12-2011, 15:31
درود:
کسی از دوستان گزارش کارآموزی 1و2 مهندسی صنایع را داره؟ خودم نرفتم کارخونه کار انجام بدم فقط نامه هاشو بردم و سرپرست کارآموزیم تو اون کارخونه امضا کرده(پیچوندم:4:). ولی استاد گیر داده برای کارآموزی1 خلاصه ای از تاریخچه و تولید و ماشین آلات اون کارخونه و برای کارآموزی2 یکی از مطالب تخصصی مهندسی صنایع را که در اون کارخونه انجام دادم و پیاده کردم گزارششو بیارم. بدبخت شدم:2:
اگه یکی از دوستان گزارش خودشو به من بده ممنون میشم.